Challenges, Digital paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Vi Behöver Naturen Mer Än En Ny Väg! We Need Nature More Than A New Road!

Varför behöver vi Trosas sista närnatur mer än en väg och exploatering?

Hungaskogen, Vitalisskogen och Trosaskogen förser oss med vatten, luftrening och erbjuder oss en mängd kostnadsfria möjigheter till friluftsaktiviteter som stärker vår hälsa.

Men ska inte den nya vägen avlasta tätortstrafiken?

Det skälet stämmer inte. Trafikverkets egen förstudie visar på att den nya vägen kommer att innebära ännu mer trafik i tätort.

Men behövs inte exploateringen för att Trosa ska växa?

Nej, kommunen har redan planerat kraftfull exploatering i andra områden som inte behöver ta Trosas sista närnatur i anspråk för nya vägar eller ny tomtmark. Den planeringen uppfyller ökningsmålen med råge för många år framöver.

Om Trosa ska fortsätta att växa behövs dessutom närnaturens ekosystemtjänster mer än någonsin för att bebehålla vattentillgång och luftrening.

Finns det något egenintresse bakom ert engagemang i frågan?

Ja, det finns massor av egenintresse. Vi vill även i framtiden kunna vistas kostnadsfritt i allemansrättslig närnatur och känna trygghet i att vattenförsörjning och luftrening fungerar genom skogarnas ekosystemtjänster. Vi tycker inte att närnatur bara ska finnas tillgänglig för de som har råd att köpa mark.

Finns det något egenintresse för markägarna i området?

Ja, de markägare som vill privatisera allemansrättslig mark genom att sälja tomtmark har ett ekonomiskt intresse i att vägen byggs. Tomtmark betingar ett betydligt högre värde än allemansrättslig mark. Den största markägaren i området har chans att håva in bortåt 1 miljard på att sälja tomter i framtiden om vägen byggs.

Kommunen säger att skattebetalarna inte ska belastas av vägkostnaderna, det är exploatörerna som ska betala vägen, stämmer det?

Kommunen har bestämt att ta ut exploateringsavgifter för sin kostnadsdel av vägbygget, men de anger inte när de pengarna kommer in eller ens om de kommer in. De pengarna kommer inte att komma in lagom till vägen ska betalas. Alltså lär skattebetalarna belastas av ökad skuldsättning och räntekostnader under den tiden avgiftsintänkterna uteblir. Det anges inte heller hur fördyringar ska finansieras. Trafikverket som ska stå för 40% av kostnaden finansieras genom skatteintäkter från skattebetalarna, alltså får skattebetalare betala för vägen. De pengarna kan vi använda till underhåll av befintliga vägar istället.

Är det verkligen någon ide att protestera?

Ja, avtalet med Trafikverket säger att kommunen närsomhelst kan avbryta projektet och den vägplan som kommer att fastställas går att överklaga. Vi har fortfarande chans att övertyga våra politiker att börja följa klimatmålen istället för att bryta mot dem.

Hur kan vi protestera?

Genom att skriva på namninsamlingslistan Avbryt infart västra Trosa, genom att skriva till politikerna och säga att ni inte vill ha vägen/exploateringen, överklaga vägplanen och göra ett val av parti i hösten val, som står för ett avbrytande av projektet. V,MP och SD har förklarat sig vilja avbryta projektet.

Namninsamlingen finner ni på:
https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa

Alla kan skriva under. Du behöver inte vara skriven i Trosa. Folk från hela världen har redan skrivit på. Över 500 namn stödjer en bibehållen närnatur i Trosa.

Mer info om frågan kan ni finna på Vägval i Trosa och Utveckla Trosa utan förbifart.

Dela gärna detta inlägg om ni vill hjälpa Trosas natur. Bilderna i inlägget är fria att använda i syfte att stödja Avbryt infart västra Trosa. Berätta gärna var ni använder bilderna genom att lämna länk i kommentarsfältet.
Answers to argument for building the new big road

Why do we need Trosa’s last nature more than a road and exploitation?

Hunga forest, Vitalis forest and Trosa forest provide water, air purification and offers us a variety of free opportunities for outdoor activities that enhance our health.

But should not the new road relieve urban traffic?

That argument is false. The Swedish Transport Agency’s own preliminary study shows that the new road will mean even more traffic in urban areas.

But is not the exploitation necessary for Trosa to grow?

No, the municipality has already planned powerful exploitation in other areas that do not need to take Trosa’s last nature for new roads or exploitation. This planning meets the goals of growth for many years to come.

In addition, if Trosa is to grow, nature is needed more than ever to maintain water supply and air purification.

Is there any self-interest behind your involvement in the matter?

Yes, there is a lot of self-interest. We want to feel secure that water supply and air purification work through forest ecosystem services in the future too. We still want to have free access to nature too. We do not think that nature should be available only to those who can afford to buy land.

Is there any self-interest for the landowners in the area?

Yes, the landowners who want to privatize land by land by selling land has a financial interest in building the road. Empty land markets a much higher value than all-lands.

The municipality says that taxpayers will not be charged by road costs, it is the developers who pay the road, is that correct?

The municipality has decided to take out exploitation fees, but they do not indicate when the money comes in or even if they come in. The money will not come in until the road is paid. Thus, taxpayers learn to be charged with increased debt and interest expenses during the time the tax revenue is lost. Neither is it stated how to finance increased costs. The Swedish Transport Administration, which accounts for 40% of the cost, is financed by tax revenue from taxpayers, so taxpayers pays for that part.

Is there really any idea to protest?

Yes, the agreement with the Swedish Transport Administration states that the municipality can at any time cancel the project and the roadplan that will be determined can be appealed. We still have the chance to persuade our politicians to start following the climate targets instead of breaking them.

How can we protest?

By signing the Save Trosa nature petition, writing to the politicians and saying that you do not want the road / exploitation, appeal to the roadplan and make a choice of party in the fall of elections, which represents a discontinuation of the project.
The name collection can be found at:
https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa

Everyone can sign. You do not have to be a taxpayer in Trosa Sweden. People from all over the world have already written on. Over 500 names support a preserved nature in Trosa.

Feel free to share this post if you want to support Save Trosa nature movement. The images are free to use in the purpose Save Trosa Nature.
Anna

17 thoughts on “Vi Behöver Naturen Mer Än En Ny Väg! We Need Nature More Than A New Road!”

  1. I do believe that those planning this have been following Trump… They destroy the environment for generations to come and pocket the blood money.

    Liked by 1 person

      1. I just finished writing a piece for the poetry blog that will post on Tuesday, if that doesn’t light a fire…? I doubt many will like it but I had to say it.

        Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.