Vad vill du sätta ditt namn under? What do you want to put your name under?

Jag hittade ett av mina inlägg från förra året om Trosas utveckling, som jag inser gäller ännu. Om du inte har läst det förut kan jag rekommendera att läsa om du är intresserad av Trosas utvecklingsfrågor. vill du vara med att påverka utvecklingen i en mer skonsam inriktning än den Trosas politiker har tänk sig kan du eposta till informationtrosa@gmail.com om du vill ha mer information om Trosa förbifart och exploateringen av Tureholmshalvön.

I found an old post from last year about the grandiose development our politicians have in mind for the muncipality Trosa. If you didn’t read it then, you might wanna read it now. English text you find below the swedish.

Vad vill du sätta ditt namn under?

What do you want to put your name under?
(english version below the swedish text)

Trosa kommun var tidigare en ekokommun av rang där vi värnade om naturområden, skyddade åkermark från byggnation och drog stor turistnytta av den småskaliga idylliska bebyggelsen. Vi byggde våtmarker och planerade för ett av landets mest moderna reningsverk.

Men någonstans på vägen slog det slint i politikernas huvuden. Helt plötsligt bestämde man sig för att strunta i den positiva utvecklingen mot ett modernt hållbart samhälle. Man började bygga monument av sig själva i stället.

Man började drömma om hur mycket större Trosa kommun skulle kunna bli. Inte till ytan utan genom ökad folkmängd och utbredning av bostadsområden. Att man behövde ta naturmark och åkermark i anspråk för sina storslagna planer brydde man sig inte ett dugg om. Politikerna upptäckte nämligen att man kunde säga en sak och göra en annan.
De upptäckte att de själva inte behövde lyssna alls på vad invånarna sade. De upptäckte också att invånarna lyssnade på vad politikerna sade och struntade i att se vad de gjorde. Ett alldeles lysande fenomen ansåg politikerna. Nu kan vi göra precis vad vi vill, bara vi talar om något helt annat, så kommer allt gå enligt planerna.

Att behöva slösa pengar på ett nytt modernt reningsverk, som hade givit eko även utanför landets gränser, ansåg politikerna vara helt onödigt. De ville lägga en kabel till Himmerfjärdsverket i stället. Vips skrinlägger man planerna på ett nytt reningsverk och nödreparerar det gamla reningsverket och breddar det man inte klarar av att ta emot och säger att det gamla reningsverket kommer att hålla minst tio år till trots att man samtidigt säger att kommunen ska växa kraftigt i invånarantal.

Men den sorgliga historien om politikerna som fått hybris slutar inte där. Nu har man fått för sig att man ska bygga en stor väg genom ett kulturlandskap, som lockat folk till trakten sedan urminnes tider. Man vill införa mer buller i kommunen, mindre natur och ännu mer hus och bilar. Men detta säger inte politikerna. De säger istället att de vill avlasta tätorten från trafik.

Invånarna ser ut att länge ha gått på denna motsägelse. Om man bygger en ny väg och dessutom bygger massor med nya hus och inte redovisar en endaste liten plan för ökat kollektivresande. Hur kan man då påvisa att trafikbelastningen kommer att minska? Trosa har ingen passagetrafik. De som åker bil inne i tätort ska till tätorten och ingen annanstans. Invånarna och besökarna kommer knappast att ställa bilen vid den nya vägen utanför tätort och gå flera kilometer in till tätort, eller?

Svar på fem lögner om Trosa förbifart:

1. Trafiken i tätort kommer inte att minska. Den kommer att öka.

2. Trosas ekonomi kommer inte att stärkas. Förbifarten beräknas kosta 100 miljoner och därmed öka kommunens skuldbörda, som redan är överbelastad.

3. Naturen kommer att ta stor skada. Stora områden i Hungaskogen och Trosaåns dalgång kommer att bullerstöras och kommer man från Trosahållet kommer man behöva korsa ett minst 25 meter brett vägområde för att komma vidare ut till eventuellt fortfarande tyst natur.

