Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 9


Del 9

For English look below the Swedish text

Ville och Valle lurades egentligen inte i den meningen att de talade vitt och brett om den nya vägen eller Viktors byggplaner för den delen heller. De pratade helt enkelt inte särskilt mycket alls om vägen eller byggplanerna någonstans. De gjorde som de alltid hade gjort, de smög in sina planer lite här och där utan att invånarna märkte något.

De enda som de behövde övertyga var de som skulle bygga vägen och de som verkligen kunde sätta stopp för planerna. De som skulle bygga vägen fick ett rejält fint erbjudande från Ville och Valle om att staden kunde betala större delen av vägen om de som skulle bygga vägen lovade att bygga den snabbt. Varifrån de skulle få de pengarna att betala med hade de först ingen aning om. Men Viktor hade sagt att de bara måste se till att få vägen på plats, annars kunde han ju inte börja bygga. Om Viktor inte kunde börja bygga, kunde han heller inte förvandla sin mark till massor av pengar, som var hans enda plan och enda anledning att han hängde ihop med Ville och Valle.

De som kunde sätta stopp på planerna var goda medhjälpare till Viktor, så de hade inga problem med att helt enkelt strunta i att undersöka om vägprojektet och byggplanerna verkligen var kloka att genomföra eller inte.

Part 9

Dunno and Yanno were not really fooling the citizens in the sense that they spoke widely about the new road or Victor’s development plans for that matter. They simply did not speak much at all about the road or building plans. They did as they always had done, they made their plans a little here and there without the inhabitants of the town noticing anything.

The only ones they needed to convince were those who could build the road and those who could execute the plans. Those who were going to build the road got a really nice offer from Dunno and Yanno. The city could pay most of the road, if those who were to build the road promised to build it fast. They did not know where to find the money to pay with, they made the promise anyway. Victor had said that they only had to make sure that the road was in place, otherwise he could not start building. If Victor could not begin to build, he could not turn his land into lots of money, which was his only plan and the only reason he was hanging out with Dunno and Yanno.

Those who could execute the plans were good assistants to Victor, so they had no trouble simply ignoring whether the road project and building plans were really wise to implement or not.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

6 thoughts on “Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 9”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.