Challenges, Digital paintings, Trosa is the place

Dags att rädda Trosas natur igen – Time to save Trosa nature again

I ett av Trosas allemansrättsliga naturområden planeras en vilthägnsanläggning med nöjesjakt som syfte. Ytan som kommer att stängas av för allmänheten uppgår till mer än 600 fotbollsplaner! Vart djuren som lever vilt i området ska ta vägen är oklart. Runtom hägnet ligger bostadsbebyggelse där många barnfamiljer bor. I hägnet kommer många hundra djur stängas in och behöva möta sitt öde varje gång jakt pågår utan chans att fly. Boende i området har startat en namninsamling i förhoppning om att kunna stoppa planerna.

https://www.skrivunder.com/vi_vill_att_hvalfiskens_planerade_vilthagn_pa_tureholmshalvon_utanfor_trosa_stoppas

Vi vill att Hvalfiskens planerade vilthägn på Tureholmshalvön, utanför Trosa stoppas!Vi behöver natur att ströva i, både vi som bor i kommunen idag liksom morgondagens invånare. Tureholmshalvön är därför viktig genom sitt tätortsnära läge. Med det planerade vilthägnet skulle naturen slitas ner och besöksvärdet för friluftsliv i detta kustnära område försvinna. Landskapets vilda fauna skulle även trängas undan vilket vore oacceptabelt. Nätverket Friluftsliv och natur utan vilthägn på Tureholmshalvön

In one of Trosa’s natural areas under the right of public access, a game enclosure facility is planned with pleasure hunting as its purpose.  The area that will be closed to the public amounts to more than 600 soccer fields!  Where the animals that live wild in the area should go is unclear.  Around the fence are residential buildings where many  families with kids live.  In the enclosure, many hundreds of animals will be locked up and have to face their fate every time hunting takes place. They have no chance to escape.  Residents in the area have started a name collection in the hope of being able to stop the plans.

https://www.skrivunder.com/vi_vill_att_hvalfiskens_planerade_vilthagn_pa_tureholmshalvon_utanfor_trosa_stoppas

We want landowner company planned game fence on the Tureholm Peninsula, outside Trosa, to be stopped!We need nature to wander in, both we who live in the municipality today as well as tomorrow’s inhabitants. The Tureholm Peninsula is therefore important due to its location close to urban areas.With the planned game fence, nature would be torn down and the visitor value for outdoor life in this coastal area would disappear.The wild fauna of the landscape would also be displaced, which would be unacceptable.The network Outdoor life and nature without game fences on the Tureholm Peninsula

Jag skrev under. I signed the name collection.

Jag undrar om även djuren i området kan underteckna…
I wonder if the wild animals in the area can sign…

Anna

15 thoughts on “Dags att rädda Trosas natur igen – Time to save Trosa nature again”

 1. Anna, I adore this. I’d love to see it in a book format for children. Here is my order for a copy. I’ll get more if it is translated into French as my village has few who speak English, Swedish… I’d donate some to our library and have gifts for several of my smaller neighbors. It would also work well as a board game about the environment/nature.

  Liked by 1 person

 2. Tveklöst är det så att skogens vilda djur trängs undan allt mer. Vart är frågan?
  Fler vilda djur syns i städerna, som exempelvis Nyköping. Går man Sörmlandsleden och andra leder ser man inte röken av dem.
  En besynnerlig och tråkig utveckling.

  Liked by 1 person

  1. Instämmer. I Trosa tränger dovhjortarna undan rådjuren i trädgårdarna och älgarna brukar lägga sig i trädgårdarna och vila. Människan har tagit djurens skogar och gjort bostadsområden av de områdena. Djuren har ingenstans att ta vägen. Vi människor skulle aldrig acceptera att bli bortkörda från våra bostäder, men vi förväntar oss att djuren ska flytta på sig. Märkligt ologiskt.

   Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.