Vill du också behålla Trosas natur – Save Trosa nature petition

Nu har ni möjlighet att:

hjälpa nästa generation att få uppleva orörd natur på samma sätt som tidigare generationer.

hjälpa Trosa kommuns ekonomi på fötter genom att föreslå att stryka onödiga vägbyggnadskostnader.

ge er själva chansen att fortsätta ert bullerfria och utsläppsfria friluftsliv i Vitalisskogen, Hungaskogen och naturen på Tureholmshalvön.


https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa
kan ni ge oss en klimatsmartare framtid genom att skriva på uppropet Behåll Trosas närnatur istället för att bygga Infart västra Trosa. Du behöver bara ange ditt namn och din epostadress. Epostadressen blir inte synlig i listan av undertecknare.


Save Trosa Nature petition

You can help us save Trosa nature for

future generations. They gonna need it badly if we fail to reach the climate goals.

better municipality economy by stopping the far too expensive road building project

improve your own chances to one day visit beautiful Trosa nature

At
https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa
you can sign our petition Save Trosa nature – don’t build the new big road

The web site is in Swedish. I hope it’s possible to translate for you. All you have to do is leve your name and email address. The email address won’t show in the list of those who signed.

Also read this post if you want.

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/06/13/does-your-responsibility-ends-with-your-generation/

Anna

Advertisements

Does your responsibility ends with your generation?

www.itrosa.se kan ni läsa en insändare som ställer frågor till Trosas politiker kring vilket ansvar de har när de asfalterar våra sista naturområden.
http://www.itrosa.se/sv/article/?i=s2891047292449474


SN.se kan ni läsa en protestinsändare som anmäler att ett upprop mot väg-och exploateringsplanerna kommer att initieras. Läs mer i insändaren:
https://www.sn.se/ledare/trosapolitiker-lyssna-pa-valjarna-om-infarten/

Nu finns en namninsamling för att behålla Trosas natur. Läs mer här:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/06/18/vill-du-ocksa-behalla-trosas-natur-save-trosa-nature-petition/

For my nonSwedish readers, here come a google translation of my Save Trosa nature text that www.itrosa.se has published.

DOES YOUR RESPONSIBILITY END WITH YOUR GENERATION?

We live in one of the country’s best municipalities. We have two coastal forests left which ensure water availability and contribute irreplaceable ecosystem services. We live a multitude of outdoor activities there through fungal picking, MTB, terrain rides, horse riding, bird watching, orientation, hiking, swimming and other activities that promote good health.

I think tomorrow’s climate-smarter generation will stop counting time gains and refuse fossilcar commuting by creating non-commute work, noise-free environments and emission-free transports that do not need new roads.

They will use tax money for projects that do not violate climate goals and measure growth in quality rather than quantity.

They do not want the future that today’s ruling politicians are now planning for them.

The politicians in Trosa intend to carry out a road project with the ongoing exploitation of our last coastal forests. The project does not solve experienced traffic problems, does not meet the climate targets and the road is not economically profitable.

Nature conservation authorities refuse to carry out environmental impact assessments and the project will charge taxpayers substantially both economically and environmentally.

They say that road and exploitation are needed for growth, even though they are already planning other exploitation that far exceeds decided growth targets.

So far, our population increase has resulted in increased strain on economics, schools, care, care for the elderly and large-scale public areas of nature have disappeared for the citizens. It is unclear when the promised profits according to their growth plans will come. The arguments of politicians are similar to lottery. Buy more bets, increasing your winning chances.

Our citizens are without real opportunities to influence even though our coastal forests, ecosystem services and health promotion outdoor values ​​are disappearing.

I wonder how Sweden will achieve the climate goals when the authorities, who specify how climate goals are to be achieved, do not follow them, but instead grant climate-friendly projects.

I wonder if it’s democratic to leave citizens without the opportunity to influence when it comes to projects that threaten our health and the environment.

To every politician in Trosa who wants to build new ways and exploit, I have following questions:

How will you explain your involvement in asphalting our last natural areas? Does your responsibility end with your own generation? What do you think your descendants want to prioritize?

When the next generation can vote, it’s too late! Let them decide what’s most important; natural areas or a few minutes’ time gain.

Do you really believe that extreme heat and water shortage nowadays is a temporary phenomenon?

You do not lose your face by stopping the project, instead, you win the next generation’s admiration for the courage to end the emission era.

