Vill du också behålla Trosas natur – Save Trosa nature petition

Nu har ni möjlighet att:

hjälpa nästa generation att få uppleva orörd natur på samma sätt som tidigare generationer.

hjälpa Trosa kommuns ekonomi på fötter genom att föreslå att stryka onödiga vägbyggnadskostnader.

ge er själva chansen att fortsätta ert bullerfria och utsläppsfria friluftsliv i Vitalisskogen, Hungaskogen och naturen på Tureholmshalvön.


https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa
kan ni ge oss en klimatsmartare framtid genom att skriva på uppropet Behåll Trosas närnatur istället för att bygga Infart västra Trosa. Du behöver bara ange ditt namn och din epostadress. Epostadressen blir inte synlig i listan av undertecknare.


Save Trosa Nature petition

You can help us save Trosa nature for

future generations. They gonna need it badly if we fail to reach the climate goals.

better municipality economy by stopping the far too expensive road building project

improve your own chances to one day visit beautiful Trosa nature

At
https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa
you can sign our petition Save Trosa nature – don’t build the new big road

The web site is in Swedish. I hope it’s possible to translate for you. All you have to do is leve your name and email address. The email address won’t show in the list of those who signed.

Also read this post if you want.

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/06/13/does-your-responsibility-ends-with-your-generation/

Anna

Advertisements

Veteranbilar i Trosa – Old cars in Trosa

Sommaren har börjat i Trosa. Det innebär att vi kan se veteranbilar i Trosa varje torsdagkväll.

Summer is back in Trosa. That means old car nights in the old parts of Trosa. They cruise along the streets and meet in west harbour area.

veteranbilar i trosa 2018

And of course, I did a painting of this event some years ago.

Visst har jag gjort en målning av denna återkommande händelse. För några år sedan gjorde jag denna målning.

Läs mer om veteranbilsträffarna på

Read more about the old car nights at

https://www.trosaveteranbilstraffar.se/

Anna

Give Next Generation A Good Start Ge Nästa Generation En Bra Start

Today I filed some comments to the authorities that will decide about the new big road project in Trosa.
English text comes after the Swedish. Just scroll down and you find it.

You’re welcome to share the post if you find it worth sharing 🙂

Idag sände jag in synpunkter till Trafikverket som är delansvariga för det otidsenliga vägprojektet Infart västra Trosa. Så här skrev jag.

Dela gärna inlägget om du finner det värt att dela 🙂

GE MORGONDAGENS KLIMATSMARTA GENERATION EN BRA START

Morgondagens invånare och besökare i Trosa kommun kommer att tillhöra den klimatsmarta generationen, till skillnad från nuvarande generation, som till synes ohjälpligt fastnat i miljöbelastande vanor, som numera faktiskt på riktigt orsakar de klimatförändringar vi bevittnar i allt större skala för varje år som går.

Morgondagens klimatsmarta generation kommer att vägra fossil- och elbilstransporter. De kommer inte behöva några nya vägar eftersom de kommer att se till att minska de miljöbelastande transporterna till ett absolut minimum. De kommer att ha bullerfria transportmedel som inte medför någon miljöpåverkan och inte kräver enorma vägutrymmen, som dagens otidsenliga fordonsbestånd.

De kommer att utforma arbeten, som inte kräver pendling. De kommer att inrätta en vardag som inte kräver onödiga fossil -och elbilstransporter. De kommer att värna den närodlade ekologiska maten. De kommer att använda skattepengarna till projekt som inte strider mot klimatmålen.

De kommer att hoppa över undanflykterna och bortförklaringarna till varför omställningsarbeten till en klimatsmart tillvaro inte går att genomföra omedelbart. De kommer aldrig räkna tidsvinster eftersom det begreppet inte längre kommer att vara relevant i en klimatsmart värld. De kommer att mäta tillväxt i kvalitet i stället för kvantitet. De kommer att underordna sig naturen i stället för tvärtom.

De kommer att värna kustskogarna Trosaskogen och Hungaskogen i Trosa, om de finns kvar när morgondagens klimatsmarta generation tar över. De kommer att veta hur viktiga de är för att behålla invånarnas hälsa och vattenförsörjning. De kommer att veta att ekosystemtjänsterna som de skogarna utför aldrig går att ersätta med maskinella system.

