Time hunting

Not An Easy Read – Ingen Nöjesläsning

This writing is a different kind of writing than what I usually publish here on the blog. So read if you want and don’t read if you don’t think we are allowed to yell at people who leave us by own choice. I’m lucky not to be one of those who have to deal with those issues in real life. This writing is a thought experiment.

Den här texten skiljer sig markant från de texter jag brukar lägga upp här på bloggen. Du väljer själv om du vill läsa. Läs inte om du tycker att det inte passar sig att skälla på de som lämnar oss av eget val. Jag har haft turen att slippa hantera sådana här svåra frågor i verkliga livet. Den här texten är ett tankeexperiment.

Anna

What were you thinking? Hur tänkte du?

If you’re alive you don’t have to read this. This is a peculiar rant to those who chosed to leave us and this life by own choice.

Om du fortfarande lever behöver du inte läsa detta. Den här märkliga skälltexten vänder sig till de som valt att på egen hand lämnat oss och detta jordeliv.

So what were you thinking? Så hur tänkte du?

We get that you didn’t saw any other solution.
Vi hajar att du inte såg någon annan lösning.

But the question still is what were you thinking?
Frågan kvarstår ändå, hur tänkte du?

No, We don’t think you went to hell for what you did, we think you went to heaven for getting a second chance and rethink your choice.

Näe, vi tror inte att du hamnade långt nere där det är hett, vi tror att du kom till himlen får att få en andra chans och tänka om ditt beslut.

Maybe you from above now can watch all the people that miss you terribly much. Do you now think you really made a wise decision?

Kanske ser du nu från ovan alla de människor som saknar dig oändligt mycket. Tycker du fortfarande att du fattade rätt beslut?

Are you to blame for everything that went wrong in your life that led to the fatal decision? Nooo, we don’t think so.

Var allt som gick snett i ditt liv, som ledde till ditt ödesdigra beslut, bara ditt fel? Neeeej, det tror vi inte.

But you left all those people in your life with no chance to set things straight ever. We don’t care if you thought you had done everything. There’s always more to do.

Men du lämnade alla människor i ditt liv i sticket utan chans att någonsin kunna ställa till rätta. Vi struntar i om du tyckte du hade gjort allt i din makt. Det återstår alltid mer att göra.

Do you know how many that regret their decision just when it’s too late to regret? Were you one of them?

Har du någon aning om hur många som ångrar beslutet när det inte längre går att ångra? Var du en av dem?

No, we refuse to feel sorry for this rant. We feel so much anger and despair that need to come out. What were you thinking?

Näe, vi vägrar att ursäkta denna utskällning. Vi känner alldeles för stor ilska och förtvivlan som behöver komma ut. Hur tänkte du?

Probably you can’t even read this. You’re not with us anymore. How come?

Förmodligen kan du inte ens läsa det här. Du lever ju inte bland oss längre. Varför?

How come you came to the conclusion that no ome of us no longer counted so much that you found it worth stay around?

Hur kom du till slutsatsen att ingen enda av oss kunde få dig att finna det värt att stanna kvar?

Almost every excuse you would come up with if you had the chance to explain to us from up above wouldn’t be enough. Except from I’m sorry, I made the wrong choice, I miss you.

Nästan varje ursäkt du skulle komma med ifall du hade chansen att försöka förklara för oss därifrån ovan skulle inte hålla måttet. Utom Jag är ledsen, jag fattade fel beslut, jag saknar er.

But ok, what’s done is done. We hope you did learn something from your decision and last action in life and help others to do different than you did. From up above you should have that power. To make a change for good causes.

Men ok, det som är gjort är gjort. Vi hoppas att du lärde dig något av ditt beslut och din allra sista handling och nu hjälper andera att göra annorlunda mot det du valde att göra. Från ditt håll däruppe borde du ha den möjligheten. Att göra skillnad till det bättre.

For us that you left without saying a proper goodbye we will try to make changes for the better too. We can all learn something from this stupid decision of yours.

För oss som du lämnade utan att säga ett ordentligt adjö. Vi kommer också att försöka göra skillnad till det bättre. Vi kan alla lära oss av ditt idiotiska ödesdigra beslut.

So, a little bit less angry now than before this rant, we say take care in your new life. We will never quite understand why a smart person like you chosed to to what you did. We will be angry, sad, frustrated and all other human feelings for as long as we live. And you bet we will live long. You showed us what to not do. The number of mourning people you left behind you, well you probably understand if you saw them. You made a unwise decision.

Så, med aningen mindre ilska än för denna utskällning, säger vi ta hand om dig i ditt nya liv. Vi kommer aldrig förstå hur en smart person som du kunde välja som du till sist gjorde. Vi kommer fortsätta att känna ilska, sorg, frustration och alla andra mänskliga känslor så länge vi lever. Å du må tro att vi tänker leva länge. Du visade oss vad vi inte ska göra. Antalet sörjande människor som fu lämnade efter dig, ja du skulle nog förstå om du såg dem. Du fattade ett dumt beslut.

We hope you have come to your senses again and live a happier life now than you did among us. But if you ever get into unsolvable trouble again, take another turn than you did this time. There’s always more to do even if it doesn’t seems to be so at the moment.

