Books, Challenges, Digital paintings

Demokrati – Democracy

After Swedish text comes a translation to English/ANNA

En samling medborgare har gjort ett upprop som handlar om att vi måste börja prata om hur vi ska behålla vår demokrati till framtiden.
#vimåsteprata
https://www.svd.se/demokratin-ar-hotad–vi-tanker-forsvara-den

Det uppropet fick mig att skriva följande text:

Om du svarar ja på följande fråga…

1. Tillhör du en av dem som tror på demokratin som det bästa, men kanske också det svåraste styrelseskicket?

…då kan du mycket väl vara en av de som dagligen begår demokratibrott utan att ens tänka på att du faktiskt gör det.


I fjärde upplagan av Medborgarboken står att läsa om demokratins sex grundvalar:

1. Rättsäkerhet
2. Rösträtt
3. Tros-, yttrande- och tryckfrihet
4. Församlings- och föreningsfrihet
5. Näringsfrihet
6. Rätt till utbildning

Kanske håller du med om dessa demokratins grundvalar och till och med utger dig för att försvara dem dagligen.

Men tänk om just du utan att tänka på det bryter mot dessa grundprinciper. Tänk ännu värre, om du bryter dem medvetet och fortfarande hävdar att du står upp för demokratin. Tänk om du halvt medvetet och halv omedvetet begår demokratibrott genom att någon gång då och då se genom fingrarna några enstaka gånger, som du sedan tappar räkningen på. Tänk om du då fortfarande försöker hävda att du försvarar demokratiska värden.

Hur många gånger kan vi helt vanliga medborgare begå demokratibrott utan att känna av några negativa konsekvenser av det?

Handen på hjärtat:

Har du som politiker någongång stönat över plikten att diarieföra handlingar, som av dig uppfattas som besvärande för dina ädla mål och syften? Har du tvingat tjänstemännen, som är satta att förvalta offentlighetsprincipen, att lägga handlingarna åt sidan?
Varje gång du gör det begår du ett demokratibrott.

Har du som politiker inte haft tålamod att lyssna på hela det politiska spektrat i er beslutande församling utan istället försökt att skrämma motståndarna till tystnad eller helt enkelt bara kört över dem för att slippa höra kritik mot dina ädla mål och syften?
Då begår du också demokratibrott.

Har du som tjänsteman inom en myndighet någon gång själv brutit eller tvingats bryta mot offentlighetsprincipen eller mot andra lagar för att myndighetens måhända ädla agenda ska nå framgång oavsett om den följer lagen eller inte?
Då har du begått demokratibrott.

Har du som myndighetstjänsteman någon gång tvingats eller själv valt att lämna oriktiga upplysningar till medborgare i syfte att dölja felaktiga beslut eller vägrat lämna ut offentliga handlingar trots att du vet att medborgare har rätt till korrekta upplysningar och att erhålla insyn i offentlig förvaltning?
Då har du begått demokratibrott.

Har du som medborgare suckat över myndigheternas krångliga regelverk och ärendegångar och försökt påverka handläggare eller politiker att hoppa över de krångliga leden och gå rakt på sak, strunta i reglerna?
Då har du begått demokratibrott.

Har du som medborgare hotat, manipulerat eller mutat politiker och tjänstemän vid myndigheter för att få igenom dina storslagna planer, som tydligt bryter mot rådande lagstiftning?
Ja, då har du begått demokratibrott.

Har du som medborgare bevittnat några av ovanstående scenarion och misstänker demokratibrott, men valt att inte göra något åt det av olika orsaker. Ja, då kan du också ha begått demokratibrott.

Har du som medborgare blivit utsatt för några av ovanstående demokratibrott och försökt söka rättelse och på den vägen mötts av ännu fler demokratibrott, givit upp och slutat att anmäla misstanke om demokratibrott. Då kan du också ha begått demokratibrott.

Det är inte extremismverksamheter som utgör det största hotet mot demokratiska ordningar. Det är alla vi vanliga medborgare, som då och då får för oss att lämna de demokratiska grundvalarna därhän. Förmodligen inte av ondo utan av ren aningslöshet.

Demokratiska styrelseskick kräver mycket av varje medborgare. Låt oss visa för varandra att vi har den kompetens som krävs för att upprätthålla eller kanske till och med återupprätta de demokratiska grundvalarna i vår värld. Vi kallar oss ändå den mest intelligenta varelsen på jorden. Låt oss leva upp till det.

Tänk på detta nästa gång du väljer att se mellan fingrarna som politiker, myndighetstjänsteman eller som vanlig medborgare.

Vi måste alla hjälpas åt att försvara demokratin. Eller vill ni lämna över världen till era barn och barnbarn i något annat styrelseskick?

Partly Google translation of my Swedish words
#vimåsteprata (means #we have to talk)

Some Swedish people wants to talk about Sweden democracy and defend it.
https://www.svd.se/demokratin-ar-hotad–vi-tanker-forsvara-den

That initiative made me write these words:

If you answer Yes on the following question …

1. Do you belong to the group of people on earth who believes in democracy as the best, but perhaps also the most difficult way to rule our world?

… then you may very well be one of those who commit demokratic crime daily without even thinking that you actually do it.