De kommer att utöka naturområdena genom att bygga varsamt utan att skövla naturmark. De kommer att göra tätorterna grönare för att inte göra dem till värmeöar. De kommer att bygga bort riskerna med översvämningar genom att ta hjälp av naturens ekosystemtjänster.

De kommer att bygga smart för att minska transportsträckorna. De kommer att låta träden i tätorterna och skogarna sänka temperaturen de heta dagarna och mildra kylan de kallaste dagarna. De kommer förstå hur stora vattenproducenter skogarna är och därför värna dem för att säkra vattentillgången för invånarna.

De kommer att freda åkrarna från exploatering eftersom närodlad mat i framtiden utgör grunden i invånarnas och besökarnas kost. De kommer att lämna tillbaka naturområden till skogens djur och skärgårdens fåglar, som idag fått flytta in till tätort för att finna livsutrymme.

De kommer att bygga många fler våtmarker som till stor del kan rena avlopp på ett mycket billigare och smartare sätt än dyra reningsverk.

De kommer att låta grönområden hänga samman för att säkra pollinering och biologisk mångfald, något som dagens samhällsplanerare i Trosa helt struntat i och i stället skapat barriärer, som hindrar fortplantningen av många arter i naturen. De kommer att försvara allemansrätten och strandskyddet för att ge alla fortsatt kostnadsfri möjlighet till naturupplevelser.

De kommer att bejaka varje sätt att minska belastningen på miljön i allt de gör helt enkelt.

Kort sagt, de kommer inte att vilja ha den framtid som dagens styrande Trosapolitiker nu planerar för dem.

NI KAN FORTFARANDE STOPPA PROJEKT INFART VÄSTRA TROSA

De pågående klimatförändringarna kommer inte att ta hänsyn till de skäl som anges i handlingarna, som medger byggnation av Infart västra Trosa och indirekt också ger klartecken till en gigantisk exploatering av naturmark, som idag utgör de sista kvarvarande skogarna som försörjer Trosa med ekosystemtjänster såsom till exempel vattenförsörjning, luftrening och temperatursänkning. Tre livsavgörande grunder för invånarna i kommunen, som nu hotas av exploatering, som inte behövs.

Klimatförändringarna kommer att ge oss kännbara konsekvenser oavsett om era projekthandlingar slår fast att projektet kan genomföras utan betydande miljöpåverkan enligt konstens alla (o)mänskliga kalkyler. Klimatförändringarna kommer inte heller att bry sig om vems ansvaret är för att uppfylla klimatmålen.

Vägen behövs inte för Trosas nuvarande invånare och besökare eftersom i stort sett samtliga målpunkter i Trosa redan ligger på östra sidan i nära anslutning till Smäckbrogatan och Nyängsvägen. Kvarvarande målpunkter på västra sidan kan bara nås via befintliga vägar och infart västra Trosa kommer inte att vara ett avlastande alternativ eftersom de allra flesta använder sig av kortaste-vägen-principen vid valet av färdväg. Grunderna för att bygga vägen är falska. Smäckbrogatan är redan avlastad i och med den exploatering av östra Trosa och förflyttning av centrum till östra sidan som skett de senaste åren.

Trafikbelastningen i östra Trosa kommer inte heller att minska med en ny väg. Den nya vägen tjänar bara den eller de markägare som genom exploatering önskar kapitalisera sin skyddsvärda naturmark i västra och södra Trosa. Vägar ska byggas om den stora allmänheten har nytta av vägarna. I det här fallet har inte den stora allmänheten nytta av en ny väg. De har nytta av att kustskogarna Trosaskogen och Hungaskogen finns kvar och försörjer dem med en mängd livsavgörande ekosystemtjänster såsom t ex luftrening och vattenförsörjning.

Precis som lagrådet sågar dåliga lagförslag jämns fotknölarna när politikerna inte tänkt till ordentligt kan ni såga dåliga vägprojektförslag med tyngd av den specialkompetens ni har, men politikerna saknar. Projekt infart västra Trosa går tvärsemot de klimatmål som Sverige har förbundit sig till. Projektet går också tvärsemot de direktiv som idag råder för samhällsplanering och vägbyggen. Ni har gott om giltiga grunder för att avbryta projektet.

