Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 12


Del 12

For English look below the Swedish text

Några invånare i den lilla staden, som nu höll på att bli en större stad, hade struntat i att lyssna på Ville och Valle. De hade i stället riktat öronen ut mot omvärlden och kände till den stora världsöverenskommelsen att sluta göra illa jordklotet med buller, utsläpp och avskogning. Några av Villes gamla kompisar försökte prata med Ville och göra Ville uppmärksam på detta faktum att Valle var inne på helt fel spår med vägbygget. Ville ville inte höra på, eller kanske inte vågade höra på.

Valle hade ju sagt, eller snarare kanske Viktor hade ju sagt att staden måste fortsätta att bli större för att bli av med de pinsamt stora skulderna Ville och Valle hade orsakat staden. På vilket sätt ekonomin skulle förändras till det bättre hade nog varken Ville eller Valle någon egentligen koll på, de bara hoppades på att en dag hitta en vinstlott av en ren slump. Kanske när staden blev dubbelt som stor som när de kommit till staden, kanske när den blev tredubbelt så stor. De visste inte, de bara fortsatte på inslagen väg helt enkelt. Att stanna upp skulle vara en prestigeförlust och innebära att de tre små männen skulle känna sig ännu mindre. Deras egenkärlek växte för varje meter staden växte helt enkelt.

Part 12

Some inhabitants of the small town, which were now becoming a major city, had stopped listen to Dunno and Yanno. Instead, they had turned their ears to the world and knew the big world agreement to stop hurting the planet with noise, emissions and deforestation. Some of Dunno´s old friends tried to talk to Dunno and make Dunno pay attention to the fact that Yanno was on a completely wrong track with road construction. Dunno would not listen, or maybe dared not listen.

Yanno, or probably, Victor had said, that the city must continue to grow to get rid of the embarrasing big debts Dunno and Yanno had caused the city. In what way the economy would change for the better, Dunno or Yanno did not know, they just hoped to find a winning ticket of a pure luck one day. Perhaps when the city became twice as big, maybe when it was tripled. They did not know, they just continued their growing plans. Stop the project would be a prestige loss and mean that the three little men would feel even less. Their love for themselves grew for every meter the city grew.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

2 thoughts on “Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 12”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.