Fall in Trosa river

In the evening at Trosa river in the town Trosa it looks like this 


The leave’s falling and the lonely boat waiting for the last tour on sea or to be taken out of the water for winter maybe. 

Soon it’s Spring again, don’t you think?

Anna

Advertisements

Lär er detta – Learn this – Exponential effect

Jag försökte mig på ett litet epost-samtal med Trosas kommunalråd
I had a little email-talk with Trosa Municipal Council Chairman

Från: Anna Bohlin
Till: Daniel Portnoff
Ämne: Fråga om tillväxt-prognos

Hej!

Ni har meddelat att Trosa kommun nu växer snabbare än de beslutade 150 pers/år och i år har ökat med 500 pers istället. Det väcker följande fråga:

Om Trosa ska växa med drygt 4% per år istället för som beslutat med 150 pers/år, har vi ekonomisk beredskap för en fördubblad befolkning inom 16 år, vilket kommer vara fallet om tillväxten på drygt 4% per år fortsätter?

Vänliga hälsningar

Anna Bohlin

translation to english (sorry if it’s a bad translation)

From: Anna Bohlin
To: Daniel Portnoff
Subject: Ask about growth forecast

Hey!

You have announced that Trosa municipality now grows faster than they decided 150 persons / year and this year has increased by 500 persons instead. This raises the following question:

If Trosa is to grow by just over 4% per year instead of as decided at 150 persons / year, are we financially prepared for a doubling population within 16 years, which will be the case if growth of just over 4% per year continues?

Sincerely

Anna Bohlin

Hej Anna,

Just nu växer Trosa kommun och många andra kommuner i tillväxtområden mer än vad vi brukar. Det hänger ihop med att det är högkonjunktur och byggandet är omfattade i många kommuner i landet. Inflyttningen varierar med konjunkturen och så kommer det att vara även framöver. Mellan 2008 och 2012 växte vi med 167 personer. Mellan 2012 och 2016 växte vi med 918 personer. Dvs. under tioårsperioden växte vi i snitt med cirka 110 personer per år. Eftersom vi är väl medvetna om att befolkningstillväxt inte är konstant planerar vi långsiktigt. Just nu är vi inne i hög tillväxttakt men vår bedömning är att den är konjunkturberoende. Per den sista augusti 2017 (som är Scb:s senaste uppgifter) har vi vuxit med 358 personer.

Utifrån befolkningsstruktur, planerad byggnation i Översiktsplanen och konjunkturförändringar är vår bedömning att under de kommande tio åren kommer vi att fortsatt ligga på en befolkningstillväxt i hela kommunen om 1,5-2 % per år i snitt. Det kommer att innebära vissa rekordår då vi kommer upp i högre procent, liksom andra år då vi hamnar lägre.

I vår kommunala ekonomi är befolkningstillväxt viktigt. Rätt hanterat så bidrar det till en starkare och stabilare ekonomi. Vi får mer skatteintäkter för varje invånare, fler som tillsammans kan finansiera befintliga och kommande investeringar samt ett stabilare befolkningsunderlag för att bedriva skola och förskola men även exempelvis föreningsverksamhet och företagande.

Med vänlig hälsning

Daniel Portnoff

Daniel Portnoff (m)
Kommunstyrelsens ordförande
Trosa kommun
http://www.trosa.se

Hi Anna,

Right now, Trosa Municipality and many other municipalities grow in growth areas more than we usually use. This is due to the fact that there is a boom and the construction is covered in many municipalities in the country. Movement varies with the business cycle and will continue to be in the future. Between 2008 and 2012, we grew 167 people. Between 2012 and 2016, we grew with 918 people. Ie Over the ten-year period, we grow on average with about 110 people a year. Because we are well aware that population growth is not constant we plan on long term. Right now we are in high growth rates, but our assessment is that it is cyclically dependent. By the end of August 2017 (which is Scb’s latest data) we have grown by 358 people.

Based on population structure, planned construction in the Overview Plan and cyclical changes, we estimate that over the next ten years we will continue to see population growth in the entire municipality of 1.5-2% per annum on average. It will mean some record years when we get up in higher percentages, as are other years when we end up lower.

