Music inspiration, Pastel paintings, What ever

Little Willie John Peter LeMarc

This is a favorite song of mine that the Swedish artist Peter LeMarc has written.

I like songs that tells stories. This is one of them.

This is the lyrics. You find a google translated text below the Swedish text.

I hope you enjoy the song 🙂

Jag var tjugo år gammal.
Hon var en evighet.
Hon lärde mig leva och gråta,
hon lärde mig allt jag vet.
Men folk i stan där jag bodde
sa hon var sjuk eller så.
Att hon var missanpassad,
men hon var för stolt för att höra på.

Hon bodde på fel sida älven
i en nedlagd mjölkbutik.
Jag var hennes unge älskare
från Stallbackas bilfabrik.
Vi brkade åka omkring i
i hennes Dodge -67.
Hon sa: “Vi kör hela natten, för jag vill se var alla vägar tar slut”

Åh, låt mig höra den en sista gång.
Spela hennes älsklingssång med Little Willie John.
Sjung för min själ, som ett långsamt farväl.
Spela upp en sorgsen sång med Little Willie John.

Hon brukade kisa och viska:
“Du måste sticka från stan.
Här är alla ihåliga,


snart är du likadan”
Hon sa: “Vill du gå på lina så titta inte ner,
titta inte åt sidan. Blunda, ta ett steg.
Du kan få allt som du önskar,
jag ger dig vad du vill.
Men det kostar dig mer än pengar,
din kärlek och lite till.
Du vet jag har skulder för livet,
jag bär på en tung gammal sten.
Men nu bränner vi ner mjölkbutiken och älskar i lågornas sken”

Åh, låt mig höra den en sista gång.
Spela hennes älsklingssång med Little Willie John.
Sjung för min själ, som ett långsamt farväl.
Spela upp en sorgsen sång med Little Willie John.

En sång som väcker upp all längtan.
En fågel flyger åter till mitt hjärta.
Känslor ingen själ kan hejda.
Jag hör orden, jag minns glädjen, känner smärtan.

Utan ett ord var hon borta.
Jag gick till hennes mjölkaffär.
På gården en nedbrunnen Dodge,
där inne ett tomt kuvert.
Men efter veckor av tomhet
kom ett brev utan avsändaradress.
Hon skrev: “En del lär sig aldrig och gå när allt är som bäst.”
Hon sa: “Ditt liv är ditt eget.
Du äger din tanke och tid.
Låt ingen ta det ifrån dig.
Älskling, du är en speciell individ.”
Hon sa att hennes självbevarelse
sa till fötterna och gå.
Och nu var hon långt härifrån.
“Det var allt. Kyssar, puss och hejdå”

Åh, låt mig höra den en sista gång.
Spela hennes älsklingssång med Little Willie John.
Sjung för min själ, som ett långsamt farväl.
Spela upp en sorgsen sång med Little Willie John.

Talk to me, talk to me…

Google translated lyrics

I was twenty years old.
She was an eternity.
She taught me to live and cry,
She taught me everything I know.
But people in the town where I lived
said she was sick or so.
That she was a misfit,
but she was too proud to listen.

She lived on the wrong side of the river
in a disused dairy store.
I was her young lover
from Stall Backed car factory.
We brkade go around in
in her Dodge -67.
She said: “We drive all night, because I want to see where all the roads ends”

Oh, let me hear it one last time.
Play her favorite song by Little Willie John.
Sing to my soul, like a slow farewell.
Playing a sad song with Little Willie John.

She used to squint and whisper:
“You need to stand out from the town.
Here are all hollow,
Once you’re like ”
She said: “Would you go on line so do not look down,
do not look to the side. Close your eyes, take a step.
You can get everything you want,
I give you what you want.
But it will cost you more than money,
your love and then some.
You know, I have debts for life,
I’m carrying a heavy old stone.
But now we burn down milk shop and love in flames glow ”

Oh, let me hear it one last time.
Play her favorite song by Little Willie John.
Sing to my soul, like a slow farewell.
Playing a sad song with Little Willie John.

A song that wakes up all longing.
A bird flies back to my heart.
Feelings no soul can stop.
I hear the words, I remember the joy, feel the pain.

Without a word, she was gone.
I went to her milk business.
In the courtyard a burnt Dodge,
inside an empty envelope.
But after weeks of emptiness
A letter arrived without a return address.
She wrote: “Some people never learn and go when everything is at its best.”
She said: “Your life is your own.
You own your thought and time.
Do not let anyone take it away from you.
Honey, you are a special person. ”
She said her self-preservation
told feet and walk.
And now she was far away from here.
“That was all. Kisses, kisses and goodbye”

Oh, let me hear it one last time.
Play her favorite song by Little Willie John.
Sing to my soul, like a slow farewell.
Playing a sad song with Little Willie John.

Talk to me, talk to me …

10 thoughts on “Little Willie John Peter LeMarc”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.