Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

SAVE TROSA NATURE – RÄDDA TROSAS NATUR!

For English, look below the Swedish text/Anna

AVBRYT PROJEKT FÖRBIFART/INFART VÄSTRA
– DÅ VINNER SKATTEBETALARNA OCH NATUREN!

1. Havsörnen kan fortsätta flyga över Trosa,

2. Djuren i Hungaskogen och på Tureholmshalvön kan fortsätta leva sina liv ostört,

3. Västra och södra Trosas naturlandskap kan fortsätta att rena avgasluften från tätorten och luftkonditionera den allt hetare sommarluften,

4. Trosa kan fortsätta vara attraktivt som naturnära boende,

5. Skattebetalarna slipper riskutsättas och kostnadsbelastas för ytterligare 120-285 miljoners skuldbelastning,

6. Smäckbrogatan slipper ökad trafikbelastning,

7. Allmänheten får behålla 927 000 – 1 644 000 kvadratmeter naturlandskap att vandra i,

8. Jägarna kan fortsätta jakten i ostörda marker,

9. Västra Trosa och Tureholmshalvön kan fortsätta att vara det bullerfria boendet nära naturen utanför tätort,

10. Kommunen kan visa upp ett politiskt mod att följa Parisavtalet och avbryta ett omodernt vägprojekt, som skulle påverkat klimatet ytterst negativt.

OM PROJEKTET FORTSÄTTER FINNS BARA EN VINNARE
Exploateringsplanerna motsvarar 89% av hela kommunens behov av nya bostäder inom en 20-årsperiod. Vid tillkommande kostnader och bibehållen finansiering genom exploateringsintäkter kan andelen stiga till 198% av totalt behov. Det innebär att kommunens finansieringsförslag medför att hela kommunens exploateringsbehov läggs i en enda stor markägares händer i 20 år.
Det är inte demokratiskt att den politiska församlingen är beredda att fatta ett sådant beslut. Kommunen kommer att vara helt beroende av en stor markägares välvilja att erlägga fulla exploateringsavgifter, som ska täcka kostnaderna för vägbygget. Det är att riskutsätta skattebetalarna för orimliga skuldbelopp och naturförluster.

Love trees
Låt Hungaskogen och Tureholmshalvön fortsätta serva oss med sina ekosystemtjänster!
Let Hunga forrest and Tureholms peninsula continue to clean our air!

I Trosa råder Hvalfrihet

Förbifartsprojektet har bara en vinnare.

Under 2009 när avtalet om förbifarten slöts med Trafikverket handlade projektet om att avlasta Smäckbrogatan och möjliggöra expansion av västra Trosa. Omfattningen indikerade beräknade kommunala kostnader om ca 40 miljoner och ungefär 280-376 bostäder, vilket motsvarade ungefär 50% av kommunens totala behov av nya bostäder under en 20års-period.
Fram till 2016 har kostnaderna ökat med 219% och nu indikerar beräkningar på att projektet kan kosta så mycket som 120-285 miljoner för kommunen, vilket innebär 670-1490 bostäder, som då motsvarar 89-198% av kommunens totala behov av nya bostäder under en 20års-period. Området för expansion har också utökats väsentligen till att omfatta även Tureholmshalvön.
Smäckbrogatan kommer inte att avlastas och vägen behövs inte längre eftersom östra och norra Trosa samt Vagnhärad redan täcker behovet av nya bostäder i kommunen under den 20års-period som anges som tidsperspektiv. Båda syftena enligt avtalet har förfallit. Projektet bör därför avbrytas. Nu utformas expansionsplanerna istället utifrån beräknade byggkostnader för vägen. Det skälet är inte giltigt för att fortsätta projektet.

Anna

Google-translated text:

CANCEL THE NEW BIG ROAD Project
– THEN THE taxpayers and nature WINS!

1. Havsörnen can continue to fly over the Trosa,

2. The animals in Hungaskogen and Tureholm peninsula can continue to live their lives undisturbed,

3. Western and Southern Trosa natural landscape can continue to clean the exhaust air from the urban area, and air-conditioned guestrooms, the increasingly hot summer air,

4. Trosa can continue to be attractive as close to nature,

5. Taxpayers do not have to risk exposure and costs charged for additional 120-285 millions debt load,

6. smack Brogatan avoid increased traffic load,

7. The general public may keep 927,000 to 1,644,000 square meters of natural landscapes to walk in,

8. The hunters can continue hunting in undisturbed soils,

9. Western Trosa and Tureholm Peninsula may continue to be noise free accommodation close to nature outside urban areas,

10. The municipality can demonstrate political courage to follow the Paris Agreement and cancel an outdated road project, which would have affected the climate extremely negative.

 

IF THE PROJECT CONTINUES is only one winner
Exploitation plans is equivalent to 89% of the municipality’s need for new housing within a 20 year period. At the incremental costs and sustained financing through exploitation income, the proportion rising to 198% of total needs. This means that municipal funding proposals resulting in the entire municipality’s development needs are placed in a single large landowners happens in 20 years.
It’s not democratic to the political community is willing to take such a decision. The municipality will be completely dependent on one large landowners benevolence to pay full exploitation charges, to cover the cost of road construction. It is to risk exposing taxpayers exorbitant amount of debt and natural losses.

In 2009, when the Agreement on the bypass was signed with the Finnish Transport Agency, the project established to relieve smack Brogatan and allow for the expansion of Western Trosa. The extent indicated projected municipal costs of about 40 million and about 280-376 homes, which represented about 50% of total municipal needs for new homes over a 20-year period.
By 2016, costs have increased by 219% and now estimates indicate that the project could cost as much as 120-285 million for the municipality, meaning 670-1490 housing, which is equivalent to 89-198% of the total municipal needs for new homes in a 20-year period. The area of expansion has also been expanded significantly to include Tureholm Peninsula.
Smack Brogatan will not be relieved and the way is no longer needed because eastern and northern Trosa and Vagnhärad already covers the need for new housing in the municipality during the 20-year-period indicated that perspective. Both the purposes of the agreement has expired. The project should be canceled. Now designed expansion plans rather than on the basis of estimated construction costs for the road. The reason is not valid to continue the project.

Welcom to Trosa

8 thoughts on “SAVE TROSA NATURE – RÄDDA TROSAS NATUR!”

  1. Reblogged this on aspiblog and commented:
    A very clear explanation of why this road building project must not go ahead (the original Swedish text is then followeb by an English translation)…

    Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.