4. Trosas turism kommer att påverkas negativt. Med allt större intrång i orörd natur och allt större utarmning av småskaligheten kommer Trosas tidigare attraktivitet inte längre vägleda turister att besöka Trosa.

5. Förbifarten är inte enda vägen till utveckling av Trosa kommun.
Om man upplever att Trosa tätort har trafikproblem går det att finna mängder av småskaliga lösningar i stället för en stor naturförstörande förbifart, som ändå inte kommer att lösa eventuella problem i tätort. Politikerna har med sin nuvarande trafikplanering i tätort själva skapat trafikproblem. Med smartare trafikplan för tätort behövs inte förbifarten.

Vill du vara med att påverka utvecklingen i Trosa kommun i den riktning, som ekokommunen tog före vändningen mot avveckling av småstaden kan du läsa mer på:

Utveckla Trosa utan förbifart | Facebook https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart

Utveckla Trosa utan Förbifart – namninsamling | Trosabygden omfattar: http://trosa.naturskyddsforeningen.se/narnatur/forbifart-trosa-fel-vag-for-trosa-kommun/

Du behöver inte bo i Trosa kommun för att skriva under namnlistan mot förbifarten. Alla kan skriva under på en utveckling av Trosa utan förbifart.

Läs fler inlägg om förbifarten/infarten här:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/category/trosa-forbifartinfart-vastra/

köper vi grisen i säcken?

köper vi grisen i säcken?

I live in a town called Trosa. About ten years ago we had a brilliant future of eco-living development. But then something happened with our politicians. They became airheads and decided not to fullfill our eco-living plans.

They want to build a big loud road through our landscape though we don´t need it at all. But they say one thing and do another thing. So lots of people think that the politicians are right cause they listen to politicians instead of see what they are about to do with our town.

Our town were during many years a very popular tourist place. People come from all over the world to visit our little town. They still do, but not as much as before. Many of our little city qualities has disappeared lately.

If you want to be able to visit Trosa Sweden some day, and see our little town and our beutiful nature you can visit this facebook page and like it. It´s in Swedish, but maybe you can translate it somehow. I’m not on FB, so I don´t know how that FB thing works.

Utveckla Trosa utan förbifart | Facebook (develop Trosa without the big f***ing road!)
https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart

Anna

från Trosakrönika Förbifart Trosa

från Trosakrönika Förbifart Trosa

förbifart ja tack, men inte här, varför inte?

förbifart ja tack, men inte här, varför inte?

Advertisements

Am I the sun? Är jag solen?

Note: English text below the Swedish

Trosa kommuns politiker, som är satta att leda utvecklingen har under många år lyckats leva på gamla meriter. På senare år har dock verkligheten hunnit ikapp dem.
De kan inte längre stoltsera med topplaceringar på diverse rankinglistor, som numera är så populära för kommunpolitiker att lyfta fram som framgångskvitton.

Jag ritade för några år sedan en teckning som anspelar på kommunens stadsvapen och spådde just att kommunens män (för det är mest gråsprängda äldre män som bestämmer) kanske en dag flyger för nära solen, precis som Ikaros.

IKAROS

Rankingplaceringarna har nått lägre nivåer än tidigare de senaste åren och kommunens män gör inte särskilt mycket åt det utan skyller mest på orsaker som de själva inte tycks kunna råda över. Således lär man ju heller inte kunna förbättra situationen eftersom man saknar insikt om sin medverkan till att en förskjutning nedåt har skett på listorna.

