Can I write like this? Kan jag skriva så här?

Senast 9 januari 2018 ska synpunkter på Infart västra Trosa vara inne. Jag knåpar på ett förslag. Jag har redan i tidigare samrådsrundor framhållit sakliga skäl till att avbryta projektet så denna gång vill jag göra något helt annat. 

The new big road project has asked the citizens for opinions. We have until January 9 to send in opinions. I have tried to write something totally different from what I wrote at previous opportunities to leave opinions. 

So how about this kind of approach?

Kan jag skriva så här?

Best decision makers,

You can make history.

Which history will you make?

Do you want to be proud of how your decisions helped make your children, grandchildren and grandchildren perceive 50 degree C Summer days without access to water and 40 degree C cold winters without heating energy available? That food can not be produced because all cultivated land is under construction and can not be accessed?

You can make history.

Which history will you make?

You have the unique chance of participating in the change. You may be the one who took the first step to end The Emission Age.

In the future, you can say to your children, grandchildren and grandchildren that the antropocen era became an era in which mankind ultimately affected the climate of the planet positively and made it green again, offered all humans comfortable, safe living environments and made it possible for everyone to find good food and always breathe clean air.

Be the one who cancel project new big road in Trosa. No one remembers those who followed those who took the first step. But the one who took the first step to improving climate change. That person everyone remembers.

You can be the one who begins the ending of The Emission Age.

You can make history.

Which history will you make?

Bästa beslutsfattare,

Du kan gå till historien.

Som vad väljer du själv.

Vill du stoltsera med hur dina beslut bidragit till att era barn, barnbarn och barnbarnsbarn varje dag kanske måste utstå 50-gradiga sommardagar utan tillgång på vatten och 40 grader kalla vintrar utan uppvärmningsenergi att tillgå? Att mat inte går att närproducera eftersom all odlingsmark ligger under bebyggelse och inte går att komma åt?

Du kan gå till historien.

Som vad väljer du själv.

Du kan i detta nu välja att delta i förändringen, som skriver in Dig i historien, som den som tog första steget att avsluta utsläppsåldern.

Du kan i framtiden inför dina barn, barnbarn och barnbarnsbarn skryta om att antropocen blev en tidsålder där människan till slut påverkade planetens klimat positivt och fick den att åter grönska, erbjuda människan behagliga, trygga livsmiljöer och bereda alla möjlighet att äta sig mätta på näringsrik, närproducerad mat och alltid andas ren luft.

Medverka till att avbryta projekt Infart Västra Trosa, så har Du en god chans att vara den som tog första steget. Ingen kommer ihåg de som följde efter de som tog första steget. Men den som tog första steget till att förbättra klimatutvecklingen. Den minns alla.

Du kan vara den som inleder avslutet på utsläppsåldern.

Du kan gå till historien.

Som vad väljer du själv.

Vill du också lämna synpunkter, här är länken:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Sodermanland/projekt-i-sodermanlands-lan/vag-782-218-infart-vastra-trosa/

Anna

Advertisements

Save Trosa nature – Behåll och stärk Trosas natur

Läs detta före 9 januari 2018, så har du chansen att bidra till att bevara och stärka Trosas natur.

Read this before January 9 2018 of you want to participate in the efforts to save Trosa nature.


Du har antagligen redan läst att 2017 uppmätte de högsta medeltemperaturerna någonsin (sen vi människor klarat att mäta de värdena). I SvD uttalade sig professor Johan Rockström och sade följande: “Om vi ska kunna leverera på Parisavtalet får vi inte chansa. Om planetens förmåga att buffra våra utsläpp går ner måste vi minska våra utsläpp ännu snabbare.” Han sade också “Vad vi gör de kommande fem åren blir avgörande för klimatets framtid”.

You have probably already read about how 2017 was the warmest year ever since mankind started to measure temps. In the Swedish newspaper SvD the professor Mr Johan Rockström said “If we’re gonna live up to Paris agreement we can’t take chances. If the planet don’t have the same ability to buffer our emissions, we must decrease our emissions even faster.” He also said “what we do in the next five years will be crucial for the climat future.”

