Challenges, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, Trosa paintings/Trosamåleri, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Vad skulle du göra? What would you do?

Om du var en debattredaktör på en lokal nyhetstidning i sektorn gammalmedia, ansvarig för bedömingen av insändare från allmänheten. Vad skulle du göra om du fick nedanstående mail?

If you were an editor of a local oldfashioned media newspaper. What would you do if you got a mail like this one below?

“Hej SN!

Bifogar förslag på insändare. Ber er återkomma om ni kan tänka er att publicera den i sin helhet. Jag hoppas att ni vill bidra till planetskötandet genom att göra det.

Bifogar även bildförslag, ett konstverk som jag gjort som jag kallar For love of Trosabygden. Det är inte nödvändigt att bildsätta insändaren för min del, men om ni skulle tycka att det ger ett mervärde för era läsare får ni gärna använda bilden till insändaren om ni anger upphovsperson.

Om ni beslutar att avböja insändaren får ni gärna berätta varför ni tagit det beslutet.

Vänliga hälsningar

Anna Bohlin

“Hi SN! (SN is the Swedish name of the newspaper)

Attaches a letter to the editor. Please let me know if you want to publish it. I hope you want to contribute to the planet attendance by doing so.

Also encloses image suggestions, a work of art that I did. I call it For love of Trosa community. It is not necessary to image the sender for my part, but if you think it would add value to your readers, please use the image for the sender and name the source.

If you decide to decline the sender, please tell me why you made that decision.

Sincerely

Anna Bohlin”

Här är insändarförslaget/here’s the letter to editor

Därför  skriver  jag  under  Avbryt  infart  västra  Trosa
I  Trosa  har  vi  två  kustnära  skogar  kvar,  som  tryggar  vår  grundvattentillgång,  bidrar  med  oersättliga ekosystemtjänster  och  ger  allmänheten  kostnadsfri  tillgång  till  hälsofrämjande  friluftsliv. Politikerna  tänker  nu  genomföra  ett  vägprojekt  med  vidhängande  exploatering  som  hotar  de livsviktiga  kustskogarna.  Projektet  belastar  alla  skattebetalare  väsentligt  och  saknar samhällsekonomisk  lönsamhet.  Ändå  säger  de  att  vägen  behövs  för  tillväxten,  som  hittills  medfört ökad  belastning  på  miljö,  ekonomi,  skolor,  vård,  äldreomsorg  och  reningsverk.  Det  är  oklart  när  de utlovade  vinsterna  från  tillväxten  skall  komma. Jag  tror  att  morgondagens  klimatsmartare  generation  slutar  räkna  tidsvinster  och  vägrar  bilpendling. De använder  skattepengar  till  klimatvänliga  projekt  och  mäter  tillväxt  i  kvalitet  i  stället  för  kvantitet. De vill  inte  ha  den  framtid  som  dagens  politiker  stakat  ut.  Bästa  politiker:  Varför  vill  du  asfaltera  bort  våra  sista  naturområden?  Vad  tror  du  nästa  generation vill  prioritera?  Låt  dem  avgöra  vad  som  är  viktigast;  naturområden  eller  en  minuts  teoretisk  tidsvinst. Tror  du  att  extrem  värme,  storbränder  och  vattenbrist  är  tillfälliga  fenomen? Du har  chans  att  vinna  nästa  generations  beundran  för  modet  att  avbryta  vägplanerna  i  tid.  Antar  du utmaningen? Bästa  allmänhet:  Vill  ni  också  hjälpa  nästa  generation  att  få  en  klimatsmart  start?  Skriv  under namninsamlingen  https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa .  Det  har  jag  gjort. Det  här  är  ingen  lokal  fråga.  Det  är  en  planetskötarfråga.  Alla  som  vill  kan  skriva  under. Anna  Bohlin 

That’s why I sign the petition Save Trosa nature
We have two coastal forests, which ensure our groundwater access, contribute irreplaceable ecosystem services and provide the public with free access to health-promoting outdoor activities. The politicians now intend to build a big unnecessary road with ongoing exploitation that threatens the vital coastal forests. The project has a significant impact on all taxpayers and lacks socio-economic profitability. Nevertheless, they say that the road is needed for growth, which has so far led to increased loads for environmental, economics, schools, health care and elderly care. It is unclear when the promised profits from growth will come. I think tomorrow’s climate smarter generation will stop counting time gains and refuse car commuting. They use tax money for climate-friendly projects and measure growth in quality rather than quantity. They do not want the future of today’s politicians. Best Politicians: Why do you want to pave off our last natural areas? What do you think next generation wants to prioritize? Let them decide what’s most important; natural areas or one-minute theoretical time gain. Do you think extreme heat, big fires and water shortages are temporary phenomena? You have the chance to win next-generation admiration for the courage to interrupt the road buildingmproject before it’s too late. Do you accept the challenge? Best Public: Do you want to help the next generation to get a climate-friendly start? Sig the petition Save Trosa nature https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa. I have done that. This is not a local issue. It’s a save the planet issue. Anyone who wants to sign can sign. Anna Bohlin

Skulle du/would you:

A. Svara snabbt eller dröja? Om du skulle dröja, hur länge skulle du vänta med att svara?
Answer quickly or delay an answer? If delaying, how long do I have to wait for an answer?

B. Svara ja eller nej? Om ja, varför, om nej, varför?
Answer me yes we publish or no sorry we’re not interested? If yes, why, if no, why?

C. Vad tror du den lokala nybetstidningen gjorde?
What did you think the local newspaper did?

Här kommer bilden jag föreslagit som illustration. Here comes the image I think suits the theme.


Anna

3 thoughts on “Vad skulle du göra? What would you do?”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.