AsorT of town - TrosA, n wot fo, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa paintings/Trosamåleri

Suckarnas bro Trosa

Repris från 2014. Verkligheten har hunnit i kapp. Trosa rasar nu i diverse rankingar.

20140610-064352-24232443.jpg

Trots att Trosa kommun hamnar högt i diverse undersökningskategorier verkar ett allmänt missnöje växa kring politikernas sätt att styra kommunen. De klarar inte att renovera ett badhus till rimliga pengar, de klarar inte att göra om Vagnhärads torg utan komplikationer, de törs inte fråga invånarna om en förbifart önskas eller inte, de ville byta län men det ville inte invånarna, de dras med ständiga överklaganden och får många av domarna mot sig.

Kanske gör de även bra saker, men i den här bilden har jag samlat invånarnas alla suckar över ett sammelsurium av underliga ordningar i kommunförvaltningen. Eftersom vi faktiskt har en alldeles egen suckarnas bro i Trosa hamn passade det bra att samla upp missnöjet just där.

Anna

9 thoughts on “Suckarnas bro Trosa”

  1. Although Trosa harbors high in various survey categories seems a general dissatisfaction grow on politicians’ way of controlling municipality. They are unable to renovate the bathhouse at reasonable money, they can not do if Vagnhärads squares without complications , they dare not ask residents if a bypass is desired or not, they wanted to switch counties but it did not want the residents , they are drawn with constant appeals and get many of the sentences against him.

    Perhaps they also are doing good things, but in this picture I have gathered all the inhabitants sighs over a jumble of strange arrangements of the municipal administration . Because we actually have a very own Bridge of Sighs in Trosa Harbour suited it well to collect the discontent right there .

    Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.