Trosa förbifart/Infart Västra

Så här jobbar Trosa kommun med ÖP

Ni som är intresserade av att följa förbifarts-frågan har det inte lätt, trots att dagens digitala teknik borde göra det lätt.

Trosa kommun har 2015-10-23 antagit granskningsutlåtande, baserat på inkomna synpunkter på förslag till Översiktsplan 2015.

Fem veckor senare 2015-11-30 skickar man per brev ut granskningsutlåtandet till de som inkommit med synpunkter.

Den försändelsen landar hos mottagarna tidigast 2015-12-01.

Kommunfullmäktigemötet som har Översiktsplan 2015 på dagordningen sammanträder 2015-12-02, alltså EN dag senare.

Att under ett dygn försöka skapa opinion och väcka uppmärksamhet och eventuellt lyckas påverka beslutande politiker kring det faktum att Trosa kommun antar en Översiktsplan, som kommer att ÖKA kommunens utsläpp kraftigt, är inte lätt för att inte säga omöjligt.

Detta sker alltså i samma stund som världen möts i Paris för att finna vägar till att MINSKA utsläppen.

Trosa har ett epitet som ”världens ände” och just idag är det epitetet inget att vara det minsta stolt över. Vi kommer idag genom våra politiker att anta en utveckling, som kanske faktiskt just innebär ”världens ände” i framtiden.

I pdf-filen, som finns i detta inlägg, kan ni läsa om hur kommunen bemöter de synpunkter som inkommit.

TROSA KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 20151023

I den andra pdf-filen kan ni läsa det slutliga förslaget till Översiktsplan.
Försöker ni finna dessa dokument på kommunens hemsida lär ni få leta länge, alternativt efterfråga dem hos diariet.

Översiktsplan 2015-10-23 Protokollsutdrag och protokollsanteckning

Anna

For love of Trosabygden
For love of Trosabygden

14 thoughts on “Så här jobbar Trosa kommun med ÖP”

 1. Google translation of the post:

  Those of you who are interested in following Save Trosa nature issues. It is not easy, despite the fact that today’s digital technology should make it easy.

  Trosa politicians have 2015-10-23 have adopted audit opinion, based on comments received on the draft Development plan 2015.

  Five weeks later 2015-11-30, they send a letter (not email) out audit statement to those who submitted comments.

  The shipment lands of the recipients earliest 2015-12-01.

  City Council meeting that has Development plan 2015 agenda meeting 2015-12-02, a day later.

  In one day to try to create public opinion and attract attention and possibly manage to influence decision-making politicians around the fact that Trosa adopts a Development Plan, which will boost the municipality’s emissions sharply, is not easy, not to say impossible.

  So, this is the moment the world will meet in Paris to find ways to reduce emissions.

  Trosa have an epithet as “World’s End” and just today it is the epithet not be the least bit proud. We will today by our politicians to adopt a development that might actually just means “world’s end” in the future.

  Like

  1. Thank you. Actually there’s four churches in the painting. Trosa city Church near the water on the painting, the one without tower. Then there are Västerljungs Church to the left of Trosa Church. The Church at the top of the painting is Vagnhärads Church and the last one is Trosa land Church. We’ve got four Churches in our little municipal Trosa. Beautiful Churches all four, both inside and outside 🙂

   Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.