Graduation season in Sweden

This time of year it’s graduation time in Sweden. When you finished your twelfth school year it’s time to end an era in your young life. Either you decide to study some more and go to university or you take some time to think of what to do next. The second choice often means you have to look for a job to finance your thinking time.

I’m still after almost thirty years still in the thinking period. I still don’t know what to,be when I grow up, so I work for my living and keep thinking.

What did you do after graduation? Or what will you do after graduation?

Here’s some old drawings I have done to some students that ended their twelve years in school and then moved on to next part of life.


And I also did a drawing to a student that did know what she wanted to do after graduation. She become an ambulance nurse. That’s admirable I think. Helping other people is great.

I just noticed something. All my drawings pictures blondes! I can assure you we are not all blondes here in Sweden. It just happens to be that these ones were bright haired 🙂

Anna

Advertisements

Coal boat – kolbåt?

I made this drawing with coal crayon. Denna bild gjorde jag med kolkrita.


It was fun but dusty. Det var kul men dammigt.

Anna

It’s spreading – Inlägget sprider sig

Mitt inlägg om insända synpunkter till Trafikverket om en kommande klimatsmart generation har spridit sig.

Titta in på fb-sidan Utveckla Trosa utan förbifart och gilla inlägget om du också vill stödja en klimatsmart framtid.


Vill du också dela inlägget är du välkommen att göra det. Vi behöver alla hjälpas åt att rädda vår planet från miljömarodörer som inte vill ge den kommande klimatsmarta generationen en bra start.
My post about the climat smart generation is spreading to the fb page Utveckla Trosa utan förbifart (save Trosa nature theme).

If you want to support Save Trosa nature movement, please stop by the fb page and give the shared post a like if you’re on fb. I’m not so you won’t find me there. I’m over here at wp if you want to leave a comment or a like 🙂

If you want to share the post, please feel free to do so if you want to help us save Trosa nature.

Sharing is caring as Danny use to say 🙂

Anna

No 35 drawing in my goals for 2018

It’s a slow process but I’m getting there eventually. This is no 35 of my goal of 103 drawings.

The space epos is still my source of inspiration. This verses is about four fantasy religions and some characters dancing around the whole phenomenon.

It is a weird story I tell you, but in many ways a story about the world today. It was written in the middle of 1900 century. But it could have been written today as well if the author had been alive.

Do you have any goals for 2018 or maybe even longer perspective?

Anna

Hur mycket vill du skänka bort? How Much Do You Want To Give Away?

(English text below the swedish)

I Sverige har vi sedan urminnes hävd något vi idag benämner allemansrätten. Den ger var och en rätt att vistas i naturmarker som inte tillhör den så kallade hemfridszonen kring bostadsbyggnader.

Den här rätten omfattar alla. Vi behöver inte äga mark själva. Vi behöver inte betala något. Vi behöver bara vara väldigt varsamma och försiktiga när vi vistas i naturen. Vi har inte rätt att skada något eller missbruka vår rätt på annat sätt.

Indirekt innebär denna upplevelse- och vistelserätt att vi också har ett visst medbestämmande över mark som lyder under allemansrätten. Den som på pappret äger marken måste ta hänsyn till allemansrätten och kan inte göra vad som helst med naturmarken utan att fråga myndigheterna. En del kallar det inskränkning av den fria äganderätten. En del kallar det helt enkelt allemansrätten.

Myndigheterna har vi, som allmänhet, byggt upp under många år. Genom vår rösträtt har vi format en kollektiv vilja genom lagstiftning, som myndigheterna har till skyldighet att efterleva. Allemansrätten handlar om att ge var och en rätt att kostnadsfritt vistas i naturen. Myndigheternas uppgift innebär att värna denna rätt på uppdrag av allmänheten, som har mycket liten möjlighet att bevaka sin rätt var och en för sig.

Så när en eller flera stora markägare får för sig att vilja göra något annat med sin naturmark, som innebär att allemansrätten inte längre kommer att gälla för de ytorna, måste de vända sig till myndigheterna och fråga först. Myndigheterna skall då väga olika intressen mot varandra och komma fram till ett beslut om huruvida idén att omvandla allemansrättslig mark till privat område är förenlig med de regelverk som råder.

