Time hunting, Trosa paintings/Trosamåleri, What ever

Tid för kärlek/bröllopfest på Trosa stadshotell

IMG_0165.JPG

Time for love/wedding at Trosa stadshotell

Den här bilden gav jag för några år sedan till ett par som hållit ihop sin kärlek till varandra under många år, genom mörker och ljus, sol och åska, svårigheter och glädjor. De har under hela den tiden funnit Tid för kärlek.

Den ingår i bildserien Jakten på tid, som ni kan även kan se i bildresan i boken Jakten på tid, som går att handla på Trosa bokhandel eller i min digitala konstbutik.

Andra par står just i begrepp att påbörja resan att finna tid för kärlek under en livstid. Förhoppningsvis. Det går ju inte alltid hela vägen in i mål för alla, men förhoppningen kanske ändå handlar om livslång kärlek.

Helst en kravlös, trygg tillvaro utan ständiga måsten eller ok. En jämlik kärlek där ingen behöver känna oro eller ångest över att inte räcka till, bevisa sin kärlek tillräckligt, känna sig orolig över att göra rätt eller fel, känna ängslan över att bli lämnad eller lämna, bara en helt total tillit till att två människor funnit varandra för livet. Utan ord, utan förklaringar, utan tvång. Bara ren och skär kravlös kärlek till varandra med gott om utrymme för bådas personer.

Hur många av oss finner det i livet, handen på hjärtat?

Några ger sig i alla fall på att försöka den livslånga resan ihop. I kärlekens namn. Avslutande bild i detta inlägg har bröllopfest på Trosa Stadshotell som motiv. Köparen skulle ha den som bröllopspresent och tyckte Stadshotellet passade fint i sammanhanget. Vi får önska brudparet lycka till och hoppas att just de får ett fint liv tillsammans.

Dessutom kan man ju faktiskt leva kärleksfullt på många andra sätt utan att förklara sin livslånga kärlek genom äktenskap. Det är bara ett av många lyckliga eller olyckliga levnadssätt.

Ni väljer själva det sätt ni tycker passar er bäst. Lev nära de ni verkligen tycker om och se till att ha tid för den kärlek ni har till varandra.

Anna

IMG_1898.JPG

3 thoughts on “Tid för kärlek/bröllopfest på Trosa stadshotell”

 1. This picture gave me a few years ago to a couple who have been together their love for each other for many years, through darkness and light, sun and thunder, difficulties and glädjor. They have all that time found time for love.

  It is part of the series Raiders of time, as you can see in the photo journey in the book The Pursuit of time, which can be traded on the trosa bookstore or my digital art shop.

  Other couples are just about to embark on the journey to find time for love in a lifetime. Hopefully. It is not always all the way into the goal for everyone, but it is hoped might still about lifelong love.

  Ideally, an effortless, secure existence without constant musts or ok. An equal love there is no need to feel worried or anxious about not suffice to prove his love enough, to feel uneasy about doing right or wrong, to feel anxiety about being left or leave, just an overall confidence that two people have found each other for life. Without words, without explanations, without coercion. Just pure unconditional love to each other with plenty of room for both their people.

  How many of us find it in life, honestly?

  Some give up in any case to try lifelong journey together. In the name of love. Concluding picture in this post is the wedding party at the Trosa Stadshotell as a motif. The buyer would have it as a wedding gift and thought Stadshotellet fit nicely within the context. We must wish the couple the best of luck and hope that right they get a nice life together.

  Moreover, one can actually live lovingly in many other ways without explaining his lifelong love through marriage. It’s just one of many happy or unhappy way of living.

  You choose the way you think best suits you. Live close to the ones you really like and make sure to have time for the love you have for each other.

  Anna

  Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.