In our municipal economy, population growth is important. Correctly handled, this contributes to a stronger and more stable economy. We receive more tax revenues for each citizen, more people who together can finance existing and future investments and a more stable population base for school and preschool, but also for example, associations and entrepreneurship.

Sincerely

Daniel Portnoff

Daniel Portnoff (m)
Municipal Council Chairman
Trosa municipality
http://www.trosa.se

Re: Fråga om tillväxt-prognos

Tack Daniel för svar!

Ditt svar väcker nya frågor.

Vilket tillväxtmål är det som gäller? Du uppger olika uppgifter i svaret.

Enligt uppgift från kommunen har tillväxtmålet om ca 150 personer per år beslutats.
Det medför en fallande procentuell tillväxt, vilket innebär en mer långsam fördubblingseffekt.

Du anger i svaret att ni siktar på 1,5%-2% per år. Det betyder att ni har ett högre mål än 150 pers/år.
Det innebär att fördubblingstakten kan variera mellan 35 och 46 år.
Har vi beredskap för att hantera en tidigareläggning av fördubblingseffekten med 11 år?

Vad gör vi om tillväxten ligger över 2%, vilken beredskap finns för att hantera fördubblingseffekten ännu tidigare än 35 år?

De tillväxtsiffror som du nämner i svaret innebär att vi fram till 2021 behöver växa med 52 personer per år för att motsvara snittet på 150 pers per år.
Räknar ni med att konjunkturnedgången blir så pass kraftig de närmaste åren att tillväxten nästan avstannar i Trosa kommun?

Du nämner att befolkningstillväxten är viktig för den kommunala ekonomin och att den bidrar till en starkare och stabilare ekonomi.
Ni uppger i er officiella information att vi redan har en stark och stabil ekonomi. Vilken uppgift stämmer?

Du nämner också att befolkningstillväxten innebär att fler tillsammans kan finansiera befintliga och kommande investeringar.
Ni tillämpar differentierad finansiering av investeringar genom t ex exploateringsintäkter. Vilken uppgift stämmer?

Jag tvivlar inte på era goda intentioner med kommunens utveckling, jag får bara inte ihop den information ditt svar försöker ge mig.

För vilken tillväxttakt har vi beredskap?

Vänliga hälsningar
Anna

Thank you Daniel for answers!

Your answer raises new questions.

What is the growth goal? You provide different tasks in the answer.

According to the municipality, the growth goal of about 150 people per year has been decided.
This entails a drop in percentage growth, which means a more slow doubling effect.

You indicate in the answer that you aim at 1.5% -2% per year. This means you have a higher goal than 150 people per year.
This means that the doubling rate may vary between 35 and 46 years.
Are we prepared to handle an early warning of the doubling effect by 11 years?

What do we do if growth is above 2%, what preparedness is available to handle the doubling effect even earlier than 35 years?

The growth figures mentioned in the answer mean that by 2021 we need to grow by 52 people a year to correspond to the average of 150 people per year.
Do you expect the cyclical downturn to be so strong in the next few years that growth almost stops in Trosa municipality?

You mention that population growth is important for the municipal economy and that it contributes to a stronger and more stable economy.
You state in your official information that we already have a strong and stable economy. What task is correct?

You also mention that population growth means that more together can finance existing and future investments.
You apply differentiated financing of investments through, for example, exploitation income. Which info is correct?

I do not doubt your good intentions with the municipality’s development, I just do not get the information your answer tries to give me.

What growth goal are we prepared for?

Sincerely
Anna

Jag har inte fått något svar på mina uppföljningsfrågor ännu. Tror ni att jag kommer få några svar?

I haven’t received an answer to my questions in email no 2 yet. Do you think I will get answers?

Om du vill lära dig mer om exponentialeffekten kan du se inledningen av denna film. Den är på engelska, men du kommer snabbt fatta poängen ändå.

If you want to know more about the exponential effect watch this talk. You just have to se the beginning to get the picture.

I did a drawing of the growth and the doubling effect.

News from Save Trosa nature people 

One of my Save Trosa nature friends and I have worked on a report. We have examined if the project new big road can proceed without negative climate effects. It can’t, so we told the authorities and media. Here’s the first news article about our report. You can read it in Swedish at itrosa.se.

