Demokrati – Democracy

After Swedish text comes a translation to English/ANNA

En samling medborgare har gjort ett upprop som handlar om att vi måste börja prata om hur vi ska behålla vår demokrati till framtiden.
#vimåsteprata
https://www.svd.se/demokratin-ar-hotad–vi-tanker-forsvara-den

Det uppropet fick mig att skriva följande text:

Om du svarar ja på följande fråga…

1. Tillhör du en av dem som tror på demokratin som det bästa, men kanske också det svåraste styrelseskicket?

…då kan du mycket väl vara en av de som dagligen begår demokratibrott utan att ens tänka på att du faktiskt gör det.


I fjärde upplagan av Medborgarboken står att läsa om demokratins sex grundvalar:

1. Rättsäkerhet
2. Rösträtt
3. Tros-, yttrande- och tryckfrihet
4. Församlings- och föreningsfrihet
5. Näringsfrihet
6. Rätt till utbildning

Kanske håller du med om dessa demokratins grundvalar och till och med utger dig för att försvara dem dagligen.

Men tänk om just du utan att tänka på det bryter mot dessa grundprinciper. Tänk ännu värre, om du bryter dem medvetet och fortfarande hävdar att du står upp för demokratin. Tänk om du halvt medvetet och halv omedvetet begår demokratibrott genom att någon gång då och då se genom fingrarna några enstaka gånger, som du sedan tappar räkningen på. Tänk om du då fortfarande försöker hävda att du försvarar demokratiska värden.

Hur många gånger kan vi helt vanliga medborgare begå demokratibrott utan att känna av några negativa konsekvenser av det?

Handen på hjärtat:

Har du som politiker någongång stönat över plikten att diarieföra handlingar, som av dig uppfattas som besvärande för dina ädla mål och syften? Har du tvingat tjänstemännen, som är satta att förvalta offentlighetsprincipen, att lägga handlingarna åt sidan?
Varje gång du gör det begår du ett demokratibrott.

Har du som politiker inte haft tålamod att lyssna på hela det politiska spektrat i er beslutande församling utan istället försökt att skrämma motståndarna till tystnad eller helt enkelt bara kört över dem för att slippa höra kritik mot dina ädla mål och syften?
Då begår du också demokratibrott.

Har du som tjänsteman inom en myndighet någon gång själv brutit eller tvingats bryta mot offentlighetsprincipen eller mot andra lagar för att myndighetens måhända ädla agenda ska nå framgång oavsett om den följer lagen eller inte?
Då har du begått demokratibrott.

Har du som myndighetstjänsteman någon gång tvingats eller själv valt att lämna oriktiga upplysningar till medborgare i syfte att dölja felaktiga beslut eller vägrat lämna ut offentliga handlingar trots att du vet att medborgare har rätt till korrekta upplysningar och att erhålla insyn i offentlig förvaltning?
Då har du begått demokratibrott.

Har du som medborgare suckat över myndigheternas krångliga regelverk och ärendegångar och försökt påverka handläggare eller politiker att hoppa över de krångliga leden och gå rakt på sak, strunta i reglerna?
Då har du begått demokratibrott.

Har du som medborgare hotat, manipulerat eller mutat politiker och tjänstemän vid myndigheter för att få igenom dina storslagna planer, som tydligt bryter mot rådande lagstiftning?
Ja, då har du begått demokratibrott.

Har du som medborgare bevittnat några av ovanstående scenarion och misstänker demokratibrott, men valt att inte göra något åt det av olika orsaker. Ja, då kan du också ha begått demokratibrott.

Har du som medborgare blivit utsatt för några av ovanstående demokratibrott och försökt söka rättelse och på den vägen mötts av ännu fler demokratibrott, givit upp och slutat att anmäla misstanke om demokratibrott. Då kan du också ha begått demokratibrott.

Det är inte extremismverksamheter som utgör det största hotet mot demokratiska ordningar. Det är alla vi vanliga medborgare, som då och då får för oss att lämna de demokratiska grundvalarna därhän. Förmodligen inte av ondo utan av ren aningslöshet.

