Vill du också behålla Trosas natur – Save Trosa nature petition

Nu har ni möjlighet att:

hjälpa nästa generation att få uppleva orörd natur på samma sätt som tidigare generationer.

hjälpa Trosa kommuns ekonomi på fötter genom att föreslå att stryka onödiga vägbyggnadskostnader.

ge er själva chansen att fortsätta ert bullerfria och utsläppsfria friluftsliv i Vitalisskogen, Hungaskogen och naturen på Tureholmshalvön.


https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa
kan ni ge oss en klimatsmartare framtid genom att skriva på uppropet Behåll Trosas närnatur istället för att bygga Infart västra Trosa. Du behöver bara ange ditt namn och din epostadress. Epostadressen blir inte synlig i listan av undertecknare.


Save Trosa Nature petition

You can help us save Trosa nature for

future generations. They gonna need it badly if we fail to reach the climate goals.

better municipality economy by stopping the far too expensive road building project

improve your own chances to one day visit beautiful Trosa nature

At
https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa
you can sign our petition Save Trosa nature – don’t build the new big road

The web site is in Swedish. I hope it’s possible to translate for you. All you have to do is leve your name and email address. The email address won’t show in the list of those who signed.

Also read this post if you want.

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/06/13/does-your-responsibility-ends-with-your-generation/

Anna

Advertisements

Does your responsibility ends with your generation?

www.itrosa.se kan ni läsa en insändare som ställer frågor till Trosas politiker kring vilket ansvar de har när de asfalterar våra sista naturområden.
http://www.itrosa.se/sv/article/?i=s2891047292449474


SN.se kan ni läsa en protestinsändare som anmäler att ett upprop mot väg-och exploateringsplanerna kommer att initieras. Läs mer i insändaren:
https://www.sn.se/ledare/trosapolitiker-lyssna-pa-valjarna-om-infarten/

Nu finns en namninsamling för att behålla Trosas natur. