Still nothing – that wasn’t the idea

This is so embarrassing.

In previous post I showed you a picture of an empty street. My plan was to take some pics of the old cars cortège and show them to you in this post.

That was a bright plan until one and a half hour later when I realized there was not gonna be a cortège this Thursday. Hmmmmmfrrrrr!

Plan spoiled.

On top of that, I kind of fooled you to belive there was something to come. Embarrassing to say the least when I also got this from wp.


A spike in stats with a totally worthless post. I’m really sorry for this.

If the plan had worked it would have looked something like this but without the sunshine.


Anna

Advertisements

First there’s nothing

Graduation season in Sweden

This time of year it’s graduation time in Sweden. When you finished your twelfth school year it’s time to end an era in your young life. Either you decide to study some more and go to university or you take some time to think of what to do next. The second choice often means you have to look for a job to finance your thinking time.

I’m still after almost thirty years still in the thinking period. I still don’t know what to,be when I grow up, so I work for my living and keep thinking.

What did you do after graduation? Or what will you do after graduation?

Here’s some old drawings I have done to some students that ended their twelve years in school and then moved on to next part of life.


And I also did a drawing to a student that did know what she wanted to do after graduation. She become an ambulance nurse. That’s admirable I think. Helping other people is great.

I just noticed something. All my drawings pictures blondes! I can assure you we are not all blondes here in Sweden. It just happens to be that these ones were bright haired 🙂

Anna

Göta kanal-båt Summer tour boats

Ett säkert sommartecken dök upp utanför Trosa häromdagen.

Göta kanalbåtarna har börjat sina turer igen och de passerar Trosa skärgård. Förr gick de in till Trosa hamn, men det har de slutat med tror jag att döma av deras resväg på hemsidan.

Summer is her in Sweden when the Göta canal boats starting their tours through middle of Sweden. They pass by Trosa archipelago. You can read more about the tours on their webbsite.

I think the boats are old beauties. Just look at this. I think they are about hundred years old and still going. That’s pretty impressive.


Anna

Prep for June 6 2018

Tomorrow it’s the National Day in Sweden. So I did some Swedish flag cookies today. Our flag looks like this 🇸🇪 and my cookies look like this


I could have used more blueberries in the blue parts, but this was the first time I tried to make flag cookies. So I practice and learn to my next try.

What do you do on your national day?

Anna

It’s spreading – Inlägget sprider sig

Mitt inlägg om insända synpunkter till Trafikverket om en kommande klimatsmart generation har spridit sig.

Titta in på fb-sidan Utveckla Trosa utan förbifart och gilla inlägget om du också vill stödja en klimatsmart framtid.


Vill du också dela inlägget är du välkommen att göra det. Vi behöver alla hjälpas åt att rädda vår planet från miljömarodörer som inte vill ge den kommande klimatsmarta generationen en bra start.
My post about the climat smart generation is spreading to the fb page Utveckla Trosa utan förbifart (save Trosa nature theme).

If you want to support Save Trosa nature movement, please stop by the fb page and give the shared post a like if you’re on fb. I’m not so you won’t find me there. I’m over here at wp if you want to leave a comment or a like 🙂

If you want to share the post, please feel free to do so if you want to help us save Trosa nature.

Sharing is caring as Danny use to say 🙂

Anna

Give Next Generation A Good Start Ge Nästa Generation En Bra Start

Today I filed some comments to the authorities that will decide about the new big road project in Trosa.
English text comes after the Swedish. Just scroll down and you find it.

You’re welcome to share the post if you find it worth sharing 🙂

Idag sände jag in synpunkter till Trafikverket som är delansvariga för det otidsenliga vägprojektet Infart västra Trosa. Så här skrev jag.

Dela gärna inlägget om du finner det värt att dela 🙂

GE MORGONDAGENS KLIMATSMARTA GENERATION EN BRA START

Morgondagens invånare och besökare i Trosa kommun kommer att tillhöra den klimatsmarta generationen, till skillnad från nuvarande generation, som till synes ohjälpligt fastnat i miljöbelastande vanor, som numera faktiskt på riktigt orsakar de klimatförändringar vi bevittnar i allt större skala för varje år som går.