Så vad gör våra självberömmande Trosapolitiker i dessa klimatmedvetna tider?
DE TÄNKER BYGGA EN NY VÄG SOM FÖRSTÖR MASSOR AV NATUR OCH LEDER TILL KRAFTIGT ÖKADE UTSLÄPP!!!!
Vad gör myndigheterna som har som uppgift att skydda natur och tillse att klimatmålen efterlevs?
DE SÄGER PÅ TUSENTALS SIDOR I PROJEKTHANDLINGARNA ATT DET ÄR OK FÖR TROSA KOMMUN ATT BYGGA VÄGEN OCH ATT DET INTE LEDER TILL NÅGON STÖRRE MILJÖPÅVERKAN!!!!

Du har chans att förklara för dem att nya vägar leder till ökad trafik och därmed ökade utsläpp. För att säkra planetens klimat sett ur människans överlevnadsperspektiv behöver alla människor på jorden medverka till att MINSKA utsläppen och att det är bråttom.

So what do our self-celebrating politicians do in these climate conscious times?
THEY WILL BUILD A NEW BIG ROAD THAT WILL DESTROY FAR TOO MUCH NATURE AND LEAD TO POWERLY INCREASED EMISSIONS!!!!
What does the protect nature and climat goals authorities do?
THEY SAY IN ABOUT THOUSANDS OF PAGES IN THE PROJECT FILES THAT IT IS OK FOR TROSA MUNICIPALITY TO BUILD THE WAY AND THAT THE PROJECT WILL NOT LEAD TO NEGATIVE CLIMATE EFFECTS!!!!

You have the chance to explain to them that new roads lead to increased traffic and thus increased emissions. In order to ensure the planet’s climate viewed from the human survival perspective, all people on earth need to help reduce the emissions and that it is in a hurry.

Du kan lämna dina synpunkter på projekt Infart Västra Trosa senast den 9 januari 2018.

You can leave information about what you think of the new big road until January 9 2018.

Om du vill läsa mer om hur projektet påverkar kan du besöka ett inlägg på Fb Mötesplats 0156.

If you want to read more about how the project effects you can visit Fb Mötesplats 0156. It’s in Swedish, but maybe you can translate the text or find the like button anyway. If you leave a like you support the save Trosa nature efforts.

And some drawings


Anna

Moon over Lagnö – Måne över Lagnö

Just outside Trosa city you still can get out to places where nature still is larger than the people living areas. That means you can watch the sky without disturbing lights and high houses blocking the 360 view or at least about 180 view if you have the forest behind your back. Moon evenings are beautiful out there. Pitch dark around and only the moon lighten up the sky.

Alldeles utanför Trosa tätort går det fortfarande att komma ut till områden där naturen tar större plats än människors bebyggelse. Det innebär att månklara kvällar bjuder på storslagna upplevelser. Alldeles mörkt runt omkring och bara månen som lyser väg. Inga störande stadsljus och inga skymmande höga hus. Du kan forfarande se hela eller möjligen halva himlavalvet. En storslagen upplevelse.


Jag undrar vad gubben i månen tänker om oss människor här nere på jorden.

I wonder what the man in the moon thinks about us humans down here on earth.

What do you think he thinks?

Vad tror du att han tänker?

Anna

If tomorrow never comes?

If you haven’t seen the movie Tomorrow, do it as soon as you can.

Om du ännu inte har sett filmen Tomorrow eller I morgon, som den heter på svenska, se den så snart du kan. 

The film gives hope, we can still save the planet and ourselves, but we have to do something now, starting with our selves and don’t wait for others to do something first. 

Filmen ger många tips på vad vi själva kan göra och inte bara sitta och vänta på att andra ska börja före oss.