Om vi invånare inte tycker myndigheterna uppfyller sitt uppdrag kan vi på olika sätt försöka påverka och göra våra röster hörda. Det mest direkta sättet att göra sig hörd handlar oftast om att skriva brev till myndigheterna och förklara för dem att vi tycker deras beslut stämmer dåligt med rådande regelverk.

Ett annat sätt handlar om att en gång var fjärde år aktivt göra ett val av politiker, som både direkt och indirekt styr myndigheter. När vi tycker att vår egen röst inte går fram, kan vi samla ihop oss flera stycken eller till och med många i en stor flock för att stämma upp i en kör i syfte att höras bättre.

Allt det här vet de flesta.

Så nu ställer jag frågan till just dig?

Hur mycket allemansrättslig yta kan du tänka dig att avstå?

I Trosa tycker valda politiker och myndigheter att 60 hektar naturmark samt många hundra ytterligare hektar är helt okej att skänka bort ur den allemansrättsliga kollektiva tillgången. Kommuninvånarna ska utöver den förlorade naturmarken också ligga ute med hundratals miljoner kronor under en lång tid, innan kommunkassan får in pengar för sitt tilltag att beröva invånare och turister på stora områden skyddsvärd naturmark.

Om vi frivilligt utan knot avstår denna enorma arealen naturmark, till stor del bestående av skogs- och åkermark, vad får vi istället? Det kanske är värt att släppa den kanske ni tänker.

Det här får ni i stället: 1 stycken 2 km lång asfalterad bilväg utan övergångar, ökat buller, ökade utsläpp, stort antal nya bostadsområden utan möjlighet till fritt naturnära strövande, ökad trafikstockning inne i Trosa, ökad skuldsättning i kommunens ekonomi, som påverkar skattesatsen uppåt i framtiden, större risk för vattenbrist när de vattenproducerande skogarna är borta, större risk för skadliga klimatförändringar när naturen, som tog hand om våra utsläpp försvinner, en hel minuts tidsvinst för de som bor i södra och västra Trosa, som är de enda som möjligen kommer att använda vägen, större tryck på kommunal service p g a kraftigt ökad befolkningsmängd.

Så vad tycker ni? Långa skogspromenader med finfina svamp- och bärfynd, fågelskådning, terränglöpning, uteritter, mtb-aktiviteter, bad- och strandliv, andra avkopplande vistelser i naturlig tystnad bort från stadens buller och larm. Är det verkligen något att ha när vi kan få allt ovan uppräknat i stället?

Skulle du som innehavare och medbestämmare genom allemansrätten verkligen vilja skänka bort så stora arealer naturmark med påföljande förlust av friluftsaktiviteter och dessutom behöva betala för det genom ökad skuldsättning? Du kan aldrig mer vistas i den naturmarken för den kommer inte finnas kvar, varken till dig, dina barn, barnbarn eller barnbarnsbarn.

Vill du ge dem en framtid i betong och asfaltmiljö eller en klimatsmart naturnära miljö?

Valet är faktiskt ditt. Vad vill du göra med vår gemensamma allemansrättsliga mark? Tror du att den är oändlig eller tror du att vi, som allmänhet måste bevaka att den finns kvar för all framtid?

Som sagt, valet är ditt och mitt. Jag väljer naturen och allas rätt att vistas i hälsosam, utsläppsfri miljö. Vad väljer du


Google translation

How much do you want to give away?

In Sweden, we have the rights of public access. That right gives everyone the right to wander in natural areas that do not belong to zones around residential buildings.

This right covers all people. We do not need to own land ourselves. We do not have to pay anything. We just need to be very careful when we visit nature. We are not entitled to harm anything or misuse our rights in any other way.

Indirectly, this right of public access means that we also have a certain degree of co-determination over land where the right to public access rules. The person who owns the land must take into account the right of public access and can not do anything with the natural land without asking the authorities. Some call it the restriction of the free ownership. Some simply call it right of public access.