En av rankinglistorna handlar om företagsklimatet i kommunen. Den ser ut så här:

2017-snl-foretagarenkat-trosa-kommun-ifylld_sida_1

2017-snl-foretagarenkat-trosa-kommun-ifylld_sida_2

2017-snl-foretagarenkat-trosa-kommun-ifylld_sida_3

2017-snl-foretagarenkat-trosa-kommun-ifylld_sida_4

Jag har som företagare hamnat i årets urval och har fyllt i enkäten helt sanningsenligt. Dock inte med sådana svar som kommunens män önskar sig förmodligen.
Men jag är helt enkelt uppriktig i mina svar. Vi har inte längre bra förutsättningar för att driva företag i Trosa kommun längre. Kommunen bygger bara bostäder i pendlingslägen, vilket innebär att kommunens invånare inte befinner sig i kommunen på dagtid och när de kommer hem har de inte mycket tid över att engagera sig i lokal handel eller annat företagande. Fakta om företagen i Trosa, som går att finna i offentliga upplysningar vittnar om att försörjningen från småföretag är knaper.

Jag har god insikt i det lokala näringslivet och har på nära håll följt utvecklingen under 25 års tid. Jag har inga optimistiska förhoppningar om att den negativa trenden ska vända uppåt så länge politikerna envisas med att omvandla vår småstadskommun till en pendlingsförort och helt struntar i de miljökrav som Paris-avtalet ber oss att följa.

Småstadens karaktär och struktur finns fortfarande kvar i kommunen och vi har alla förutsättningar att vända en negativ utveckling till en klimatsmart modern utveckling, som är betydligt mer attraktiv för både boende och för företagsamheten. Men det lär inte hända så länge dagens politiker stannar i 1900-talstänkande.

Är jag då solen som låter kommunpolitikernas vaxvingar smälta?

Am I the sun?

Trosa municipality politicians who are set to lead the development has for many years managed to live on past glories. In recent years, however, reality caught up with them.
They can no longer boast top rankings on various ranking lists, which are now so popular for local politicians to highlight the success receipts.

I drew a few years ago a drawing that alludes to the municipality’s coat of arms and predicted precisely to the municipality men (for the most grizzled old men who decide) maybe one day flying too near the sun, like Icarus.

In Trosa we´re flying high like Icarus

In Trosa we´re flying high like Icarus

Ranking investments have reached lower levels than before the last few years and the municipality’s men do not do very much about it, but blames most of the reasons that they can not seem to control. Thus you learn the not improve the situation because they lack insight about their involvement to a downward shift has taken place on the charts.

One of the rankings is all about the business environment in the municipality.

I have as an entrepreneur ended up in this year’s selection, and has filled in the questionnaire truthfully. But not with such answers as municipal male desires probably.

But I am simply honest in my answers. We no longer have good conditions for doing business in Trosa longer. The municipality only builds homes in commuting modes, meaning that local residents not located in the municipality during the day and when they come home, they have not much time to get involved in local trade or other business. Facts about the companies in the Trosa, which can be found in public information suggests that the supply of small businesses are crispy.

I have a good understanding of the local business community and has closely followed the development for 25 years. I have no optimistic expectations that the negative trend to turn upward as long as the politicians persist in transforming our small town municipality to a commuter suburb and completely ignore the environmental requirements that the Paris Agreement asks us to follow.

Small town character and structure still remain in the community and we all have the potential to turn a negative development to a climate-smart modern development, which is much more attractive to both residents and for the enterprise. But it will not happen as long as today’s politicians remain in 1900s thinking.

Am I the sun that allows municipal politicians wax wings to melt?

Anna

It’s not their fault!

(Svensk version nedanför den engelska texten)

In my little town Trosa, Sweden we have a tiny island in Trosa harbor. That little island use to be all green of trees and grass. A beauty in the water near Trosa city.

Then our politicians decided to build a lot of houses and other things in Trosa archipelago where our wild animals used to live. Among those animals were several Cormorants. All of a sudden they had no place to live in Trosa archipelago.

They found the litte island in Trosa harbor and settled down couple of years ago. No man lived there and there were lots of trees where they could find places to live. Perfect for them.

Now, Cormorants are not a favorite bird in this area among many people. I don’t see what’s wrong with them, but that’s me. I think they’re just birds and live as birds, not knowing any other way to live but as birds.

