Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Save Trosa Nature! Rädda Trosas natur!

English version, se below the Swedish version 😉
Have you always done what your parents wanted you to do?

Jag lyssnade på följande länk:

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/574406?programid=312

Ca 1:16-1:23 in i programmet.

Intervjun med Naturskyddsföreningens ordförande i Sörmland inspirerade mig till att skriva denna post.

Har du alltid gjort vad dina föräldrar velat att du ska göra?

När du växte upp suckade du säkert ofta över dina föräldrars beslut, som handlade om vad du skulle göra och inte skulle göra. Ibland kanske de hade rätt och ibland hade de troligtvis ingen förståelse alls för vad du ville göra.

Du kanske till och med fick höra hur de stakade ut din framtid. Uttryckte tydliga önskemål om ditt val av utbildning, yrke och möjligen till och med hade synpunkter på ditt val av eventuell livskamrat, hur många barn du borde skaffa och var du skulle bo.

Tänk gärna efter nu, hur många av deras önskemål har du uppfyllt när du kommit en bra bit in på ditt vuxna liv? Hur många önskemål av dina egna har du uppfyllt?

I bästa fall känner du en harmoni över att ha gått din egen väg och gjort dina egna val och bortsett från föräldrarnas eventuella önskemål om livsväg för dig.

Skulle du vilja ha det annorlunda?

I Trosa kommun agerar politikerna just nu som om de vet allt om vad som är bäst för din framtid i kommunen. De har stakat ut en framtid åt oss som både bor och besöker kommunen, som de tycker är alldeles utmärkt, trots att den är så omoderna så att ingen längre talar i sådana termer.

De anser att Trosa kommun med sin småskaliga turistidyll med gångavstånd till naturen ska konvertera till Stockholmsförort där nästan alla kommer att hamna i pendlingslägen och på fritiden kommer vi att behöva åka bil till kvarvarande naturområden långt utanför tätorterna. De som idag försörjer sig på besöksturismen i kommunen kommer att behöva söka sig nya jobb utanför kommunen eftersom dagens turistattraktioner inte kommer att finnas kvar i ett framtida Trosa kommun om dagens politiker får bestämma åt morgondagens invånare och besökare i Trosa kommun.

De lever i tron att de kan bestämma nästa generations framtid! Har en förälder någonsin lyckats gissa rätt på vad deras barn verkligen vill med sitt liv?

Varför skulle dagens ålderdomliga politiker, som inte tycks ha hört talas om klimatförändringar och hållbarhet, ha rätt att ta all resterande naturmark i anspråk idag och skylla på att det är för framtidens bästa?

Om vi skövlar skog och orörda naturlandskap idag kommer det ta många hundra år innan något liknande skulle kunna växa upp igen om ens någonsin. Tänk om vi idag gissar fel på vad morgondagens invånare vill leva i för miljö, då har vi förstört deras egna möjligheter att bestämma hur de vill leva. För all framtid!

Trosa kommun har en utmärkt möjlighet att välja en mer hållbar väg mot framtiden, hämta kraft ur den unika naturmiljö, som vi har på gångavstånd i vår kommun och nyttja de resurser vi har och har tagit oss på ett mycket modernare och smartare sätt än idag.

Trosa kommuns politiker har inte öppnat ögonen sedan 1960-talet och drömmer om storslagna projekt, som 2000-talets människor för länge sedan förstått tillhör historien p g a den miljöbelastning projekten skulle innebära.

Den moderna 2000-talsmänniskan talar och tänker utifrån naturens hållbarhetsperspektiv. Inte utifrån skövling av skog, åker och naturlandskap till förmån för mera asfalt och hårdgörande av ytor, som aldrig mer går att återställa till orörd natur.

Tänk om Trosas politiker kunde vakna upp, öppna ögonen och inse att vi lever i 2000-talet och att morgondagens invånare inte vill förlora sina möjligheter att leva naturnära, småskaligt och hållbart. Eller åtminstone ha möjlighet att själva välja den vägen utan att vi som lämnar över till nästa generation har förstört den möjligheten.

Anna

Om du vill läsa om hur du kan påverka Trosa kommuns framtid kan du titta in här:

Utveckla Trosa utan förbifart | Facebook

https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart
Have you always done what your parents wanted you to do?

