Stadsvapen-skoj, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, Trosakrönika

Am I the sun? Är jag solen?

Note: English text below the Swedish

Trosa kommuns politiker, som är satta att leda utvecklingen har under många år lyckats leva på gamla meriter. På senare år har dock verkligheten hunnit ikapp dem.
De kan inte längre stoltsera med topplaceringar på diverse rankinglistor, som numera är så populära för kommunpolitiker att lyfta fram som framgångskvitton.

Jag ritade för några år sedan en teckning som anspelar på kommunens stadsvapen och spådde just att kommunens män (för det är mest gråsprängda äldre män som bestämmer) kanske en dag flyger för nära solen, precis som Ikaros.

IKAROS

Rankingplaceringarna har nått lägre nivåer än tidigare de senaste åren och kommunens män gör inte särskilt mycket åt det utan skyller mest på orsaker som de själva inte tycks kunna råda över. Således lär man ju heller inte kunna förbättra situationen eftersom man saknar insikt om sin medverkan till att en förskjutning nedåt har skett på listorna.

En av rankinglistorna handlar om företagsklimatet i kommunen. Den ser ut så här:

2017-snl-foretagarenkat-trosa-kommun-ifylld_sida_1

2017-snl-foretagarenkat-trosa-kommun-ifylld_sida_2

2017-snl-foretagarenkat-trosa-kommun-ifylld_sida_3

2017-snl-foretagarenkat-trosa-kommun-ifylld_sida_4

Jag har som företagare hamnat i årets urval och har fyllt i enkäten helt sanningsenligt. Dock inte med sådana svar som kommunens män önskar sig förmodligen.
Men jag är helt enkelt uppriktig i mina svar. Vi har inte längre bra förutsättningar för att driva företag i Trosa kommun längre. Kommunen bygger bara bostäder i pendlingslägen, vilket innebär att kommunens invånare inte befinner sig i kommunen på dagtid och när de kommer hem har de inte mycket tid över att engagera sig i lokal handel eller annat företagande. Fakta om företagen i Trosa, som går att finna i offentliga upplysningar vittnar om att försörjningen från småföretag är knaper.

Jag har god insikt i det lokala näringslivet och har på nära håll följt utvecklingen under 25 års tid. Jag har inga optimistiska förhoppningar om att den negativa trenden ska vända uppåt så länge politikerna envisas med att omvandla vår småstadskommun till en pendlingsförort och helt struntar i de miljökrav som Paris-avtalet ber oss att följa.

Småstadens karaktär och struktur finns fortfarande kvar i kommunen och vi har alla förutsättningar att vända en negativ utveckling till en klimatsmart modern utveckling, som är betydligt mer attraktiv för både boende och för företagsamheten. Men det lär inte hända så länge dagens politiker stannar i 1900-talstänkande.

Är jag då solen som låter kommunpolitikernas vaxvingar smälta?

Am I the sun?

Trosa municipality politicians who are set to lead the development has for many years managed to live on past glories. In recent years, however, reality caught up with them.
They can no longer boast top rankings on various ranking lists, which are now so popular for local politicians to highlight the success receipts.

I drew a few years ago a drawing that alludes to the municipality’s coat of arms and predicted precisely to the municipality men (for the most grizzled old men who decide) maybe one day flying too near the sun, like Icarus.

In Trosa we´re flying high like Icarus
In Trosa we´re flying high like Icarus

Ranking investments have reached lower levels than before the last few years and the municipality’s men do not do very much about it, but blames most of the reasons that they can not seem to control. Thus you learn the not improve the situation because they lack insight about their involvement to a downward shift has taken place on the charts.

One of the rankings is all about the business environment in the municipality.

I have as an entrepreneur ended up in this year’s selection, and has filled in the questionnaire truthfully. But not with such answers as municipal male desires probably.

But I am simply honest in my answers. We no longer have good conditions for doing business in Trosa longer. The municipality only builds homes in commuting modes, meaning that local residents not located in the municipality during the day and when they come home, they have not much time to get involved in local trade or other business. Facts about the companies in the Trosa, which can be found in public information suggests that the supply of small businesses are crispy.

I have a good understanding of the local business community and has closely followed the development for 25 years. I have no optimistic expectations that the negative trend to turn upward as long as the politicians persist in transforming our small town municipality to a commuter suburb and completely ignore the environmental requirements that the Paris Agreement asks us to follow.

Small town character and structure still remain in the community and we all have the potential to turn a negative development to a climate-smart modern development, which is much more attractive to both residents and for the enterprise. But it will not happen as long as today’s politicians remain in 1900s thinking.

Am I the sun that allows municipal politicians wax wings to melt?

Anna

7 thoughts on “Am I the sun? Är jag solen?”

  1. Thanks for reblog. Yes, we have challenges to work with. It will take time though. Our politicians are behind our time. They still live in the 1900 century!

   Liked by 1 person

 1. Many challenges, yes. But many solutions still have 16th century origin. My people are Amish ( Google ‘Old Order Amish’) and the frustrations facing many of us today are ‘modern’
  And yes, you are probably the sun melting the wax wings.:)

  Liked by 1 person

  1. Thanks. I hope I am. I read a little about Amish. It’s interesting that some choose to live a quite different life from what people refer to as “normal”. I think that can give good knowledge about that we can live our lives differently and no way is the wrong way, just different.

   Like

 2. Reblogged this on Annas Art – FärgaregårdsAnna and commented:

  I dagarna kom årets företagsrankning-rapport och Trosa kommuns politiker stannar kvar på sin plats sedan förra året, men utropar sig själva ändå till duktiga och fantastiska. Företagsklimatet är lysande säger de.

  Jag sade redan förra året något annat och därför rebloggar jag inlägget där jag lade upp den enkät jag som företagare kunde fylla i. Tro inte på allt rankingplaceringar och kommunpolitiker säger, titta i upplysningarna på raden vinstmarginal på Trosaföretagen i handelssektorn och ni kan avläsa en betydligt dystrare verklighet än den rankingen försöker påskina.

  Last year I made a post about how great our local polticians think they are. I said differently and this year they say the same and I say the same as last year. Therefore I reblog my post from last year. Don´t believe everything politicians say. They don´t look at actual number that shows something totally different from what they say. They measure attitudes. We who have our own businesses look at the numbers. They need to be black if we’re gonna survive, not red that far too many small businesses in our municipality have when it comes to little shops in our town.

  Anna

  Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.