As citizens, we have built up our authorities for many years. Through our right to vote, we have formed a collective will through legislation, which the authorities are obliged to comply with. The right of public access is about giving everyone a right to visit nature for free. The task of the authorities involves safeguarding this right on behalf of the public, who have very little opportunity to monitor their rights individually.

So when one or more large landowners may want to do something else with their natural land, which means that right of public access will no longer apply to those areas, they must turn to the authorities and ask first. The authorities will then weigh different interests against each other and reach a decision as to whether the idea of ​​converting right to public access land into private territory is in accordance with the regulatory framework in place.

If we do not think the authorities fulfill their mission, we can try and influence in different ways. The most direct way to be heard is usually writing letters to the authorities explaining to them that we think their decisions are badly in line with the prevailing rules.

Another way is to actively make a choice of politicians once every four years, who directly and indirectly control the authorities. When we find that our own voice is unsuccessful, we can gather several or even many in a big flock to sue in a choir for better hearing.

All this knows most people.

So now I ask you?

How much area of right to public access do you want to abstain?

In Trosa, politicians and authorities think that 60 hectares of natural land and hundreds of additional hectares are quite alright to give away from public collective access. Municipalities will, in addition to the lost natural landscape, also spend hundreds of millions of swedish crowns for a long time before the municipality gets money back for its efforts to deprive residents and tourists in large areas of protected natural land.

If we voluntarily disregard this huge area of ​​natural land, largely consisting of forest and arable land, what do we get instead? It might be worth dropping it maybe you think.

This is what you get instead: One 2 km long asphalt road without transitions, increased noise, increased emissions, a large number of new residential areas without the possibility of nature walks nearby, increased traffic jams within Trosa, increased debt in the municipality’s economy, which affects the tax rate upwards in the future, greater risk of water shortage when water-producing forests are gone, greater risk of harmful climate change when nature, which took care of our emissions, disappears, a whole minute’s time for those living in southern and western Trosa, the only ones that maybe will use the road, greater pressure on municipal services due to a heavily increased population.

So what do you think? Long forest walks with fine fungus and berries findings, bird watching, terrain rides, horseback riding, mountain biking activities, bathing and beach life, other relaxing stays in natural silence away from the city’s noise and pollution. Is there really something to save we can get everything listed above instead? I’m ironic here if you didn’t notice 😉

Should you as co-ruler of the right of public access really want to donate such large areas of natural land with the consequent loss of outdoor activities and also have to pay for it through increased indebtedness? You can never again visit nature, neither your children, grandchildren or grandchildren, because nature will not be there in the future.

Do you want to give them a future in a noisy concrete and asphalt environment or a pollution free climate-friendly natural environment?

The choice is actually yours. What do you want to do with our right to public access? Do you think it’s infinite or do you think we, as a public, have to make sure it’s there forever?

The choice is yours and mine. I choose nature and everyone’s right to live in a healthy, polluting environment. What do you choose?

Anna

Vad kan du göra? What can you do?

Vi talar och tänker alla kring klimatfrågorna just nu, tror jag. Vad kan du göra för att medverka till en snabbare övergång till ett fossilfritt samhälle?

Svara på frågorna i klimatdeklarationen så får du en startpunkt att utgå ifrån.


We all talk and think about the enviromental issues right now, I think. What can you do to imcrease the speed of the transition to a fossil free world?

Answer the questions in the carbon footprint measurement


Jag gjorde en översiktlig genomgång och insåg att jag har mycket att förbättra. Du kan läsa mer här:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/27/klimatdeklaration-carbon-footprint/

I did a quick overview and realized I have many improvements to make. You can read more here:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/27/klimatdeklaration-carbon-footprint/

Last year I did this painting. Förra året gjorde jag denna målning. Who of these frogs are you? Vem av grodorna är du?


Who do you really want to be? Vem vill du egentligen vara?

I am all frogs, but I want to be like the most wise frogs entirely, so I hve to keep working on some changes.

Jag är alla grodorna, men vill vara de mest kloka grodorna enbart, så jag har en del att jobba på.

Vi har inte tid att vänta på att andra ska börja förändringarna. Vi måste börja med oss själva.