Ni kan hjälpa morgondagens klimatsmarta generation att få en bättre start än den som Trosas politiker vill ge dem. Låt dem behålla kustskogarnas ekosystemtjänster och därmed slippa stora risker för vattenbrist och oöverstigliga luftföroreningar. Låt dem behålla åkrarna till närodlad mat. Låt dem behålla den skyddsvärda biologiska mångfalden, som även är livsavgörande för människan. Låt dem behålla möjligheten till ett rikt friluftsliv i bullerfria miljöer. Låt dem få chansen att se barn växa upp i en gift- och utsläppsfri miljö. Ge dem chansen att få leva ett liv utan klimatångest.

Använd våra skattepengar klimatsmart, avbryt projekt infart västra Trosa.

BILAGOR

För ovanstående redovisade synpunkter har jag hämtat information från följande källa, som jag kan rekommendera som intressant och lärorik läsning.

http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/ekosystemtjanster_slutversion_lowres.pdf

ANDRA KÄLLOR

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/05/25/hur-mycket-vill-du-skanka-bort-how-much-do-you-want-to-give-away/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/05/27/who-are-you-vem-ar-du/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/06/demokrati-democracy/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/ville-valle-och-viktor/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2017/01/15/lat-ornen-flyga-where-eagles-fly/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/category/trosa-forbifartinfart-vastra/

ILLUSTRATIONER

Med hopp om att ni låter klimatförnuftet råda.

Anna Bohlin, Trosa den 31 maj 2018,GIVE THE CLIMATESMART GENERATION OF TOMORROW A GOOD START

Tomorrow’s inhabitants and visitors to the municipality of Trosa will belong to the climate-smart generation, unlike the current generation, which seems to be unnecessarily stuck in bad environmentally habits, which are now actually really causing the climate change we witness on an increasing scale for each year.

Tomorrow’s climate-smart generation will refuse fossil and electric car transport. They will not need any new roads because they will ensure that the environmental impacts are reduced to an absolute minimum. They will have noise-free transports that do not have an environmental impact and do not require huge road spaces, such as the untidy vehicle stock of today.

They will design jobs that do not require commuting. They will set up a daily life that does not require unnecessary fossil and electric car transport. They will protect the nutritional organic food. They will use tax money for projects that do not violate climate goals.

They will skip the escapees and explanations for why conversion to a climate-friendly existence can not be done immediately. They will never count time gains because that term will no longer be relevant in a climate-friendly world. They will measure growth in quality instead of quantity. They will let nature take the lead instead of vice versa.

They will protect the forests Trosaforest and Hungaforest in Trosa, if they remain when tomorrow’s climate-smart generation takes over. They will know how important they are to keep residents’ health and water supply. They will know that ecosystem services like those forests never can be replaced by machine systems.

They will expand the natural areas by building carefully without destoying natural landscapes. They will make the towns greener in order not to make them a hot island. They will eliminate the risks of floods by taking advantage of nature’s ecosystem services.

They will build smart to reduce transport distances. They will let the trees in the towns and forests lower the temperature of the hot days and soften the cold the coldest days. They will understand how big water producers the forests are and therefore protect them to ensure water supply for the residents.

They will save the fields from exploitation because nutritional food in the future is the basis of the diet of residents and visitors. They will return nature areas to forest animals and archipelago birds, which today have moved into urban areas to find living space.

They will build many more wetlands that can largely drain sewers in a much cheaper and smarter way than expensive wastewater treatment plants.

They will allow green spaces to cling together to ensure pollination and biodiversity, something that today’s community planners in Trosa completely destroyed and instead created barriers that prevent the reproduction of many species in nature. They will defend all rights and the protection of the beach to give everyone still free opportunity for nature experiences.

They will alleviate every way to reduce the impact on the environment in everything they do simply.

In short, they will not want the future that today’s governing troop politicians are planning for them.

YOU CAN STILL STOP THE NEW BIG ROAD PROJECT

The ongoing climate change will not take into account the reasons stated in the documents that allow the construction of the new big road and indirectly also give rise to a huge exploitation of natural land, which today constitute the last remaining forests that supply Trosa with ecosystem services such as for example water supply, air purification and temperature reduction. Three life-giving grounds for residents in the municipality, now threatened by exploitation, which are not needed.

Climate change will give us tangible consequences, regardless of whether your project documents establish that the project can be implemented without significant environmental impact according to all (un)human calculations. Climate change will also not concern who is responsible for meeting climate goals.