Vi hoppas att du har fått tillbaka din klokhet och lever ett gladare liv nu än hos oss. Men om du någonsin igen skulle hamna i samma olösliga knipa, välj en annan väg än du valde nu. Det går alltid att göra något mer även om det inte verkar så för stunden.

May peace in your heart be with you.
Må du finna frid i ditt hjärta.

Greetings from all that you left without a single word
Hälsningar från alla som du lämnade utan något enda ord


Time thieves TidstjuvarAdvertisement

20 thoughts on “Not An Easy Read – Ingen Nöjesläsning”

 1. Anna, my daughter’s husband suicided. He was bipolar and had a drinking problem. It was devastating to us. It was his plan to take our daughter and granddaughter too. So it could have been much worse.
  Leslie

  Liked by 1 person

    1. Time is a good friend when it comes to healing such unpleasant memories. I lost family members more than twenty years ago in natural deaths and somedays it feels very long time ago and some days it feels like yesterday.

     Liked by 1 person

      1. The positive outcome is that when you survive difficult moments of life you get very much stronger inside. At least I feel that way.

       Liked by 1 person

 2. När jag läser texten blir min tanke att du sätter ord på vad många kvarlämnade känner. Ord som i de flesta fall förblir outtalade. Känslor av maktlöshet, svek, ilska, sorg, saknad – allt i ett enda kaos. Jag har själv både gått med oron att det en dag skulle stå en polis och en präst utanför min dörr för att tala om att “min kära” inte lever. Jag har stått på trottoarkanten på väg att kliva ut framför första bästa lastbil – men mötte chaufförens blick sekunden innan jag tog steget och tanken “Varför ska jag förstöra hans liv?” for genom mitt huvud och jag drogs bakåt. I min egen sjuka värld hade jag gjort mina anhöriga en tjänst genom att de skulle slippa mig. Jag har suttit med enskilda och med grupper där en arbetskamrat/vän valt att avsluta sitt eget liv.
  Suicid är ingen lösning, och det är din text ett utmärkt exempel på. Tänk om många fler kunde läsa denna så viktiga text. Orden som så sällan sägs behöver uttalas, på många och i olika sammanhang,. Även om den som står i begrepp att ta sitt liv kanske inte skulle ta den till sig, den som redan bestämt sig för att avsluta. Däremot den som mer ropar på hjälp skulle kanske kunna ta in något. Men framförallt – till alla som mist någon, eller där det varit nära kan jag se orden som befriande. Det känns bra att läsa att jag är inte ensam om att tänka och känna det du beskriver så bra.

  Så tänker jag utifrån mina egna erfarenheter av suicid.

  Tack Anna!

  //P-L

  Liked by 1 person

  1. Tack för dina ord. Du berättar så bra om vad det handlar om. Jag tog mig friheten att googleöversätta dina ord, så fler kan läsa din läsvärda kommentar. Du får säga till om det var dumt att göra det.

   Here’s what Piia-Liisa says in Her Swedish comment
   “As I read the text, I think that you are saying what many left behind feel. Words that in most cases remain unspoken. Feelings of powerlessness, betrayal, anger, sorrow, missing – all in one chaos. I myself have been worried that one day a policeman and a priest outside my door should say that “my dear” does not live. I’ve been on the sidewalk to get out of front of the first best lorry – but met the driver’s eyes the second before I took the step and the thought “Why should I ruin his life?” Because through my head and I was pulled back. In my own sick world, I had made my relatives a favor by letting me go. I have been with individual and with groups where a colleague / friend chose to end his own life.
   Suicid is no solution, and your text is an excellent example. Imagine if many more could read this important text. The words so rarely stated need to be pronounced, in many and in different contexts. Even if the one who sees to take his life might not take it, the one who already decided to end. However, the one who calls for help might be able to get something in. But above all – to all who miss someone, or where it’s been close, I can see the words of liberation. It feels good to read that I’m not alone in thinking and feeling what you describe so well.

   Then I think of my own experiences of suicide.

   Thanks Anna!

   // P-L”

   Thanks for your wise words!

   Liked by 2 people

   1. Det är utmärkt att du översätter. Min ork räcker inte till att skriva på engelska. Suicid och tankarna kring det tror jag är mycket lika i det vi kan kalla för västvärlden, därför uppskattar jag verkligen att du tog dig tid att översätta mina ord.
    Tack ❤

    Liked by 1 person

    1. Det var just den här gången inte så ansträngande att översätta. Jag tog väääldigt mycket hjälp av google, så jag klippte och klistrade lite bara 🙂
     Det är jobbigt att skriva på engelska när man inte är van. Jag börjar ofta skriva bloggposterna på engelska för att det finns så många läsare utanför Sverige, men sen när jag ska skriva samma sak på svenska, ja då har orken och tiden ofta tagit slut.

     Liked by 1 person

     1. Förstår att du behövde klippa och klistra lite. Översättningarna kan lätt bli lite underliga annars. Du gjorde ett mycket bra arbete med översättningen. Att tid och ork inte räcker till att skriva tvåspråkigt förstår jag. Att läsa engelska går bra för mig, men jag är nästintill oduglig till att skriva.

      Like

    1. Thanks. I’m lucky not to have own experiences of that, but I have friends who know about this and it’s seems to be a very difficult matter to handle in your thoughts.

     Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.