Challenges, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Hjälp mig räkna/Do the math!

For English version, scroll down and find it after the Swedish version.

Kan ni hjälpa mig att räkna? Jag får inte ihop det. Se nedanstående frågerunda jag har haft med kommunen. Jag ville ta reda på hur många bostäder kommunen planerat för totalt för att kunna göra en bedömning om Trosa förbifart/infart västra Trosa och exploateringen av vår storslagna natur på Tureholmshalvön som hotar havsörnens närvaro verkligen behövs. De svar jag fått ger mig inga klara besked om hur väl planeringen stämmer överens med tillväxtmålet om 150 nya invånare per år. De sista frågorna jag ställde i tråden har jag fortfarande inte fått svar på. Så ni får hålla tillgodo med de uppgifter jag fått från kommunen. Kan ni få ihop ett tydligt svar utifrån alla delsvar? Jag har inte lyckats hittills, men så är jag inte så bra på matte heller 😉

Anna

Från: Anna Bohlin
Skickat: den 13 mars 2017 08:35
Till: Trosa kommun
Ämne: frågor om nya bostäder

Hej!

Några frågor om du har tid att svara på dem och om det går att svara på dem.

 1. Hur många nya bostäder har ni färdigplanerat för i dagsläget?
 2. Hur många nya bostäder har ni planerat för som ännu inte är fastställda detaljplaner?
 3. Hur många nya bostäder beräknar ni tillkommer utöver det, där planförfrågningar beräknas inkomma?

Vänliga hälsningar

Anna Bohlin

 

From: Trosa kommun

Sent: Monday, March 13, 2017 10:25 AM

To: Anna Bohlin

Subject: SV: frågor om nya bostäder

 

Hej!

 

Jag har tittat på dina frågor och det är svårt att säga exakt antal men du kan få en uppskattning utifrån våra gällande detaljplaner, pågående planarbeten samt vår översiktsplan. Samtliga uppskattningar gäller kommunen totalt dvs de tre tätorterna och landsbygden tillsammans.

 

Vi har detaljplaner som vunnit lagakraft och som inte i sin helhet är utbyggda motsvarande ca 700 bostäder. Det kan antingen vara detaljplaner som inte påbörjats men också planer som delvis är utbyggda. När det gäller pågående detaljplaner där planarbetet pågår just nu omfattar det ca 330 bostäder. Och slutligen om vi ser till översiktsplanen och de områden som är markerade som nya boendeområden och som vi bedömer planarbetet kommer att sätta igång framöver motsvarar det också ca 330 bostäder.

 

Hälsningar

 

Från: Anna Bohlin
Skickat: den 13 mars 2017 10:45
Till: Trosa kommun
Ämne: Re: frågor om nya bostäder

 

Hej!

Tack snälla för att du försöker svara så gott det går på mina frågor.

En följdfråga:

I vilken kategori av de antal bostäder du nämner i svaret ingår de 670 bostäderna, som finansieringsbeslutet av förbifarten hänvisar till?

Vänliga hälsningar

Anna

 

 

From: Trosa kommun

Sent: Monday, March 13, 2017 11:14 AM

To: Anna Bohlin

Subject: SV: frågor om nya bostäder

 

Hej!

 

Av dessa är ca 350 bostäder lokaliserade inom området för medfinansiering av Infart västra Trosa.

 

Hälsningar

 

 

Från: Anna Bohlin
Skickat: den 13 mars 2017 13:06
Till: Trosa kommun
Ämne: Re: frågor om nya bostäder

 

Hej igen, några följdfrågor för att jag ska förstå totalbilden

 1. Tillkommer de övriga 320 bostäderna från finansieringsbeslutet utöver de antal bostäder du nämner i första svaret?
 2. De 350 bostäderna inom området för medfinansering du nämner, vilka områden inom det området avser de?

Anna

 

From: Trosa kommun

Sent: Monday, March 13, 2017 2:04 PM

To: Anna Bohlin

Subject: SV: frågor om nya bostäder

 

Hej!

