Man and the environment/människan och miljön

Man and the environment forms not always a good combination.

The other day I received a link tips horrible images in which humans messed up the environment and oneself.

You can see for yourself here. http://www.boredpanda.com/pollution-china/

How can we humans think so crazy and then do not understand that we need to rethink at once?

Now and then I take up the theme of the environment and people in my paintings. Here you can see Extracting oil and Mining gems. No mood-pictures, but maybe they set off the alarm clock in our environment slumbering …

Människan och miljön bildar inte alltid en lyckad kombination.

Här om dagen fick jag ett länktips på förfärliga bilder där människan ställt till det för miljön och sig själv.

Ni kan se själva här. http://www.boredpanda.com/pollution-china/

Hur kan vi människor tänka så galet och sedan inte förstå att vi måste tänka om genast?

Jag tar då och då upp temat miljö och människa i mina tavlor. Här kan ni se Att utvinna olja och Att bryta ädelstenar. Inga humörhöjande bilder, men kanske sätter de igång väckarklockan i vårt miljöslumrande…

Anna

2015/01/img_0229.jpg
Att utvinna olja 500 sek

2015/01/img_0232.jpg
Att bryta ädelstenar 500 sek

Att göra skillnad/make difference

IMG_0185.JPG

This picture is about making peace by starting with ourselfs. We all have different ways to achieve this. To include not exclude. A challenge for us all.

Read more at http://goraskillnad.nu/. (Don’t know if there’s a english version, but check it ou, you might find english text)

Jag läste om ett intressant initiativ. En uppmaning att börja göra skillnad. Varje människa kan med små medel göra vägval bort ifrån eller till något i gemensam riktning. Ni kan läsa mer här på http://goraskillnad.nu/.
Den här bilden handlar just om att gräva där vi står. Att börja med sig själv och påverka sin närhet, som i sin tur kan starta en kedjereaktion eller ringar på vattnet som breder ut sig.

Skapa jämlikhet och peace fm mellan oss människor och även vår moder jord och därmed naturen.

Hur vi når dit har vi alla olika uppfattning om, men vi kan alla försöka på vårt eget vis att inkludera istället för att exkludera. En utmaning för oss alla tror jag.
Anna

Nature is speaking

Can we people seriously assert our intelligence when we are well into the 2000s still think the world revolves around our ego-axis and not around the planet?

Kan vi människor på allvar hävda vår intelligens när vi långt in på 2000-talet fortfarande tror att världen snurrar kring vår ego-axel och inte kring planetens?
Can we seriously argue that we have great insight of all things present when we still consume the world’s resources without any thought of not disturbing the cycle. We seem to only think in terms of growth and consumption, do not at all mean the same thing as regeneration and recycling.

Kan vi på fullt allvar hävda att vi har stor insikt alltings varande när vi fortfarande konsumerar upp jordens resurser utan minsta tanke på att inte störa kretsloppet. Vi verkar bara tänka i termer tillväxt och konsumtion, som inte alls betyder samma sak som återväxt och kretslopp.
Can we really claim that we keep the focus on essentials when we seem fully occupied with invading countries, defend the country, extracting oil and break stones? We do not seem to have understood nothing of all life on earth has the same right to stay on our planet.

Kan vi verkligen hävda att vi håller fokus på väsentligheter när vi verkar fullt upptagna med att invadera länder, försvara länder, utvinna olja och bryta ädelstenar? Vi verkar inte ha förstått någonting av att allt liv på jorden har samma rätt att vistas på vår planet.

In a series of films, nature has given voice, saying all that we should have understood long ago. We humans, who tells us to be so enlightened.
I en serie filmer har naturen fått röst och säger allt det där vi borde ha förstått för länge sedan. Vi människor, som säger oss vara så upplysta.

See the short film when Mother Nature speaks with Julia Roberts’ voice. Never before has humanity seemed so small and insignificant and nature so grand and powerful.

We can choose to be part of nature and interact with it or put us next to and believe that we can rule over it. What do you choose?

Se kortfilmen när Mother Nature talar med Julia Roberts röst. Aldrig har mänskligheten framstått så liten och obetydlig och naturen så storslagen och mäktig.

Vi kan välja att ingå i naturen och samspela med den eller ställa oss bredvid och tro att vi kan härska över den. Vad väljer du?

In my pictures below, I have chosen to dress Mother Earth in human form to show how badly we make Mother Earth with our conflicts and consumptions.

Do we really want to hurt Mother Earth like this in the future?

I mina bilder nedan har jag valt att klä Moder Jord i människogestalt för att visa hur illa vi gör Moder Jord med våra konflikter och resursutvinnande.


Vill vi verkligen göra Moder Jord så här ont även i framtiden?

Anna

IMG_0174.JPG

IMG_0183.JPG

IMG_0232.JPG

IMG_0229.JPG