Hälsorevolutionen Health revolution

Jag har läst Maria Borelius bok Hälsorevolutionen.
En ögonöppnare och en bra inspirationskälla till att öka funderingarna kring vad vi väljer att äta och vad de valen får för konsekvenser för vår hälsa.

Till vissa delar fick jag bekräftelse på att jag väljer klokt när det gäller viss typ av mat, men till andra delar fick boken mig att vakna upp och omedelbart försöka justera en del dåliga val och göra kloka val även där.

Jag gillar bokens gör-lite-som-det-passar-dig-pröva-dig-fram-inställning. Jag behöver inte huka för pekpinnar eller känna mig korkad för att jag fram till nu kanske gjort mindre kloka matval.

Jag fick inspiration att genast försöka förbättra mina mindre smarta val. Det gav resultat direkt de första testdagarna. Jag känner mig piggare när jag avstår så kallad inflammationsdrivande mat och instället väljer antiinflammatorisk mat. Det var inte heller särskilt svårt att justera “felen” eftersom jag till stor del redan väljer antiinflammatorisk kost utan att jag direkt visste om det.

Läs gärna boken om du vill veta mer och fånga upp inspiration till att tänka vidare på hur du själv kan påverka din hälsa.


I have read Maria Borelius’s book The Health Evolution. (I don’t know if it’s available in English. She lives in England but writes in Swedish)

An eye-opener and a good source of inspiration to increase the thoughts about what we choose to eat and what consequences that means for our health.

To some extent, I received confirmation that I choose wisely when it comes to some type of food, but in other parts, the book prompted me to wake up and immediately try to adjust some bad choices and make wiser choices.

I like the book’s do-it-just-as-it-fits-you. I do not need to duck for pointers or feel stupid because I have made less wise choices.

I was inspired to immediately try to improve my less smart choices. It noticed a difference day one. I feel more alert when I renounce so-called inflammatory food and instead select anti-inflammatory food. It was also not very difficult to adjust the “mistakes” because I often already choose anti-inflammatory diets without directly knowing it until now.

Please read the book if you want to know more and catch inspiration to think about how you by own actions can affect your health through food choices.

Anna

Advertisements

Liv 3.0 Life 3.0

Max Tegmark har skrivit ännu en mycket intressant bok. Liv 3.0.

Max Tegmark has written another very interesting book. Life 3.0.

I think we all should read that book. It’s important to all of us. It’s about how we can or can’t choose to deal with future development of AI.

Den här boken borde vi alla läsa. Den innehåller viktiga tankegångar krobg hur vi kan och inte kan hantera framtidens utveckling av AI.


It’s a mind travel through the possibilities of AI and how mankind fits in a future AI world or even universe.

Vi får följa med på en tankeresa kring möjligheterna med AI och hur vi människor kan anpassa oss efter en värld eller till och med ett universum med AI.

Reading that book gave me lots of thoughts I couldn’t imagine that I had about AI before.

Bokens innehåll öppnade många nya tankegångar kring AI som jag inte hade fått utan att läsa boken.

Read the book! That’s all I can say. Your future can depend on how we together develop AI.

Läs boken! Din framtid beror på hur vi tillsammans utvecklar AI.

You can also read more at Future of Life Institut

Anna

Brave people

I’ve recently read two interesting books from two of the too few brave people in the world but in totally different ways.

Professor Hans Rosling Hur jag lärde mig förstå världen

If you never came across professor Roslings TED talks check this one out for an example.

He tried to made us understand the world from a different kind of view.


That’s what the next book writer tries too. Her stories are heartbreaking but very important to read if we ever gonna realize that world peace os the only way for all of us to survive.

Asli Erdogan Inte ens tystnaden är längre vår egen 

We need more brave people in the meaning save earth and all living beings, not just a few that thinks alike and despise everything else.
I want to be able to hear and read what everyone thinks, not just the ones who for the moment have the “right” or the only allowed opinion. Sometimes the ones with a different opinions have right and sometimes the one with the “right” opinion have right. Why is it so hard to accept different opionions for some people? It’s our differences that makes us interesting. It’s between our different points of view the brilliant ideas being born.