Yes, when they come together in big groups they do tend to change the enviroment. The trees dies and the ground get changed. The smell from their living place is all over Trosa harbor in the Summer.

One day they will move to another place and new trees will die and so on. But, when they move, the nature will recover eventually.

Now, the issue in Trosa harbor is that many people are angry at these birds. They want to hunt them down. Get rid of them. They want the green island back. As if it was the Cormorants fault!

It is not their fault that mankind destroys the nature where the wild animals used to live. The dead trees on the little island in our harbor is our own fault.

I refuse to sign up for the list that says Get rid of the birds. It is not their fault. When will we ever learn to pay some respect to nature?

Nature don’t need us, but we need nature! Nature is speaking, Julia Robert as Mother Nature

Det är inte deras fel!

I min lilla stad Trosa har vi en liten ö i Trosa hamn. Den lilla ön brukade ha gröna träd och grönt gräs. En skönhet i vattnet nära Trosa stad.

Våra politiker beslutade för några år sedan att bygga en massa hus och annat i Trosa skärgård där våra vilda djur förut hade livsutrymme. Bland annat skarvarna. Men helt plötsligt hade de ingen plats att leva på i Trosa skärgård längre.

De hittade den lilla ön Snöholmen i Trosa hamn och bosatte sig där. Ingen människa bodde där och det fanns massor av träd där de kunde slå sig ner. Perfekt plats, kanske de tyckte.

Skarvarna tillhör inte favoritfåglarna hos många människor häromkring. Jag förstår inte den ilskan mot skarvarna, men det är jag det. Jag tror att skarvarna bara är fåglar, som lever som fåglar, utan att veta något annat sätt att leva än som fåglar.

Ja, jag fattar att skarvar i stora grupper kraftigt påverkar närmiljön. Träden dör och marken får tuffare förhållanden. Lukten från deras boplatser sprider sig över hela Trosa hamn under sommaren.

En dag kommer de att flytta till en annan plats och träden på den nya platsen kommer också att dö och så vidare. Men, när de flyttar, kommer naturen på den gamla boplatsen att återhämta sig så småningom.

Den stora frågan i Trosa hamn kretsar sedan några år tillbaka kring skarvarnas vara eller icke vara. Många människor vill jaga bort dem eller helt enkelt skjuta av dem. De vill ha den gröna ön tillbaka. Som om det var skarvarna fel!

Det är inte skarvarnas fel att mänskligheten förstör naturen där de vilda djur finner livsutrymme. De döda träden på den lilla ön i Trosa hamn är vårt eget fel.

Jag vägrar att underteckna den lista som säger Rädda Snöholmen genom skyddsjakt, på en fridlyst fågelart. Det är inte skarvarnas fel. När kommer vi någonsin lära oss att ta hänsyn till naturen.

Naturen behöver inte oss, men vi behöver naturen! Nature is speaking, Julia Roberts som Moder Natur

Anna


Urklipp från Trosakrönikan


Snöholmen Trosa hamn


Trosa kommuns försök att skrämma bort skarvarna 2015

Vi lever som skarvarna på Snöholmen i Trosa

20140616-064018-24018875.jpg

Lördagens tur till öppet hus-dagen på Askölaboratoriet gav mig många insikter och många uppslag till nya konstverk och teckningar.

Men främst går tankarna till vårt nutida leverne som människor. Hur vi påverkar naturen både negativt och positivt. Varför vi väljer att fortfarande påverka naturen negativt när vi faktiskt har bevis för konsekvenserna går ju knappt att förstå.

Vi lever, i Trosa, som skarvarna på Snöholmen. Tar allt mer naturmark i anspråk och förstör den med vår blotta utbredning, vi lever vårt dagliga liv och skyller ifrån oss på andra eller på tillväxtguden, som tydligen säger att vi ständigt måste bryta ny mark för att överleva.

Varför vi inte kan vårda och känna oss nöjda med det vi redan har verkar ingen kunna svara på. Vi måste växa säger de som bestämmer. Vi MÅSTE tydligen ha en förbifart i Trosa för att överleva.
Precis som skarvarna snart behöver en ny Snöholmen för att överleva….eller???