Anna Bohlin

Please let me know what you think about the text. Is it a Save nature text or not? Is it hard to read, boring or really bad in other ways? I tried to get feedback from Save Trosa nature people, but very few of them answered, so I have no idea if it’s a good or bad text. Some said fantastic and others said well you know…and so on.


You are all wise people so maybe you can tell me 🙂

If you want to sign a petition to save Trosa nature read more here

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/06/18/vill-du-ocksa-behalla-trosas-natur-save-trosa-nature-petition/

Anna

Give Next Generation A Good Start Ge Nästa Generation En Bra Start

Today I filed some comments to the authorities that will decide about the new big road project in Trosa.
English text comes after the Swedish. Just scroll down and you find it.

You’re welcome to share the post if you find it worth sharing 🙂

Idag sände jag in synpunkter till Trafikverket som är delansvariga för det otidsenliga vägprojektet Infart västra Trosa. Så här skrev jag.

Dela gärna inlägget om du finner det värt att dela 🙂

GE MORGONDAGENS KLIMATSMARTA GENERATION EN BRA START

Morgondagens invånare och besökare i Trosa kommun kommer att tillhöra den klimatsmarta generationen, till skillnad från nuvarande generation, som till synes ohjälpligt fastnat i miljöbelastande vanor, som numera faktiskt på riktigt orsakar de klimatförändringar vi bevittnar i allt större skala för varje år som går.

Morgondagens klimatsmarta generation kommer att vägra fossil- och elbilstransporter. De kommer inte behöva några nya vägar eftersom de kommer att se till att minska de miljöbelastande transporterna till ett absolut minimum. De kommer att ha bullerfria transportmedel som inte medför någon miljöpåverkan och inte kräver enorma vägutrymmen, som dagens otidsenliga fordonsbestånd.

De kommer att utforma arbeten, som inte kräver pendling. De kommer att inrätta en vardag som inte kräver onödiga fossil -och elbilstransporter. De kommer att värna den närodlade ekologiska maten. De kommer att använda skattepengarna till projekt som inte strider mot klimatmålen.

De kommer att hoppa över undanflykterna och bortförklaringarna till varför omställningsarbeten till en klimatsmart tillvaro inte går att genomföra omedelbart. De kommer aldrig räkna tidsvinster eftersom det begreppet inte längre kommer att vara relevant i en klimatsmart värld. De kommer att mäta tillväxt i kvalitet i stället för kvantitet. De kommer att underordna sig naturen i stället för tvärtom.

De kommer att värna kustskogarna Trosaskogen och Hungaskogen i Trosa, om de finns kvar när morgondagens klimatsmarta generation tar över. De kommer att veta hur viktiga de är för att behålla invånarnas hälsa och vattenförsörjning. De kommer att veta att ekosystemtjänsterna som de skogarna utför aldrig går att ersätta med maskinella system.

De kommer att utöka naturområdena genom att bygga varsamt utan att skövla naturmark. De kommer att göra tätorterna grönare för att inte göra dem till värmeöar. De kommer att bygga bort riskerna med översvämningar genom att ta hjälp av naturens ekosystemtjänster.

De kommer att bygga smart för att minska transportsträckorna. De kommer att låta träden i tätorterna och skogarna sänka temperaturen de heta dagarna och mildra kylan de kallaste dagarna. De kommer förstå hur stora vattenproducenter skogarna är och därför värna dem för att säkra vattentillgången för invånarna.

De kommer att freda åkrarna från exploatering eftersom närodlad mat i framtiden utgör grunden i invånarnas och besökarnas kost. De kommer att lämna tillbaka naturområden till skogens djur och skärgårdens fåglar, som idag fått flytta in till tätort för att finna livsutrymme.

De kommer att bygga många fler våtmarker som till stor del kan rena avlopp på ett mycket billigare och smartare sätt än dyra reningsverk.

De kommer att låta grönområden hänga samman för att säkra pollinering och biologisk mångfald, något som dagens samhällsplanerare i Trosa helt struntat i och i stället skapat barriärer, som hindrar fortplantningen av många arter i naturen. De kommer att försvara allemansrätten och strandskyddet för att ge alla fortsatt kostnadsfri möjlighet till naturupplevelser.

De kommer att bejaka varje sätt att minska belastningen på miljön i allt de gör helt enkelt.