Morgondagens klimatsmarta generation kommer att vägra fossil- och elbilstransporter. De kommer inte behöva några nya vägar eftersom de kommer att se till att minska de miljöbelastande transporterna till ett absolut minimum. De kommer att ha bullerfria transportmedel som inte medför någon miljöpåverkan och inte kräver enorma vägutrymmen, som dagens otidsenliga fordonsbestånd.

De kommer att utforma arbeten, som inte kräver pendling. De kommer att inrätta en vardag som inte kräver onödiga fossil -och elbilstransporter. De kommer att värna den närodlade ekologiska maten. De kommer att använda skattepengarna till projekt som inte strider mot klimatmålen.

De kommer att hoppa över undanflykterna och bortförklaringarna till varför omställningsarbeten till en klimatsmart tillvaro inte går att genomföra omedelbart. De kommer aldrig räkna tidsvinster eftersom det begreppet inte längre kommer att vara relevant i en klimatsmart värld. De kommer att mäta tillväxt i kvalitet i stället för kvantitet. De kommer att underordna sig naturen i stället för tvärtom.

De kommer att värna kustskogarna Trosaskogen och Hungaskogen i Trosa, om de finns kvar när morgondagens klimatsmarta generation tar över. De kommer att veta hur viktiga de är för att behålla invånarnas hälsa och vattenförsörjning. De kommer att veta att ekosystemtjänsterna som de skogarna utför aldrig går att ersätta med maskinella system.

De kommer att utöka naturområdena genom att bygga varsamt utan att skövla naturmark. De kommer att göra tätorterna grönare för att inte göra dem till värmeöar. De kommer att bygga bort riskerna med översvämningar genom att ta hjälp av naturens ekosystemtjänster.

De kommer att bygga smart för att minska transportsträckorna. De kommer att låta träden i tätorterna och skogarna sänka temperaturen de heta dagarna och mildra kylan de kallaste dagarna. De kommer förstå hur stora vattenproducenter skogarna är och därför värna dem för att säkra vattentillgången för invånarna.

De kommer att freda åkrarna från exploatering eftersom närodlad mat i framtiden utgör grunden i invånarnas och besökarnas kost. De kommer att lämna tillbaka naturområden till skogens djur och skärgårdens fåglar, som idag fått flytta in till tätort för att finna livsutrymme.

De kommer att bygga många fler våtmarker som till stor del kan rena avlopp på ett mycket billigare och smartare sätt än dyra reningsverk.

De kommer att låta grönområden hänga samman för att säkra pollinering och biologisk mångfald, något som dagens samhällsplanerare i Trosa helt struntat i och i stället skapat barriärer, som hindrar fortplantningen av många arter i naturen. De kommer att försvara allemansrätten och strandskyddet för att ge alla fortsatt kostnadsfri möjlighet till naturupplevelser.

De kommer att bejaka varje sätt att minska belastningen på miljön i allt de gör helt enkelt.

Kort sagt, de kommer inte att vilja ha den framtid som dagens styrande Trosapolitiker nu planerar för dem.

NI KAN FORTFARANDE STOPPA PROJEKT INFART VÄSTRA TROSA

De pågående klimatförändringarna kommer inte att ta hänsyn till de skäl som anges i handlingarna, som medger byggnation av Infart västra Trosa och indirekt också ger klartecken till en gigantisk exploatering av naturmark, som idag utgör de sista kvarvarande skogarna som försörjer Trosa med ekosystemtjänster såsom till exempel vattenförsörjning, luftrening och temperatursänkning. Tre livsavgörande grunder för invånarna i kommunen, som nu hotas av exploatering, som inte behövs.

Klimatförändringarna kommer att ge oss kännbara konsekvenser oavsett om era projekthandlingar slår fast att projektet kan genomföras utan betydande miljöpåverkan enligt konstens alla (o)mänskliga kalkyler. Klimatförändringarna kommer inte heller att bry sig om vems ansvaret är för att uppfylla klimatmålen.