The road is not needed for Trosa’s current inhabitants and visitors because virtually all of the destinations in Trosa are already located on the eastern side in close proximity to Smäckbro road and Nyängs road. Remaining west-side destinations can only be reached via existing roads and entry west Trosa will not be a relieving option because most people use the shortest-way principle when selecting a route. The grounds for building the road are fake. Smäckbro road is already relieved by the exploitation of eastern Trosa and the relocation of the center to the east side that has taken place in recent years.

The traffic load in Eastern Trosa will also not be reduced by a new road. The new road only serves the landowner or landowner who, by exploitation, wishes to capitalize on his protected natural landmark in western and southern Trosa. Roads should be built if the general public benefits from the roads. In this case, the general public does not benefit from a new road. They benefit from the fact that the forest forests Trosaforest and Hungaforest remain and provide them with a variety of vital ecosystem services such as air purification and water supply.

Like the law council gives bad bills thumb down, when politicians are not thinking properly, you can give bad road project proposals thumb down, with the weight of the special skills you have, but politicians miss. Projects in western Trosa don’t match the climate goals that Sweden has committed to. The project is also contrary to the directives currently in place for community planning and road construction. You have plenty of valid reasons to cancel the project.

You can help tomorrow’s climate-smart generation get a better start than the future that Trosa politicians want to give them. Let them maintain the ecosystem services of coastal forests, thus avoiding great risks of water shortage and insurmountable atmospheric pollution. Let them keep the fields in needy food. Let them keep the biodiversity safe, which is also vital to man. Allow them to maintain a rich outdoor life in silent environments. Let them have the chance to see children grow up in a poison- and emission free environment. Give them the chance to live a life without climate anxiety.

Use taxpayer’s money climate smart, cancel the new big road project in Trosa.

SOURCES

http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/ekosystemtjanster_slutversion_lowres.pdf

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/05/25/hur-mycket-vill-du-skanka-bort-how-much-do-you-want-to-give-away/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/05/27/who-are-you-vem-ar-du/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/06/demokrati-democracy/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/ville-valle-och-viktor/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2017/01/15/lat-ornen-flyga-where-eagles-fly/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/category/trosa-forbifartinfart-vastra/

ILLUSTRATIONS

With the hope that you let the climate sense prevail.

Anna Bohlin, Trosa May 31 2018,


Padda – Toad

I met this little friend today.

Den här paddan korsade min väg idag.


I will never get why our nature protection authorities doesn’t want to fulfill their responsibilities to actually protect nature.

Jag kommer aldrig begripa varför våra myndigheter, som ansvarar för naturskyddet, inte vill uppfylla sina skyldigheter.

This toad and all other animals in Trosa nature has no longer protection from our authorities, who seems to think more money to those who already has zillions of money, will save us from future letal climate changes. I think nature will save us from letal climate changes. Maybe future will tell which one of us that guessed right.

Den här paddan och alla andra djur i Trosas natur har inte längre något reellt skydd från våra naturvårdande myndigheter, som verkar tro att ännu mer pengar till de, som redan har drivor av dem, kommer att rädda oss från katastrofala klimatförändringar. Jag tror att vi kommer behöva mycket hjälp från naturen att klara klimatförändringarnas utmaningar. Framtiden får utvisa vem av oss som gissade rätt.

Anna

Drama on a field – dramatik på ängen

One evening we saw this drama on a field right beside the road. We were lucky. There was no traffic so we could stop for a while and take pictures.

En kväll fick vi syn på detta drama alldeles vid sidan av vägen. Vi hade tur. Ingen trafik på vägen gjorde att vi kunde stanna och fånga dramat på bild.

En hök av något slag verkar ha fått vittring på harens ungar som kanske ligger i gräset någonstans. Mamma hare försöker avleda höken. Hon hoppade upp mot höken strax efter denna bild.

Some kind of hawk probably tries to get the claws on a little baby hares in the grass. Mama hare tries to redirect the hawk to protect the kids. She jumped up towards the hawk right after this picture.

The hawk is stubborn and keeps flying over the hare.

Höken ger sig inte utan fortsätter att kretsa ovanför haren. 

Vem som jagar vem är ibland svårt att uppfatta.

Who’s chasing who is sometimes hard to see.