Kort sagt, de kommer inte att vilja ha den framtid som dagens styrande Trosapolitiker nu planerar för dem.

NI KAN FORTFARANDE STOPPA PROJEKT INFART VÄSTRA TROSA

De pågående klimatförändringarna kommer inte att ta hänsyn till de skäl som anges i handlingarna, som medger byggnation av Infart västra Trosa och indirekt också ger klartecken till en gigantisk exploatering av naturmark, som idag utgör de sista kvarvarande skogarna som försörjer Trosa med ekosystemtjänster såsom till exempel vattenförsörjning, luftrening och temperatursänkning. Tre livsavgörande grunder för invånarna i kommunen, som nu hotas av exploatering, som inte behövs.

Klimatförändringarna kommer att ge oss kännbara konsekvenser oavsett om era projekthandlingar slår fast att projektet kan genomföras utan betydande miljöpåverkan enligt konstens alla (o)mänskliga kalkyler. Klimatförändringarna kommer inte heller att bry sig om vems ansvaret är för att uppfylla klimatmålen.

Vägen behövs inte för Trosas nuvarande invånare och besökare eftersom i stort sett samtliga målpunkter i Trosa redan ligger på östra sidan i nära anslutning till Smäckbrogatan och Nyängsvägen. Kvarvarande målpunkter på västra sidan kan bara nås via befintliga vägar och infart västra Trosa kommer inte att vara ett avlastande alternativ eftersom de allra flesta använder sig av kortaste-vägen-principen vid valet av färdväg. Grunderna för att bygga vägen är falska. Smäckbrogatan är redan avlastad i och med den exploatering av östra Trosa och förflyttning av centrum till östra sidan som skett de senaste åren.

Trafikbelastningen i östra Trosa kommer inte heller att minska med en ny väg. Den nya vägen tjänar bara den eller de markägare som genom exploatering önskar kapitalisera sin skyddsvärda naturmark i västra och södra Trosa. Vägar ska byggas om den stora allmänheten har nytta av vägarna. I det här fallet har inte den stora allmänheten nytta av en ny väg. De har nytta av att kustskogarna Trosaskogen och Hungaskogen finns kvar och försörjer dem med en mängd livsavgörande ekosystemtjänster såsom t ex luftrening och vattenförsörjning.

Precis som lagrådet sågar dåliga lagförslag jämns fotknölarna när politikerna inte tänkt till ordentligt kan ni såga dåliga vägprojektförslag med tyngd av den specialkompetens ni har, men politikerna saknar. Projekt infart västra Trosa går tvärsemot de klimatmål som Sverige har förbundit sig till. Projektet går också tvärsemot de direktiv som idag råder för samhällsplanering och vägbyggen. Ni har gott om giltiga grunder för att avbryta projektet.

Ni kan hjälpa morgondagens klimatsmarta generation att få en bättre start än den som Trosas politiker vill ge dem. Låt dem behålla kustskogarnas ekosystemtjänster och därmed slippa stora risker för vattenbrist och oöverstigliga luftföroreningar. Låt dem behålla åkrarna till närodlad mat. Låt dem behålla den skyddsvärda biologiska mångfalden, som även är livsavgörande för människan. Låt dem behålla möjligheten till ett rikt friluftsliv i bullerfria miljöer. Låt dem få chansen att se barn växa upp i en gift- och utsläppsfri miljö. Ge dem chansen att få leva ett liv utan klimatångest.

Använd våra skattepengar klimatsmart, avbryt projekt infart västra Trosa.

BILAGOR

För ovanstående redovisade synpunkter har jag hämtat information från följande källa, som jag kan rekommendera som intressant och lärorik läsning.

http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/ekosystemtjanster_slutversion_lowres.pdf

ANDRA KÄLLOR

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/05/25/hur-mycket-vill-du-skanka-bort-how-much-do-you-want-to-give-away/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/05/27/who-are-you-vem-ar-du/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/06/demokrati-democracy/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/ville-valle-och-viktor/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2017/01/15/lat-ornen-flyga-where-eagles-fly/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/category/trosa-forbifartinfart-vastra/

ILLUSTRATIONER

Med hopp om att ni låter klimatförnuftet råda.

