Time for love – tid för kärlek

When the world around you seems a little hopeless and cruel. Think of all the love you can get from those who really care for you. That helps.

När världen omkring dig verkar aningen hopplös och elak. Tänk då på all kärlek du kan få från de som verkligen bryr sig om dig.


Time for love – tid för kärlek (gift to friends – gåva till vänner)

Anna

Advertisements

Save time – spara tid?

Is it possible to save time?

Går det att spara tid?


What do you think?

Vad tror du?

Anna

Not An Easy Read – Ingen Nöjesläsning

This writing is a different kind of writing than what I usually publish here on the blog. So read if you want and don’t read if you don’t think we are allowed to yell at people who leave us by own choice. I’m lucky not to be one of those who have to deal with those issues in real life. This writing is a thought experiment.

Den här texten skiljer sig markant från de texter jag brukar lägga upp här på bloggen. Du väljer själv om du vill läsa. Läs inte om du tycker att det inte passar sig att skälla på de som lämnar oss av eget val. Jag har haft turen att slippa hantera sådana här svåra frågor i verkliga livet. Den här texten är ett tankeexperiment.

Anna

What were you thinking? Hur tänkte du?

If you’re alive you don’t have to read this. This is a peculiar rant to those who chosed to leave us and this life by own choice.

Om du fortfarande lever behöver du inte läsa detta. Den här märkliga skälltexten vänder sig till de som valt att på egen hand lämnat oss och detta jordeliv.

So what were you thinking? Så hur tänkte du?

We get that you didn’t saw any other solution.
Vi hajar att du inte såg någon annan lösning.

But the question still is what were you thinking?
Frågan kvarstår ändå, hur tänkte du?

No, We don’t think you went to hell for what you did, we think you went to heaven for getting a second chance and rethink your choice.

Näe, vi tror inte att du hamnade långt nere där det är hett, vi tror att du kom till himlen får att få en andra chans och tänka om ditt beslut.

Maybe you from above now can watch all the people that miss you terribly much. Do you now think you really made a wise decision?

Kanske ser du nu från ovan alla de människor som saknar dig oändligt mycket. Tycker du fortfarande att du fattade rätt beslut?

Are you to blame for everything that went wrong in your life that led to the fatal decision? Nooo, we don’t think so.

Var allt som gick snett i ditt liv, som ledde till ditt ödesdigra beslut, bara ditt fel? Neeeej, det tror vi inte.

But you left all those people in your life with no chance to set things straight ever. We don’t care if you thought you had done everything. There’s always more to do.

Men du lämnade alla människor i ditt liv i sticket utan chans att någonsin kunna ställa till rätta. Vi struntar i om du tyckte du hade gjort allt i din makt. Det återstår alltid mer att göra.

Do you know how many that regret their decision just when it’s too late to regret? Were you one of them?

Har du någon aning om hur många som ångrar beslutet när det inte längre går att ångra? Var du en av dem?

No, we refuse to feel sorry for this rant. We feel so much anger and despair that need to come out. What were you thinking?

Näe, vi vägrar att ursäkta denna utskällning. Vi känner alldeles för stor ilska och förtvivlan som behöver komma ut. Hur tänkte du?

Probably you can’t even read this. You’re not with us anymore. How come?

Förmodligen kan du inte ens läsa det här. Du lever ju inte bland oss längre. Varför?

How come you came to the conclusion that no ome of us no longer counted so much that you found it worth stay around?

Hur kom du till slutsatsen att ingen enda av oss kunde få dig att finna det värt att stanna kvar?

Almost every excuse you would come up with if you had the chance to explain to us from up above wouldn’t be enough. Except from I’m sorry, I made the wrong choice, I miss you.

Nästan varje ursäkt du skulle komma med ifall du hade chansen att försöka förklara för oss därifrån ovan skulle inte hålla måttet. Utom Jag är ledsen, jag fattade fel beslut, jag saknar er.

But ok, what’s done is done. We hope you did learn something from your decision and last action in life and help others to do different than you did. From up above you should have that power. To make a change for good causes.

Men ok, det som är gjort är gjort. Vi hoppas att du lärde dig något av ditt beslut och din allra sista handling och nu hjälper andera att göra annorlunda mot det du valde att göra. Från ditt håll däruppe borde du ha den möjligheten. Att göra skillnad till det bättre.

For us that you left without saying a proper goodbye we will try to make changes for the better too. We can all learn something from this stupid decision of yours.

För oss som du lämnade utan att säga ett ordentligt adjö. Vi kommer också att försöka göra skillnad till det bättre. Vi kan alla lära oss av ditt idiotiska ödesdigra beslut.

So, a little bit less angry now than before this rant, we say take care in your new life. We will never quite understand why a smart person like you chosed to to what you did. We will be angry, sad, frustrated and all other human feelings for as long as we live. And you bet we will live long. You showed us what to not do. The number of mourning people you left behind you, well you probably understand if you saw them. You made a unwise decision.

Så, med aningen mindre ilska än för denna utskällning, säger vi ta hand om dig i ditt nya liv. Vi kommer aldrig förstå hur en smart person som du kunde välja som du till sist gjorde. Vi kommer fortsätta att känna ilska, sorg, frustration och alla andra mänskliga känslor så länge vi lever. Å du må tro att vi tänker leva länge. Du visade oss vad vi inte ska göra. Antalet sörjande människor som fu lämnade efter dig, ja du skulle nog förstå om du såg dem. Du fattade ett dumt beslut.

We hope you have come to your senses again and live a happier life now than you did among us. But if you ever get into unsolvable trouble again, take another turn than you did this time. There’s always more to do even if it doesn’t seems to be so at the moment.