When you grew up, you probably often sighed over your parents’ decision, which was about what you would do and would not do. Sometimes maybe they were right, and sometimes they had probably no understanding at all of what you wanted to do.

You might even got to hear how they mapped out your future. Expressed a clear desire for your choice of education, profession and possibly even commented on the selection of potential life partner, how many children you should get and where you would live.

How about your life, how many of their wishes have you fullfilled in your adult life? How many requests of your own have you fullfilled?

At best, you feel a harmony over choosing your own way apart from your parents’ possible wishes for life path for you.

Would you like to have it different?

In Trosa, politicians right now acting as if they know everything about what’s best for your future in the municipality. They have mapped out a future for us who live and visit the municipality, which they think is just fine, despite the fact that it is so obsolete that no longer speak in such terms.

They believe that Trosa with its small tourist idyll with walking distance to nature should convert to Stockholm suburb where nearly everyone will end up in commuting modes and in weekends, we will have to go by car to the remaining natural areas far away from urban areas. Those who today make their living visiting tourism in the municipality will have to look for new jobs outside the municipality, as today’s tourist attractions will not be retained in a future Trosa if today’s politicians must decide for tomorrow’s residents and visitors in Trosa.

They live in the belief that they can determine the next generation’s future! Has a parent ever managed to guess right on what their children really want with their lives?

Why should today’s archaic politicians, who do not seem to have heard of climate change and sustainability, have the right to take all of the remaining natural land utilized today and blame it for future best?

If we are devastating the forest and pristine natural landscape today, it will take many centuries before anything similar could grow back if ever. What if today we guess wrong on what tomorrow’s citizens want to live in the environment, then we have destroyed their own ability to determine how they want to live. Forever!

Trosa have an excellent opportunity to choose a more sustainable path for the future, draw strength from the unique natural environment, we have to walk in our community and utilize the resources we have and have taken us in a much more modern and smarter way than today.

Thong municipality politicians have not opened their eyes since the 1960s and dreaming of grandiose projects, as the 2000s people long ago understood belongs to history because of the environmental impact of projects would entail.

The modern 2000s man speaks and thinks on the basis of nature of sustainability. Not from the devastation of forest, fields and Natural landscape in favor of more asphalt and hardening of surfaces, which never going to restore to pristine nature.

Think about Trosa politicians could wake up, open your eyes and realize that we are living in the 2000s and that tomorrow’s citizens do not want to lose the ability to live close to nature, small scale and sustainable. Or at least have the opportunity to choose that path without our handing over to the next generation has destroyed that possibility.

Anna

Utveckla Trosa utan förbifart | Facebook (this is in Swedish, but you can visit the page anyway if you like to see how you can save Trosa nature)

https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart

Förbifarten är skadlig för din hälsa/A new road is unhealthy for you, put it out
Förbifarten är skadlig för din hälsa/A new road is unhealthy for you, put it out

18 thoughts on “Save Trosa Nature! Rädda Trosas natur!”

 1. I hope you manage to preserve the best of Trosa for the future. A corrupt cabal of Norwich based Tories tried to inflict an incinerator on King’s Lynn a few years ago, and we made so much fuss about that we killed the scheme stone dead – so keep your spirits up 🙂

  Liked by 1 person

 2. An election year when all the scum rises to the top… and politicians foam at the mouth. Silly me, I thought it best to make sure the brain was engaged (or at least in working order) before putting the mouth in gear. It is ironic that with the shootings they refuse to talk gun control and point the finger at mental health. How do you think many of the politicians would fare on the analysts couch? Have you noticed how the more unstable are the ‘front runners’ ?

  Liked by 1 person

  1. You are right. And the politicians would never get to the analysts couch, they are the types that no analysts will take as a client/patient. If you know what I mean 🙂

   Liked by 1 person

   1. As a psychotherapist, I know exactly what you mean. Alas, a number of them run off at the mouth so much and do so publicly, that we can assess them. Unfortunately, it is not ‘on the record’. 🙂

    Liked by 1 person

 3. I hope your natural areas are saved for future generations and that the politicians listen to the people they are meant to be serving.

  Liked by 1 person

  1. Thanks. I hope they wake up in time. Right now they refuse to listen, see and talk. They are so full of themselves they don’t notice that the world has began a new save the climate era.

   Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.