A bird at the nest

I will never grow up, so chalk crayons on a piece of rock will always be fun for me.

This time I drew a bird and a nest. Many birds are busy right now with watching over their eggs.


This bird has the nest high up in a tree. Maybe it’s a whitetailed eagle.

Anna

Advertisements

They’re back so that must mean Spring

We have one really sure Spring sign in city of Trosa Sweden. They make a lot of noice around the clock, they occupy the roofs and they attack every one coming near their kids when the kids starting to discover the world outside the nests.

I Trosa city har vi ett mycket säkert vårtecken. De är högljudda dygnet runt, de ockuperar taken och de attackerar varenda en som kommer nära deras ungar när ungarna börjar utforska världen utanför boet.

I’m talking about seagulls. Jag pratar om fiskmåsarna.


Normally they live out at sea. But they have discover the idea with nesting in town. No white tailed eagles that eat their kids. All though they have other enemies on ground. The fox likes their kids, so the city nesting isn’t always a good idea. Yes we have foxes in the middle of the city.

Normal lever fiskmåsarna ute på sjön (Östersjön). De har dock upptäckt att de får vara ifred från havsörnen inne i stan. Men istället har de fiender på marken, som gärna gör deras ungar till ett skrovmål. Inne i stan stryker nämligen räven omkring.

The seagulls come every year to nest and now they’re here, so that must means Spring is finally here too.

När fiskmåsarna kommer in över stan och landar på skorstenarna brukar våren komma, så låt oss hoppas att våren vinner över vintern.

The seagulls are interesting to study, so I don’t mind they’re coming in here to town, but they are annoying when they attack. But what would you have done if your kids were in danger?

Det är fascinerande att studera måsarna och se deras ungar växa, men de är aningen jobbiga när de attackerar. Fast vad skulle du ha gjort om dina ungar var i fara?

Anna

Havsörn – White tailed eagle

Today I had the opportunity to see two white tailed eagles pretty close just outside our kitchenwindow. Two other I saw out at sea. So four different eagles at the same time. That´s a good bird watching day 🙂

Idag hade jag förmånen att se fyra olika havsörnar. Alltid lika fascinerande att se dessa mäktiga fåglar. Två av dem kunde vi se utanför köksfönstret och två andra ute till havs.

Two white tailed eagles at sea/Två havsörnar ute till havs går inför landning

At the same time we discovered two other eagles much more near our place

White tailed eagle in top of a tree – Havsörn uppe i en trädtopp

White tailed eagle looking behind – havsörn med ögon i nacken 😉

White tailed eagle with wind in the neck – havsörn med vind i nacken

Then we watched another white tailed eagle flying over the treetop where the other eagle was watching over the area
Sedan såg vi en annan havsörn som flög över trädtoppen som havsörn nr 1 satt i och vakade över området.

When they´re fully white tailed, bright headed and have yellow beak they are adults.

När havsörnen har helt vit stjärt, ljust huvud och helgul näbb är de fullvuxna.

Today it was sort of a Christmas gift to see theese beautiful birds.

Vilken gåva att få möjligheten att se dessa rödlistade fåglar på så nära håll idag.

I´m glad I can show you some pictures from this magical moment.

Anna

 

To local politicians in Trosa – cancel project new road!

I sent this to our local polticians, who will decide to build a new big road that we don´t need. For english version, look below the Swedish text. I also translated the drawing. It´s not easy to translate, but I tried the best I could 🙂

Till TROSA KOMMUN, Kommunfullmäktige 2016-11-30
Angående Trosa förbifart/Infart Västra och expansionsplanerna för Tureholmshalvön
Beslut om finansiering bör avslås. Syftena med byggnationen enligt avtalet från 2009 har upphört.

Avtal med Trafikverket avseende förbifart Trosa 2009

Avtalet som har träffades med Trafikverket 2009 anger att förbifarten ska byggas för att:

a) Avlasta Smäckbrogatan.

Enligt Trafikverkets utredningar kommer förbifarten inte att avlasta Smäckbrogatan.

b) Möjliggöra betydande expansion väster om Trosa.