Vägen behövs inte för Trosas nuvarande invånare och besökare eftersom i stort sett samtliga målpunkter i Trosa redan ligger på östra sidan i nära anslutning till Smäckbrogatan och Nyängsvägen. Kvarvarande målpunkter på västra sidan kan bara nås via befintliga vägar och infart västra Trosa kommer inte att vara ett avlastande alternativ eftersom de allra flesta använder sig av kortaste-vägen-principen vid valet av färdväg. Grunderna för att bygga vägen är falska. Smäckbrogatan är redan avlastad i och med den exploatering av östra Trosa och förflyttning av centrum till östra sidan som skett de senaste åren.

Trafikbelastningen i östra Trosa kommer inte heller att minska med en ny väg. Den nya vägen tjänar bara den eller de markägare som genom exploatering önskar kapitalisera sin skyddsvärda naturmark i västra och södra Trosa. Vägar ska byggas om den stora allmänheten har nytta av vägarna. I det här fallet har inte den stora allmänheten nytta av en ny väg. De har nytta av att kustskogarna Trosaskogen och Hungaskogen finns kvar och försörjer dem med en mängd livsavgörande ekosystemtjänster såsom t ex luftrening och vattenförsörjning.

Precis som lagrådet sågar dåliga lagförslag jämns fotknölarna när politikerna inte tänkt till ordentligt kan ni såga dåliga vägprojektförslag med tyngd av den specialkompetens ni har, men politikerna saknar. Projekt infart västra Trosa går tvärsemot de klimatmål som Sverige har förbundit sig till. Projektet går också tvärsemot de direktiv som idag råder för samhällsplanering och vägbyggen. Ni har gott om giltiga grunder för att avbryta projektet.

Ni kan hjälpa morgondagens klimatsmarta generation att få en bättre start än den som Trosas politiker vill ge dem. Låt dem behålla kustskogarnas ekosystemtjänster och därmed slippa stora risker för vattenbrist och oöverstigliga luftföroreningar. Låt dem behålla åkrarna till närodlad mat. Låt dem behålla den skyddsvärda biologiska mångfalden, som även är livsavgörande för människan. Låt dem behålla möjligheten till ett rikt friluftsliv i bullerfria miljöer. Låt dem få chansen att se barn växa upp i en gift- och utsläppsfri miljö. Ge dem chansen att få leva ett liv utan klimatångest.

Använd våra skattepengar klimatsmart, avbryt projekt infart västra Trosa.

BILAGOR

För ovanstående redovisade synpunkter har jag hämtat information från följande källa, som jag kan rekommendera som intressant och lärorik läsning.

http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/ekosystemtjanster_slutversion_lowres.pdf

ANDRA KÄLLOR

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/05/25/hur-mycket-vill-du-skanka-bort-how-much-do-you-want-to-give-away/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/05/27/who-are-you-vem-ar-du/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/06/demokrati-democracy/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/ville-valle-och-viktor/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2017/01/15/lat-ornen-flyga-where-eagles-fly/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/category/trosa-forbifartinfart-vastra/

ILLUSTRATIONER

Med hopp om att ni låter klimatförnuftet råda.

Anna Bohlin, Trosa den 31 maj 2018,GIVE THE CLIMATESMART GENERATION OF TOMORROW A GOOD START

Tomorrow’s inhabitants and visitors to the municipality of Trosa will belong to the climate-smart generation, unlike the current generation, which seems to be unnecessarily stuck in bad environmentally habits, which are now actually really causing the climate change we witness on an increasing scale for each year.

Tomorrow’s climate-smart generation will refuse fossil and electric car transport. They will not need any new roads because they will ensure that the environmental impacts are reduced to an absolute minimum. They will have noise-free transports that do not have an environmental impact and do not require huge road spaces, such as the untidy vehicle stock of today.

They will design jobs that do not require commuting. They will set up a daily life that does not require unnecessary fossil and electric car transport. They will protect the nutritional organic food. They will use tax money for projects that do not violate climate goals.

They will skip the escapees and explanations for why conversion to a climate-friendly existence can not be done immediately. They will never count time gains because that term will no longer be relevant in a climate-friendly world. They will measure growth in quality instead of quantity. They will let nature take the lead instead of vice versa.

They will protect the forests Trosaforest and Hungaforest in Trosa, if they remain when tomorrow’s climate-smart generation takes over. They will know how important they are to keep residents’ health and water supply. They will know that ecosystem services like those forests never can be replaced by machine systems.