 

De områden som är medräknade i detta är Smedstorp där vi har lagakraftvunna detaljplaner, Ekebonäs där vi har ett planuppdrag samt Gillbergsvik där vi ska göra en behovsbedömning. Områden som är markerade i öp väster om Smedstorp är inte inkluderade eftersom vi idag inte har någon aktuell förfrågan för dessa delar. I underlaget till kf:s beslut är de områden som anges Lagnö, Hållsnäs Käftudden mm samt förtätningar via förhandsbesked.

 

Hälsningar

 

Från: Anna Bohlin
Skickat: den 13 mars 2017 15:22
Till: Trosa kommun
Ämne: Re: frågor om nya bostäder

 

Hej igen,

dina svar föder nya frågor, svara när du har tid, jag förstår om du har annat som måste göras.

 

 1. Hur många bostäder planeras i Ekebonäs och hur många i Smedstorp?

 

 1. Hur många bostäder är i detaljplanering och där ni är säkra (har avtal) på finansiering från exploatören?

 

 1. Vilket var upptagningsområdet för exploateringsavgifter för förbifarten före finansieringsbeslutet som togs 2016?

 

Vänliga hälsningar

Anna

 

From: Trosa kommun

Sent: Monday, March 13, 2017 4:19 PM

To: Anna Bohlin

Subject: SV: frågor om nya bostäder

 

Hej!

 

I detaljplanen för Smedstorp möjliggörs ca 95 bostäder. Ekebonäs är lite svårare att uttala sig om. I översiktsplanen är ett mindre område markerat än det som markägaren kommit in med förfrågan om. Vi har därför valt att inleda med ett planprogram som väldigt översiktligt utreder området. I öp var uppskattningen runt 60 bostäder men beroende på vad planprogrammet säger kan detta ändra sig.

 

Vi har exploateringsavtal med markägarna inom Smedstorp samt ytterligare ett avtal m a a ett förhandsbesked för fyra tomter. Därutöver pågår planarbete där vi ännu inte är framme med ett exploateringsavtal men där intentionen är klar gentemot exploatören.

 

Det har funnits en principöverenskommelse där kommunen i fall till fall, detaljplaner, avgjort om planen ska omfattas av krav på exploateringsersättning. För att ytterligare tydliggöra detta gjordes utredningen som sedan antogs i slutet av förra året. Tack vare den blir det tydligt för såväl exploatörer som privatpersoner vad som gäller beträffande detta.

 

Hälsningar

 

Från: Anna Bohlin
Skickat: den 14 mars 2017 07:04
Till: Trosa kommun
Ämne: Re: frågor om nya bostäder

 

Hej!

Tack för svar.

Ny fråga:

Hur många av antalet bostäder du nämnt i tidigare svar avser Västerljung och Vagnhärad?

Anna

 

From: Trosa kommun

Sent: Tuesday, March 14, 2017 8:17 AM

To: Anna Bohlin

Subject: SV: frågor om nya bostäder

 

Hej!

 

Utifrån ditt första mail är antalet bostäder fördelade så här:

 

Västerljung 10 st, landsbygd 220 st, Vagnhärad 150 st

 

Hälsningar

 

Från: Anna Bohlin
Skickat: den 14 mars 2017 08:31
Till: Trosa kommun
Ämne: Re: frågor om nya bostäder

 

Tack för svar igen

Följdfrågor igen:

 1. Är det således så att övriga 980 bostäder avser Trosa tätort?
 2. Vilka områden omfattar landsbygd 220 st?

Anna

 

From: Trosa kommun

Sent: Tuesday, March 14, 2017 8:57 AM

To: Anna Bohlin

Subject: SV: frågor om nya bostäder

 

Hej!

 

När det gäller redan planlagda områden i Trosa där det finns byggrätter kvar omfattar det ca 345 bostäder.  Områden i Trosa där vi har planuppdrag ca 120 bostäder och områden markerad i ÖP där vi ännu inte planlagt är ca 300 totalt inom kommunen och där vi bedömer att planuppdrag kommer att ges inom några år. Majoriteten av dessa ligger i Trosa.

 

Landsbygd innehåller bebyggelse bl a vid Åda, Stensund, Tureholmshalvön, Ekebonäs.

 

Hälsningar

 

Från: Anna Bohlin
Skickat: den 14 mars 2017 09:39
Till: Trosa kommun
Ämne: Re: frågor om nya bostäder

 

 

Tack återigen för tålamod att svara på mina frågor.