Hela Tureholmshalvön omfattas numera också av förbifartsprojektet. Den ingick inte i det område, som avtalet från 2009 anger.

Expansionsbehov väster/söder om Trosa finns inte. Trosa växer naturligt åt öster/norr mot den framtida centralorten Vagnhärad när Ostlänken blir kommunens största målpunkt.

Idag styr beräknad kostnad för vägen omfattningen av exploateringen. Det är inte ett giltigt syfte enligt träffat avtal.

Förslag till beslut bör avslås då finansieringsförslaget riskerar att belasta skattebetalarna.

Ekonomi 2009 och 2016

a) Byggkostnad beräknades 2009 till 47 miljoner där kommunens del avsåg 28 miljoner, motsvarande 60%. Resterande 40% skulle förskotteras av kommunen.

Dessa 47 miljoner har fram till 2016 växt till 150 miljoner kronor, en ökning på 219%. Trots att periodens inflation/prisökning endast varit 4-5%. Kostnadsökningen visar att projektet bör avbrytas på grund av hög risk för ytterligare kostnadsökningar, som inte följer generell inflation/prisökning.

b) Finansieringsförslaget tar endast fasta på nuvarande beräknade kostnader för byggnationen

Förslaget utelämnar reserveringar för kapitalkostnader för den tid kommunen behöver låna pengar fram till att intäkter kommer in. En grov beräkning indikerar totala kostnader för kommunen på minst 120 miljoner kronor, vilket innebär att förslaget till finansiering saknar täckning för ca 15 miljoner kronor. Uppgift om hur de kostnaderna ska finansieras saknas.

c) Finansieringsförslaget reserverar inte för tillkommande kostnader eller hur dessa ska täckas.

En grov beräkning utifrån projektets historik beträffande prisökningar indikerar ökningar i spannet 12-75 miljoner kronor.

Orimlig Exploatering?

Förslaget anger att 670 bostäder omfattas av krav på exploateringsavgift.

Vid en jämförelse med 2009 års ekonomi motsvarade kostnaden ett exploateringsbehov på 280 bostäder i Västra Trosa. Sedan dess har Tureholmshalvön lagts till i exploateringsplanerna i syfte att klara de ökade kostnaderna för förbifarten.

Om full finansiering ska ske genom uttag av exploateringsavgifter innebär det att västra/södra Trosa behöver exploateras med nästan 790 bostäder. Skulle det tillkomma ytterligare kostnader kan det handla om ytterligare 200-700 bostäder.

Redan 670 bostäder motsvarar 89% av kommunens behov av nya bostäder för en 20års-period. Vid full finansiering genom exploateringsintäkter ökar siffran till 105% av totalt behov. Ytterligare kostnader skulle medföra att andelen ökar till 198%!

Exploateringens föreslagna omfattning är inte rimlig.

Allemansrättlig mark som försvinner och negativ miljöpåverkan

De förutsättningar som rådde vid undertecknandet av avtalet 2009 skulle ha inneburit att ungefär 437 000 m² allemansrättslig naturmark skulle försvinna till förmån för vägbygge och exploatering.

Nuvarande finansieringsförslag innebär att ca 927 000 m² naturlandskap, som idag är allemansrättsligt tillgängligt för alla försvinner. En ännu större yta kommer att utsläpps- och bullerstöras. Vid tillkommande kostnader där ytterligare exploatering ska täcka kostnaderna kommer markförlusten för allmänheten uppgå till 1,2 – 1.6 miljoner m².

Med dagens klimatåtaganden, Parisavtalet och allmänhetens önskemål om att få leva i utsläpps- och bullerfria områden är projektet att bygga en stor väg och genomföra en irreparabel exploatering av stora ytor naturlandskap inte attraktiv för nyinflyttande invånare.

Kommunen använder havsörnen i turistreklamen. Trosas havsörnar, fiskgjusar och andra skyddsvärda arter riskerar att utsättas för bullerstörningar och förlust av födosöksområden och potentiella häckningsplatser om förbifarten och exploateringen genomförs. Havsörnen kommer att försvinna om Tureholmshalvön exploateras.