Anna

Demokrati – Democracy

After Swedish text comes a translation to English/ANNA

En samling medborgare har gjort ett upprop som handlar om att vi måste börja prata om hur vi ska behålla vår demokrati till framtiden.
#vimåsteprata
https://www.svd.se/demokratin-ar-hotad–vi-tanker-forsvara-den

Det uppropet fick mig att skriva följande text:

Om du svarar ja på följande fråga…

1. Tillhör du en av dem som tror på demokratin som det bästa, men kanske också det svåraste styrelseskicket?

…då kan du mycket väl vara en av de som dagligen begår demokratibrott utan att ens tänka på att du faktiskt gör det.


I fjärde upplagan av Medborgarboken står att läsa om demokratins sex grundvalar:

1. Rättsäkerhet
2. Rösträtt
3. Tros-, yttrande- och tryckfrihet
4. Församlings- och föreningsfrihet
5. Näringsfrihet
6. Rätt till utbildning

Kanske håller du med om dessa demokratins grundvalar och till och med utger dig för att försvara dem dagligen.

Men tänk om just du utan att tänka på det bryter mot dessa grundprinciper. Tänk ännu värre, om du bryter dem medvetet och fortfarande hävdar att du står upp för demokratin. Tänk om du halvt medvetet och halv omedvetet begår demokratibrott genom att någon gång då och då se genom fingrarna några enstaka gånger, som du sedan tappar räkningen på. Tänk om du då fortfarande försöker hävda att du försvarar demokratiska värden.

Hur många gånger kan vi helt vanliga medborgare begå demokratibrott utan att känna av några negativa konsekvenser av det?

Handen på hjärtat:

Har du som politiker någongång stönat över plikten att diarieföra handlingar, som av dig uppfattas som besvärande för dina ädla mål och syften? Har du tvingat tjänstemännen, som är satta att förvalta offentlighetsprincipen, att lägga handlingarna åt sidan?
Varje gång du gör det begår du ett demokratibrott.

Har du som politiker inte haft tålamod att lyssna på hela det politiska spektrat i er beslutande församling utan istället försökt att skrämma motståndarna till tystnad eller helt enkelt bara kört över dem för att slippa höra kritik mot dina ädla mål och syften?
Då begår du också demokratibrott.

Har du som tjänsteman inom en myndighet någon gång själv brutit eller tvingats bryta mot offentlighetsprincipen eller mot andra lagar för att myndighetens måhända ädla agenda ska nå framgång oavsett om den följer lagen eller inte?
Då har du begått demokratibrott.

Har du som myndighetstjänsteman någon gång tvingats eller själv valt att lämna oriktiga upplysningar till medborgare i syfte att dölja felaktiga beslut eller vägrat lämna ut offentliga handlingar trots att du vet att medborgare har rätt till korrekta upplysningar och att erhålla insyn i offentlig förvaltning?
Då har du begått demokratibrott.

Har du som medborgare suckat över myndigheternas krångliga regelverk och ärendegångar och försökt påverka handläggare eller politiker att hoppa över de krångliga leden och gå rakt på sak, strunta i reglerna?
Då har du begått demokratibrott.

Har du som medborgare hotat, manipulerat eller mutat politiker och tjänstemän vid myndigheter för att få igenom dina storslagna planer, som tydligt bryter mot rådande lagstiftning?
Ja, då har du begått demokratibrott.

Har du som medborgare bevittnat några av ovanstående scenarion och misstänker demokratibrott, men valt att inte göra något åt det av olika orsaker. Ja, då kan du också ha begått demokratibrott.

Har du som medborgare blivit utsatt för några av ovanstående demokratibrott och försökt söka rättelse och på den vägen mötts av ännu fler demokratibrott, givit upp och slutat att anmäla misstanke om demokratibrott. Då kan du också ha begått demokratibrott.