Demokratiska styrelseskick kräver mycket av varje medborgare. Låt oss visa för varandra att vi har den kompetens som krävs för att upprätthålla eller kanske till och med återupprätta de demokratiska grundvalarna i vår värld. Vi kallar oss ändå den mest intelligenta varelsen på jorden. Låt oss leva upp till det.

Tänk på detta nästa gång du väljer att se mellan fingrarna som politiker, myndighetstjänsteman eller som vanlig medborgare.

Vi måste alla hjälpas åt att försvara demokratin. Eller vill ni lämna över världen till era barn och barnbarn i något annat styrelseskick?

Partly Google translation of my Swedish words
#vimåsteprata (means #we have to talk)

Some Swedish people wants to talk about Sweden democracy and defend it.
https://www.svd.se/demokratin-ar-hotad–vi-tanker-forsvara-den

That initiative made me write these words:

If you answer Yes on the following question …

1. Do you belong to the group of people on earth who believes in democracy as the best, but perhaps also the most difficult way to rule our world?

… then you may very well be one of those who commit demokratic crime daily without even thinking that you actually do it.

The fourth edition of the Citizens’ Book (a Swedish book from 1950´s) tells us about the six foundations of democracy:

1. Legal certainty
2. Voting rights
3. Freedom of belief, freedom of speech and freedom of the press
4. Assembly and association freedom
5. Freedom of trade
6. Right to education

Perhaps you agree with the foundations of these foundations and even act to defend them daily.

But what if you brake these basic principles without thinking. Think even worse, if you break them consciously and still claim to stand up for democracy. Consider half consciously and half unconsciously committing democratic crime by occasionally looking through your fingers a few times. Imagine if you still try to claim that you defend democratic values.

How many times can we all common citizens commit democratic crime without feeling any negative consequences?

Hand on heart:

Have you ever as politicians sigh over the duty to document actions that are perceived as inconvenient for your precious goals and purposes? Have you forced the officials, who are set to manage the publicity principle, to put the actions aside?
Each time you do so, you commit a democratic crime.

Have you, as a politician, not been patient in listening to the entire political spectrum of your deciding assembly but instead trying to scare your opponents to silence or simply ignore them to avoid criticizing your noble goals and purposes?
Then you also commit democratic crime.

Have you, as an official of an authority, ever broken or violated the public principle or against other laws in order for the authority’s worthy agenda to succeed, whether it is in compliance with the law or not?
Then you have committed a democratic crime.

Have you, as a civil servant, ever been forced or yourself chosen to give false information to citizens in order to conceal wrong decisions or refuse to file public documents even though you know that citizens are entitled to accurate information and to gain transparency in public administration?
Then you have committed a democratic crime.

As citizens, have you wined over the authorities’ complicated rules and cases and tried to influence officers or politicians to jump over the fences and go straight to the point, ignore the rules?
Then you have committed a democratic crime.

Have you threatened, manipulated, or gived money to politicians and government officials to get through your grand plans that clearly violate current legislation?
Yes, you have committed a democratic crime.

Have you witnessed some of the above scenarios as a citizen and suspect democratic crime, but chosed not to do anything about it for various reasons. Yes, you may also have committed a democratic crime.

If you have been subjected to some of the above democratic rituals and attempted to rectify and, on that road, have been met by more democratic violations, given up and stop reporting suspicions of democracy. Then you can also have committed a democratic crime.

It is not extremism that constitutes the greatest threat to democratic arrangements. It’s all we ordinary citizens, who occasionally leave the democratic bases. Probably not of evil but of pure ignorance.

Democratic governance demands a lot of every citizen. Let us show each other that we have the skills required to maintain or even restore the democratic foundations of our world. We still call us the most intelligent creature on earth. Let’s live up to it.

Think of this the next time you choose to look between your fingers as politicians, government officials or as regular citizens.

We must all help to defend democracy. Or do you want to leave the world to your children and grandchildren in any other way?

Anna

Advertisements

The Citizens’ Book – Medborgarboken


I found an old book from the 50’s that my father got from his home municipality when he turned 21 , which back then were today’s 18 when you get full civil rights and obligations.