Askölab bjuder numera varje år in allmänheten till öppet hus. Vi får tillfälle att gå runt och prata med forskare och doktorander, ställa konstiga frågor som de tålmodigt försöker svara på. Vi åker nog alla därifrån med aningen mer kunskap om vår påverkan på miljön, funderingar över vårt sätt att förbrukningsleva men även med massor av energi från den paradislika natur som omger labbet. Vilken arbetsplats!

Så här vackra vyer kunde vi gå i där ute. Ta tillfället i akt nästa gång de slår upp portarna till öppet hus. Verkligen en resa att göra, både fysiskt och för själen.

20140616-065217-24737237.jpg

Anna

Kul med snö! Fun with snow!

IMG_0037

Skidbacken i Trosa har inlett snösäsongen!

Ett ställe där snön verkligen har sin rätta plats.

The ski slope in my town Trosa has initiated the snow season!

A place where the snow really has its proper place.

Teckningen ingår i Trosakrönikan, en teckningslek med Trosa stadsvapen.

Anna

Safiren badar fortfarande i pengar ;) impossible projects

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/5fa/36804312/files/2014/12/img_0084.jpg

www.itrosa.se kan ni läsa om det senaste avsnittet i följetongen Safiren. En följetong direkt från verkligheten med Trosa kommun som skapare.

En sorglustig historia hela vägen. Jag målade redan 2012 en bild på Safiren-temat, som ingår i Trosakrönikan, en nutidshistoria om vår kommun. Den kan ni fortfarande inhandla ett eget ex av på Trosa bokhandel eller i min digitala konstbutik.

Vill ni läsa en mer djuplodande bok, som ger en rimlig förklaring till varför projekt kan skena på kostnadssidan och i genomförandetid kan ni med fördel läsa Daniel Kahnemans bok Tänka, snabbt och långsamt.

Den tar även upp en mängd tankevurpor vi gör dagligen utan att ha en aning om det. När vi tror vi tänker rätt kan vi mycket väl tänka helt fel!

Ni hittar boken här:

Bokus
Adlibris

E-lånebok

Eller i en fysisk bokhandel, som dessutom antagligen erbjuder er personlig service om ni har frågor och funderingar.

This picture is about a local issue. A bath house, which costed far too much money and took much longer time to built compared to what they said from the beginning.

Project, that takes extra time and cost extra money is one of the issues that Daniel Kahneman’s book Thinking, Fast and Slow explains. It addresses many examples of how we think we are thinking right when we actually think wrong!

Anna

Fiberkabel i Trosa

IMG_0274.JPG

I den tidning, som gör anspråk på att fungera som lokaltidning, har de som har tillgång till pappersupplagan eller den digitala varianten kunnat läsa om Trosa fibernät, som satsar på att nå stor uppslutning kring projektet. Trosa fibernäts utbyggnad verkar dock gå betydligt mer långsamt än den hastighet själva fiberkabeln kommer att leverera till de, som ansluter sig.

Jag kommenterade detta projekt redan för några år sedan i bildserien Trosakrönikan. Resultatet kan ni se här. Bilden kräver möjligen en speciell sorts humor, men gillar ni inte den sortens skojande kan ni säkert ändå le åt det ironiska i att fiberkabel, som ska ge ökad internethastighet tar sådan förskräcklig tid för kommunen att lägga 😉

Om ni har försökt sätta er in i den information Trosa fibernät försöker locka potentiella anslutare med kommer ni snart förstå varför det går långsamt. Man får nämligen inte på något vis någon särskilt klar bild av vad spektaklet kostar anslutaren i slutändan!

Det går liksom inte att med sunt ekonomiskt sinne förstå vad man får för pengarna. Själv kommer jag dessutom från stenåldern och förstår inte varför allt måste gå så fort och dessutom digitalt! Men så tillhör jag heller inte den typ av människa som förstår vitsen med ständig uppkoppling eller ständigt streamande.

