Till min syster – For my sister

Kvällens luft innehåller löfte om vårens ankomst. Vårluften har en speciell atmosfär och jag kommer då alltid att tänka på min favoritsång om våren. Dan Anderssons Till min syster.

The air to night promise Spring soon. It’s a special atmosphere in that Spring air at night. I always come to think about my favorite song in Spring time.

Sofia Karlsson sings To my sister in Swedish. I think she maybe using a DADGAD guitar but I’m not sure, it can be a regular one too. I’m not a music genius. I just know that she has a DADGAD guitar and have written a song about that guitar.

It’s a poem with tunes written buy the famous Swedish poet Dan Andersson.

Here’s a translation of the lyrics to English

I’m so ready for Spring. Are you?
Or do you wait for another season to come?


Anna

Advertisements

Infart Västra Trosa till HFD – News from Save Trosa nature

Hos nättidningen itrosa.se kan du just nu läsa en artikel om hur över hundra fastighetsägare tagit ett ärende om Infart Västra Trosa till högsta förvaltningsdomstolen. För att komma hela vägen krävs prövningstillstånd och det har domstolen ännu inte meddelat.

Hela överklagandet går att läsa här:
https://trosainformation.files.wordpress.com/2018/03/final-utan-180217-c3b6verklagande-hc3b6gsta-fc3b6rv-domstol.pdf

Vill du veta mer om planerna kring Infart Västra Trosa kan du besöka Vägval Trosa.

Hela resan fram till begäran om prövningstillstånd tog sin början här:
Låt örnen flyga – Where eagles fly

Hör gärna av till informationtrosa@gmail.com om du också vill hjälpa till att påverka Trosas utveckling i en mer klimatvänlig riktning där naturen och ren luft får större utrymme. Dit kan du också höra av dig om du vill veta mer om arbetet att medverka till en mer klimatsmart utveckling av Trosa.


Save Trosa nature movement is on the local news on the net at itrosa.se. It’s about a group of people that wants to save Trosa nature. They have appealed to the Supreme Administrative Court and now waits for a permit that says the court will take on the issue or not.

It all started with this Where eagles fly
And after that every authority instance has refused to take on the big question – is building a new big road and a big exploitation of nature land wise according to the climate change’s issues? They just say this is not our table!

It’s embarrassing for Sweden authorities I say. How can we save climate when our authorities doesn’t want to?

Anna

Brave people

I’ve recently read two interesting books from two of the too few brave people in the world but in totally different ways.

Professor Hans Rosling Hur jag lärde mig förstå världen

If you never came across professor Roslings TED talks check this one out for an example.

He tried to made us understand the world from a different kind of view.


That’s what the next book writer tries too. Her stories are heartbreaking but very important to read if we ever gonna realize that world peace os the only way for all of us to survive.

Asli Erdogan Inte ens tystnaden är längre vår egen 

We need more brave people in the meaning save earth and all living beings, not just a few that thinks alike and despise everything else.
I want to be able to hear and read what everyone thinks, not just the ones who for the moment have the “right” or the only allowed opinion. Sometimes the ones with a different opinions have right and sometimes the one with the “right” opinion have right. Why is it so hard to accept different opionions for some people? It’s our differences that makes us interesting. It’s between our different points of view the brilliant ideas being born.

Anna

Not An Easy Read – Ingen Nöjesläsning

This writing is a different kind of writing than what I usually publish here on the blog. So read if you want and don’t read if you don’t think we are allowed to yell at people who leave us by own choice. I’m lucky not to be one of those who have to deal with those issues in real life. This writing is a thought experiment.

Den här texten skiljer sig markant från de texter jag brukar lägga upp här på bloggen. Du väljer själv om du vill läsa. Läs inte om du tycker att det inte passar sig att skälla på de som lämnar oss av eget val. Jag har haft turen att slippa hantera sådana här svåra frågor i verkliga livet. Den här texten är ett tankeexperiment.

Anna

What were you thinking? Hur tänkte du?

If you’re alive you don’t have to read this. This is a peculiar rant to those who chosed to leave us and this life by own choice.

Om du fortfarande lever behöver du inte läsa detta. Den här märkliga skälltexten vänder sig till de som valt att på egen hand lämnat oss och detta jordeliv.

So what were you thinking? Så hur tänkte du?

We get that you didn’t saw any other solution.
Vi hajar att du inte såg någon annan lösning.

But the question still is what were you thinking?
Frågan kvarstår ändå, hur tänkte du?