Jag hittade en gammal bok som alla som nådde myndighetsåldern 21 på femtiotalet fick av sina hemkommuner. Jag tycker förordet berättar om hur stora förväntningar man hade på ungdomen på den tiden och hur högt vi skattade demokratins viktiga grundpelare.

First page -första sidan


The book is a proof of the reaching full civil rights and obligations.


The Swedish king back then.


The Swedish Prime minister back then.


The Swedish text says this:


“The CITIZENS ‘BOOK is intended as government gift from the home municipality to the young citizens when they reach the twenty-year limit and acquired full civil rights and obligations. It wants to remind you that there is something strange and memorable that happens in the life of a young person when she takes over all responsibility for her actions and is empowered to make her contribution to society on an equal footing with all other adult citizens.

For the first editions of the citizen’s book, Prime Minister Tage Erlander had written a preface, in which he b. a. emphasized that >> the content of democracy is entirely dependent on what citizens make it to >>. He continued: >> Freedom in democratic terms is not a formality, something gained through constitutional amendments. It is part of the arduous and purposeful community building. Citizens’ freedom depends on their willingness and ability to enter into social responsibility, to send themselves to manage and finance, to make their own and future generations conceal our entire rich cultural heritage. A formal freedom, which would mean an administrative setting and a cultural impoverishment, would not be worth its name. But a leading freedom, the cage and shared by an entire people and daylight in active interest in public affairs, it is the essence of democracy.

The citizens’ book aims to stimulate such an interest in the Swedish Swedish youth. Its promoter and author congratulations to his company, which I hope to be truly received and appreciated and so earn a higher purpose. >>

It is with pleasure that the Swedish Association of Swedish Communces finds that the book, which has experienced four editions for six years, apparently broke through, and we wish to express the hope that the present edition, which implies significant changes in terms of content and typographical design, further shall help to deepen and strengthen the spirit of our country.

Rud. Anderberg

Riksdag, ordf. in the Swedish Association of Local Authorities”

Google translated

And a beautiful piece of photo from Sweden 🙂

I will continue to read this book that I find very interesting.

For thise of you who reqd my post yesterday – I regained my energy and that feels good.

This is the dawning of the age of Aquarius…then peace will guide the planets…

Have a fantastic day!

Anna

TGIF thoughts


Actually I don’t know what to write today. But I give it a try anyway.

I’m just so grateful for all I have, where I live and that everyone near me is alive.

Today, as the world seems to look like, that is not something you can’t take for granted.

The minute we take freedom, democracy and health for granted we are very vulnerable for everyone that thinks other values are more important. Yes, terrorists can take over and erase freedom quickly with every violence they choose to use, but it’s not that kind of threat we’re most vulnerable of. 

It’s that creeping, sneaking kind of power people who wants us to believe nothing has changed even if they step by step moving away from the values we still think everyone around us protect. They always start with little changes, that we don’t notice if we’re not directly impacted by them. If someone should protest it’s easy to say, that little change don’t mean much, what’s the fuss about?

It’s when we think the democracy rules are to slow for making things happens, when we think we can jump ahead and move faster than the rules prohibit. Then we’re all a part of moving away from our freedom. Democracy takes time and protect us from making stupid decisions.

It’s when we think that one voice is more worth than another and we think we can overrule that less valuable voice. Democracy allows everyone to speak up and the smart thing with that is the amount of good ideas that can come out of such big ears listening.

It’s when we think we already have all the answers and solutions to all questions and problems. If you think you’re the smartest human on earth and don’t need to listen to other people’s voices you are pretty stupid and you have certainly left democracy behind.

Our whole world are vulnerable and we can choose to try to protect it from more power searching people by being thankful for what we have. If we live in freedom of course. Not everyone has that privilege yet, but maybe one day 🙂

I’m in my drawing studio, well actually a table in the kitchen, doing a drawing for Spring exhibition in Trosa in May. It’s about global warming and I really like how it goes right now, so Im sorry for not being aroumd here on wp that much lately. I promise to show the drawimg when I’m finished with it 🙂

Have a great Friday, all of you.

Anna