Nature miracles, Trosa is the place

Rädda Skrubba – Save Trosa nature!

Ingrid Benson, en av mina rädda Trosas-naturvänner har uppmärksammat följande:

Det är stor risk att en fin, gammal naturskog av mycket stort naturvärde kommer att förstöras. Det gäller Skrubba ute på Käftudden, se karta, som länsstyrelsen ansåg så värdefullt att man ville skapa ett naturreservat där. Markägaren motsatte sig detta och området är därför inte skyddat. Nu pågår ett samråd hos Länsstyrelsen om avverkning av skog i detta område. Naturskyddsföreningen på länsnivå har blivit informerade om detta.
Många skogsägare tar granbarkborren som skäl till att avverka värdefull gammal naturskog som de annars inte har tillåtelse att avverka. Det är så att de granar som angripits tidigare och redan tappat barken eller som varit döda mer än en säsong bör lämnas kvar i skogen. De innehåller inte längre några granbarkborrar. Däremot innehåller de naturliga fiender till granbarkborrarna.

Så här säger Länsstyrelsen om Skrubba: “Skrubba ligger inom värdetrakten ( trakter som är utpekas i strategin för skydd av skog i Södermanland) skärgårdens skogar och består av en lövblandad barrskog med en hel del ek, några riktigt grova och gamla. En hel del tall växer även i området.

Naturvärdena är främst knutna till den långa skogliga kontinuiteten och till gamla senvuxna träd. Bland annat förekommer de rödlistade arterna lunglav, oxtungsvamp och tallticka och flera signalarter som visar på områdets höga värden.”

Det vore synd om denna fina skog skövlas, vi får mindre och mindre skog att vandra i. Vi måste göra vad vi kan för att rädda skogen! Vill ni agera tag kontakt med mig via: informationtrosa(at)gmail.com

Hjälp oss gärna att försöka rädda Trosas natur där många vandrar för sitt välbefinnande.

Anna

Ingrid Benson, one of my Save Trosas nature friends, has noticed this:

There is a great risk that a fine, old natural forest of very great natural value will be destroyed. This applies to Skrubba out on Käftudden, see map, which the county administrative board considered so valuable that they wanted to create a nature reserve there. The land owner opposed this and the area is therefore not protected, Now a consultation is being conducted on harvesting of forests in this area The nature conservation association at the county level has been informed of this.
Many forest owners take the spruce drill as a reason to cut down valuable old natural forest that they otherwise are not allowed to cut. It is true that the firs that have been attacked earlier and have already dropped the bark or that have been dead more than a season should be left in the forest. They no longer contain any spruce bark drills. However, they contain natural enemies for the spruce bark drills.

This is what the County Administrative Board says about Scrub: “Skrubba is within the host range (areas designated in the strategy for forest protection in Södermanland) archipelago forests and consists of a leafy coniferous forest with a lot of oak, some really rough and old. A lot of pine is also growing in the area.

The natural values are mainly linked to the long forest continuity and to old late-growing trees. Among other things, the red-listed species are lung flies, colt and talc and several signal types that show the area’s high values. ”

It would be sad if this fine forest is destroyed, we get less and less forest to hike in. We must do what we can to save the forest! Would you like to help acting please contact me at: infotrosa (at) gmail.com

Please help us to try to save Trosa’s nature, where many take hikes for their well-being.

Anna

Here´s some pictures from the area we want to save. Här kommer några bilder från området vi vill rädda.
Fotografi/Photography: Ingrid Benson

And some of my drawings

32 thoughts on “Rädda Skrubba – Save Trosa nature!”

 1. Så oerhört tråkigt om denna gamla skog skövlas … skogsägarna ser bara pengar i naturen – blir såå ledsen för er skull, för er som bor i trakten och som brukar njuta av naturen där. Här har alla gamla skogar redan skövlats – skogar varifrån jag rapporterat flera skyddade och ovanliga svamparter … och som vi hoppades skulle kunna skyddas …

  Liked by 2 people

  1. Känner du igen några av de arter som syns på bilderna. Skvattram vet vi, men de övriga har vi inte riktigt koll på ännu. Vi behöver slå i böcker för att ta reda på det eller fråga dig som är ett levande uppslagsverk när det gäller svamp och växter 🙂

   Like

    1. Tack Anki för identifieringen och inte minst länken till mer information. Det var mycket intressant att slemsvampen hör till djurriket och att den kan förflytta sig.

     Liked by 2 people

      1. How nice. I read that she’s in your country. She’s our Pippi Longstocking right now. Many swedes are proud of her. I think she’s doing very well.

       Liked by 1 person

      2. I’m glad to hear that. She inspires me and many people all over the world. I hope we all can make changes together in time. I think there’s still hope.

       Liked by 1 person

  1. Thanks. Yes it’s important to keep fighting. We have our own local version of “you’ve been Trumped” here. But to few have realized that so far, but we keep up our work anyway. Thanks for the supporting words. Means a lot 🙂

   Liked by 1 person

  1. Jag håller med. Vi behöver alla skogen, men en del markägare har fått för sig att de inte vill ha allmänheten vandrandes i “sin” skog. De ser bara pengar i skogen, inte läkekraften som tillhör oss alla genom allemansrätten.

   Like

 2. Oh Anna, we must keep the old forests. They are the most efficient at carbon capture and host so much biodiversity. Keep up the good fight as it must be done locally as well as globally. As Greta says, listen to the scientists. We must stop this destruction of old forest. Planting new trees is not so efficient and is future investment.

  Liked by 1 person

  1. Thanks for your support. We try to do all we can to save our forests but there’s actually still people in the 2000ies that believes money is more important than our climate changes issues.

   Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.