Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Hur mycket ska Trosa växa? – How much will Trosa municipality grow?

Politikerna säger 1,5-2% per år och att 10% av tillväxten ska ske utanför tätorterna. Finansieringsbeslutet för Infart västra Trosa uppger att 670 nya bostäder ska byggas utanför tätort.

Hur ska vi tolka uppgifterna? Exponentialfunktionen säger: Ta talet 70 (år) och dela med tillväxtsiffran. En ökning på 10% ger en fördubblingseffekt på 7 år (70/10=7).

Om befolkningsökningen når 1,5% per år växer vi till dubbel storlek inom 46 år. Vid 2% per år har vi fördubblat befolkningen på 35 år. Om vi håller samma ökningstakt som 2017, 4%, bör vi bereda oss på en fördubbling inom 17 år.

Om 10% av ökningen ska ske utanför tätorterna, innebär det att politikerna räknar med en större ökning än 1,5% per år. Eftersom 670 bostäder ska byggas för att betala för infart västra Trosa, bör vi anta att byggandet sker i närtid. Trafikverket vill ha betalt efter färdigställd väg och inte om 100 år. Det innebär i så fall att Trosa totalt ska växa med 6 700 bostäder på bara något år. Den siffran innebär en ökning om 20 100 personer.

Vid ett antagande om att det bor i snitt 3 personer i varje bostad innebär en ökning om 1,5% per år att ca 60 nya bostäder årligen täcker ökningen de första åren. Var de 670 bostäderna kommer in i den ökningen är oklart.

Våra politiker lovar bättre ekonomi när fler skattebetalare tillkommer, men skuldbördan ligger efter många års tillväxt, kvar på höga nivåer. Vi ska behålla småskaligheten, men nyproducerade flerbostadshus växer i storlek för varje år som går. Vi annonserar naturnära boende, men har snart byggt bort all närnatur i tätorterna. Politikerna lovar att fler kan få arbete på hemorten i framtiden, fast nyproducerade hus kräver höga inkomster för att täcka boendekostnaderna. Något brett utbud av höginkomsttjänster står idag inte att finna, utan tvingar inflyttade till fossilbilspendling.

I näringslivet råder grundregeln – det går aldrig att expandera sig ur en kris. Det gäller att få ordning på ekonomin innan utökning kommer på fråga. Måhända råder andra regler i politiken och alla bekymmer försvinner när vi når en magisk gräns för antal invånare.

Fråga dina politiker om när de beräknar nå den brytpunkten. Lyssna inte på vad politikerna säger, iaktta konsekvenserna av deras ageranden. Bestäm dig därefter hur du vill rösta. De spelar högt med våra gemensamma pengar. Vill du ge dem fortsatt förtroende?

Det kan hända att du måste rösta mot din ideologiska övertygelse om du vill se en förändring.

Anna Bohlin

Hjälp Trosa att uppnå klimatmålen, skriv under namninsamlingen Avbryt infart västra Trosa. Över 500 personer har redan skrivit under.


How much will Trosa municipality grow?

Politicians say 1.5-2% per year and that 10% of growth will be outside the urban areas. The financing decision for the new big road Western Trosa states that 670 new homes will be built outside the urban area.

How should we interpret the data? The exponential function says: Take the number 70 (year) and share the growth rate. An increase of 10% gives a doubling effect of 7 years (70/10 = 7).

If the population increase reaches 1.5% per year, we grow to double size within 46 years. At 2% per year, we have doubled the population in 35 years. If we maintain the same rate of growth as 2017, 4%, we should prepare for a doubling within 17 years.

If 10% of the increase is to occur outside the urban areas, it means that politicians expect a greater increase than 1.5% per year. Since 670 homes are to be built to pay for the new road west Trosa, we should assume that construction will take place in the near future. The Swedish Transport Administration wants Trosa municipality to pay on normal due date time and not 100 years later. This means that Trosa will grow in total with 6,700 homes in just a few years. That figure represents an increase of 20,100 people.

Assuming that 3 people live in each home, an increase of 1.5% per annum means that approximately 60 new homes annually cover the increase in the first few years. How the 670 homes fits in the increase prognosis is unclear.

Our politicians promise better economy when more taxpayers are added, but debt burden is after many years of growth, still at high levels. We will maintain the small scale, but newly created multi-family houses grow in size for each year. We advertise near nature access, but have soon destroyed all the nature in the urban areas. Politicians promise that more people can get work at home in the future, though newly-created homes require high incomes to cover housing costs. A wide range of high-income services can not be found today, and citizens are forced into fossil commuting.

In business, the basic rule is – you can never expand away a crisis. It is important to settle the economy before enlargement can be done successfully. Perhaps there are other rules in politics and all concerns disappear when we reach a magic limit for the number of residents. Ask your politicians about when they are calculating the break point. Do not listen to what the politicians say, observe the consequences of their actions. Then decide how to vote. They play high games with our tax money. Do you want to trust them with your money?

You may have to vote against your ideological belief if you want to see a change.

Anna Bohlin

Help us reach the climate goals, help us make our politicians to listen. Over 500 people have signed the petition Save Trosa nature. You can sign it too from everywhere in the world. This is a global issue.18 thoughts on “Hur mycket ska Trosa växa? – How much will Trosa municipality grow?”

  1. Thanks for reblog! A local newspaper published my text, but in a cut version that makes the text incomplete. So thanks again for reblog 🙂

   Like

      1. I hope so too. It’s gonna be circus tomorrow no matter which party who wins. We do not have a stable situation in politics. Our politicians talk and talk and talk, but out comes nothing.

       Liked by 1 person

 1. Heja Anna!

  Tillsammans har vi verkligen fått med ”paketet” Infart Västra Trosa inför valet. Tack för bra insändare idag!

  Gitte

  Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.