Riskanalys

a) Finansieringsförslaget anger att 670 bostäder ska finansiera förbifarten/infarten.

Hur troligt är det att dessa bostäder kommer till stånd? Nyproduktion i Trosa idag har lång säljtid.

b) De angivna områdena på Tureholmshalvön är alla belägna i områden med höga naturvärden.

I översiktsplanen 2015 anges exploateringsplanerna för Tureholm endast med 26 röda streck på en karta på sid 96 med teckenförklaringen ”områden med bebyggelsetryck”. Varje streck motsvarar alltså 100 bostäder. Om området är lämpligt för byggnation framgår inte.

c) I översiktsplanen kan man för Tureholmsområdet utläsa att Länsstyrelsen och Trosa kommun har divergerande uppfattningar om hur skyddsvärd miljön är i området.

Det indikerar att exploateringsplaner kan utebli i stor skala på grund av höga skyddsvärden.

d) Boende på Tureholmshalvön, som har bosatt sig där av skälet att inte bo i bullerstörd tätort kommer att försvara sin rätt att behålla de höga naturvärdena och den bullerfria miljön.

Den aspekten kan fördröja eller helt hindra kommunens storslagna planer för halvön.

e) Av de områden som utpekas som exploateringsbara tillhör tre av fyra områden Tureholmshalvöns största markägare, även känd som en mycket skicklig förhandlare.
Det finns en stor risk att områdets största markägare förhandlar bort exploateringsavgifterna. Att kommunen utsätter sig för risk att tvingas tillmötesgå krav som gynnar denne, men som kan vara till nackdel för kommuninvånare och allmänhet, gör finansieringsförslaget mycket osäkert.

I Trosa råder Hvalfrihet

Trosa kommuns politiker: gör inte bort er! Avbryt istället projekt förbifart och börja tänka 2000-talstankar och utveckla Trosa kommun till en bullerfri plats att både bo och arbeta på utan behov av pendling. Ni är den generation politiker som kan göra skillnad nu. Försitt inte den chansen. Trosa borde vara vägledande i omställningsarbetet!

Anna Bohlin, Trosa anna@fargaregarden.se

Projekt förbifart/infart bör även avbrytas av skäl, som tidigare är anförda i skrivelse till kommunstyrelsen inför mötet 2016-11-15.

English version:

For Trosa, City Council 2016-11-30
Regarding Trosa new big road / Inbound West and expansion plans for Tureholm Peninsula
Funding decisions should be rejected. The objectives of the construction according to the agreement from 2009 has ended.

Agreement with the Swedish Transport Administration regarding new big road Trosa 2009

The agreement that has been reached with the Swedish Transport Administration in 2009 indicates that the new big road will be built to:

a) Relieve Smäckbro street.

According to the Finnish Transport Agency’s investigations will new big road not relieve Smäckbro street.

b) enable significant expansion west of the Trosa.

Full Tureholm peninsula covered now also the new big road project. It was not included in the area covered by the agreement from 2009 sets.

Expansion Needs west / south of the Trosa is not. Trosa is native to the east / north to the future central resort Vagnharad when Eastern Link is the municipality’s largest destination point.

Today controls the estimated cost of the road extent of exploitation. It is not a valid purpose under signed agreements.

Proposal for a decision should be rejected when the financing proposal is likely to be charged to taxpayers.

 

Economy in 2009 and 2016

a) Construction cost estimated 2009-47 million, with the municipal part of this was 28 million, representing 60%. The remaining 40% would be advanced by the municipality.

These 47 million has until 2016 grown to 150 million, an increase of 219%. Although the period of inflation / price increase was only 4-5%. The cost increase shows that the project should be stopped because of the high risk of further cost increases, which do not follow the general inflation / price increase.

b) The financing proposal will only be fixed at the current estimated cost of construction

The proposal excludes provisions for capital costs for the period of the municipality need to borrow money until the revenues coming in. A rough estimate indicates total costs for the municipality of 120 million, which means that the proposed financing of network coverage for about 15 million. Information on how the costs are to be financed missing.

c) The financing proposal will not reserve for additional costs or how they should be covered.