The film team has traveled around the world and in every corner of the world people do things right and believe that a change of living still is possible. They started with themselves and then the friends tagged along.

Filmteamet reser jorden runt och hittar överallt människor som vågat ändra inriktning och därmed påverkar klimatet mer positivt än tidigare. Det är bara att bestämma sig. Imorgon, men helst redan idag. De förändringsmodiga människorna började med sig själva, sen hängde deras vänner med och förändringen växer i omfattning för varje dag.

It’s our change that makes difference. Don’t wait for politicins or big companies to make the first move. They won’t do that. It is us that have to start the change in many small steps. 

Det är vårt agerande som gör skillnad. Vänta inte på att politiker eller stora företag ska ta första steget. De kommer inte att göra det. Det är vi som måste genomföra förändringar i det lilla med många små steg i rätt riktning.

Let tomorrow be a little bit greener than yesterday.

Låt imorgon bli lite grönare än gårdagen.

That’s how we make the change bit by bit becoming a large change in the future.

Det är med små steg varje dag vi gör den stora samlade skillnaden.

Anna


Happy new blogging year :)

I’ve been here on wp since 2012 and this is my journey from then until now.

Jag har hängt här på wp sedan 2012 och här följer min blogghistoria från då till nu.

First I was afraid, I was petrified…

Första årets närvaro här framkallade i det närmaste rädsla och skräck


I used the blog platform only as a showroom for my art. As you see, no likes, almost no comments and compared to my views stats today very few views and visitors.

Jag använde bloggen enbart som showroom för min konst. Som ni ser, inga likes, nästan inga kommentarer och ganska få visningar jämfört med dagens statistik för min blogg.


My blog didn’t reach out very far either. Mostly Sweden visits/views. 

Min blogg nådde inte särskilt långt ut i världen när det gäller visningar och besök.

It didn’t get much better the next year 2013, but you can see some improvements in stats. 

Nästkommande år visade upp små förbättringar i statistiken.


I got likes and comments! That was fun, but still scary. I didn’t really know what to do with   comments. Was I supposed to answer them or just let them be?

Det året dök det upp kommentarer och gilla-markeringar på bloggen. Kommentarer skrämde mig fortfarande. Skulle jag besvara dem eller låta dem bara stå där?


Fortfarande toppade Sverige flagglistan.

Sweden still was in the top of the flaglist.

The third year I started to get something about blogging, but I still didn’t get the idea of interacting.

Tredje året började jag fatta lite mer av bloggandet men jag fattade fortfarande inte att interaktionen med andra bloggare kunde öppna upp helt nya dimensioner av bloggandet.


I was glad for the increasing stats. I didn’t know it was possible to get even higher numbers than this.

Jag tyckte dessa siffror i statistiken var enorma för min lilla blogg. Jag fattade inte att det gick att få ännu högre siffror.


Sweden was still on top of the flaglist but more countries showed up in the flaglist. I was on something the end of this year.

Sverige höll fortfarande topplaceringen i flagglistan, men fler länder dök upp på listan det året. Jag hade komit något på spåren i slutet av det året.

I discovered the interacting!

Jag upptäckte interaktionen!


Just look att the booming stats. I got,what I felt, millions of likes, comments and views.

Kolla statistikhöjningen. Jag fick miljoner gilla, kommentarer och visningar, kändes det som.


The flaglist looked totally different that year. My blog had traveled out in the world.

Flagglistan hade förändrat utseende. Min blogg nådde ut world wide.

Was this possible to to top?

Gick det att toppa detta år?


Yes it did. By interact a little bit more.

Ja då, det gick genom att interagera lite till.


Det året hade flagglistan ca 100 länder totalt.

About 100 countries showed up in the flaglist.

Was that possible to increase?

Gick det att nå ut till ännu fler länder?Yes it did. The total flaglist shows 146 countries for 2017 blog year.

Jäpp. Flagglistan för 2017 innehåller 146 olika länder, som besökt bloggen.

What do I want to say about this stats journey?