No, We don’t think you went to hell for what you did, we think you went to heaven for getting a second chance and rethink your choice.

Näe, vi tror inte att du hamnade långt nere där det är hett, vi tror att du kom till himlen får att få en andra chans och tänka om ditt beslut.

Maybe you from above now can watch all the people that miss you terribly much. Do you now think you really made a wise decision?

Kanske ser du nu från ovan alla de människor som saknar dig oändligt mycket. Tycker du fortfarande att du fattade rätt beslut?

Are you to blame for everything that went wrong in your life that led to the fatal decision? Nooo, we don’t think so.

Var allt som gick snett i ditt liv, som ledde till ditt ödesdigra beslut, bara ditt fel? Neeeej, det tror vi inte.

But you left all those people in your life with no chance to set things straight ever. We don’t care if you thought you had done everything. There’s always more to do.

Men du lämnade alla människor i ditt liv i sticket utan chans att någonsin kunna ställa till rätta. Vi struntar i om du tyckte du hade gjort allt i din makt. Det återstår alltid mer att göra.

Do you know how many that regret their decision just when it’s too late to regret? Were you one of them?

Har du någon aning om hur många som ångrar beslutet när det inte längre går att ångra? Var du en av dem?

No, we refuse to feel sorry for this rant. We feel so much anger and despair that need to come out. What were you thinking?

Näe, vi vägrar att ursäkta denna utskällning. Vi känner alldeles för stor ilska och förtvivlan som behöver komma ut. Hur tänkte du?

Probably you can’t even read this. You’re not with us anymore. How come?

Förmodligen kan du inte ens läsa det här. Du lever ju inte bland oss längre. Varför?

How come you came to the conclusion that no ome of us no longer counted so much that you found it worth stay around?

Hur kom du till slutsatsen att ingen enda av oss kunde få dig att finna det värt att stanna kvar?

Almost every excuse you would come up with if you had the chance to explain to us from up above wouldn’t be enough. Except from I’m sorry, I made the wrong choice, I miss you.

Nästan varje ursäkt du skulle komma med ifall du hade chansen att försöka förklara för oss därifrån ovan skulle inte hålla måttet. Utom Jag är ledsen, jag fattade fel beslut, jag saknar er.

But ok, what’s done is done. We hope you did learn something from your decision and last action in life and help others to do different than you did. From up above you should have that power. To make a change for good causes.

Men ok, det som är gjort är gjort. Vi hoppas att du lärde dig något av ditt beslut och din allra sista handling och nu hjälper andera att göra annorlunda mot det du valde att göra. Från ditt håll däruppe borde du ha den möjligheten. Att göra skillnad till det bättre.

For us that you left without saying a proper goodbye we will try to make changes for the better too. We can all learn something from this stupid decision of yours.

För oss som du lämnade utan att säga ett ordentligt adjö. Vi kommer också att försöka göra skillnad till det bättre. Vi kan alla lära oss av ditt idiotiska ödesdigra beslut.

So, a little bit less angry now than before this rant, we say take care in your new life. We will never quite understand why a smart person like you chosed to to what you did. We will be angry, sad, frustrated and all other human feelings for as long as we live. And you bet we will live long. You showed us what to not do. The number of mourning people you left behind you, well you probably understand if you saw them. You made a unwise decision.

Så, med aningen mindre ilska än för denna utskällning, säger vi ta hand om dig i ditt nya liv. Vi kommer aldrig förstå hur en smart person som du kunde välja som du till sist gjorde. Vi kommer fortsätta att känna ilska, sorg, frustration och alla andra mänskliga känslor så länge vi lever. Å du må tro att vi tänker leva länge. Du visade oss vad vi inte ska göra. Antalet sörjande människor som fu lämnade efter dig, ja du skulle nog förstå om du såg dem. Du fattade ett dumt beslut.

We hope you have come to your senses again and live a happier life now than you did among us. But if you ever get into unsolvable trouble again, take another turn than you did this time. There’s always more to do even if it doesn’t seems to be so at the moment.

Vi hoppas att du har fått tillbaka din klokhet och lever ett gladare liv nu än hos oss. Men om du någonsin igen skulle hamna i samma olösliga knipa, välj en annan väg än du valde nu. Det går alltid att göra något mer även om det inte verkar så för stunden.

May peace in your heart be with you.
Må du finna frid i ditt hjärta.

Greetings from all that you left without a single word
Hälsningar från alla som du lämnade utan något enda ord


Time thieves TidstjuvarSnow fun

This is a good thing  about snow. Morning started cold, minus 8C, but when Spring sun came out the snow became art material 🙂 we had a lot of fun making small snowmen and other things with the snow.