The fourth edition of the Citizens’ Book (a Swedish book from 1950´s) tells us about the six foundations of democracy:

1. Legal certainty
2. Voting rights
3. Freedom of belief, freedom of speech and freedom of the press
4. Assembly and association freedom
5. Freedom of trade
6. Right to education

Perhaps you agree with the foundations of these foundations and even act to defend them daily.

But what if you brake these basic principles without thinking. Think even worse, if you break them consciously and still claim to stand up for democracy. Consider half consciously and half unconsciously committing democratic crime by occasionally looking through your fingers a few times. Imagine if you still try to claim that you defend democratic values.

How many times can we all common citizens commit democratic crime without feeling any negative consequences?

Hand on heart:

Have you ever as politicians sigh over the duty to document actions that are perceived as inconvenient for your precious goals and purposes? Have you forced the officials, who are set to manage the publicity principle, to put the actions aside?
Each time you do so, you commit a democratic crime.

Have you, as a politician, not been patient in listening to the entire political spectrum of your deciding assembly but instead trying to scare your opponents to silence or simply ignore them to avoid criticizing your noble goals and purposes?
Then you also commit democratic crime.

Have you, as an official of an authority, ever broken or violated the public principle or against other laws in order for the authority’s worthy agenda to succeed, whether it is in compliance with the law or not?
Then you have committed a democratic crime.

Have you, as a civil servant, ever been forced or yourself chosen to give false information to citizens in order to conceal wrong decisions or refuse to file public documents even though you know that citizens are entitled to accurate information and to gain transparency in public administration?
Then you have committed a democratic crime.

As citizens, have you wined over the authorities’ complicated rules and cases and tried to influence officers or politicians to jump over the fences and go straight to the point, ignore the rules?
Then you have committed a democratic crime.

Have you threatened, manipulated, or gived money to politicians and government officials to get through your grand plans that clearly violate current legislation?
Yes, you have committed a democratic crime.

Have you witnessed some of the above scenarios as a citizen and suspect democratic crime, but chosed not to do anything about it for various reasons. Yes, you may also have committed a democratic crime.

If you have been subjected to some of the above democratic rituals and attempted to rectify and, on that road, have been met by more democratic violations, given up and stop reporting suspicions of democracy. Then you can also have committed a democratic crime.

It is not extremism that constitutes the greatest threat to democratic arrangements. It’s all we ordinary citizens, who occasionally leave the democratic bases. Probably not of evil but of pure ignorance.

Democratic governance demands a lot of every citizen. Let us show each other that we have the skills required to maintain or even restore the democratic foundations of our world. We still call us the most intelligent creature on earth. Let’s live up to it.

Think of this the next time you choose to look between your fingers as politicians, government officials or as regular citizens.

We must all help to defend democracy. Or do you want to leave the world to your children and grandchildren in any other way?

Anna

17 thoughts on “Demokrati – Democracy”

 1. Anna I wrote a song about that called For The People Blues. You can stream it from iTunes or any other streaming facility. It was in the album Monkey of Sousse. If you go into iTunes you can probably sample it. You have to look for swo8 Blues Jazz.
  Leslie

  Liked by 1 person

 2. När jag läser din text (som alla borde läsa) kommer jag att tänka på orden som ofta sägs när det gäller mobbning. “Det är inte dem som skriker högst eller slår hårdast dom gör mest illa. Det är alla som ser, men inget säger eller gör.” Jag vet inte vem som först yttrade detta, men de är minst lika sanna när det gäller demokrat som mobbning. Att se och höra och vända sig bort i stället för att protestera på det sätt man kan gör skada.
  Och vi kan nog alla, om vi tänker efter, ha underlåtit att agera fast vi borde gjort det. Det är mänskligt.
  Tack för att du lyfter fram demokratin ljuset. Det är enda sättet för att slippa stöveltramp och bruna/svarta skjortor, tänker jag! (Även om skjortor och stövlar alltför ofta är dolda under fina kostymer!)
  Hoppas det är OK att jag skriver på svenska, men orken räcker inte riktigt till för att översätta.
  //P-L

  Liked by 1 person

  1. Det är alldeles utmärkt att du skriver på svenska. Jag kan översätta själv. Jag håller med dig. Det är viktigt att vi pratar om detta och tänker efter. Vi gör alla fel då och då utan att tänka på det. Jag också, men jag har lärt mig att tänka efter mer på vad jag gör och säger och hur det påverkar i det stora hela. Jag försöker sluta helt med att stå och titta på. Men jag står säkert ändå bara och tittar på i vissa sammanhang utan att jag kanske tänker på det. Ingen är 100% felfri. Det viktiga är att vi försöker göra rätt 🙂

   Liked by 1 person

 3. Det är en viktig text som behöver spridas. Därför rebloggar jag. Som av en tillfällighet fick jag upp följande sång i en mix 50+ som just nu rullar på Youtube:

  Den säger också en del om demokrati…

  Liked by 1 person

  1. Tack för att du tycker den är värd att spridas. Jag finns bara på wp så min egen spridning av texten blir begränsad. Fast å andra sidan når den läsare från 146 olika länder senast jag kollade flaggstatistiken 🙂

   Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.