We haven’t time to wait for others to start the changes. We have to start with ourselves.

Anna

A wonderful butterflies day 

Tiny little flying creatures can make my day over and over again. I’m talking about butterflies. Today I saw all these butterflies and also several of them. 

I live in paradise on earth and try the best I can to make our so called nature protection authorities to realize that. They don’t listen at all sadly enough, but I hope they someday will open their eyes and live up to the nature protection responsibility they actually have.

Until then I give thanks for everyday I still can experience this nature magic and still have hope for a better future for nature than the future the today nonprotection  authorities have in mind.

We need nature and nature is our soul healing. How can we even think something else than saving and protecting our nature?

This is quick sketches of today’s butterflies.


When you discover the butterflies universe you will never go back not notice all the butterflies. Just open your eyes wherever there’s some nature around. You will find butterflies 🙂

Anna

News from Save Trosa nature – Nyheter om Infart Västra Trosa maj 2018

Granskningsutlåtande för Infart Västra Trosa har nu kommit från Trafikverket.

Svaren på 52 inkomna synpunkter där merparten av synpunkterna uppmanar myndigheterna och politikerna att avbryta projektet med hänsyn till klimatmålen lyder från Trafikverket ungefär så här i sammanfattning (min översiktliga tolkning):

– klimathänsyn och politiska beslut är inte vårt bord,
– vägen har ingen negativ klimatpåverkan eftersom den innebär tidsvinster, min reaktion: beräknad tidsvinst anges vara drygt 1 minut, ja ni läste rätt 1 MINUT!!!! Hänsyn inte taget till risk för köbildningar i rusningstid
– vägen innebär inte ökade utsläpp eftersom den ska avlasta andra vägars trafik, min reaktion: om detta argument är gilitigt innebär det att man kan runda klimatmålens krav genom att sprida ut utsläppen på stora orörda och skyddsvärda naturytor, istället för att verkligen minska utsläppen genom att arbeta för att minska onödig fossilbilstrafik på befintliga vägar!

Granskingsutlåtandet finner ni på Vägval Trosa där ni också kan läsa om tidigare aktioner och ansträngningar för att få politiker och myndigheter att vakna upp till 2000-talets realitet, att på allvar börja följa klimatmålen och därmed lägga ner vägprojektet.


Vill ni läsa sagan om hur detta storslagna vägprojekt kom till och varför kan ni läsa om Ville, Valle och Viktor.

Vill ni läsa fler inlägg om det vansinniga vägprojektet kan ni gå till kategorin Trosa förbifart-Infart Västra.


Gör er röst hörd för försvaret av fortsatt skyddande av naturen, gör inte som myndigheterna, som struntar i både klimatmål och natur för en enda minuts teoretisk tidsvinst.


Be a bleesing to nature!

Google translation of Swedish text:

Inspection report for The new big road in Trosa has now come from the Swedish Transport Administration.

The answers to 52 comments received, in which most of the comments call on the authorities and politicians to cancel the project in view of the climate targets, is as follows from the Swedish Transport Administration (in my interpretation):
– Climate and political decisions are not our table,
– The road has no negative climate impact because it involves time gains, my reaction: Estimated time gain is stated to be just over 1 minute, yes you read right 1 MINUTE !!!! Consideration not taken to risk of queues during rush hour
– the road does not mean increased emissions because it will relieve the traffic of other roads, my reaction: if this argument is valid, it means that the climate targets can be met by spreading the emissions into large untouched and protected natural areas, instead of really reducing emissions by work to reduce unnecessary fossil fuel car traffic on existing roads!

The examination report is available in Swedish at Vägval Trosa.

If you want to read about how this madness project was born and why, you can read about Yanno, Dunno and Victor.

If you want to read more about the road project in previous post, go to category Trosa Förbifart-Infart Västra Trosa.

Don’t be like the authorities in Sweden, be a bleesing to nature instead!


Make your voice heard for all nature destroyment project. Say yes to protecting nature!


Anna

A magic evening in archipelago

I live in a place that is heaven on earth.

Some evenings are magic. When you go down to the seaside you can, if you are carefully and quiet, be part of nature. At least it feels like that when the birds around you don’t take a hike as soon as they see you.