A tiny little snowman


Snowball tree 🙂


Snow Yoda

And a nother magic creature 


The Christmas goat beacame a unicorn goat today 😉

So today was a good day despite snow almost all over the place. The sun made the Spring come closer. 

How on earth did this happen?

Stats are a fun thing. If you blog for increasing stats you might find this interesting. If you blog for fun and meet new nice wp friends then this won’t interest you a bit.

When you begin  your blog journey the stats are interesting. How many read your blog? From how many countries? What do they read? Such stats can be helpful if you don’t know where your blogging is going or if you don’t know what do fill your blog with.

In the beginning you will jump high of happiness every time your stats increase just a little bit. A new follower! One more view than you had yesterday! A new country flag in your stats!

After a while you might get greedy and the stats data occupies your mind. How can I grow my blog? You already write excellent posts, but too few seems to find your genius writing and your perfect pictures. How come? 

You try to follow new blogs in the hope of them finding your blog and follow back. You try to visit as many posts as you can and press like on the ones you like in hope of them liking your posts back.

You find big blogs and try to interact by follow, liking and leave comments in hope of many of the big blogs readers notice you and pay your little blog a visit.

All this will effect your stats, but it won’t grow your blog to enormous stats in comparison to your efforts of following other blogs and leave likes on millions of posts.

I think you will find that your active time for achieving big stats will erase your fun time blogging. 

So how can you draw attention to your blog and still have fun?

Visit and read blogs that you find interesting. Check out the comments on posts that interests you. Make comments where you find you have something to say. A Howdy over at Jims blog is quite enough to start a nice conversation fo an example. You will find manynice  people to talk to. Most of them will answer your comments if you’re not rude. 

That will grow your blog in long terms, not fast but steady and slow. 

The real boom stats effect often comes when doing what I just wrote and on top of that press like on other commenters comments that you like. That’s the real Here I am, I have a blog that you might want to visit-trick. It surprises me everytime when I have done a visit other blogs and take time to read and like other comments-session.

It’s amazing cause I haven’t even done a new post then for. While. Still new people find it worth visit my blog with several days old posts to read.

Yesterday evening I took a one and a half hour reading blogs time including reading comments and like them. Today after hlf a day it looks like this in the stats.


A normal day without posting a new post I have about 50-60 views or less. A day with a new post the stats shows around 100 views. Today it’s already up at over 180 views without new posts so far. I will mess this stats up now when I press publish on this post though.

So my conclusion is. Never mind stats. Blog and have fun! 

Anna

Molngubbe Cloud man

One of my first oil paintings. En av mina första oljemålningar.


Anna

17:22 March 15 2018

Spring is not on its way yet obviously.No it’s nothing wrong with the cam. It’s coming icky bad white stuff down from sky. It is white out there. No sunshine in sight at all.

Back to winter.

Anna

16:30 March 15 2018

Light’s coming back up here in cold Sweden. It was -8C this morning. In the afternoon it was a bit warmer thanks to sun. Then it was only -2C.

Maybe Spring will come this year too.Anna

No 31 drawing in my goals for 2018

The plot thickens. The spaceship passengers now seems to be ruled by a dictator that blames a few people for the memories central destroyment. They have to hide deep down in the spaceship. They try to explain their innocence by inventing every kind of language they can think of to make the angry mass understand, but it is like blind-man’s-buff.

In their room deep down in spacehip they try sending their messages with the language of trees and plants, but that’s doesn’t seems to help either. They see it all so clear but cannot make the angy masses and the dictator to understand anyway.


I can’t wait to read the next verse of this exciting poem that I get the inspiration to my drawings from. It’s a dark story about mankind, but very important if we ever learn from it and do different than they do in the poem.

Do you have a challenge for your self?

This series of drawings is my challenge. So far I made 31 out of 103 drawings, so I have a bit left before I reach the goal 😉

Anna

Spring and the Summer

Jim gave me this video as an answer in a talk at his blog.

So I answered with this one

That means the Spring/Summer song search is on.

If you have a Spring or Summer song you like to share. Leave the link in the comments. I bet Leslie have a Spring song. She always have songs for everything. Art in any form often have a piece for everything. That’s the beauty of art.

Maybe Spring will come soon then. But not all of waiting for Spring. That’s northern hemisphere right? What about you in the south? Do you wait for Autumn or how does it work?

