Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 13


Del 13

For English look below the Swedish text

Ville och Valle fattade inte att det största en människa kan göra är att erkänna sina fel, göra om och göra rätt. Ville och Valle fattade inte heller att Viktors sluga planer inte skulle gynna den lilla staden ett dugg utan lämna staden med ännu större skulder. Viktor hade nämligen inte en tanke på att betala för någon ny väg. Det hade han mest kläckt ur sig för att Ville och Valle inte skulle få kalla fötter och dra sig ur projektet. Viktor behövde ha Ville och Valle på sin sida för att kunna göra om sin mark till reda pengar.

Men naturen då, kanske ni undrar så här långt in i sagan. Ja, naturen i den lilla staden hade det inte lätt. Inte minst djuren hade ett elände med Ville och Valles ständiga utbyggnad. Överallt försvann deras hem och boplatser och till slut visste de inte var de skulle ta vägen. Efter stor desperation valde många av djuren att flytta in till den lilla staden bland människorna. Det var inget favoritval utan helt enkelt det enda alternativet som återstod för dem.

Naturligtvis skapade detta både förvirring och bestörtning bland invånarna. De hade ingen vana av att djuren från skogarna och sjöarna tog plats bland deras bostäder i den lilla staden, som nu blivit mycket större. De vände sig till Ville och Valle med sina klagomål över omaket att ha okända varelser i sina trädgårdar och på holmarna i vattnet vid stadens hamn.

Part 13

Dunno and Yanno did not realize that the greatest thing a human can do is to acknowledge mistakes and do the right thing instead. Dunno and Yanno also did not realize that Victor’s plans would not benefit the small city even a little bit. The plans would instead cause the city with even bigger debts. Victor did not have a thought of paying for any new road. His worry was that Dunno and Yanno would get cold feet and withdraw from the project. Victor needed to have Dunno and Yanno on his side in order to make money out of his land.

But nature then, you might wonder so far into the story. Yes, nature in the small town did not have an easy living. The animals had a misery with Dunno and Yanno´s constant expansion. Everywhere their homes and settlements disappeared and eventually they did not know where to go. After much desperation, many of the animals chose to move into the small town among the people. It was not a favourite choice but simply the only option left for them.

Of course, this created both confusion and disturbance among residents. They were not used to that animals from the forests and lakes invaded the small town, which has now become much bigger. They turned to Dunno and Yanno with their complaints about the trouble of having unknown creatures in their gardens and on the islets in the water at the city’s port.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

4 thoughts on “Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 13”

    1. Thank you. I hope it is readable in English. I wrote it in Swedish first, then with a little help from friends and google translate I did an English version.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.