What if it was this easy…

Found an old drawing that still makes a good point I think.

Anna

Advertisements

Winter arrival- vinterns intåg

Been away from here because of winter arrival. That means time consuming snow shoveling. But snow shoveling also means exercise and fresh air. It all depends on how you see it. 

Vinterns intåg har stulit tid från bloggandet eftersom snön innebär några pass på “snögymet”. Det innebär ju motion och frisk luft, så allt beror på hur man ser på saker och ting.

Winter is beautiful but exhausting 🙂

Vintern erbjuder vackra landskap, men innebär också stor ansträngning 🙂


Winter in my neighborhood. Vinter i mitt kvarter.

Anna

Embarrassing- pinsamt SN!

In the middle of December you could all read a letter to editor at itrosa.se, a local newspaper on the net, written by one of my Save Trosa nature friends. You can read more about it in the post I made December 14, where you find a English translation of the text. The purpose of the text was to encourage people to leave their opinions on the new big road project before end of January 9.

I mitten av december kunde alla ni som ville läsa en insändare på itrosa.se, en lokal tidning på nätet. Insändaren var ifrån en av de som vill behålla Trosas natur och ifrågasätter bygget av en ny onödig väg som kostar skattebetalarna massor av miljoner i skuldsättning. I texten uppmanas folk att skicka in synpunkter till Trafikverket senast 9 januari. Ni kan läsa mer om insändaren och hitta länk till itrosa i inlägget jag skrev 14 december.

So far so good. Så långt allt väl.

But we have another local paper, calling themselves “a newspaper for the people”. Can you guess when they published the text?

Men, vi har en lokaltidning till, som gärna påskiner att de är en nyhetstidning för folket. Kan ni gissa när de publicerade insändaren?

I give you a hint. This so called newspaper runs errands for the local politicians.

Jag ger er en ledtråd. Den här så kallade nyhetstidningen springer ärenden åt våra lokala politiker.


Two days AFTER January 9, which was the last day for sending in opionions, they publish the text. Is that a newspaper for the people? I think not!

Två dagar EFTER 9 januari, som var sista inlämningsdag för synpunkter, publicerar den tidningen insändaren. Är det en tidning som bevakar folkets intressen? 

I have only one word for it – EMBARRASSING!

Jag har bara ett ord som kommentar – PINSAMT!

Anna

Early digital drawing

Found an old piece of digital drawing from 2011.


I haven’t been around much here with you my friends in a couple of days. Hope to be back soon, but the so called real life takes very much time right now. 

Happy blogging and thanks for always being here whenever I’m here 🙂 

Anna

Don’t leave me…

…so soon


Do you feel like this?

Sunday rushing away from you despite the fact that you match perfectly together?

And the Monday character knocking on your shoulder waiting to get you into trouble that mess up the good peaceful feeling the Sunday gave you?

I’m a HSP, high sensitive person, so when Peaceful Sunday leave me and Monday knocks on my shoulder I get a bit unpeaceful. 

I like my work and I like all people that I get to meet those days even the trouble ones. But for a HSP it’s also exhausting. We experience five times more than “normal” people. So during one hour I collect impressions that others collect in five hours. The workdays are therefore long days and when I come home it takes many hours to regain peacefulness in my mind.

So Sunday night I take a deep breath and breath out when the weekend comes.

Känner du som på bilden när en fridfull söndag övergår till en måndag med allt vad en måndag kan innebära?

För högsensitiva personer, som t ex jag, innebär slutet på en söndag förberedelser för att rusta sig för en arbetsvecka. 

Jag gillar mitt arbete och alla personer jag kommer i kontakt med, även de trouble ones.  Men för en högsensitiv innebär dagar ute bland folk stora ansträngningar som kräver mycket energi. Vi upplever allt fem gånger så starkt som “normala” personer. Det innebär att vi under en timme samlar intryck som andra samlar på sig under fem timmar. Det tar därför många timmar att mentalt sortera alla dagens intryck och finna ro i själen och tanken igen.

Så på söndagkvällar tar jag ett djupt andetag och andas ut igen när helgen börjar.

This time I have a two weeks peacefulness work and freetime behind me, so this Monday will be a challenge. But it will also be nice to be back in ordinary days again.

Den här gången lämnar jag två veckors arbete/fritid-komboledighet bakom mig, så denna måndag kommer att ge ordentligt med utmaningar. Samtidigt brukar jag gilla att komma tillbaka till vanliga dagar igen.

What do you feel about Mondays?

Vad tycker du om måndagar?

Anna 

Save Trosa nature – Behåll och stärk Trosas natur

Läs detta före 9 januari 2018, så har du chansen att bidra till att bevara och stärka Trosas natur.

Read this before January 9 2018 of you want to participate in the efforts to save Trosa nature.


Du har antagligen redan läst att 2017 uppmätte de högsta medeltemperaturerna någonsin (sen vi människor klarat att mäta de värdena). I SvD uttalade sig professor Johan Rockström och sade följande: “Om vi ska kunna leverera på Parisavtalet får vi inte chansa. Om planetens förmåga att buffra våra utsläpp går ner måste vi minska våra utsläpp ännu snabbare.” Han sade också “Vad vi gör de kommande fem åren blir avgörande för klimatets framtid”.