Vi hoppas att du har fått tillbaka din klokhet och lever ett gladare liv nu än hos oss. Men om du någonsin igen skulle hamna i samma olösliga knipa, välj en annan väg än du valde nu. Det går alltid att göra något mer även om det inte verkar så för stunden.

May peace in your heart be with you.
Må du finna frid i ditt hjärta.

Greetings from all that you left without a single word
Hälsningar från alla som du lämnade utan något enda ord


Time thieves TidstjuvarTake your time – Ta vara på tiden

Anna

Double time, triple time?


What if we could play Wordfeud with time? Set the time on DT for double time or TT for triple time? Or DM for double Month. I rellay like to have two Augusts months. The weather is perfect right now and it’s still not too dark in the evenings here in Sweden.

What do you think? Can we double time or triple it?

Anna

Finding time

What would you do if you found a treasure chest filled with time?


Anna

Do I sell my art?

Yes I do.

At Annas Art – FärgaregårdsAnna you can check out my little internet store.

If your eyes catch some of my art, that you might be interested in, please let me know.

The store don’t show every piece of art, that’s for sale. If you have found something on my blog, that’s interesting for you. Please let me know.

I sell my art because;

I want to give room for making new art pieces

I like when my art find new homes

I like when people like my art 😉

I don’t paint on order, but I have done some art work inspired by wishes of me making art to a specific person or with a specific theme.

I will not promote my art for sale on my blog often. I think my blog is for enjoying art without a feeling of “oh, she just want to sell her art”.

But I get the “do you sell your art” question now and then, so this post is the answer to that question 😉

Anna


Save time/Spara tid (for sale/till salu)

Time spirit – Make a wish


Are time treating you kind? Or is it Is time treating you kind?

My English are, well, as I said to Andy. I’m not bilingual, I’m googletranslate-lingual 😉

I have spend my evenings for Saving Trosa nature projects, so I’m sorry for not being able to hang out with you wp friends so much lately.

I will soon tell you about my project, so I hope you stay around for a while. 

This painting is supposed to illustrate time spirit. We have almost that expression in Swedish too, but it’s a little different in its meaning I think. 

But what if time really come out of a magic lamp and promised you three wishes. What would you want time to do for you?

Anna

Take your time

IMG_0966.JPG

Ta vara på tiden
Take your time

Ta en promenad i skogen i den naturliga tystnaden
Take a walk in the forrest

Kanske finna några matsvampar att ta med hem
Find yourself some mushrooms (not the ones that makes you weird!)

Bara vara, vandra i sina egna tankar
Just be you, with your mind as company

Naturen är faktiskt vårt allra största friskvårdscenter!
Har ni tänk på det?

Nature is our biggest healthcenter!

Pröva får ni se 🙂
Try and see for yourself 🙂

Anna

More time!

Thumbup found interesting fact. There actually is more time available this year!

Check the post out.

https://juststuffifoundontheinternet.wordpress.com/2016/07/07/more-time-to-partay/

I did a moretime-painting couple of years ago.


The box says “more time” in Swedish

Anna

One love


Time for love (a gift to friends)
These days when the world is at high risk going mad and going in the wrong direction, I think we all need to spread love and show that love is the only way for humans to survive.

When our local film club get together outside my town Trosa, in a barn (now a studio), we almost always get to see one of the music project Playing for change videos before the main film.

That sends love to the audience and we all feel hope for a better world when we see and hear musicians all over the world playing music together.

It doesn’t matter where they’re from, how they look, what religion they have or if they are men or women. They just play music together. And sends hope and global love 🙂

This is one of my favourite:

One Love | Playing For Change
https://playingforchange.com/episodes/one-love/

Playing For Change | Song Around The World One Love by Playing For Change on Vimeo.

https://vimeo.com/4533013

Anna


Spread love!

I can still recall our last Summer

Do you remember our last Summer?

Do you remember how many of us followed Melanies struggle and also her musings and amusings? Her blog rocked and her comments and caring for all of us really made an impact in the corner of our wp world.

If anyone of you knows what and how she is doing today, please tell us and please say a big hello and send some hugs to her.

If you missed out on last Summers Melanie adventures, go read her blog, she’s a brillant and funny writer. I hope she will return to us when she can.

Her posts and stories made me do some drawings last Summer. I give you a rerun on some of them here. You have to read her blog to see how I got the ideas.

Yes, I borrowed the title to this post from the Our Last Summer lyrics by Abba 🙂

Have a great day!

Anna

Abba Our last Summer lyrics

Mamma Mia Our last Summer


Golden times/Gyllene tider

I don’t know if the English language have the same expression as we have in Swedish. We say “Gyllene tider”, golden times, about good times.

What if we could dig up a treasure box filled with time?

Would we then have time pirates?

What would we do if we all of a sudden found golden times?

Would we be any happier with this golden time treasure?
Vad skulle vi göra om vi fann en skattkista full med tid?

Anna

Gyllene tider/Golden times

Playing with time/Leka med tiden

Time is a fragile thing very often. Like an egg maybe. We balance the time as gentle as we can. Or do we really? Maybe we’re sometimes forget how easy time can crush in thousands of pieces.

Maybe we forget to take it easy with time, maybe we rush to much and forget taking care of the egg or time?

What do you think?
Tid kan lätt gå sönder, som ett ägg kanske. Vi balanserar tiden så skonsamt som möjligt. Eller gör vi det egentligen? Kanske vi ibland glömmer hur lätt tid kan gå i tusentals bitar.

Kanske glömmer vi att ta det lugnt med tiden, kanske rusar vi runt för mycket och glömmer att ta hand om ägget eller tiden?

Vad tror du?

Anna


Leka med tiden/Playing with time (500 sek)

What if time takes vacation?


What happens then?

Anna