Anna Bohlin, Trosa den 31 maj 2018,GIVE THE CLIMATESMART GENERATION OF TOMORROW A GOOD START

Tomorrow’s inhabitants and visitors to the municipality of Trosa will belong to the climate-smart generation, unlike the current generation, which seems to be unnecessarily stuck in bad environmentally habits, which are now actually really causing the climate change we witness on an increasing scale for each year.

Tomorrow’s climate-smart generation will refuse fossil and electric car transport. They will not need any new roads because they will ensure that the environmental impacts are reduced to an absolute minimum. They will have noise-free transports that do not have an environmental impact and do not require huge road spaces, such as the untidy vehicle stock of today.

They will design jobs that do not require commuting. They will set up a daily life that does not require unnecessary fossil and electric car transport. They will protect the nutritional organic food. They will use tax money for projects that do not violate climate goals.

They will skip the escapees and explanations for why conversion to a climate-friendly existence can not be done immediately. They will never count time gains because that term will no longer be relevant in a climate-friendly world. They will measure growth in quality instead of quantity. They will let nature take the lead instead of vice versa.

They will protect the forests Trosaforest and Hungaforest in Trosa, if they remain when tomorrow’s climate-smart generation takes over. They will know how important they are to keep residents’ health and water supply. They will know that ecosystem services like those forests never can be replaced by machine systems.

They will expand the natural areas by building carefully without destoying natural landscapes. They will make the towns greener in order not to make them a hot island. They will eliminate the risks of floods by taking advantage of nature’s ecosystem services.

They will build smart to reduce transport distances. They will let the trees in the towns and forests lower the temperature of the hot days and soften the cold the coldest days. They will understand how big water producers the forests are and therefore protect them to ensure water supply for the residents.

They will save the fields from exploitation because nutritional food in the future is the basis of the diet of residents and visitors. They will return nature areas to forest animals and archipelago birds, which today have moved into urban areas to find living space.

They will build many more wetlands that can largely drain sewers in a much cheaper and smarter way than expensive wastewater treatment plants.

They will allow green spaces to cling together to ensure pollination and biodiversity, something that today’s community planners in Trosa completely destroyed and instead created barriers that prevent the reproduction of many species in nature. They will defend all rights and the protection of the beach to give everyone still free opportunity for nature experiences.

They will alleviate every way to reduce the impact on the environment in everything they do simply.

In short, they will not want the future that today’s governing troop politicians are planning for them.

YOU CAN STILL STOP THE NEW BIG ROAD PROJECT

The ongoing climate change will not take into account the reasons stated in the documents that allow the construction of the new big road and indirectly also give rise to a huge exploitation of natural land, which today constitute the last remaining forests that supply Trosa with ecosystem services such as for example water supply, air purification and temperature reduction. Three life-giving grounds for residents in the municipality, now threatened by exploitation, which are not needed.

Climate change will give us tangible consequences, regardless of whether your project documents establish that the project can be implemented without significant environmental impact according to all (un)human calculations. Climate change will also not concern who is responsible for meeting climate goals.

The road is not needed for Trosa’s current inhabitants and visitors because virtually all of the destinations in Trosa are already located on the eastern side in close proximity to Smäckbro road and Nyängs road. Remaining west-side destinations can only be reached via existing roads and entry west Trosa will not be a relieving option because most people use the shortest-way principle when selecting a route. The grounds for building the road are fake. Smäckbro road is already relieved by the exploitation of eastern Trosa and the relocation of the center to the east side that has taken place in recent years.

The traffic load in Eastern Trosa will also not be reduced by a new road. The new road only serves the landowner or landowner who, by exploitation, wishes to capitalize on his protected natural landmark in western and southern Trosa. Roads should be built if the general public benefits from the roads. In this case, the general public does not benefit from a new road. They benefit from the fact that the forest forests Trosaforest and Hungaforest remain and provide them with a variety of vital ecosystem services such as air purification and water supply.

Like the law council gives bad bills thumb down, when politicians are not thinking properly, you can give bad road project proposals thumb down, with the weight of the special skills you have, but politicians miss. Projects in western Trosa don’t match the climate goals that Sweden has committed to. The project is also contrary to the directives currently in place for community planning and road construction. You have plenty of valid reasons to cancel the project.