You have probably already read about how 2017 was the warmest year ever since mankind started to measure temps. In the Swedish newspaper SvD the professor Mr Johan Rockström said “If we’re gonna live up to Paris agreement we can’t take chances. If the planet don’t have the same ability to buffer our emissions, we must decrease our emissions even faster.” He also said “what we do in the next five years will be crucial for the climat future.”

Så vad gör våra självberömmande Trosapolitiker i dessa klimatmedvetna tider?
DE TÄNKER BYGGA EN NY VÄG SOM FÖRSTÖR MASSOR AV NATUR OCH LEDER TILL KRAFTIGT ÖKADE UTSLÄPP!!!!
Vad gör myndigheterna som har som uppgift att skydda natur och tillse att klimatmålen efterlevs?
DE SÄGER PÅ TUSENTALS SIDOR I PROJEKTHANDLINGARNA ATT DET ÄR OK FÖR TROSA KOMMUN ATT BYGGA VÄGEN OCH ATT DET INTE LEDER TILL NÅGON STÖRRE MILJÖPÅVERKAN!!!!

Du har chans att förklara för dem att nya vägar leder till ökad trafik och därmed ökade utsläpp. För att säkra planetens klimat sett ur människans överlevnadsperspektiv behöver alla människor på jorden medverka till att MINSKA utsläppen och att det är bråttom.

So what do our self-celebrating politicians do in these climate conscious times?
THEY WILL BUILD A NEW BIG ROAD THAT WILL DESTROY FAR TOO MUCH NATURE AND LEAD TO POWERLY INCREASED EMISSIONS!!!!
What does the protect nature and climat goals authorities do?
THEY SAY IN ABOUT THOUSANDS OF PAGES IN THE PROJECT FILES THAT IT IS OK FOR TROSA MUNICIPALITY TO BUILD THE WAY AND THAT THE PROJECT WILL NOT LEAD TO NEGATIVE CLIMATE EFFECTS!!!!

You have the chance to explain to them that new roads lead to increased traffic and thus increased emissions. In order to ensure the planet’s climate viewed from the human survival perspective, all people on earth need to help reduce the emissions and that it is in a hurry.

Du kan lämna dina synpunkter på projekt Infart Västra Trosa senast den 9 januari 2018.

You can leave information about what you think of the new big road until January 9 2018.

Om du vill läsa mer om hur projektet påverkar kan du besöka ett inlägg på Fb Mötesplats 0156.

If you want to read more about how the project effects you can visit Fb Mötesplats 0156. It’s in Swedish, but maybe you can translate the text or find the like button anyway. If you leave a like you support the save Trosa nature efforts.

And some drawings


Anna

Stay cool 2018

I read Andys post 2018 and that made me think of this drawing when I read the word cool.

A little snow men and snow women  fun 🙂


Anna

If tomorrow never comes?

If you haven’t seen the movie Tomorrow, do it as soon as you can.

Om du ännu inte har sett filmen Tomorrow eller I morgon, som den heter på svenska, se den så snart du kan. 

The film gives hope, we can still save the planet and ourselves, but we have to do something now, starting with our selves and don’t wait for others to do something first. 

Filmen ger många tips på vad vi själva kan göra och inte bara sitta och vänta på att andra ska börja före oss.


The film team has traveled around the world and in every corner of the world people do things right and believe that a change of living still is possible. They started with themselves and then the friends tagged along.

Filmteamet reser jorden runt och hittar överallt människor som vågat ändra inriktning och därmed påverkar klimatet mer positivt än tidigare. Det är bara att bestämma sig. Imorgon, men helst redan idag. De förändringsmodiga människorna började med sig själva, sen hängde deras vänner med och förändringen växer i omfattning för varje dag.

It’s our change that makes difference. Don’t wait for politicins or big companies to make the first move. They won’t do that. It is us that have to start the change in many small steps. 

Det är vårt agerande som gör skillnad. Vänta inte på att politiker eller stora företag ska ta första steget. De kommer inte att göra det. Det är vi som måste genomföra förändringar i det lilla med många små steg i rätt riktning.

Let tomorrow be a little bit greener than yesterday.

Låt imorgon bli lite grönare än gårdagen.

That’s how we make the change bit by bit becoming a large change in the future.

Det är med små steg varje dag vi gör den stora samlade skillnaden.

Anna


Happy new blogging year :)

I’ve been here on wp since 2012 and this is my journey from then until now.

Jag har hängt här på wp sedan 2012 och här följer min blogghistoria från då till nu.

First I was afraid, I was petrified…

Första årets närvaro här framkallade i det närmaste rädsla och skräck


I used the blog platform only as a showroom for my art. As you see, no likes, almost no comments and compared to my views stats today very few views and visitors.

Jag använde bloggen enbart som showroom för min konst. Som ni ser, inga likes, nästan inga kommentarer och ganska få visningar jämfört med dagens statistik för min blogg.


My blog didn’t reach out very far either. Mostly Sweden visits/views. 