Here’s what the Swedish news article says:

Municipalities Ingrid Benson and Anna Bohlin have examined the project New big road and the exploitation of the Tureholm Peninsula. They have compiled a 10-point list of climate councils that Trosa Municipality has not taken into account. The following press release has been published to media and environmental stakeholders:
Project New big road and the exploitation of Western Trosa – Tureholm Peninsula will counteract climate targets of 10 points.

In a review of the project based on climate reports from the Swedish Transport Administration, the Swedish Environmental Protection Agency, the Regional Association and the County Administrative Board, it appears that Trosa municipality in projects in Western Trosa
will strongly counter all established international, national, regional and local climate targets.

The review also shows that the municipality can cancel the projects and yet achieve the growth targets the municipality has set up.

The review letter “Has the climate goals been included in the planning of new big road and the exploitation of Western Trosa – Tureholm Peninsula?” Has been sent to decision-makers in Trosa Municipality, County Administrative Board, Regional Federation, Swedish Transport Agency, Swedish National Agency for Housing, the Environment and Energy, the Ministry of Energy, the Environment and Energy, the media and other actors which has the potential to influence a community development that promotes climate goals.

Trosa municipality politicians and other decision makers in the project today have a unique opportunity to cancel the project before it adversely affects the environment and the climate. The municipality then has the opportunity to launch climate-smart growth projects that strengthen migration attractiveness and the brand as an ecommerce community, thus fulfilling all climate goals, the reviewers believe.

The review letter is available as downloadable pdf file on the website https://informationtrosa.wordpress.com. It can also be ordered by e-mail at: infotrosa@gmail.com.

Photo: Mai Ottoson

The examination report tries to enlighten the authorities about the climate issues and the report actually says this:


Thomas at aspiblog says it in a few words. The report writers says it in many thousand words, but it’s still the same message.

To be continued 🙂

Anna

Gärdsmyg – Eurasian wren

I saw a cute little bird this weekend.


Tails up is significant for this bird. I’ve only seen pictures of it before, but now it showed up near the house for a short while before it flew away again.

Anna

Trosa high debts alternative facts

One of my Save Trosa nature friends, Ingrid Benson has done a fb post on Mötesplats0156
where she thanks a Trosa municipality citizen for bringing the issue of high debts up for the Trosa municipality.

Here’s what the Swedish text in the fb post says:

Thank you Pär Abrahamsson for reappearing Trosa municipality’s debt issue. Soon it’s time to advance at least 90 million (SEK) to pay the new big road project. Where will that money come from? In March 2017, development agreements had been signed with the municipality for 99 of the 670 properties needed to finance the road. DEBTS RISKS TO INCREASE IF THE NEW BIG ROAD PROJECT IS NOT CANCELED.

Trosa debts again
Municipally economy In SN (local newspaper) on October 3 you can read that Trosas municipality council Daniel Portnoff relaunches the municipality’s indebtedness. He claims that if you combine the accounts of the municipalities with the unrecognized pension liabilities that all municipalities have, then Trosa’s debt would be similar to the media municipality.
Now you do not have to believe. The numbers are at SCB (Sweden statistics bureau) and if you do the calculation, Trosa municipality is in place 37. It is obviously better than the thirteenth place that the municipality is on if you look at the posted debts, yet about 100 places from the center.
It is troublesome that the municipal leadership is living in faith and bases its action that debt is normal. It is not. Attempting the public to believe the same by presenting alternative facts about easily verifiable amounts is even more noticeable.
Trosa is deeply indebted and it will have consequences when interest rates are normalized.
Pär Abrahamsson Vagnhärad

So we have local politicians with their own versions of alternative facts 😉

But we also have citizens with enough knowledge to recognize alternative facts when they appear 🙂

If you want to give the fb poat a like you can press this link
https://www.facebook.com/groups/184270541777981/?multi_permalinks=781191508752545¬if_id=1507100038467686¬if_t=like

If you want to read more about Trosa debts, visit Trosaskulder.se
https://trosaskulder.se/med-den-ej-bokforda-pensionsskulden/

Greetings from Trosa Sweden

Anna

Something dark about the Fall

Fall in Sweden means dark mornings


It’s difficult to believe it’s time to get up when it looks like night outside.

In Summer the light is almost there all the time. Then you don’t know when to go to sleep. Now you don’t know when to wake up.