They will expand the natural areas by building carefully without destoying natural landscapes. They will make the towns greener in order not to make them a hot island. They will eliminate the risks of floods by taking advantage of nature’s ecosystem services.

They will build smart to reduce transport distances. They will let the trees in the towns and forests lower the temperature of the hot days and soften the cold the coldest days. They will understand how big water producers the forests are and therefore protect them to ensure water supply for the residents.

They will save the fields from exploitation because nutritional food in the future is the basis of the diet of residents and visitors. They will return nature areas to forest animals and archipelago birds, which today have moved into urban areas to find living space.

They will build many more wetlands that can largely drain sewers in a much cheaper and smarter way than expensive wastewater treatment plants.

They will allow green spaces to cling together to ensure pollination and biodiversity, something that today’s community planners in Trosa completely destroyed and instead created barriers that prevent the reproduction of many species in nature. They will defend all rights and the protection of the beach to give everyone still free opportunity for nature experiences.

They will alleviate every way to reduce the impact on the environment in everything they do simply.

In short, they will not want the future that today’s governing troop politicians are planning for them.

YOU CAN STILL STOP THE NEW BIG ROAD PROJECT

The ongoing climate change will not take into account the reasons stated in the documents that allow the construction of the new big road and indirectly also give rise to a huge exploitation of natural land, which today constitute the last remaining forests that supply Trosa with ecosystem services such as for example water supply, air purification and temperature reduction. Three life-giving grounds for residents in the municipality, now threatened by exploitation, which are not needed.

Climate change will give us tangible consequences, regardless of whether your project documents establish that the project can be implemented without significant environmental impact according to all (un)human calculations. Climate change will also not concern who is responsible for meeting climate goals.

The road is not needed for Trosa’s current inhabitants and visitors because virtually all of the destinations in Trosa are already located on the eastern side in close proximity to Smäckbro road and Nyängs road. Remaining west-side destinations can only be reached via existing roads and entry west Trosa will not be a relieving option because most people use the shortest-way principle when selecting a route. The grounds for building the road are fake. Smäckbro road is already relieved by the exploitation of eastern Trosa and the relocation of the center to the east side that has taken place in recent years.

The traffic load in Eastern Trosa will also not be reduced by a new road. The new road only serves the landowner or landowner who, by exploitation, wishes to capitalize on his protected natural landmark in western and southern Trosa. Roads should be built if the general public benefits from the roads. In this case, the general public does not benefit from a new road. They benefit from the fact that the forest forests Trosaforest and Hungaforest remain and provide them with a variety of vital ecosystem services such as air purification and water supply.

Like the law council gives bad bills thumb down, when politicians are not thinking properly, you can give bad road project proposals thumb down, with the weight of the special skills you have, but politicians miss. Projects in western Trosa don’t match the climate goals that Sweden has committed to. The project is also contrary to the directives currently in place for community planning and road construction. You have plenty of valid reasons to cancel the project.

You can help tomorrow’s climate-smart generation get a better start than the future that Trosa politicians want to give them. Let them maintain the ecosystem services of coastal forests, thus avoiding great risks of water shortage and insurmountable atmospheric pollution. Let them keep the fields in needy food. Let them keep the biodiversity safe, which is also vital to man. Allow them to maintain a rich outdoor life in silent environments. Let them have the chance to see children grow up in a poison- and emission free environment. Give them the chance to live a life without climate anxiety.

Use taxpayer’s money climate smart, cancel the new big road project in Trosa.

SOURCES

http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/ekosystemtjanster_slutversion_lowres.pdf

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/05/25/hur-mycket-vill-du-skanka-bort-how-much-do-you-want-to-give-away/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/05/27/who-are-you-vem-ar-du/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/06/demokrati-democracy/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/ville-valle-och-viktor/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2017/01/15/lat-ornen-flyga-where-eagles-fly/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/category/trosa-forbifartinfart-vastra/

ILLUSTRATIONS

With the hope that you let the climate sense prevail.

