Starling Eggs – Starens Ägg

Ingrid Benson har åter funnit spännande ting i naturen. Vi får en rapport och fina bilder som jag lånat från henne.

Häromdan när jag var ute såg jag detta vackra ljusblåa ägg på marken. Blev naturligtvis nyfiken vilken fågel det kunde vara. Fick svaret stare på fb-gruppen Fåglar inpå knuten. Det föranledde att jag googlade lite på färger och fågelägg, de är ju ganska iögonfallande man trodde ju äggen skulle vara mera diskreta. Färgen är till för att skydda embryot från solens värme och UV-strälning. De fåglar som har mörkare ägg lever i skog och buskage, där solen inte är så brännande.

Tack Ingrid för att du delar med dig av dessa spännande fynd.

Ingrid Benson has again found exciting things in nature. We get a report and nice pictures that I borrowed from her.

The other day, when I was out, I saw this beautiful light blue egg on the ground. Of course, I was curious what bird it could be. Got the answer Starling egg at the fb group Fåglar inpå knuten. I googled on colors and bird eggs, the egg colors are quite eye-catching. I thought the eggs would be more discreet. The color is used to protect the embryo from the sun’s heat and UV-rays. The birds with darker eggs live in forests and shrubs, where the sun is not so burning.

Thanks Ingrid for sharing the photos and the egg color story.


Anna

Photos and story about the eggs comes from Ingrid Benson.

Advertisements

Gräsulvssagan – Grass Floor story

Ingrid Benson har lånat ut text och bilder till detta inlägg.

Ingrid Benson gave me permission to tell her story about an exciting finding in Trosa nature. Below the Swedish text comes a Google translation to English.

Jag tyckte att jag sett liknande larver tidigare men inte så här tidigt som i april. Var nyfiken på vad det var och fick svaret ganska omgående i fb-gruppen Vi som gillar fjärilar. Gräsulv, Macrothylacia rubi.


Resten av vad som sägs har jag hämtat från Nationalencyklopedin Fjärilar, Ädelspinnare – Tofsspinnare.

Larven blir så småningom en ganska stor, kraftig och rundvingad spinnare, se bild. Den flyger i en generation och bara under cirka 2 veckor i början av juni (Mellansverige). Larvstadiet är det längsta och den övervintrar som larv. Den här hade troligen övervintrat i närheten och var på väg att förpuppa sig. Efter 5-8 veckor kläcks puppan. Fjärilen flyger några veckor och äggen kläcks efter 2-3 veckor. Larvstadiet är således det stadie som arten förekommer längst tid. Kanske det är därför jag tyckt mig se den ofta. Larverna lever och äter på olika gräs och örter. Men gräsulven är i alla stadier främst nattaktiv. På senhösten kryper de fullvuxna larverna dock omkring på marken ofta fullt synliga. Om de störs spänner de musklerna och rullar ihop sig till en jämförelsevis hård rulle, som när bilen körde förbi, se bild.

Så nu kan vi briljera inför barnbarnen om vi ser en sådan larv nån gång.

Tack Ingrid för att vi alla fick ta del av denna spännande larvs livscykel!

Google translation

I thought I saw similar larvas earlier but not as early as April. I was curious about what it was and got the answer quite rapidly from the fb group We who like butterflies. It was a Grass Floor, Macrothylacia Rubi.


The rest of the information I found in the Swedish book Nationalencyklopedin Fjärilar, Ädelspinnare – Tofsspinnare.

The larva eventually becomes a rather large, powerful and rounded spinner, see picture. It flies for a generation and only for about 2 weeks in early June (Central Sweden). The larva stage is the longest and the winter as a larva. This one probably had wintertime nearby and was about to plummet. After 5-8 weeks the puppy is hatched. The butterflies fly for a few weeks and the eggs are hatched after 2-3 weeks. The larval stage is thus the stage where the species occurs the longest. Perhaps that’s why I enjoyed seeing it often. The larvae live and eat on different grasses and herbs. But the grass floor is at all stages mostly night-active. In late autumn, however, the full grown larvae crawl around the field often fully visible. If they are disturbed, they span the muscles and roll into a comparatively hard roll, as when the car drove past, see picture.