I like the season changes, but the light gone so many hours a day in Fall and winter, well that’s take time to adjust to.

Have a great day!

Anna

Konstens vecka Trosa Kvarn 30 sept – 7 okt

Mina inlämnade bidrag

Det här verket kom med.


Välkomna till utställningen i Trosa kvarn!

Anna

Art Week For Everyone!

From September 30 to October 7 there’s Art week in Trosa Sweden. The local art society have an exhibition where a jury have chosen the art pieces from a bunch of art from local artists. The theme this year is “In the garden”. In swedish garden is “trädgård” which is two words in English you will recognize, “tree” and “farm”.

Med start 30 september och fram till 7 oktober pågår Konstens vecka i Trosa genom en utställning i Trosa kvarn. En jury har valt ut verken som kommit med på utställningen ifrån urvalet där lokala konstnärer har lämnat in bidrag. Varje konstnär fick lämna tre verk.

NOW IT’S YOUR TURN! NU ÄR DET ER TUR! 

ACCEPT THE CHALLENGE! ANTA UTMANINGEN!

Make some art on the theme “in the garden”, make a blog post about it and leave a link to the post here in the comments. I reblog your post if I find it.

Art is everything, so if you don’t know how to paint or draw, just grab your camera and take a picture on the theme. If you don’t can do that either, maybe you can express the theme in words or movements or a song. Everything goes. 

Tolka temat “i trädgården”, gör en bloggpost och klistra in länken till den posten här i kommentarsfältet. Jag rebloggar om jag hittar din bloggpost.

Konst är allt, så du väljer själv på vilket sätt du vill tolka och uttrycka temat. Om du inte vill måla eller rita kan du ta ett foto, skriva några ord eller kanske göra en sång, vad vet jag. Allt är konst, du bestämmer.

Så här tolkade jag temat. This is my take on the theme.


I träd-gården, 500 sek

Akvarellpennor.
Bokstavlig tolkning av temat och en lek med vattnets betydelse i kretsloppet

In the tree farm, 500 sek/62 usd/52 eur

Watercolor pencils.
Literal interpretation of the theme and the importance of the water in the nature cycle


It’s a hanging piece/den ska hänga upp


Edens lustgård, 300 sek

Re-use art
Ur-trädgården där den ideala Vitruvianske mannen har blivit två Hen med mänskliga proportioner med endast den själsliga existensen närvarande i cirkeln. Den materiella kvadraten lurar ännu ormen på i änden av trädgrenen. Kunskapens frukt har CD-form, ett utrangerat lagringsmedia för kunskap.

Garden of Eden, 300 sek/37 usd/32 euro

Re-use art
The beginning Garden where the ideal Vitruvian man has become two he-she with human proportions with only the spiritual existence present in the circle. The material square at the end of the tree branch the snake is still waiting to introduce. The fruit of the knowledge has a CD form, an established storage medium for knowledge.


Apollos is hard to paint. I found some help in a postcard.


Apollofjäril, 100 sek
Re-use art
En ynnest att ännu ha den rödlistade fjärilen i sin närhet. Det är för få förunnat.

Apollo butterfly, 100 sek/13 usd/11 euro

Re-use art
A gift to still have the red-listed butterfly in the garden. Far too few have this opportunity.

So, now you have two challenges

Så, nu har du två utmaningar

1. Gör en eller flera tolkningar av temat “i trädgården.

1. Make one or several interpretations on the theme “in the garden”

2. Gissa vilket av mina tre bidrag som juryn valde ut och/eller berätta vilka av dem du tycker ska komma med. Lämna svaret i kommentarsfältet.

2. Guess which piece that made it to the exhibition and/or tell us which pieces you would have chosen for the exhibition. Leave your answer in the comments.

Good luck with the challenge no 1! Lycka till med tolkningarna av temat!

Anna


The will of the people became The people’s house


I found a Trosa article about the issue of change the name of a house that we been calling The people’s house for about 80 years. Recently the Trosa Municipality took over the responsibility for the house and wanted to change the name. They asked the people and you can read about it in Swedish here

http://www.itrosa.se/sv/article/?i=s0643286491043543

And if you’re on fb you can give the article a like here.

https://sv-se.facebook.com/itrosa.se/

This is a translation of the Swedish article.
If you like what you read and are on fb, please give the article a like as a thank you note. Itrosa.se is a small local news site with a big heart for Trosa, so give the site support by liking it on fb.