När jag jämför denna bild med fågelbokens bilder och beskrivning landar min gissning i att det är en brun kärrhök. Men rätta mig gärna om jag har fel, för min gissning kan mycket väl stämma illa.

It’s fascinating to see the bird who I think is some kind of hawk. But I also feel with the hare and her kids. What if someone threatened your kids right in the middle of a beautiful evening? What would you do? On the other hand. What would you do if you were hungry and had hungry kids to feed? 

Nature is not easy. I will tell more about that in a coming post. 

Anna

TUB two new Swedish records 2018

Trosa Ultra Backyard ended with two new Swedish records. Womens new record 32 laps, 215 km. Mens new record 38 laps, 255 km.

That’s 32 and 38 hours of running!

Great race to watch. All those who participated have my deepest respect. I wouldn’t cope more than one lap or maybe half a lap.

Here’s the winners

I hope they will be back next year.

Anna

Trosa Ultra Backyard 2018 lap 10-35

The ultra race you have been reading about in previous post is still going with 2 runners left in the race.

I left you when it got dark yesterday evening and after that it looked like this.

The tiny little lights are all runners lamps. The big lamps are streetlights and bridge lights.

After 02:00 in the night, 31 runners left of 200 starters

Two runners two in the morning 😉

Five-ish in the morning 18 runners left in the race

Seven o’clock in the morning. Rain.

Around eight o’clock lap 23, that is almost 23 hours of constant running

Nine o’clock, still pretty rainy weather.

Almost the end of lap 25. It was 12 runners on that lap.

Lap 26 and 9 runners left.

Lap 30 and 6 runners left.

Lap 32 and five runners left.

Near the end of lap 33. No rain, just beautiful sunset.

The two runners above is the ones that still running. They’re on lap 36 and the night falls.

I will try to update you tomorrow how the race went or if they still run…

Can you imagine staying awake for over 35 hours and above that run and walk all that time without no stop.

Well, you can stop if you run the lap under one hour, but then you waste energy and maybe the risk of loosing the race.

I like this kind of running (as an audience). It is not the fastest runner who wins, it is the most stubborn and the most tactic runner with strenght to wait out all the other runners.

What a day!

And for some it is not over yet…

Anna

Trosa Ultra Backyard lap 1-9 2018

The Trosa Ultra Backyard race started at 10 this morning April 28 and it´s still going on. In the morning it was 200 runners and after 8 laps there were a little more than 100 runners still running. You can read more about the race here: https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/04/25/trosa-ultra-backyard-2018/

It´s so fun to follow this race. They start a lap every hour and the runners have exactly one hour to finish the lap. Some run fast the whole lap. Not a wise tactic if you want to win the race and don´t have endlessly with energy in you. Some run the half lap and walk the rest. Some run slow but steady the whole lap.

Those who hang in until the very end can make 24-31 laps! That´s 24-31 hours of running!

In this race every kind of runner participate. From young ones to old ones, from women to men, from thin to big, from small to tall. From those with full sight to those with less sight ability who needs guidance company. It´s not about how you look, it´s not about how fast you can run, it´s all about how you can run hours and hours without getting tired.

Here´s some pictures from the day session of the race. It will continue when dark falls. I´ll hope to be back with night pictures if I stay awake that long.

This is so exciting. I wish you could see this i.r.l.

Oh, now the clock has passed 20, soon they come. I must count them and see how many that are still running in lap 10.

I counted to a little over 90.

Trosa Ultra backyard 2018

As you can se the daylight shift from one lap to another.

I hope I can show you some night photos tomorrow.

I will go to bed, but the runners will run all night long and when I wake up, they will still run.

That´s amazing I think. I get tired of running a couple of meters if I don´t have a tennis- or a football infront of me to chase 😉

Have a nice Saturday evening you all!

Oh, now the soon pass on their way back. I have to watch who look tired and who look like they wanna race some more laps.

Anna

my own drawing interpretation of the race

 

Trosa Ultra Backyard 2018

Förra året dök det upp massor av löpare längs Trosas ågator och nu är det dags igen. Den 28 april går starten i Trosa Ultra Backyard. Loppet pågår i mer ön ett dygn om det finns löpare som klarar mer än 24 varv.

Last year a lot of runners showed up on the streets in Trosa Sweden. It’s time again. Trosa Ultra Backyard starts April 28 and goes on during more than 24 hours if some runners make more than 24 laps.

