Att våga stå innanför eller utanför/courage to stand up (julpris 100sek)

IMG_0632.JPG

Årets fredspris gick till Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai.

Må vi alla lära oss att våga stå upp för en medmänskliga värld såsom de oförtrutet gör.

Även om vi alla inte når Nobel-nivåer eller andra former av utmärkelser borde vi förstå att ändå bidra till att göra världen mer fridfull och där alla får plats att leva.

Belöningen ligger inte i diverse utmärkelser, belöningen ligger i att erhålla tacksamhet från varandra över just medmänskliga handlingar. Hur låter en belöning i form av räddade miljövärden, om miljöfrågorna ligger varmt om hjärtat, eller ökad hälsa bland världsbefolkningen, ökade utbildningsrättigheter och möjligheter, som i Malala Yousafzais kamp handlar om, eller färre barnarbetare som Kailash Satyarthis arbete går ut på?

Världsförbättrande åtgärder har inga begränsningar. Vem som helst kan var som helst utföra goda handlingar, som gör både mänskligheten och allt annat levande på jorden gott. Det har bland annat årets två fredspristagare visat tydligt. Det handlar inte om ålder, nationalitet, religion, utseende, genus, kunskap, välstånd eller något annat särskiljande drag vi ofta väljer att kategorisera oss efter. Alla kan!

Vi kan välja att stå innanför en grupp människor, som vill trycka ner våra ideer och skylla på att de står i vägen och vi därför inte kan göra något.

Vi kan välja att stå i mitten av en grupp människor och tala, lyssna och agera tills de vill följa med i ideerna vi bär på.

Vi kan välja att delta som en av de nedtryckande eller som en av de som bryter omringningen.

Vi kan välja.

Läs gärna Malalas bok. Den öppnar ögonen för vad mod och utbildning kan göra med en människa. Den beskriver också en del av världen som både liknar och inte liknar vår lilla värld här i väst.

Ni hittar den här till exempel:

Bokus
Adlibris

E-lånebok

2014 Nobel Peace Prize The Nobel Peace Prize 2014 was awarded jointly to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai “for their struggle against the suppression of children and young people and for the right of all children to education”.

May we all learn to stand up for a compassionate world as they tirelessly doin.

Although we all fall short Nobel levels or other forms of awards, we should understand that still help to make the world more peaceful and where everyone gets place to live.The reward is not in various awards, the reward is in gratitude to obtain from each other over at charitable documents. How does a reward in the form of rescued environmental values, the environmental issues are close to my heart, or increased health among the world population, increased educational rights and opportunities, as in Malala Yousafzais struggle is about, or fewer child laborers who Kailash Satyarthis work is about.

World Upgrading has no limitations. Anyone anywhere can perform good deeds, which makes both humanity and all living things on earth good. It has been including this year’s Peace Prize two clearly shown. It’s not about age, nationality, religion, appearance, gender, knowledge, wealth, or any other distinctive traits we often choose to categorize us for. Everyone can!

We can choose to stand behind a group of people who want to suppress our ideas and blame the fact that they stand in the way and we therefore can not do anything.

We can choose to stand in the middle of a group of people and talk, listen and act until they want to keep up with the ideas we carry on.

We can choose to participate as one of the most oppressive or as one of those who break the encirclement.

We can choose.

Anna

Advertisements

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s