Jag har helt enkelt inte tid. Jag sitter hellre i min analoga målarhörna och ritar som fritidsnöje. Men tack och lov har vi alla olika intressen, så Trosa fibernät lär nog hitta sina digitala anhängare allt vad det lider.

Anna

Trosa skördemarknad 31 augusti 2014

IMG_0301.JPG

Trosa avslutar numera alltid sommaren med att inleda hösten med Trosa skördemarknad. Där kan ni finna allt möjligt, bland annat hantverk och nyskördat, träffa trevligt folk och i år säkert även ta del av valpåverkande information 🙂

Dagens bild kommer ifrån Trosakrönikan, som går att handla i Trosa bokhandel eller i min digitala konstbutik. En drygt femtio teckningar lång Trosaberättelse i nutid med humoristiska förtecken.

Ta gärna en tur på Trosa skördemarknad om ni styr kosan till Trosa just den dagen!

Anna

Börjar vaxvingarna smälta i Trosasolen?

www.itrosa.se kan ni läsa om sommarTrosas olika attraktioner. Ni kan också länka er vidare till en ranking som handlar om favoritsommarstäder där Trosa tagit ett ordentligt dyk. Just den frågan verkade svår att få ett orsaks-svar på från kommunens turistansvariga.

Gör vi kanske som Ikaros-sagan. Bygger oss vingar av vax och tror oss kunna nå upp till himlen i vår självpåtagna storhet. Märker vi inte i vår okritiska positivism att värmen från solen smälter våra vingar?

Ger vi bara ranking-stigningar uppmärksamhet och försöker gömma undan dykningarna? Brukar innebära obehagliga överraskningar med sådana inställningar.

På turism-sidan har vi faktiskt alla världens städer som konkurrenter. Tänker vi ordentligt på det eller tror vi oss kunna leva på gamla meriter?

Läs mer på itrosa.se.

Anna

Lite Trosareklam från Trosakrönikan som går att köpa i Trosa bokhandel för 100 kr, drygt femtio humorteckningar kring Trosahändelser.

20140713-110403-39843423.jpg

20140713-110402-39842819.jpg

20140713-110403-39843727.jpg

20140713-110402-39842537.jpg

20140713-110402-39842210.jpg

20140713-110811-40091371.jpg

20140713-110811-40091083.jpg

Trosa i topp?

Det går knappt en vecka mellan varje rapport om topplaceringar i diverse undersökningar om kommuners förträfflighet. Trosa kommun hamnar ofta i toppskiktet. Det ligger säkert nära till hands att tro på sådana fina resultat okritiskt. Men tror vi verkligen på dessa allehanda enkätresultat och undersökningar? Liknar inte ofta frågeställningarna tonårstidningarnas tester? Vem gillar du? Är du si eller så? Gör testet så får du svaret.

Den enda undersökning, som verkligen mäter konditionen på kommunen, kommer vi samtliga röstberättigade att kunna delta i efter sommaren när valsäsongen sätter igång på allvar. Vi fick en tydlig indikation i Trosa kommun vid eu-valet att våra topplaceringar i nästan alla undersökningar inte stämmer överens med vad väljarna sätter för betyg på rådande “regering” i kommunen.

Något att fundera över. Kan vi lugnt luta oss tillbaka och lita på att kommunen verkligen lever upp till topplaceringarna eller stiger vi likt Ikaros mot solen och har ett störtdyk att vänta?

Anna

20140630-063301-23581348.jpg

Trosa marknad 2014

Tätt på skolavslutningstider följer alltid Trosa marknad. En mångårigt återkommande begivenhet med många besökare. Självklart har denna Trosa-händelse fått en egen bild i Trosakrönikan.

Trosakrönikan avhandlar allehanda Trosahändelser på ett humoristiskt sätt genom i-teckningar utifrån delarna ur stadsvapnet.