I did this drawing after such moment. Two terns sat just a few meters from me and a little further away a grey heron stood still beside a swan at her nest. In the trees above me little birds were singing.


This heaven on earth place is so worth to protect for all future generations. Sadly our nature protection authorities doesn’t think so. It’s a big shame and actually it’s against the rules. But authorities doesn’t care to follow rules anymore in our area. 

I can’t understand what can be more important than to protect heaven on earth or nature as some call it 😉

But I will keep fighting for nature. Future generations must get the chance to experience this magic.

Anna

Spring again – Vår igen

Do I need to say more that this drawing?

Behöver jag säga mer eller säger teckningen allt?


Oh well, it’s beautiful outside anyway in Springtime.

Men våren erbjuder ändå en härlig tid på något vis.

Anna

Trosa Ultra Backyard 2018

Förra året dök det upp massor av löpare längs Trosas ågator och nu är det dags igen. Den 28 april går starten i Trosa Ultra Backyard. Loppet pågår i mer ön ett dygn om det finns löpare som klarar mer än 24 varv.

Last year a lot of runners showed up on the streets in Trosa Sweden. It’s time again. Trosa Ultra Backyard starts April 28 and goes on during more than 24 hours if some runners make more than 24 laps.

En kul och publikvänlig form av lopp. Spännande att följa hur många som orkar ända in till sista varvet.

A fun race to watch. Exciting to see how many that last the final lap.

Här kommer lite info från TUBs hemsida. Gå in där och läs mer.

Here’s some info about the race from TUBs webbsite where you can read more. It’s in Swedish, but maybe it’s possible to translate to your language.

Vad är en Backyard Ultra?
Detta är en annorlunda typ av ultramarathon, där varken tid eller avståndet är förutbestämt.
Loppet sker på en 6706 m slinga som börjar vid 11:00. Nästa start sker på varje heltimme. De löpare som misslyckas med att slutföra ett varv inom en timme kommer att avsluta tävlingen vid senast avklarat varv. Man måste ha klarat av minst ett varv för att vara med på resultatlistan. Löpare som kan fortsätta är delad etta varje varv. Vinnaren kommer att vara den sista löparen som slutför ett varv inom tidsfristen.
Källa: http://www.trosaultrabackyard.se/

What is a Backyard Ultra?
This is a different type of ultramarathon, where neither time nor distance is predetermined.
The race takes place on a 6706m loop starting at 11:00. The next start takes place on each hour. The runners failing to complete a lap within one hour will finish the race at the last completed lap. You must have completed at least one lap to be included in the results list. Runners that can continue are divided one every turn. The winner will be the last runner to complete a lap within the deadline.

Source: http://www.trosaultrabackyard.se/

I made a drawing inspired from last years race.


Anna

Who wants an alarm clock like this?


I like my work, but Monday mornings….well it would be nice with this kind of alarm clock sometimes 🙂

Anna

No 34 drawing in my goals for 2018

We’re still in a spaceship lost in space. One man worship the female pilot. Here nails glows like lamps he says in the poem I’m getting inspiration from to this drawing.

It’s a bad photo of the drawing, but I hope you can se something anyway.


Anna

End Emission Era!

Do you want to participate in the one true challenge of this generation?

To end emission era 

And not only that

You will then also participate in Beginning of the Earth ReBirth Era

Wouldn’t that be nice if we all give it a try to end our own emissions?

Together we could make a change.

One little Ant alone can’t build an anthill, but millions of ants can build huge anthills.

So, one little human being can’t end emission era alone, but millions of human beings together can end emission era.

If you don’t know how you can make a difference, check out the questions at Climate acoount and find out how your carbon footprint looks like and what you can do to improve your footprint.

I’m not saying we will succeed in a day or two, but maybe we can start something that next generation will be thankful for that we did.

This is the drawing that started my thoughts and the challenge above. Feel free to share it as long as you do it in the meaning to spread the challenge.


Anna

The wagtails are finally here!

Today they came. The wagtails. That means Spring for certain.


Have a great start of a new week to you all!

Anna