Min blogg nådde inte särskilt långt ut i världen när det gäller visningar och besök.

It didn’t get much better the next year 2013, but you can see some improvements in stats. 

Nästkommande år visade upp små förbättringar i statistiken.


I got likes and comments! That was fun, but still scary. I didn’t really know what to do with   comments. Was I supposed to answer them or just let them be?

Det året dök det upp kommentarer och gilla-markeringar på bloggen. Kommentarer skrämde mig fortfarande. Skulle jag besvara dem eller låta dem bara stå där?


Fortfarande toppade Sverige flagglistan.

Sweden still was in the top of the flaglist.

The third year I started to get something about blogging, but I still didn’t get the idea of interacting.

Tredje året började jag fatta lite mer av bloggandet men jag fattade fortfarande inte att interaktionen med andra bloggare kunde öppna upp helt nya dimensioner av bloggandet.


I was glad for the increasing stats. I didn’t know it was possible to get even higher numbers than this.

Jag tyckte dessa siffror i statistiken var enorma för min lilla blogg. Jag fattade inte att det gick att få ännu högre siffror.


Sweden was still on top of the flaglist but more countries showed up in the flaglist. I was on something the end of this year.

Sverige höll fortfarande topplaceringen i flagglistan, men fler länder dök upp på listan det året. Jag hade komit något på spåren i slutet av det året.

I discovered the interacting!

Jag upptäckte interaktionen!


Just look att the booming stats. I got,what I felt, millions of likes, comments and views.

Kolla statistikhöjningen. Jag fick miljoner gilla, kommentarer och visningar, kändes det som.


The flaglist looked totally different that year. My blog had traveled out in the world.

Flagglistan hade förändrat utseende. Min blogg nådde ut world wide.

Was this possible to to top?

Gick det att toppa detta år?


Yes it did. By interact a little bit more.

Ja då, det gick genom att interagera lite till.


Det året hade flagglistan ca 100 länder totalt.

About 100 countries showed up in the flaglist.

Was that possible to increase?

Gick det att nå ut till ännu fler länder?Yes it did. The total flaglist shows 146 countries for 2017 blog year.

Jäpp. Flagglistan för 2017 innehåller 146 olika länder, som besökt bloggen.

What do I want to say about this stats journey?

Vad vill jag säga med denna statistikresa?


Vi börjar alla från scratch och det är vad vi själva gör som påverkar statistiken.

All of us starts from scratch and it is what we do that effects the stats.


Happy new blogging year!

Anna

December 31 2017

Last drawing diary for 2017 and the beginning of 2018 starts soon. In futher posts I will explain in words what I want to say with this drawing.

But for now until then…

HAPPY NEW YEAR ALL OF YOU!

Thank for a great blogging year again 🙂

Anna

From me to you


This Christmas I learned new wishing words. “May you be a blessing“. That’s beautiful words I think. But I added two more words. 

I will let these words guide me from now on. If you like them you are welcome to spread this drawing as much as you like.

If we learn to pay better respect to nature then we will be wiser in all our other decisions too I believe.

Merry Christmas to you all! 

And yes I know, everyone of you don’t celebrate Christmas, but in that case I wish you a merry weekend instead 🙂

Anna

December 10 2017 Nobel Prize day

Today it’s the Nobel Prize day. Big official day in Sweden for many. For me it’s just an ordinary day, but I think it’s nice and important to give smart people some attention for their efforts in science, litterateur and peace. The Nobel prize day is such attention day.

We are all smart people and we are all capable of making efforts for good causes. I think blogging is a constant ongoing peace project and a nice way to discover new knowledge about our world. So…

I have a prize to give to you all for join this peace project. You may never get the Nobel Prize but you always have this award 🙂


All bloggers award. May your niceness spread around the world. Happy blogging!

Anna

December 7 2017 White stuff morning

I woke up to a white ground outside, but shortly after that the ground turned grey again.

It was shovel free snow, so it was beautiful and all good.


I don’t mind it’s not much snow yet. I like a white Christmas though, but then it can be Spring again I say 🙂

Here’s a Swedish winter song about how fun it is when it’s snowing. I liked snow as a kid. Snow ment skiing and other fun things to do outside. Someone else shoveled the snow, so we kids only had fun when snow arrived.

Do you like snow? 

Anna

December 6 2017 herons in the air

This tine of year we can watch herons fly by over the city roofs. It’s amazing watching those birds. 

Så här års flyger gråhägrar i flertal över hustaken i stan. Fantastiskt att få se hägrarna på så nära håll mitt inne i stan.

Apropå fåglar. Ett boktips så här i juletider. 


En underbar liten historia. En liten fågel i juletid av Fannie Flagg.

Speaking of birds. Have you read the wonderful book by Fannie Flagg?


A Redbird Christmas

Have a nice morning, day, evening and night where ever you are 🙂

Anna

December 5 2017 baking ginger bread snaps

This is my way of baking ginger bread snaps. I don’t get hungry when baking 🙂

Så här bakar jag pepparkakor. Mycket av degen försvinner direkt utan att passera plåt och ugn 🙂

One Swedish Christmas song is about three ginger bread men.

Have a nice day 🙂

Anna