Det är inte extremismverksamheter som utgör det största hotet mot demokratiska ordningar. Det är alla vi vanliga medborgare, som då och då får för oss att lämna de demokratiska grundvalarna därhän. Förmodligen inte av ondo utan av ren aningslöshet.

Demokratiska styrelseskick kräver mycket av varje medborgare. Låt oss visa för varandra att vi har den kompetens som krävs för att upprätthålla eller kanske till och med återupprätta de demokratiska grundvalarna i vår värld. Vi kallar oss ändå den mest intelligenta varelsen på jorden. Låt oss leva upp till det.

Tänk på detta nästa gång du väljer att se mellan fingrarna som politiker, myndighetstjänsteman eller som vanlig medborgare.

Vi måste alla hjälpas åt att försvara demokratin. Eller vill ni lämna över världen till era barn och barnbarn i något annat styrelseskick?

Partly Google translation of my Swedish words
#vimåsteprata (means #we have to talk)

Some Swedish people wants to talk about Sweden democracy and defend it.
https://www.svd.se/demokratin-ar-hotad–vi-tanker-forsvara-den

That initiative made me write these words:

If you answer Yes on the following question …

1. Do you belong to the group of people on earth who believes in democracy as the best, but perhaps also the most difficult way to rule our world?

… then you may very well be one of those who commit demokratic crime daily without even thinking that you actually do it.

The fourth edition of the Citizens’ Book (a Swedish book from 1950´s) tells us about the six foundations of democracy:

1. Legal certainty
2. Voting rights
3. Freedom of belief, freedom of speech and freedom of the press
4. Assembly and association freedom
5. Freedom of trade
6. Right to education

Perhaps you agree with the foundations of these foundations and even act to defend them daily.

But what if you brake these basic principles without thinking. Think even worse, if you break them consciously and still claim to stand up for democracy. Consider half consciously and half unconsciously committing democratic crime by occasionally looking through your fingers a few times. Imagine if you still try to claim that you defend democratic values.

How many times can we all common citizens commit democratic crime without feeling any negative consequences?

Hand on heart:

Have you ever as politicians sigh over the duty to document actions that are perceived as inconvenient for your precious goals and purposes? Have you forced the officials, who are set to manage the publicity principle, to put the actions aside?
Each time you do so, you commit a democratic crime.

Have you, as a politician, not been patient in listening to the entire political spectrum of your deciding assembly but instead trying to scare your opponents to silence or simply ignore them to avoid criticizing your noble goals and purposes?
Then you also commit democratic crime.

Have you, as an official of an authority, ever broken or violated the public principle or against other laws in order for the authority’s worthy agenda to succeed, whether it is in compliance with the law or not?
Then you have committed a democratic crime.

Have you, as a civil servant, ever been forced or yourself chosen to give false information to citizens in order to conceal wrong decisions or refuse to file public documents even though you know that citizens are entitled to accurate information and to gain transparency in public administration?
Then you have committed a democratic crime.

As citizens, have you wined over the authorities’ complicated rules and cases and tried to influence officers or politicians to jump over the fences and go straight to the point, ignore the rules?
Then you have committed a democratic crime.

Have you threatened, manipulated, or gived money to politicians and government officials to get through your grand plans that clearly violate current legislation?
Yes, you have committed a democratic crime.

Have you witnessed some of the above scenarios as a citizen and suspect democratic crime, but chosed not to do anything about it for various reasons. Yes, you may also have committed a democratic crime.

If you have been subjected to some of the above democratic rituals and attempted to rectify and, on that road, have been met by more democratic violations, given up and stop reporting suspicions of democracy. Then you can also have committed a democratic crime.

It is not extremism that constitutes the greatest threat to democratic arrangements. It’s all we ordinary citizens, who occasionally leave the democratic bases. Probably not of evil but of pure ignorance.

Democratic governance demands a lot of every citizen. Let us show each other that we have the skills required to maintain or even restore the democratic foundations of our world. We still call us the most intelligent creature on earth. Let’s live up to it.