Ni kan handla ett eget ex på Trosa bokhandel eller i min digitala konstbutik.

Ha en bra marknadsdag eller vad ni nu hittar på att fylla helgens inledning med.

Anna

20140614-072802-26882126.jpg

20140614-072947-26987697.jpg

20140614-072948-26988373.jpg

Trosa förbifart klyver både landskap och åsikter

I morse kunde vi på P4 Sörmland höra en debatt mellan folkomröstningssidan och ja-sidan (utan att höra folkets röst) i Trosas förbifartsfråga.

Ni kan höra den här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5880719

Intressant debatt, som för min del gärna hade fått övergå i ett längre samtal mellan parterna för att ytterligare belysa frågan. Nu fick vi ett smakprov på olika aspekter av frågan.

Resten får vi ta reda på själva.

Tror vi på att trafiken ska minska, trots planerad expansion av Västra Trosa (700! nya bostäder)?
Tror vi på att biltrafik kommer ha lika stor eller större betydelse i framtiden (man talar redan om peak car)?
Tror vi att mer buller och asfalt kommer att bibehålla eller öka attraktionskraften i Trosaidyllen, som numera står under förvandling till allmän förort utan särskiljande karaktär?
Tror vi på att tillväxtguden skall skänka oss lycka i alla tider i kommunen genom att offra naturmark i stora arealer år efter år?

Hur ofta står vi still i timtal på Smäckbron idag?
Hur mycket av trafiken ska inte till västra sidan utan bara åker igenom “på kul”?
Hur mycket av trängseln beror på höga hastigheter icke anpassade för innerstadstrafik?
Hur mycket skulle vi avlasta Smäckbron genom att öppna stängda flödesmöjligheter på redan befintliga gator?
Varför håller vi på att sträcka ut Trosa så långt att vi behöver bil till innerstadsdelarna?
Har vi verkligen undersökt alla andra möjligheter till trafikavlastning om det nu behövs en trafikavlastning?
Hur kom vi fram till att en hel Ådaväg till behövs FÖRBI Trosa?

Jag fick följande info av en förbifartsinsatt person, när jag undrade hur stor belastning vi har på Smäckbron:

Mätningar visar en siffra på ca 3000 fordon per dygn över Smäckbron. Om man räknar att det är trafik under ca 20 timmar per dygn ger det 150 fordon per timma eller drygt två fordon per minut. Det låter väl fullt hanterbart?

Låt inte politikernas blå dunster förblinda er. Ta reda på vad ni själva tycker i frågan. Titta gärna in på: https://www.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart
Ännu kan ni själva påverka frågan och visa att ni vill delta i beslut som rör hela kommunens framtid. För att citera en av debattdeltagarna “vi tänker trettio år framåt i tiden”
Ska verkligen bara en politikerförsamling fatta beslut i en sådan långsiktig fråga utan att fråga de som ska leva med konsekvenserna av det beslutet?

Här kommer passande bild ur Trosakrönikan som avslutning till detta inlägg 😉
Anna

20140604-212721-77241598.jpg

Blå tåget Trosa 2014

20140528-170652-61612434.jpg

I dag kunde vi i Trosa för första gången i år (tror jag) se blå tåget åter tuffa fram på stadens gator i maklig fart.
Ett slags sommartecken och en föraning om att Trosa än en gång genomgår en förvandling från fastboende-stad till turistboende-stad. Sommarveckorna och årets övriga veckor i Trosa skiljer sig verkligen åt.
Vi behöver båda sidorna, men för oss som uppskattar Trosas stilla lunk under lågsäsong på besöksfronten får ofta en chockartad upplevelse varje år när sommarTrosingarna drar in i staden och i det närmaste ockuperar den. Dock i all välmening.

Blåtågetteckningen kan ni även se i Trosakrönikan, som går att handla på Trosa bokhandel eller i min digitala konstbutik. Den berättar på ett humoristiskt sätt om våra egenheter i Trosa kommun i nutid.

