Time hunting, What ever

Non fighting holiday/en fridfull helg

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/5fa/36804312/files/2014/12/img_0968.jpg
Tid för kärlek/Time for love (a gift to two people who lets love guide them for all years they’ve been together, in sickness and in health and so on)

Tänk om vi kunde göra julen till en fridfull helg för omväxlings skull.
Tänk om vi alla kunde få uppleva…

Dagar utan negativ stress,
Dagar utan ständigt sårande människor emellan,
Dagar utan oro,
Dagar utan strider,
Dagar utan dödande,
Dagar utan egoism,
Dagar utan flykt
Dagar utan otrygghet

Tänk om vi människor kunde ge oss själva, varandra och hela världen åtminstone en helg med fullständig frid och villkorslös kärlek. EN helg om året. Kan vi inte börja i den änden? En enda helg i fridens och medmänsklighetens tecken. Vi kanske inte lyckas, men vi kan väl börja med att försöka?

Vi klarar av att fira fars och mors dag, alla hjärtans dag, non buying day och earth our och annat helgpåfund av människan. Vi kan väl då också uppfinna en non fighting holiday?

En helg där vi lyssnar på varandra, hjälper varandra, ser till att de som inte vill fira ensamma slipper det, ser till att de som vill fira ensamma får det. En helg där alla får någon plats och tid för sina önskningar om hur julen ska avlöpa, där mänsklighetens allra godaste sidor får komma fram hos alla, där frid råder oavsett vilka orosmoln som tornar upp sig efter helgerna.

En helg som ger varje människa andrum och fristad från ett vardagligt liv, som kanske alla andra dagar kräver omänskligt mycket att genomleva. En helg där mötet mellan människor, som kanske bara just denna tid på året ses, får ta tid och rum och innehålla allt annat än slitningar. Bara kärlek i återseendet.

Ge era nära och kära och alla andra omkring er en fin jul. Lägg bort groll och andra otrevligheter för en stund. Gör inte som Scrooge innan han träffade på julandarna i Dickens numera klassiska En spökhistoria till jul.

Gör det ni själva vill göra till jul. Jag hoppas att den viljan innefattar att sprida medmänsklig kärlek, men utan att ni förlorar er själva i alltför stora uppoffringar.

What if we could make Christmas a peaceful weekend for a change.
Imagine if we could all get to experience …

Days without negative stress,
Days without constantly insulting people
Days without concern,
Days without fighting,
Days without killing,
Days without egoism,
Days without escape
Days without insecurity

What if we humans could give ourselves, each other and the world at least a weekend of perfect peace and unconditional love. One weekend a year. Can we start with that intention?ONE single weekend in total peace. We may not succeed, but we may well begin by trying?

We are able to celebrate Father’s and Mother’s Day, Valentine’s Day, non Buying Day and Earth our. We can then also invent a non fighting the holiday.

A weekend where we listen to each other, help each other, ensuring that those who do not want to celebrate alone will not have it, make sure that those who want to celebrate alone get it. A weekend where everyone gets some place and time of their desires about how Christmas will turn out, where mankind’s most delicious sides will arrive at all, where peace prevails no matter what storm clouds piling up after the holidays.

A weekend that gives every human respite and refuge from the everyday life, perhaps all other days require inhuman much to live through. A weekend where people meet, perhaps just this particular time of year is seen, it may take some time and space and contain anything but frictions. Just love the reunion.

Give your loved ones and everyone else around you a nice Xmas. Put away grudges and other unpleasantness for a while. Do not do like Scrooge before he met the Christmas spirits in Dickens A Christmas carol.

Do what you want to do for Christmas. I hope it will include spreading of love, but without that you lose yourselves in too much sacrifice.

Merry Christmas!
God jul!

Anna

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.