Think of this the next time you choose to look between your fingers as politicians, government officials or as regular citizens.

We must all help to defend democracy. Or do you want to leave the world to your children and grandchildren in any other way?

Anna

Böcker och livet Books and life

Found an interesting post over at Leah’s blog about books.

Here’s a translated qoute from that post.

My relationship with books is and has always been special. I have relationships with the books, the stories, the poems and the process. I have a strong empathy and experience what the author wants to convey. I borrow a lot of books in the library and on return, it is like taking leave of a friend. All books teach me something, whether I like them or not. They come into my life, learn something, and then they go … It’s like people. People who come into my life for some time, do that for a reason. That’s why I’m going to learn something.

Go to original post to read and leave comments.

Hos Leah kan ni läsa en härlig text om hur böcker kan fylla våra liv med glädje.

Den fick mig att minnas att jag målat denna bild.


Anna

Gösta Berlings saga – The story of Gösta Berling

Do you remember the post of a wonderful gift that I received from a friend?


A whole bunch of old books written by Selma Lagerlöf, first female that got the litterateur Nobel Prize.

The books are over hundred years old, but the stories are still worth reading. I finished the first one, Gösta Berlings saga – in English The story of Gösta Berling. I have read it before long time ago, but I found it worth reading again. It’s a Swedish classic novel.


Even if the story takes place somewhere in the 1800 century the story could be about today’s politicians. There’s a bunch of almost useless (they don’t like hard work very much) people living in a house where they party almost all the time. Everyone of them have grandiose plans that never happens. If they happens they go wrong and the grandiose part is no longer grandiose.

It is also a love story, a story about pride and a fun story. The book has everything you want from a book. Read it if you find a copy somewhere. The book is translated to about 50 languages.

If you want to know more about Sweden life in 1800 century, this could be an interesting book as well.

Anna

December 6 2017 herons in the air

This tine of year we can watch herons fly by over the city roofs. It’s amazing watching those birds. 

Så här års flyger gråhägrar i flertal över hustaken i stan. Fantastiskt att få se hägrarna på så nära håll mitt inne i stan.

Apropå fåglar. Ett boktips så här i juletider. 


En underbar liten historia. En liten fågel i juletid av Fannie Flagg.

Speaking of birds. Have you read the wonderful book by Fannie Flagg?


A Redbird Christmas

Have a nice morning, day, evening and night where ever you are 🙂

Anna

Read my December story!


Read my Christmas story that starts today December 1. 

In Swedish it’s called Du finns, in English that’s like You are. The story is about how important it is for everyone to feel the are allowed to participate and be seen. That goes for both young and adults.

Check out this link.

https://dufinns.wordpress.com/2016/12/01/1december/

In the comments you find the English text if you can’t read Swedish.

For you who was following this blog last year, yes, this is a rerun of last years story.

Every day you will find a new chapter on that blog. Happy reading.

Let me know what you think 🙂

Anna

A wonderful gift


The other day a friend gave me old books no longer in use. They’re from the beginning of 1900 century and written by the first woman Nobel Prize winner in literature Selma Lagerlöf. I read some of her books before, but now I have plenty more to read. She was a good writer and it’s very interesting to dive in the Swedish 1800-1900 centuries even if it is fiction. Her books gives us an idea of how it was back then. Her book is based on true stories, so it’s learning to read the books.

One of the stories is about the time when many Swedes moved to Jerusalem because of their faith. Many moved to America too, but some took the way to Jerusalem instead.

So now all I have to find is time to read these books. They are over hundred years old. Imagine that. The wings of history sings when I open the books.

I think her books are translated to other languages, so if you find her books somewhere near you and in your language, take the chance to read a book or two.

Anna

Gnällspiken och hans behårade fästing – The grumpy one and his furry tick


Jag har läst en rolig och tänkvärd bok med härligt humoristiska och skickliga teckningar. Om du inte har vägarna förbi Gnesta eller Trosa bokhandel kan du hitta Olle Qvennerstedts bok Gnällspiken även här till exempel.

