Music inspiration, What ever

Dear old Stockholm Ack Värmeland du sköna

Jims Art Sunday post made me think of a Swedish song about the county Värmland and the version that Monica Zetterlund did. One of my favorites.

Some of you may recognize the song as a jazz standard Dear old Stockholm.

If you want to know what the Swedish lyrics says you can read below the Swedish text an English google translation.

Anna

Text av Anders Fryxell och Fredrik August Dahlgren.

Ack, Värmland, du sköna, du härliga land,
du krona bland Svea rikes länder!
Och komme jag än mitt i det förlovade land,
till Värmland jag ändå återvänder.
Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö.
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö,
så vet jag att aldrig jag mig ångrar.

I Värmland är lustigt att leva och att bo,
Det landet jag prisar så gärna
Där klappar det hjärtan med heder och med tro
Så fasta som bergenas kärna
Och var och en svensk uti Svea rikes land
Som kommer att gästa vid Klarälvens strand
han finner blott bröder och systrar

I Värmland — ja, där vill jag bygga och bo,
med enklaste lycka förnöjder.
Dess dalar och skog ge mig tystnadens ro,
och luften är frisk på dess höjder.
Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång —
vid den vill jag somna så stilla en gång
och vila i värmländska jorden.
Svensk fosterländsk sång från 1822.

Lyrics Anders Fryxell and Fredrik August Dahlgren.

Alas, Värmland, you are beautiful, you are beautiful country,
You crown among Swedish realm countries!
I, and come over in the middle of the promised land,
Varmland I still return.
Yes, where I want to live, well, where I will die.
About once away from Varmland I take me a maid,
I know that I never regret.

In Värmland’s funny to live and to live,
The country I praise so happy
There pats the hearts with honor and with faith
As solid as rock agreeing center
And each one Swedish in Swedish realm country
Who will be appearing at the river Klarälven
he finds only brothers and sisters

 In Värmland – well, where I want to build and live,
with the simplest happiness förnöjder.
Its valleys and woods give me silence, peace,
and the air is fresh on its heights.
And the rapids sing its sweet song –
at that, I would fall asleep so still again
and rest in Värmländ earth.

Swedish patriotic song from the 1822nd

10 thoughts on “Dear old Stockholm Ack Värmeland du sköna”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.