Anna

Safirens miljonregn (igen)

Safiren står åter som lycklig vinnare i kommunens alldeles egna postkodlotteri. Återigen fullkomligt regnar det pengar över evighetsprojektet Safiren. Badhuset som står under ombyggnad/renovering i Vagnhärad, för er som missat de hundra första delarna i Trosakommun-såpan Safiren.

Ännu mer pengar in i projektet ska nu alltså säkerställa ett färdigställande, som allt färre verkligen tror på som sant eller ens möjligt.

Det låter ju sannerligen mycket illa och många funderar på om kommunen verkligen klarar att driva sådana här projekt, bland annat med tanke på ständiga fördyringar.

Men, om ni läser Daniel Kahnemans mycket lärorika och tänkvärda bok Tänka snabbt och långsamt, går det faktiskt att få en förklaring till kommunens till synes bristfälliga kompetens i ämnet badhusbyggnationer.

Vi har nämligen vid kostsamma och tidsödande projekt en förmåga att skriva om verkligheten, trots att fakta ligger i öppen dager för oss. Även om vi vet att t ex en badhusrenovering/ombyggnad kostar miljontals och åter miljontals kronor och kommer ta fler år att genomföra, vill vi så gärna genomföra projektet. Vi börjar tänja lite på fakta. Vi letar rätt på argument som får projektet att framstå som lite enklare, lite billigare, lite snabbare att genomföra.

Att gå till beslutande instans och säga att ett ynka litet badhus behöver upprustning för massor av hundra miljoner och kommer ta flera år att genomföra, innebär oftast stora svårigheter att få totalt gehör för.

Men om man istället presenterar en glädjekalkyl, som visar en lägre kostnad och kortare genomförandetid, får det att framstå som en mindre ansiktslyftning som går att genomföra på ett år eller så, ja då känner antagligen fler i beslutande instans att projektet verkar ha rätt storlek och fullt rimligt att bevilja.

Vad händer sedan? Jo, verkligheten hinner ikapp. Den ursprungliga bilden, fakta, skriver glädjekalkylerarna på näsan. Det gick inte att gå runt varken kostnadsfakta eller genomförandetid.

Safirenprojektet har hamnat precis i den tankevillan som den bok jag refererar beskriver så tydligt. Undrar om smartskallarna på kommunen begriper det. Om inte kommer de att göra om misstaget varje gång i framtida projektplaneringar.

Tankevillan har tyvärr den effekten att ingen helst vill kännas vid tankevurpan och ta av sig de felaktiga glasögonen, man vill ro projektet i land tusen gånger hellre än att sunt och sansat avbryta och konstatera vansinnet i att låta pengarna fortsätta rulla in i projektet. Man vill bevisa att det ska gå att göra färdigt, kosta vad det kosta vill.

Läs gärna Daniel Kahnemans bok. Det tog mig en hel sommar och en halv höst att komma igenom den, men jag kom ut betydligt klokare än innan, så tiden gjorde mig goda lärdomsinvesteringar för framtiden.

Anna

20140425-191754.jpg

Skarvarna på Snöholmen i Trosa tillbaka

Ännu ett vårtecken. Har hört att skarvarna har parkerat på Snöholmen i Trosa igen.
Dags att åter damma av frågeställningen kring vem/vilka som har vistelserätt på Snöholmen.

Skarvar, sällsynta björnbärsväxter, människor?

Det verkar svårt för samtliga kategorier att sammanleva på ön. Men vem har den främsta rätten att tillbringa tid där?

Björnbärsväxten för att den tillhör en mycket sällsynt art?
Skarven för att den tillhör den fridlysta delen av djurriket och därför åtnjuter viss immunitet?
Människan för att hen tror sig kunna bestämma över både växter och djur?

Fundera gärna vidare på det själva.

Bilden har jag hämtat från Trosakrönikan. Går att köpa hos Trosa Bokhandel eller i min digitala konstbutik.

Anna

20140408-173723.jpg