I’ve read a great book with humour and thoughtful excellent drawings. It’s in Swedish, but at the writer and illustrators blog you can find drawings in english.

You can also visit
http://olleqvennerstedt.com/illustration/
and check out Olle Qvennerstedt’s beautiful paintings.

We need drawings like in this book and at Olle’s blog, in this crazy world we all live in.

Anna

Herregud & co (Deargod & co)

This is a little book that lighten up my day everyday. My family got it as a present and this present last everyday as long as we live. 

Everyday it’s new wise or funny words worth thinking of.


Most days it’s Swedish text, but some days are in English. This one is a Dalai Lama quote.

The books name Herregud & co is created by Royne Mercurio.

If you want to see more you can check out the fb page herregudco

I think you find Swedish, English und Deutch texts there if you scroll down the page.

Anna

Mannen som planterade träd The man who planted trees

I read a wonderful classic litte story the other day about The man who planted trees by Jean Giono.

Här om dagen läste jag en underbar liten historia som ger hopp om att varje liten människas gärning kan göra stora goda underverk.

Boken heter Mannen som planterade träd, författare Jean Giono.

Original title: L’homme qui plantait des arbres

The story so clearly shows that one human being can do great things without great resources. Helping nature can never be wrong and this man in the story shows how we can be nice to nature and humans at the same time. It´s a story made up, but it could be real. It´s possible to achieve such greatness if we want to.

He devoted his life to plant trees and after many years he had created an enviroment that people could live in again. The trees gave people water again.

In my area people, well politicians and people hungry for money mostly, thinks trees are useless. They´re not!

Anna

Sommarläsning Summer reading

På sommaren kan du ligga i hängmattan och läsa en god saga.

Pröva med Sagan om en onödig väg om en trios sannolika framfart i en liten stad. Länken innehåller hela sagan. Läs och dela den gärna vidare 🙂

Den kan både ge dig skratt och eftertanke i lagom doser. Den kan också hjälpa dig att upptäcka de Ville, Valle och Viktor du har i ditt område.

Summer is a good time for reading stories. I have a suggestion.

The tale of an unnecessary road about Yanno Dunno and Victor. The link contains the whole story for free 🙂

It’s a fun story and one that maybe leave you with thoughts.

It’s not only in my town the politicians plans new big unnecessary roads. It happens at Leslies place too.

As Sonofabeach96 says in a comment on another post about destroying nature for building new big roads

“If unsure about their motivations, just follow the money. Simple as that. Anyone who thinks otherwise is delusional, I’m afraid. Sad, indeed. 😕”

Read the story if you haven’t already. You might learn how to discover your Yanno, Dunno and Victors at your place.

Anna

 

Sagan har spridit sig till itrosa.se – The tale continue to spread

Titta! www.itrosa.se har uppmärksammat sagan om Ville Valle och Viktor

ITrosa är en nättidning som på ett mycket trevligt sätt rapporterar om Trosahändelser, så besök gärna sidan och läs mer om Trosa. Besök också tidningens fb-sida om ni vill ge artikeln ett gilla.


Look! My tale has spread to a local newspaper on internet. At www.itrosa.se you’ll find many articles about events in Trosa. Give it a read. It’s in Swedish though. If you eant to give the article a like, please visit the fb page itrosa and leave a like.


Vill du ocskå sprida sagan till dina läsare får du gärna göra det. Berätta gärna vart den hamnar.

If you want to share the tale too, please tell us about it and let us knoe where we find the reblog or linkback.

Anna

The tale is spreading again 

Thomas at aspiblog

 

has shared the tale about an unnecessary road at paper.li


Sharing is caring, so thank you very much Thomas 🙂

You can read the whole story here

In Swedish, Ville Valle och Viktor

In English, Yanno Dunno and Victor


And please stop by Aspiblog and look at beautiful Scotland photos. 

Anna