Anna Bohlin, Trosa May 31 2018,


Välkommen på Öppet Hus Söndagen den 3 juni kl 13 – 16

Besök gärna Lagnö Bo-bloggen/hemsidan och läs mer! Detta är ett mycket spännande projekt. Visit Lagno Bo blog and read more about this exciting project. It´s in Swedish but maybe your browser can translate the Swedish to your language/Anna

Lagnö Bo kooperativ hyresrättsförening

Matsalen på Lagnö Bo

Äntligen har vi huset så pass färdigt att vi kan visa det!
Än fattas en del, men mycket är klart!

Söndagen den 3 juni  kl 13-16 blir det Öppet Hus.

Visningar startar kl 13, kl 14, kl 15!
Då berättar vi lite om husets tillkomst och visar runt i huset!
Det blir underhållning och serveras fika!

Kom och se hur vi har det!

Vi har få parkeringsplatser. Om du har möjlighet samåk gärna eller ta cykeln från Trosa

Varmt välkomna!

View original post

When do you realize… När inser du…

…that it’s a good idea to do a backup?

…att du borde säkerhetskopiera?

Exactly. Do it right now instead. Tomorrow can be too late.

Precis. Gör det nu istället. Imorgon kan det vara för sent.

Anna

Inside a Coconut shell på insidan av ett kokosnötskal

What do you think is going on on the other side of this shell?

Vad tror du pågår på andra sidan detta skal?

This of course:)

Detta förstås 🙂

If you could fit in a coconut shell, wouldn’t it be a nice bookreading place?

Om du skulle få plats i ett kokosnötskal, vore det väl trevligt att ha som en läsvrå?

Anna

First blogger ever?

Do you know his name?

 

He started his blog all alone.

 

Then he searched and gain one follower.

 

Slowly he founded more followers.

 

After a while he gained a whole bunch of followers, who in return recomended many more to follow the first blogger ever.

 

The blogger wandered his own way, with a lot of help from his followers, who spread his posts.

 

The blogger became really popular and his posts were spread everywhere. He had his own voice. He was something new, the followers thought.

 

All followers and bloggers know what happens to popular bloggers, right?

 

Yes, exactly right. The trolls came.

 

They try to shut his blog down. They even try to talk him down. They called him names, but he left them without answer. He defeated them with his silence.

 

The trolls were such horror evils, that his followers didn’t know how to put a stop to the madness and the bullying. They were sad enough far too scared to think straight.

 

The trolls did finally find a way to put the first blogger ever down. They killed him in public.

 

So they thought anyway…

 

But as you know. A blogger never gives his dream up, and neither did the first blogger ever.

 

He and his first follower are to thank for carrying forward the first blogposts ever, until this day and probably forever.

 

Do you know his name?

The first blogger ever?

 

Anna 2015-04-03

 

If He comes back, will we notice Him? (Sold)

Happy easter Glad påsk


Do you celebrate Easter or do you celebrate something else this time of year?

How do you say happy easter in your language?

Anna

Winter again

Woke up this morning to minus 10C! Yesterday it was plus degrees C.

Vaknade upp till minus 10C! Det var plusgrader igår.

So we’re back to some winter again. 

Mars månad kallades förr för Vårmånad istället för mars. Jag förstår varför vi bytte namn.

March was called Spring month in the old Sweden. Nowadays it’s called Mars. I can se why we changed the name. 


Anna

Snow is melting 

That must be something good or what do you think?


Anna

Oh no, not that time of the year again

I think several of you know what I’m talking about.

That #xxxgrrxxxxgrrrr summertime. I like early mornings but there’s a limit.

I start my mornings at five o’clock and from tomorrow until late October that five o’clock is gonna be four o’clock. That’s not morning to me, that’s in the middle of the night. At least it feels that way. I’m not a fan of the summertime adjustment. I like normal tome a lot better and so does my body and health.

It’s no better at evenings. Well it’s nice with bright summer nights, ok I admit. But, there’s a big but (not butt, hehehe). The bright nights makes me stupid. I don’t get when I shall go to bed. The nights never turn dark. 

When you go up early in the morning, then you have to get to bed early. That order is difficult to follow when summertime rules the days. 

So, it’s lovely that it is much more near real Spring now, but the big downside is that five o’clock in the morning turns to four o’clock. 

I’m not going to be myself until we set back the clock again.

Enough rant. Have a great Saturday 🙂

Anna