En kul och publikvänlig form av lopp. Spännande att följa hur många som orkar ända in till sista varvet.

A fun race to watch. Exciting to see how many that last the final lap.

Här kommer lite info från TUBs hemsida. Gå in där och läs mer.

Here’s some info about the race from TUBs webbsite where you can read more. It’s in Swedish, but maybe it’s possible to translate to your language.

Vad är en Backyard Ultra?
Detta är en annorlunda typ av ultramarathon, där varken tid eller avståndet är förutbestämt.
Loppet sker på en 6706 m slinga som börjar vid 11:00. Nästa start sker på varje heltimme. De löpare som misslyckas med att slutföra ett varv inom en timme kommer att avsluta tävlingen vid senast avklarat varv. Man måste ha klarat av minst ett varv för att vara med på resultatlistan. Löpare som kan fortsätta är delad etta varje varv. Vinnaren kommer att vara den sista löparen som slutför ett varv inom tidsfristen.
Källa: http://www.trosaultrabackyard.se/

What is a Backyard Ultra?
This is a different type of ultramarathon, where neither time nor distance is predetermined.
The race takes place on a 6706m loop starting at 11:00. The next start takes place on each hour. The runners failing to complete a lap within one hour will finish the race at the last completed lap. You must have completed at least one lap to be included in the results list. Runners that can continue are divided one every turn. The winner will be the last runner to complete a lap within the deadline.

Source: http://www.trosaultrabackyard.se/

I made a drawing inspired from last years race.


Anna

Infart Västra Trosa till HFD – News from Save Trosa nature

Hos nättidningen itrosa.se kan du just nu läsa en artikel om hur över hundra fastighetsägare tagit ett ärende om Infart Västra Trosa till högsta förvaltningsdomstolen. För att komma hela vägen krävs prövningstillstånd och det har domstolen ännu inte meddelat.

Hela överklagandet går att läsa här:
https://trosainformation.files.wordpress.com/2018/03/final-utan-180217-c3b6verklagande-hc3b6gsta-fc3b6rv-domstol.pdf

Vill du veta mer om planerna kring Infart Västra Trosa kan du besöka Vägval Trosa.

Hela resan fram till begäran om prövningstillstånd tog sin början här:
Låt örnen flyga – Where eagles fly

Hör gärna av till informationtrosa@gmail.com om du också vill hjälpa till att påverka Trosas utveckling i en mer klimatvänlig riktning där naturen och ren luft får större utrymme. Dit kan du också höra av dig om du vill veta mer om arbetet att medverka till en mer klimatsmart utveckling av Trosa.


Save Trosa nature movement is on the local news on the net at itrosa.se. It’s about a group of people that wants to save Trosa nature. They have appealed to the Supreme Administrative Court and now waits for a permit that says the court will take on the issue or not.

It all started with this Where eagles fly
And after that every authority instance has refused to take on the big question – is building a new big road and a big exploitation of nature land wise according to the climate change’s issues? They just say this is not our table!

It’s embarrassing for Sweden authorities I say. How can we save climate when our authorities doesn’t want to?

Anna

Winter greetings from Trosa Sweden

Jim wanted to see some winter pictures. Don’t ask me why someone wants to see winter pics when so many long for Spring. But as you know, Jim is one of our friendly blogger in the community so of course I show some pics from my city in white.Freezing temps this weekend. Minus 12 C, but when Spring sun coming up it’s more like 4-5 minus C. 

Have a great start of the week 🙂

Anna

Storslagna projekt

Jag hittade en gammal post som blir mer och mer aktuell för Trosas politiker som har drabbats av storhetsvansinne i alla möjliga frågor, men främst beslutet att stå fast vid att bygga en ny stor väg som inte behövs och som kommer att motverka de allt mer angelägna klimatmålen. Så jag postar denna serie igen. Anna

For English version, please visit the post

Warning of grand projects

En bildserie om små män som vill bli störst 🙂


Hur mycket ska Trosa växa – How much growth in Trosa?

Hos den lokala nyhetstidningen itrosa.se kan ni läsa en insändare som jag skrivit. Tidningen har fått ett svar på insändaren. Vad tycker du om frågorna och svaren?
I got a text published in the net local newspaper itrosa.se and the newspaper got an answer from our leading politician. What do you think of the questions and the answer below, a google translation from the Swedish version at itrosa.se?

