Digital paintings, drawings, Stadsvapen-skoj, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosakrönika, What ever

Vi lever som skarvarna på Snöholmen i Trosa

20140616-064018-24018875.jpg

Lördagens tur till öppet hus-dagen på Askölaboratoriet gav mig många insikter och många uppslag till nya konstverk och teckningar.

Men främst går tankarna till vårt nutida leverne som människor. Hur vi påverkar naturen både negativt och positivt. Varför vi väljer att fortfarande påverka naturen negativt när vi faktiskt har bevis för konsekvenserna går ju knappt att förstå.

Vi lever, i Trosa, som skarvarna på Snöholmen. Tar allt mer naturmark i anspråk och förstör den med vår blotta utbredning, vi lever vårt dagliga liv och skyller ifrån oss på andra eller på tillväxtguden, som tydligen säger att vi ständigt måste bryta ny mark för att överleva.

Varför vi inte kan vårda och känna oss nöjda med det vi redan har verkar ingen kunna svara på. Vi måste växa säger de som bestämmer. Vi MÅSTE tydligen ha en förbifart i Trosa för att överleva.
Precis som skarvarna snart behöver en ny Snöholmen för att överleva….eller???

Askölab bjuder numera varje år in allmänheten till öppet hus. Vi får tillfälle att gå runt och prata med forskare och doktorander, ställa konstiga frågor som de tålmodigt försöker svara på. Vi åker nog alla därifrån med aningen mer kunskap om vår påverkan på miljön, funderingar över vårt sätt att förbrukningsleva men även med massor av energi från den paradislika natur som omger labbet. Vilken arbetsplats!

Så här vackra vyer kunde vi gå i där ute. Ta tillfället i akt nästa gång de slår upp portarna till öppet hus. Verkligen en resa att göra, både fysiskt och för själen.

20140616-065217-24737237.jpg

Anna

11 thoughts on “Vi lever som skarvarna på Snöholmen i Trosa”

 1. Saturday’s trip to the open day at the Asko Laboratory gave me many insights and numerous ideas for new artworks and drawings.

  But mainly going to mind our contemporary life is the people. How we impact nature both negatively and positively. Why we choose to still affect the nature negatively when we actually have evidence of impact is hardly comprehensible.

  We live in Trosa, which joins the island Snöholmen. Taking more and more natural areas in the claims and destroys it with our naked spread, we live our daily lives and blame away from us in the second or the emerging God, who apparently said that we must constantly break new ground in order to survive.

  Why we can not nurture and feel satisfied with what we already have, no one seems able to answer. We need to grow, they say that decides. We must clearly have a bypass in Trosa for survival.
  Just as the joints soon need a new island Snöholmen to survive … .or ???

  Askölaboratory offers now every year the public to an open house. We have the opportunity to walk around and talk to researchers and graduate students, asking weird questions they patiently trying to answer. We travel probably all from there with a bit more knowledge of our impact on the environment, concerns over the way we live consumption but also with lots of energy from the paradisiacal nature surrounding the lab. What work!

  How beautiful views we could go in there. Take the opportunity next time they open the gates to the open house. Truly a trip to make, both physically and for the soul.

  Liked by 1 person

  1. Thank you so much for translation.

   Unfortunately my town Trosa is the same word as thong. People making fun of that 🙂 but they always remember what our town is called 🙂

   Askölab is Askö(an island) laboratory.

   Liked by 1 person

     1. I should have done it but I was not too sure so I thought I better leave it as I didn’t want to offend you by taking it up myself to go around changing it. Duh! Wrong! I am sorry?

      Liked by 1 person

      1. I have fixed it. And I’m very happy about you translating my Swedish posts. I don’t always have time to write in both Swedish and English and some posts are old Swedish post that I repost. Thanks so much again 🙂

       Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.