Nya frågor:

 1. Jag gissar att man måste ha en överskådlig tid för byggnadsplanering vid tillväxtmål och att de planerna måste ligga i framkant. Vilket/vilka tidsperspektiv har ni för planeringen? Hur långt fram ligger ni?
 2. Hur mycket av det mål om 1500 nya invånare inom 10 år i Vagnhärad som Portnoff anger i dagens SN har ni planerade bostäder för idag och hur många beräknar ni behöva planera ytterligare?

Anna

Läs också inlägget: Trosapolitiker – besinna er!

Fimpa Trosa förbifart

English version below is Google-translated, please let me know if the translation is unreadable.

I had ha conversation with the city planners in our municipality, you can read it in full version below. I wanted to know how many new households they planning to build and where. I want to find out if the new big road they planning to build through grand nature that we need to save for fullfilling Paris agreement really are need to be built. I´m no good at math, so can you please help me find out how many homes they are planning to build and where. In Sweden our authorities are obligated to practice transparency so the citizens can see what they are doing. Down below you can see how Trosa practice an alternative transparency…

Anna

From: Anna Bohlin
Posted: March 13, 2017 08:35
To: Trosa
Thread: questions about new homes

Hey!
Some questions if you have time to answer them and if possible to answer them.
1. How many homes have you already planned for in the current situation?
2. How many homes have you planned for that is not yet established detailed plans?
3. How many homes do you calculate is in addition to it, where planes requests expected to submit?
Sincerely
Anna Bohlin

From: Trosa
Late: Monday, March 13, 2017 10:25 AM
To: Anna Bohlin
Subject: Re: questions about new homes

Hey!

I’ve looked at your questions and it is difficult to say the exact number, but you can get an estimate based on our current zoning, ongoing plan works, and our master plan. All assumptions relate municipality in total that the three urban centers and the countryside together.

We have detailed plans that are final and are not in its entirety is expanded corresponding to about 700 homes. It can either be local plans which have not started, but also plans to partially deployed. As for the ongoing detailed planning work which is now underway includes approximately 330 homes. And finally, if we look at the general plan and the areas that are marked as new housing areas, which we believe to plan work will start ahead corresponds also about 330 homes.

Greetings

From: Anna Bohlin
Posted: March 13, 2017 10:45
To: Trosa
Subject: Re: questions about new homes

Hey!
Thank you that you try to answer as best I can to my questions.
A follow-up question:
In the category of the number of homes you mention in the response included the 670 dwellings, which the financing decision of casually referring to?
Sincerely
Anna

From: Trosa
Late: Monday, March 13, 2017 11:14 AM
To: Anna Bohlin
Subject: Re: questions about new homes

Hey!

Of these, approximately 350 homes located in the area of ​​co-financing of Inbound western Trosa.

Greetings

From: Anna Bohlin
Posted: March 13, 2017 13:06
To: Trosa
Subject: Re: questions about new homes

Hello again, a few follow-up questions for me to understand the total picture
1. For Will the rest of 320 dwellings from the financing decision in addition to the number of homes you mention in the first answer?
2. The 350 homes in the area of ​​co-financing you mention, which areas of the region refer to the?
Anna

From: Trosa
Late: Monday, March 13, 2017 2:04 PM
To: Anna Bohlin
Subject: Re: questions about new homes

Hey!

The areas that are included in this are Smedstorp where we are legally valid zoning, Ekebonäs where we have a plan assignments and Gillbergsvik where we will do a needs assessment. Areas marked in openin west of Smedstorp are not included because we do not have any current inquiry for these parts. In the material for KF’s decision are the areas listed Lagnö, Hällsnäs Käftudden etc. and condensations via advance.

Greetings

From: Anna Bohlin
Posted: March 13, 2017 15:22
To: Trosa
Subject: Re: questions about new homes

Hello again,
your answers begets new questions to answer when you have the time, I understand if you have other things to be done.

1. How many homes are planned in Ekebonäs and how many of Smedstorp?

2. How many homes are in the detailed planning and where you are sure (the contract) on the financing by the developer?

3. What was the catchment area for exploitation charges for passing before the financing decision was taken in 2016?

Sincerely
Anna

From: Trosa
Late: Monday, March 13, 2017 4:19 PM
To: Anna Bohlin
Subject: Re: questions about new homes

Hey!