The will of the people became The people’s house

Since a month ago, residents of Trosa Municipality have submitted proposals for a new name for The people’s house. We have taken note of the submitted nominations and state the following:
The people’s house (in swedish Folkets Hus) has received 107 votes and other nominations 1-2 votes each.
We caught an interesting motivation among the many proposals to keep the name. “Since 1936-37, the People’s House has existed for community life, cultural activities to have the opportunity to meet in celebration and joy as well as to exercise their democratic opportunities.”

Now it remains to be seen whether the municipality chooses to follow the majority’s wishes or remains at the line to rename the house.

(Translation from the itrosa.se swedish version)

Konstens vecka 2017 – Art week 2017


Jag jobbar på den sista touchen på mina tre bidrag som jag tänker lämna in till årets jurybedömda utställning. Därför har jag inte haft mycket tid att hänga här med er i bloggsfären. 

It’s soon time to participate in the exhibition in Trosa art week. As an artist you can leave three art pieces to a jury who decides if they want the artwork on the exhibition or not. I’m soon finished with my three pieces. So that’s partly why I haven’t been around here at wp lately. 

In further post I will show you pictures of my artwork when I know if they pass the jury judgements. This year the theme is In the garden. 

All I can say is I have interpret the theme literally, historical and today-ish in my three art suggestions.

I will be back letting you know how I interpreted the theme with my art.

Anna

Last boat day this summer – sista båtturen denna sommar

To the right Bokö-Askö nature reserve. Up – clouds with some rain soon coming.

Till höger (styrbord) i bild Bokö-Askö naturreservat. En ö där bland annat havsörnen syns ofta. Uppåt i bild – regnmoln som inom kort håller vad de lovar 😉


We did a short landing on a little shore on Askö and found this. I don’t know it’s name but I think the leaves are beautiful.

Vi gick i land en kort stund på Askö på en liten strand och fann denna buske. Jag har ingen aning om vad den heter men bladen fångade min uppmärksamhet. Så vackra.

Then the rain came and we went home to mainland.

Sen kom regnet och vi fort hem till fastlandet.


Bokö-Askö and a rainbow. Regnbågen 🙂

Last boat day for this season but I hope for some more kayak tours before the w season.

Sista båtturen för säsongen men jag hoppas på några kajakturer till före den kallare säsongen.

Anna

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 11

Vi har nu kommit till avdelningen blåvingar i serien om fjärilar som lever på Tureholmshalvön i Trosa.

It´s now time for the Polyommatinis in the serie of butterflies in Tureholm peninsula Trosa Sweden.

Blåvingar kan se ut i stort sett hur som helst har jag förstått. Utseendet kan variera kraftigt inom samma art och många arter liknar dessutom varandra.

In swedish we call them blue wings. They can look very different from eachother despite the fact that they belong to the same species. Different species can also look alike, so blue wings are sometimes difficult to decide which species they belong to.

They have up and downsides that differ very much. The upside can be blue colored but also brownish. The downside often have different kinds of dots and colors.

Tostelblåvinge – Celastrina argiolus

Puktörneblåvinge – Polyommatus icarus

Hedblåvinge – Plebejus idas

Hedblåvinge – Plebejus idas

Hedblåvingar – Plebejus idas

Den här bilden visar hur blåvingars under och översida skiljer sig åt väldigt mycket. Innan jag hade läst på om blåvingar trodde jag denna bild visade två olika fjärilsarter.

This picture shows how different downside and upside of a butterfly is.

Hedblåvingar är en spännande art eftersom den i sitt utseende ibland kan likna den oerhört sällsynta kronärtsblåvingen när den visar sig ha orange fläckar på ovansidan.

Plebejus idas is a exciting species because it sometimes looks like a very rare species Plebejus Argyrognomom when the upside show orange spots on the wings.

Hedblåvingen – Plebejus idas (så här kan även kronärtsblåvingen se ut på ovansidan)

Men hedblåvingen kan också se ut så här.

But Plebejus idas can also look like this.

Hedblåvinge – Plebejus idas

Hedblåvinge – Plebejus idas

Men sen kan puktörneblåvingen å andra sidan likna hedblåvingen på ovansidan.