You can help tomorrow’s climate-smart generation get a better start than the future that Trosa politicians want to give them. Let them maintain the ecosystem services of coastal forests, thus avoiding great risks of water shortage and insurmountable atmospheric pollution. Let them keep the fields in needy food. Let them keep the biodiversity safe, which is also vital to man. Allow them to maintain a rich outdoor life in silent environments. Let them have the chance to see children grow up in a poison- and emission free environment. Give them the chance to live a life without climate anxiety.

Use taxpayer’s money climate smart, cancel the new big road project in Trosa.

SOURCES

http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/ekosystemtjanster_slutversion_lowres.pdf

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/05/25/hur-mycket-vill-du-skanka-bort-how-much-do-you-want-to-give-away/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/05/27/who-are-you-vem-ar-du/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/06/demokrati-democracy/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/ville-valle-och-viktor/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2017/01/15/lat-ornen-flyga-where-eagles-fly/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/category/trosa-forbifartinfart-vastra/

ILLUSTRATIONS

With the hope that you let the climate sense prevail.

Anna Bohlin, Trosa May 31 2018,


Billions rain over Trosa? Miljardregn över Trosa?

svensk text nedanför den engelska


Are you one of those who may participate in the Trosa Municipality new big road lottery?

Trosa politicians have a quite brilliant idea. They have started a post code lottery south of Trosa. In order to implement the idea, they need to build a big road through the nature of protection, but what does it matter in hundred or two hundred years?

If you are big landowners south of Trosa, you could be the big winner in this lottery. If you buy 1000 tickets, you can get a Billion swedish crowns!

Trosa municipality’s politicians do not care a damn about nature worthy of protection that can never recover after building the big road.

They don´t care that our little town Trosa is wasted.

Trosa municipality politicians care only about to get bigger, bigger, bigger, bigger, bigger and BIGGER!

They have gotten the idea that growth is the same as the quantitative increase.

Do you think this is okay? I don´t. We all need to be planet attendants and therefore we don´t have time to obey money-hungry landowners wishes and build roads across the ecological processes of protection.

Trosa politicians – rethink – don´t follow the money, follow the nature instead – restore Trosa small town immediately!

Miljardregn över Trosa?

Är du en av de som får delta i Trosa kommuns förbifartslotteri?

Trosa kommun har kommit på en helt lysande idé. De har startat ett postkodlotteri söder om Trosa. För att kunna genomföra idén behöver de bygga en stor väg genom skyddsvärd natur, men vad gör det om hundra eller två hundra år?

Om du är stor markägare söder om Trosa kan just du vara den stora vinnaren i detta lotteri. Om du köper 1000 lotter kan du få en hel miljard!

Trosa kommuns politiker bryr sig inte ett dugg om att allemansrättslig och skyddsvärd natur aldrig går att återställa efter vägbyggnationen och lotteriet.

De bryr sig inte heller om att Trosas världsberömda idyll går till spillo.

Trosa kommuns politiker bryr sig bara om att bli större, större, större, större, större och STÖRRE!

De har fått för sig att tillväxt är samma sak som kvantitativ ökning.
Inte ökning av naturmark då, utan ökning genom byggnation av just naturmark.

Tycker du detta är okej? Det tycker inte jag. Vi behöver alla bli planetskötare och då duger det inte att springa pengahungriga markägares ärenden och bygga vägar tvärs genom skyddsvärd närnatur.

Trosas politiker – tänk om – tänk eget – återställ Trosas idyll och småskalighet omgående!

Anna

If you want to sign the list that says Save Trosa nature, you can use this form:

Om du vill skriva under listan som säger utveckla Trosa utan förbifart kan du använda denna blankett:

Avbryt projekt Trosa förbifart – synpunkter till Trafikverket

Här kan läsa de synpunkter jag lämnade till Trafikverket om Trosa förbifart/Infart Västra Trosa.

SYNPUNKTER PÅ TROSA FÖRBIFART TRAFIKVERKET 20151105

Vill ni hitta fler inlägg, synpunkter och länkar rörande Trosa förbifart/Infart Västra Trosa kan ni besöka facebooksidan Utveckla Trosa utan förbifart.

I’ve once again tried to tell the people, who have the power to stop the destroying of Trosa nature, to stop the roadbuilding project.

On the facebookpage Utveckla Trosa utan förbifart (develop Trosa whitout a big new road) you can read more about this stupid project. It´s all in Swedish though 🙂

Anna

Don´t dig up Trosa's future. Save Trosa nature!

Don´t dig up Trosa’s future. Save Trosa nature!