Anna


Still winter here

Trosa water tower – Vattentornet i Trosa Sweden

I hope you all are ok. I haven’t had that much time to check up on you all lately. I’m sorry for that, but I always be back and visit you sometimes. Hopefully soon 🙂

Anna

Demokrati – Democracy

After Swedish text comes a translation to English/ANNA

En samling medborgare har gjort ett upprop som handlar om att vi måste börja prata om hur vi ska behålla vår demokrati till framtiden.
#vimåsteprata
https://www.svd.se/demokratin-ar-hotad–vi-tanker-forsvara-den

Det uppropet fick mig att skriva följande text:

Om du svarar ja på följande fråga…

1. Tillhör du en av dem som tror på demokratin som det bästa, men kanske också det svåraste styrelseskicket?

…då kan du mycket väl vara en av de som dagligen begår demokratibrott utan att ens tänka på att du faktiskt gör det.


I fjärde upplagan av Medborgarboken står att läsa om demokratins sex grundvalar:

1. Rättsäkerhet
2. Rösträtt
3. Tros-, yttrande- och tryckfrihet
4. Församlings- och föreningsfrihet
5. Näringsfrihet
6. Rätt till utbildning

Kanske håller du med om dessa demokratins grundvalar och till och med utger dig för att försvara dem dagligen.

Men tänk om just du utan att tänka på det bryter mot dessa grundprinciper. Tänk ännu värre, om du bryter dem medvetet och fortfarande hävdar att du står upp för demokratin. Tänk om du halvt medvetet och halv omedvetet begår demokratibrott genom att någon gång då och då se genom fingrarna några enstaka gånger, som du sedan tappar räkningen på. Tänk om du då fortfarande försöker hävda att du försvarar demokratiska värden.

Hur många gånger kan vi helt vanliga medborgare begå demokratibrott utan att känna av några negativa konsekvenser av det?

Handen på hjärtat:

Har du som politiker någongång stönat över plikten att diarieföra handlingar, som av dig uppfattas som besvärande för dina ädla mål och syften? Har du tvingat tjänstemännen, som är satta att förvalta offentlighetsprincipen, att lägga handlingarna åt sidan?
Varje gång du gör det begår du ett demokratibrott.

Har du som politiker inte haft tålamod att lyssna på hela det politiska spektrat i er beslutande församling utan istället försökt att skrämma motståndarna till tystnad eller helt enkelt bara kört över dem för att slippa höra kritik mot dina ädla mål och syften?
Då begår du också demokratibrott.

Har du som tjänsteman inom en myndighet någon gång själv brutit eller tvingats bryta mot offentlighetsprincipen eller mot andra lagar för att myndighetens måhända ädla agenda ska nå framgång oavsett om den följer lagen eller inte?
Då har du begått demokratibrott.

Har du som myndighetstjänsteman någon gång tvingats eller själv valt att lämna oriktiga upplysningar till medborgare i syfte att dölja felaktiga beslut eller vägrat lämna ut offentliga handlingar trots att du vet att medborgare har rätt till korrekta upplysningar och att erhålla insyn i offentlig förvaltning?
Då har du begått demokratibrott.

Har du som medborgare suckat över myndigheternas krångliga regelverk och ärendegångar och försökt påverka handläggare eller politiker att hoppa över de krångliga leden och gå rakt på sak, strunta i reglerna?
Då har du begått demokratibrott.

Har du som medborgare hotat, manipulerat eller mutat politiker och tjänstemän vid myndigheter för att få igenom dina storslagna planer, som tydligt bryter mot rådande lagstiftning?
Ja, då har du begått demokratibrott.

Har du som medborgare bevittnat några av ovanstående scenarion och misstänker demokratibrott, men valt att inte göra något åt det av olika orsaker. Ja, då kan du också ha begått demokratibrott.

Har du som medborgare blivit utsatt för några av ovanstående demokratibrott och försökt söka rättelse och på den vägen mötts av ännu fler demokratibrott, givit upp och slutat att anmäla misstanke om demokratibrott. Då kan du också ha begått demokratibrott.

Det är inte extremismverksamheter som utgör det största hotet mot demokratiska ordningar. Det är alla vi vanliga medborgare, som då och då får för oss att lämna de demokratiska grundvalarna därhän. Förmodligen inte av ondo utan av ren aningslöshet.

Demokratiska styrelseskick kräver mycket av varje medborgare. Låt oss visa för varandra att vi har den kompetens som krävs för att upprätthålla eller kanske till och med återupprätta de demokratiska grundvalarna i vår värld. Vi kallar oss ändå den mest intelligenta varelsen på jorden. Låt oss leva upp till det.