So now we can impress the grandchildren if we see such a larva again.

Thank you Ingrid for letting us all take part of this exciting finding.

Anna

The wagtails are finally here!

Today they came. The wagtails. That means Spring for certain.


Have a great start of a new week to you all!

Anna

Så här bygger vi i Trosa kommun – not climate smart building in Trosa Sweden

Ni känner förmodligen igen detta tillvägagångssätt även från trakter ni känner till närmare.

You probably know this way of building from your part of the world too.


First a landowner see money in the beautiful nature thinking -oh many people want to live in a beautiful area like this.

Först får en markägare för sig att en vacker naturmiljö skulle kunna innebära massor av pengar genom att tänka -åh här i denna vackra miljö vill nog många människor bo.

Landowner may have been influenced by local politicians who wants to build their egos by exploiting the municipality nature.

Markägaren kan ha uppvaktats av lokala politiker, som vill bygga sina egon genom att exploatera kommunen de styr och ställer i.

Then the next step come. Sell the land to dreamers who believes in the lies about how they gonna live in beautiful nature.

Sen kommer nästa steg. Sälj in tomterna till drömmare som helt och fullt tror på att de kommer att få bo i vacker natur.

When the land finally transformed from nature to a house area no trees or other sign of former nature is possible to discover.

När naturområdet genomgått den totala förvandlingen till bostadsområde går det inte att sikta ett enda kvarvarande träd eller annat tecken på att området en gång utgjorde storslagen natur.

Eventually the house owner still dreams of a real living near nature place. At the same time  climate changes escalating according to the newspaper on the table.

Slutligen fortsätter den husägaren att drömma om ett på riktigt naturnära boende. Samtidigt skriker nyhetstidningen på bordet om eskalerande klimatförändringar.

What is it we don’t get? Do we actually believe we can live without nature?

Vad förstår vi inte? Tror vi verkligen att vi kan leva utan naturen?

Are we so dumb we can’t invent nature friendly way of building house areas?

Har vi verkligen, i en tid där vi har tillgång till världens samlade kompetens, inte kunskap tillräckligt att bygga klimatsmarta områden?

Previous generations in my area were known for inventing smart things by not doing the same as everyone else but by thinking new thoughts and try new things. Today our politicians just do as the rest of the dinosaur local politicians in other exploitation maniac municipalities. No climate changes awareness at all. It’s embarrassing.

Tidigare generationer i kommunen jag bor i gjorde sig kända för sin uppfinningsrikedom som ofta kom ur att tänka annorlunda och nytt utifrån problemlösning som utgångspunkt. Idag visar våra lokala politiker upp en häpnadsväckande härmningsförmåga. Förebilden verkar komma ifrån politikerdinosaurierna som fortfarande tror på exploateringshysterin och fullkomligt struntar i att ens försöka uppnå klimatmålen. Det går inte att skönja en enda klimatvänlig tanke i samhällsplaneringen. Ganska pinsamt eftersom vi skriver 2018 och inte 1918. 

I hope we come to our senses and start a new era by taking care of nature better and find new ways of living with nature and not destroy nature. We still have great possibilities to do that.

Jag hoppas att vi hinner tänka om i tid och börjar ta bättre hänsyn till naturen och inser att vi behöver den och inte kan fortsätta att förstöra den. Vi har fortfarande bra möjligheter att göra det.

Anna

Moon over Lagnö – Måne över Lagnö

Just outside Trosa city you still can get out to places where nature still is larger than the people living areas. That means you can watch the sky without disturbing lights and high houses blocking the 360 view or at least about 180 view if you have the forest behind your back. Moon evenings are beautiful out there. Pitch dark around and only the moon lighten up the sky.