But then on the other hand, Polyommatus icarus can look like Plebejus idas on the upside.

Puktörneblåvinge – Polyommatus icarus

Fjärilar skänker ett oändligt nöje och många frågeställningar kring artbestämningar. Börja skåda fjärilar du också!

Butterflies are very interesting to study and the questions about which species you’ve seen is many. Check out butterflies you too, it’s fun!

Anna

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 9

If you haven´t already started to search for butterflies with your camera you probably will after this series of post about butterflies in Trosa. To find beautys like the following butterflies is a gift from mother nature.

Om du inte redan har börjat spanat efter fjärilar för att fånga dem på bild med din kamera kanske du kommer att göra det när du sett alla vackra fjärilar i denna serie av fjärilsinlägg. Glädjen att finna dessa naturens skönheter kan lyfta en hel dag, vecka eller ännu längre tid.

Påfågelöga – Incahis io

Amiralfjäril – Vanessa atalanta

Amiralfjäril – Vanessa atalanta (undersida/backside)

Sorgmantel – Nymphalis antiopa

Gammafly – Autograph gamma

Gammafly – Autograph gamma

Anna

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 8

We’re not done with the butterflies in Trosa serie yet. Here’s some more butterflies living in Tureholm peninsula Trosa.

Fjärilsparaden från Tureholmshalvön i Trosa har inte någon ände ännu. Här kommer fler fjärilar.

Grönsnabbvinge – Callophrys rubi

Mindre guldvinge – Lycaena phlaeas

Mindre guldvinge – Lycaena phlaeas

Eldsnabbvinge – Thecla betulae (and a blue bug) (undersida/backside)

Eldsnabbvinge – Thecla betulae (ovansida/frontside)

The last butterfly is often living up in the trees, so it can be hard to see. But sometimes they fly down to ground to find something to eat. This one did and that gave me the chance to take some pics.

Eldsnabbvingen lever uppe i träden, så det är inte alltid lätt att få syn på den. Men då och då flyger de ner till marken för att leta mat. Den här eldsnabbvingen hade vänligheten att göra det och ställa upp på fotografering 😉

Anna

Simmande havsörn – Swimming white-tailed eagle

Har ni någongång sett en simmande havsörn? Inte jag heller förrän här om dagen. Långt ut i havsbandet fick vi i kikaren se att havsörnen som cirklat runt några sjöfågelkobbar på jakt efter frukost plötsligt låg i vattnet och simmade. Jag visste inte att havsörnar kunde simma men jag googlade fram en film på youtube som visar att de är utmärkta simmare. Simturen vi såg gav resultat. Minst 11 stycken havsörnar delade på frukostbytet ute på havskobben.

Have you ever seen a swimming white-tailed eagle? Me neither until the other day. Far out at sea we could see a eagle looking for breakfast and suddenly the eagle was in the water swimming. I didn´t know they could swim. But I googled and found a youtube movie showing an excellent swimmer. The swimming eagle we saw shared his breakfast with 10 other eagles.

Here´s the youtubefilm I found

And here´s a photo of the 11 eagles we saw. It´s not a good picture, it was too far away for camera to zoom in.

11 havsörnar Trosa skärgård – 11 white-tailed eagles Trosa archipelago

It´s not often you see so many eagle at once, but a couple of times per year you have the chance.

Det är inte ofta det går att fånga så många havsörnar på bild samtidigt, men några gånger per år finns chansen att se dem samlade så många.

Trosas havsörnar är dessvärre hotade av Trosapolitikernas exploateringsplaner för Tureholmshalvön och Västra Trosa. Vill du vara med och värna havsörnen och andra rödlistade och andra skyddsvärda arter i Trosa kan du maila till: informationtrosa@gmail.com och berätta vem du är och om du vill ha mer information om arbetet kring att få politikerna att tänka om.

The white-tailed eagle is endangered in Sweden. It´s important that we don´t destroy their living space. Trosa politicians don´t get this yet. They want to help a zillionare to make even more money by exploiting Turholm peninsula and that can be the end of the white-tailed eagle life in Trosa archipelago. We are some people who wants to save Trosa nature and we´re trying to tell our politicians to rethink their position. They are not stupid, they are just temporary lost I hope.

Anna