Green beautys – Gröna skönheter

Green Hairstreak – Grönsnabbvinge

Grönsnabbvinge Green Hairstreak

and a little bigger green creature, green woodpecker, gröngöling

Green Woodpecker – Gröngöling (rödlistad-red listed)

Anna

Advertisements