Alldeles utanför Trosa tätort går det fortfarande att komma ut till områden där naturen tar större plats än människors bebyggelse. Det innebär att månklara kvällar bjuder på storslagna upplevelser. Alldeles mörkt runt omkring och bara månen som lyser väg. Inga störande stadsljus och inga skymmande höga hus. Du kan forfarande se hela eller möjligen halva himlavalvet. En storslagen upplevelse.


Jag undrar vad gubben i månen tänker om oss människor här nere på jorden.

I wonder what the man in the moon thinks about us humans down here on earth.

What do you think he thinks?

Vad tror du att han tänker?

Anna

White dove drama

I’ve been watching a white dove since last year that showed up among the dark doves.

Jag har sedan förra året spanat in en vit duva som dök upp bland de blågrå duvorna.


Well it is almost entirely white. Must be a peace bird 🙂

Den har nästan bara vita fjädrar. Måste väl ändå vara en fredsduva 🙂


This year the dove got company

I år verkar den vita duvan fått sällskap


Black and white seems to get along well.

Svart och vit verkar komma bra överens.


Förra året jagade ett duvpar iväg den vita duvan. Taket tillhörde deras revir.

Last year a dove couple chased away the white dove. It was their roof.


This year seems to be different.

I år verkar den vita duvan få stanna kvar.


Last year this meeting ended up woth the white dove leaving. This year it’s one of the dark doves that loose.

Förra året fick den vita duvan ge sig och flyga iväg. Nu får en av de mörka duvorna ge sig.

I wonder what happened in this changed scene from last year. Why is the whote dove more popular now?

Jag undrar vad som hände när den vita duva plötsligt blev mer populär.

Anna

One fine day in my church

Church may be a building for many people, but for me a church place also can be a state of mind. My church is nature where I find peace in my mind and gratefulness in my heart.

This is what my church give me some days.


A morning with visible angel lights through the clouds.


A forest that still gives fall Chantarelles to us even if it is the last days of December. Usually a winter month in Sweden, but not this year.

So if I don’t find time to make another post this year – I wish you all a happy new year!

Anna

Still Autumn – fortfarande höst


As long as I find these in the forest it’s Fall and not winter 🙂

Så länge jag hittar dessa i skogen tolkar jag det som att hösten stannat kvar ännu en stund före vinterns intåg 🙂

Have a lovely Saturday – ha en härlig lördag!

Anna

Tree CD

Anna at Intefangördetdet gave me some old CDs and here’s the first painting on one of them.

I’m supposed to paint manhole covers on the CDs, but then Anna made a post with trees, so I just had do do one with trees first.

I started yesterday


And finished this evening It felt so good to be back in my drawing/painting corner. I’ve been away too long.

Thanks to Annas CD gift my inspiration got new energy.

Anna

Yellow Fall

Maybe this is the last findings of yellow Fall this year.We will enter a new season soon, but it feels so good to have some Fall signs left.

Have a great Sunday!

Anna 

Gärdsmyg – Eurasian wren

I saw a cute little bird this weekend.


Tails up is significant for this bird. I’ve only seen pictures of it before, but now it showed up near the house for a short while before it flew away again.

Anna

Bläcksvamp – Lawyer’s wig

This is actually the same fungus but at different stages.


They start by looking like the little one in the front of the picture. Then they go like the one behind the little one. A few days later they look like this:


In Swedish we call them ink fungus, but the English name Lawyer’s wig are so much more fun 🙂

Anna

Visitor in the sky – besökare i luften

Här om dagen seglade denna fågel ovanför oss. Vad är det för fågel?

The other day this bird was flying over us. Who is it?

I don´t know, so I’m asking if you know and can tell me.

Jag vet inte vad det är för fågel, vet ni, så får ni gärna berätta för mig.

en vråk av något slag?

en vråk av något slag?

Anna

I went to my church


I’ve said it before and I say it again. Nature is my church. Especially archipelago nature where my home is. Nothing beat this in my book.

Can you believe there are people who wants to destroy this beautiful piece of paradise?

I will fight as long as I can to preserve nature. 

Have a great day you all!

Anna