Anna

The submitter presents the basis of which municipal council Daniel Portnoff comments.

“I have tried to get answers from Trosa’s leading politicians without success.

A decision in the City Council says that Trosa will grow by 150 people a year, which means a declining percentage increase per year. Municipal council Portnoff says that they expect an increase of the population around 1.5-2% per annum. The investment decision for Infart Västra Trosa indicates that 670 homes will be built in western and southern Trosa to cover the cost of the new road. The municipal council committee Tomas Landskog says that only 10% of the growth will be outside the urban areas.

How does that work?
If the decision in the City Council applies, Trosa only needs to grow by 52 people per year until 2021. Then it may seem unnecessary for taxpayers to pay over 150 million for a new road that neither needs nor meets the climate goals of reduced emissions. In that case, the new road would be built for only 5-15 additional people per year outside urban areas for 134 years.

Preparedness with current rate of increase
If the population increase instead is 1.5% per year, we get twice as many in 46 years. If the population increase is 2%, we are twice as many already in 35 years. Do we have prepared for an early doubling of 11 years? Are we prepared to even double in 46 years? During the fall of 2017 it was found that Trosa has grown by 4% during the year. If that rhythm persists, it would mean that we become twice as many already in 17 years. Do we have prepared for the rapid increase?

In order to further confuse the number exercises, I add to the task of Tomas Landskog that 10% of growth should be outside the urban areas. Based on the 670 housing decisions of the financing decision and 3 people per home, I come to the following results.

Long payment time
If Trosa is to grow by 150 people a year, it means that the 670 resettlement income of the financing decision takes 134 years to get in. It’s a long time for taxpayers to lend money for a road, which only 10% of a future population is said to need, but everyone has to pay for. Or, the growth rate outside the urban area means that today’s politicians have planned housing for 134 years in the future. Or, the 10% task entails that Trosa is expected to grow with 6700 homes in total, which would mean an increase of 20,100 people in total. Period unknown.

So my question remains: How much is Trosa to grow?

Quick exposure in the exponential effect: Begin with the number 70 (year) and share the growth rate figure. Growth of 10% means a doubling effect of 7 years. (70/10 = 7)

Learn more about the impact of the exponential effect here:

Anna Bohlin

We contacted Daniel Portnoff to comment on the sender. He responded as follows:

“In 1992, Trosa municipality had 9894 inhabitants. By the end of 2016 we were 12,447. Population growth has thus been around 110 people a year, though it has varied over time. Some years it has fallen slightly and in other years it has increased by more than 300 This is mainly due to the business cycle.

We live in a free country with extensive legislation in the housing sector. Overall, the Swedish housing market works poorly. We would need a comprehensive review of large parts of housing policy at national level to get a better functioning housing market.

As local politicians, we try to do our best to ensure a housing production where all forms of return are available and the entire municipality is part of balanced growth.

In a growing municipality, we get a growing economy and properly managed to improve our ability to have great ambitions in terms of quality and supply in our municipal service to citizens. Population growth also creates better conditions for other services and a well-functioning labor market.

Nobody knows how the future will look and how the economy will be in terms of housing construction. However, a reasonable assumption is that the whole of Trosa municipality will continue to grow somewhere between 150 to 200 inhabitants per year for the next 10 years. But it will vary over time.

One thing I know. It is as well not the city council that determines how many inhabitants we become. There are a lot of individual decisions that control the development of a free country to a very high extent. On the other hand, the municipal council in a municipality where more people want to live can take responsibility for housing and plan for future growth. We try to do that and are sure to ensure broad political agreement over the block limit on these issues. “

Daniel Portnoff, Municipal Council

Tomorrow


Tisdag 2 januari 2018 kl.18:30 visar Lagnö filmklubb filmen Tomorrow. En dokumentär om ett alternativt och mer hållbart sätt att leva än det liv de flesta av oss är vana vid.

Varmt välkomna till en avgiftsfri filmvisning på Lagnö filmklubb, Studio Lagnö.

The film club at Studio Lagnö in Trosa Sweden starts with the movie Tomorrow. A film about how to live in another way that most of us are used to.

If you’re nearby Trosa Sweden Tuesday the 2 January you are most welcome to see the movie with us. We start 18:30.

Anna