A rough calculation based on the project’s history regarding price increases indicate increases in the range of 12-75 million.

Excessive Exploitation?

The proposal states that 670 dwellings subject to exploitation fee.

In a comparison with the 2009 economy corresponded to the cost of the development needs of 280 homes in the West Trosa. Since then Tureholm peninsula added to the development plans in order to cope with the increased costs of passing.

If full funding will be done through the collection of exploitation charges means that western / southern Trosa needs to be tapped by almost 790 homes. Should there be additional costs may be about 200-700 additional housing.

Already 670 homes corresponds to 89% of the municipality’s need for new housing for a 20-year period. At full funding through exploitation revenue figure increases to 105% of total needs. Additional costs would mean that the proportion increases to 198%!

Exploitation proposed scope is not reasonable.

Public available land disappears and the negative environmental impact

The conditions that prevailed at the signing of the agreement in 2009 would have meant that about 437 000 m² roam legal uncultivated land would disappear in favor of road construction and exploitation.

Current funding proposal means that approximately 927 000 m² natural landscape, which today is the right of public available to all disappear. An even larger area will be emission and bullerstöras. At additional costs for further development will cover the costs will land loss to the public amounting to 1.2 – 1.6 million m².

With today’s climate commitments, the Paris Agreement and the public’s desire to live in the emissions and noise-free areas, the project to build a major road and implement an irreparable exploitation of large-area natural landscape is not attractive for newly arrived residents.

The municipality uses sea eagle in tourism advertising. Trosa’s sea eagles, ospreys and other protected species are vulnerable to noise pollution and the loss of feeding areas and potential breeding places for passing and exploitation carried out. Havsörnen will disappear if Tureholm peninsula exploited.

Risk Analysis

a) The financial proposal specifies that 670 homes will finance the new big road / entrance.

How likely is it that these homes come about?

b) The designated areas of Tureholm Peninsula are all located in areas of high conservation value.

In the Master Plan 2015 stated development plans Tureholm only 26 red line on a map on page 96 with the legend “areas of urban pressure”. Each line thus corresponds to 100 homes. If the area is suitable for construction is not clear.

c) The master plan can be for Tureholm area deduce that the County Council and Trosa have divergent views of how the environment is worthy of protection in the area.

It indicates that the exploitation plans may fail on a large scale because of the high conservation values.

d) Accommodation at Tureholm Peninsula, which have settled there for the reason not to stay in the noise disturbed urban area will defend its right to maintain the high natural values and the noise-free environment.

This aspect can delay or completely prevent the municipality’s grand plans for the peninsula.

e) Of the areas identified as exploitation belongs only three of the four areas Tureholm Peninsula’s largest landowners, also known as a highly skilled negotiator.

There is a great risk that the area’s largest landowners negotiate away the exploitation charges. The municipality put themselves at risk of being forced to meet requirements that favor him, but that may be to the detriment of local residents and the general public, making the financing proposal is very uncertain.

Welcom to Trosa

Trosa municipality’s politicians: do not fool yourself! Cancel New big road Project and start thinking 2000s ideas and develop Trosa to a noiseless place to both live and work without the need for commuting. You are the generation of politicians who can make a difference now. Försitt not that chance. Trosa should guide the conversion work!
Anna Bohlin, Trosa

Vem äter vem?/Who’s gonna eat who for dinner?

Totem pole with the food chain as a theme. Tailed eagle takes the fish, which made a smaller fish, from below the bird, who also want fish and mink can imagine both poultry and fish, as dinner 🙂

Totempåle med näringskedjan som tema. Havsörnen tar fisken, som tagit en mindre fisk, under ifrån kommer fågeln, som också vill ha fisk och minken kan tänka sig både fågel och fisk, som middag 🙂 

Anna
Food chain,totem pole,eagle,fish,bird,mink,näringskedjan,totempåle,havsörn,fisk,fågel,mink