Challenges, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor, Yellow fellows

Vilka hotar demokratin – Who threatens democracy?

Kan vi skylla hotet mot demokratin på extremister enbart? Tänk om vi medborgare gemensamt hotar demokratin utan att veta om det.

Tillhör du dem, som tror på demokratin? Tillhör du dem, som begår brott mot demokratin?

Demokratins grundvalar, rättssäkerhet, rösträtt, tros-, yttrande- och tryckfrihet, församlings- och föreningsfrihet, näringsfrihet och rätt till utbildning, håller du antagligen med om och vill behålla.

Men tänk om både du och jag bryter mot demokratins grundprinciper. Medvetet eller omedvetet, men fortfarande vill försvara demokratin. Om vi väljer att se mellan fingrarna och tänker att ingen märker ett avsteg. Tänk om vi tappar räkningen på undantagen. Hur många gånger kan vi hoppa över regler utan att äventyra demokratin?

Stönar du, som politiker, över plikten att diarieföra handlingar? Tvingar du tjänstemän, som ska förvalta offentlighetsprincipen, att lägga handlingar åt sidan? Saknar du tålamod att lyssna på politiska motståndare i beslutande församling och försöker skrämma fram tystnad och kör över dem för att slippa höra kritik?

Bryter du, som tjänsteman inom en myndighet, mot demokratilagar för att slippa granskning av kritiska ögon? Lämnar du oriktiga upplysningar till medborgare för att dölja felaktiga beslut eller vägrar lämna ut offentliga handlingar?

Försöker du, som medborgare, förmå handläggare eller politiker att bortse från reglerna? Har du hotat, manipulerat eller mutat personer vid myndigheter för att få igenom dina planer?

Bevittnar du dagliga demokratibrott och avstår att agera? Råkar du ut för demokratibrott och söker rättelse utan framgång, upplever ännu fler demokratibrott på vägen, ger upp och slutar anmäla misstanke om brott?

Alla exemplen ovan innebär hot mot demokratin. Har du tänkt på det?

Brotten pågår ofta i det tysta och vi vet inte hur stora hot vi gemensamt skapar med våra avsteg från regelverken. Fundera över det när du råkar försumma din plikt att följa demokratiska regler och tror att ett avsteg inte gör skillnad.

Tänk om vi gemensamt kan stå upp för offentlighetsprincipen, ge utrymme för andras åsikter och försvara rättssäkerheten även när reglerna gör oss obekväma. Låt oss visa att vi gemensamt har kompetens att säkra demokratin till kommande generationer. Lika mycket som våra avsteg från reglerna kan hota demokratin, lika mycket kan vårt val att göra rätt oftare stärka demokratin.

Fundera gärna på det en stund om du vill.

Anna

Lästips: Stina Oscarssons kommentar i SvD om konstens roll i demokratifrågan.
https://www.svd.se/inte-kulturens-uppgift-att-radda-demokratin

Google translation of the Swedish text

Can we blame the threat to democracy on extremists alone? What if we, the common citizens, threaten democracy without knowing it.

Do you belong to those who believe in democracy? Do you belong to those who commit crimes against democracy?

Democracy’s foundations you probably agree with and wish to retain.

But what if you and I break the basic principles of democracy. Conscious or unconscious, but still want to defend democracy. If we choose to make exceptions and think that no one will notice a difference. What if we lose count of the exceptions. How many times can we skip rules without jeopardizing democracy?

Do you, as a politician, moan about the obligation to keep records? Do you force officials to administer the principle of publicity to put documents aside? Do you lack the patience to listen to political opponents in the decisive assembly and try to intimidate silence and run over them to avoid criticism?

Do you, as an official within an authority, violate democracy laws to avoid the scrutiny of critical eyes? Do you provide incorrect information to citizens to conceal wrong decisions or refuse to share public documents?

Are you, as a citizen, trying to persuade officers or politicians to disregard the rules? Have you threatened, manipulated or bribed people in the authorities to get your plans through?

Do you witness daily democracy crimes and refrain from acting? Do you suffer for democracy crimes and seek redress without success, experience even more democracy crimes along the way, give up and stop reporting suspicion of crime?

All of the above examples is threats to democracy. Have you thought about that?

The crimes often go on in silence and we do not know how big threats we create together with our exceptions from following rules. Think about it when you happen to neglect your duty to stand up for democracy and think that one or two exceptions can not make difference.

What if we should stand up for the public principle, give room for the opinions of others and defend legal security even when the rules make us uncomfortable. Let’s show that we together have the competence to secure democracy for future generations. As much as our deviations from the rules can threaten democracy, as much as our choice to do right more often can strengthen democracy.

Think about it for a while if you want to.

Anna

21 thoughts on “Vilka hotar demokratin – Who threatens democracy?”

 1. Great post and well said Anna ….Democracy is about balance and balance takes too to make it level out and provide a way to bring people together. By building a nanny state in the U.K. for instance we have people who want their own way and instead of doing things themselves they call on the government to provide the way ……They take no blame for what they have caused and care very little for their fellow man and woman …..Democracy needs everyone to understand their neighbour and even though laws are wrong for some but without laws we have chaos. Things only change by peoples votes but question as l have why people vote and 90% vote for what they want and not for the nation as a whole ….That’s not democracy …..

  Liked by 2 people

  1. Democracy seems to be a complicated question for people to understand. We all have to take part in democracy and sometimes that means our own interests have to take second place and democracy the first place.

   Like

   1. Ja, det är hemskt. Jag hörde en gång en mamma som svarade sin dotter på fyra år som undrade om det var en död gris som de hade ätit till lunch på förskolan. “Ja”, sade mamman och log lite generat. “Men bara en liten bit av den.” Flickan frågade vidare “Var den sjuk och dog” . Mamman svarade, “Nej men nu får du sluta med dina frågor, ta på dig skorna nu”. Flickan fortsätter “men hur dog den då” mamman svarar och går ut genom dörren “den behövde hjälp att komma till himlen “.

    Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.