Tänk på detta nästa gång du väljer att se mellan fingrarna som politiker, myndighetstjänsteman eller som vanlig medborgare.

Vi måste alla hjälpas åt att försvara demokratin. Eller vill ni lämna över världen till era barn och barnbarn i något annat styrelseskick?

Partly Google translation of my Swedish words
#vimåsteprata (means #we have to talk)

Some Swedish people wants to talk about Sweden democracy and defend it.
https://www.svd.se/demokratin-ar-hotad–vi-tanker-forsvara-den

That initiative made me write these words:

If you answer Yes on the following question …

1. Do you belong to the group of people on earth who believes in democracy as the best, but perhaps also the most difficult way to rule our world?

… then you may very well be one of those who commit demokratic crime daily without even thinking that you actually do it.

The fourth edition of the Citizens’ Book (a Swedish book from 1950´s) tells us about the six foundations of democracy:

1. Legal certainty
2. Voting rights
3. Freedom of belief, freedom of speech and freedom of the press
4. Assembly and association freedom
5. Freedom of trade
6. Right to education

Perhaps you agree with the foundations of these foundations and even act to defend them daily.

But what if you brake these basic principles without thinking. Think even worse, if you break them consciously and still claim to stand up for democracy. Consider half consciously and half unconsciously committing democratic crime by occasionally looking through your fingers a few times. Imagine if you still try to claim that you defend democratic values.

How many times can we all common citizens commit democratic crime without feeling any negative consequences?

Hand on heart:

Have you ever as politicians sigh over the duty to document actions that are perceived as inconvenient for your precious goals and purposes? Have you forced the officials, who are set to manage the publicity principle, to put the actions aside?
Each time you do so, you commit a democratic crime.

Have you, as a politician, not been patient in listening to the entire political spectrum of your deciding assembly but instead trying to scare your opponents to silence or simply ignore them to avoid criticizing your noble goals and purposes?
Then you also commit democratic crime.

Have you, as an official of an authority, ever broken or violated the public principle or against other laws in order for the authority’s worthy agenda to succeed, whether it is in compliance with the law or not?
Then you have committed a democratic crime.

Have you, as a civil servant, ever been forced or yourself chosen to give false information to citizens in order to conceal wrong decisions or refuse to file public documents even though you know that citizens are entitled to accurate information and to gain transparency in public administration?
Then you have committed a democratic crime.

As citizens, have you wined over the authorities’ complicated rules and cases and tried to influence officers or politicians to jump over the fences and go straight to the point, ignore the rules?
Then you have committed a democratic crime.

Have you threatened, manipulated, or gived money to politicians and government officials to get through your grand plans that clearly violate current legislation?
Yes, you have committed a democratic crime.

Have you witnessed some of the above scenarios as a citizen and suspect democratic crime, but chosed not to do anything about it for various reasons. Yes, you may also have committed a democratic crime.

If you have been subjected to some of the above democratic rituals and attempted to rectify and, on that road, have been met by more democratic violations, given up and stop reporting suspicions of democracy. Then you can also have committed a democratic crime.

It is not extremism that constitutes the greatest threat to democratic arrangements. It’s all we ordinary citizens, who occasionally leave the democratic bases. Probably not of evil but of pure ignorance.

Democratic governance demands a lot of every citizen. Let us show each other that we have the skills required to maintain or even restore the democratic foundations of our world. We still call us the most intelligent creature on earth. Let’s live up to it.

Think of this the next time you choose to look between your fingers as politicians, government officials or as regular citizens.

We must all help to defend democracy. Or do you want to leave the world to your children and grandchildren in any other way?

Anna

Crotchet Mat -virkad matta

Om du har mattrasor kan du virka en matta. Så här till exempel.

If you got some old fabric and cut them you can crochet a mat, like this.


It’s fun to crotchet mats. Det är roligt att virka mattor.

Anna

Vasaloppet Sweden 2018

I know what I’m doing this Sunday morning. No I’m not participating in Vasaloppet, the biggest ski race in Sweden. But I do watch the start and rest of the race on TV.

It’s a race where professionals and amateurs race together.

The start is something unique. Thousands of racers start and release so much energy and expectations when the start signal goes.

Have a great Sunday. Hope you can watch the yotube clip or even find the broadcast of the race somewhere.

People from all over the world participate.

I did a drawing of the start.


Anna