Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

FÖR VEM BYGGS FÖRBIFARTEN? SAVE TROSA NATURE!

For English version, look below the Swedish text FÖR VEM BYGGS FÖRBIFARTEN? Trosa kommun har meddelat att förbifarten ska finansieras genom exploateringsintäkter från västra delarna av Trosa. I Trafikverkets samrådshandlingar redovisar man trafikflödesberäkningar som indikerar att den största exploateringen kommer att ske söder om Trosa, inte västerut. Trafikverket beräknar en trafikökning på 129% på Utterviksvägen,… Continue reading FÖR VEM BYGGS FÖRBIFARTEN? SAVE TROSA NATURE!