Vad vill jag säga med denna statistikresa?


Vi börjar alla från scratch och det är vad vi själva gör som påverkar statistiken.

All of us starts from scratch and it is what we do that effects the stats.


Happy new blogging year!

Anna

December 31 2017

Last drawing diary for 2017 and the beginning of 2018 starts soon. In futher posts I will explain in words what I want to say with this drawing.

But for now until then…

HAPPY NEW YEAR ALL OF YOU!

Thank for a great blogging year again 🙂

Anna

No 28 drawing in my goals for 2017

Maybe this will be the last drawing in the 2017 drawing goals. My plan is to make 103 drawings and this is no 28, so my drawing goals for 2018 will be the same as 2017 and 2016. This is the longest drawing project I have started and still working on. I easily get bored, so long projects are not for me, but this project is still so exciting.


My inspiration comes from a Swedish space poem. People have left earth because they have destroyed their chances of still live there. The spaceship they travel in has lost the course and will end up in nowhere in universe.

They kind of have a jombotron in the ship showing them memories from earth. But that thingie will no longer show views from earth. It hurt to much to se the destruction scenes from earth. The transmissions are to painful to receive. The stones on earth shout out in despair and clouds of shame damage the receiver technique.

Anna

Puzzle calendar finished

In the post Make a puzzle calendar I told you about the idea of making a puzzle calendar.


First day section.

No the puzzle is finished.


Prep for next year. All packed in 24 little envelopes ready for next December puzzle calendar.


This was a fun thing to do in the December days waiting for Christmas Eve.

Anna

From me to you


This Christmas I learned new wishing words. “May you be a blessing“. That’s beautiful words I think. But I added two more words. 

I will let these words guide me from now on. If you like them you are welcome to spread this drawing as much as you like.

If we learn to pay better respect to nature then we will be wiser in all our other decisions too I believe.

Merry Christmas to you all! 

And yes I know, everyone of you don’t celebrate Christmas, but in that case I wish you a merry weekend instead 🙂

Anna

What’s on Santas mind?

What do you think goes on in Santas head right now?

Vad tror du tomten funderar över i dessa dagar?

Anna

Will we make it this year?

Last years total stats


Number of viewa 29588.

Stats today December 4


Views number 29327.

December isn’t over yet, so we atill have a chance to beat last years number of views.

Not that I’m counting….hehehe. Somehow I do, but blogging is all about having fun, not counting numbers in stats. The number of views depends on how much you post and interact with other bloggers. This year I didn’t find as much time as last year to hang out here with all of you, so that’s what the stays shows. My lack of time to interact. 

Anna

December 4 2017 my favourite things

The list of things I wanna do is longer, but these are a few of my favourite things to do this time of year. So between the must do things I go to this list.

My concern right now is what to do with this yarn and fabrics.


I want to find out something nice to embroidery. A landscape format or a tall lighthouse format? I have no idea yet. Do you?

Anna

Make a puzzle calendar 

Find a puzzle you like. Set every piece on its place. Divide it in 24 sections. Put the pieces for every section in an envelope or something else that collects the pieces, set a number on each envelope. Ask your friend or someone’s in your family to do the same.

Switch puzzle with each other at December 1st and start building your calendar puzzle. One section per day until Christmas eve. By then you will have the whole picture 🙂


If you don’t have any puzzle friend, use your own puzzle as a calendar puzzle even if you already built it when you made the calendar.

This is fun. My family came up with the idea last year. 

Anna

The end of November

Do you have any November song? This is one of the Swedish November songs by Laleh.

Tomorrow it’s the last day of November. After that it’s all about Christmas for many people. I’m not a Christmas maniac, but I do like some Christmas things. 

Do you get stressed over Christmas or do you stay calm despite the Christmas madness with shopping and planning and everything else around the month of December?

I did a test drawing some years ago. What do you see? The scream or the cute little dog?


Anna

Mondays


Who invented Mondays?

Anna