The zoning plan for Smedstorp enabled about 95 homes. Ekebonäs is a bit more difficult to say. The general plan is a smaller area marked than the landowner arrived with the request. We have therefore decided to initiate a planning program that very briefly investigates the area. Within OP estimate was around 60 homes but depending on what plan the program says this could change.

We have development agreements with landowners in Smedstorp and another agreement m a a preliminary decision for the four plots. In addition, ongoing planning work which we have not yet reached a development agreement but where the intention is clear towards the developer.

There has been an agreement in principle where the municipality in case to case, detailed, decided the plan should be subject to exploitation compensation. To further clarify this investigation was subsequently adopted at the end of last year. Thanks to it, it becomes clear to both developers and individuals that applies on this.

Greetings

From: Anna Bohlin
Posted: March 14, 2017 07:04
To: Trosa
Subject: Re: questions about new homes

Hey!
Thanks for the reply.
New question:
How many of the number of homes you mentioned in the previous answer relates Västerljung and Vagnharad?
Anna

From: Trosa
Late: Tuesday, March 14, 2017 8:17 AM
To: Anna Bohlin
Subject: Re: questions about new homes

Hey!

From your first email is the number of residential units distributed as follows:

Västerljung 10 st, rural 220 pcs, 150 pcs Vagnharad

Greetings

From: Anna Bohlin
Posted: March 14, 2017 08:31
To: Trosa
Subject: Re: questions about new homes

Thanks for replying again
Follow-up question again:
1. Is it thus so that the other 980 homes intends Trosa locality?
2. What areas covers rural 220 pcs?
Anna

From: Trosa
Late: Tuesday, March 14, 2017 8:57 AM
To: Anna Bohlin
Subject: Re: questions about new homes

Hey!

As for the already scheduled areas in Trosa where there are remaining building rights comprises approximately 345 homes. Areas of Trosa where we have to plan missions around 120 homes and areas highlighted in the outline plan in which we have not yet scheduled is about 300 in total in the municipality and where we believe that the plan assignments will be given within a few years. The majority of these are located in Trosa.

Rural settlements contain hinting at Ada, Stensund, Tureholm Peninsula, Ekebonäs.

Greetings

From: Anna Bohlin
Posted: March 14, 2017 09:39
To: Trosa
Subject: Re: questions about new homes

Thank you again for the patience to answer my questions.
New questions:
1. I guess you have to have a foreseeable future of building planning in growth and that the plans must be in the forefront. Which / what time frame do you have for planning? How far ahead are you?
2. How much of the target of 1,500 new residents within 10 years in Vagnhärad who Portnoff states in todays newspaper have you planned housing for today and calculates how many you need to plan further?
Anna

qoute from Thomas Sutcliffe

23 thoughts on “Hjälp mig räkna/Do the math!”

 1. Reblogged this on aspiblog and commented:
  Anna asks searching questions of her local authorty, and the post starts and finishes with an infographic that being biased due to its content I just love!

  Like

      1. I will. I actually spent the whole Saturday reading and collect information about the stupid project of destroying nature. I found very useful information, so I will be back and tell you in future posts about this.

       Liked by 1 person

 2. Jag har ställt frågor till kommunen fler gånger. Alltid utan något riktigt svar. Gäller det sedan något som de har gjort fel så skyller de ifrån sig, skickar mig till nästa person, nästa person, osv.

  Liked by 1 person

  1. Låter som ni har samma typ av ordning som vi har här. Eller oordning rättare sagt. Det är frustrerande när kommunen inte vågar stå upp för vad de gör eller vågar vara öppna med vad de gör.

   Liked by 1 person

 3. Yes, conservation and environmental issues should be at the top of everyones agenda. Unfortunately, these issues are not of key importance to everyone. Thanks for the post and keep up the good work.

  Liked by 1 person

  1. Thank you. We are some people who cares for nature. We try to convince the authorities to wake up to 2000 centrury where environmental issues always should be at the top of the agenda, not the bottom as in our case right now.

   Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.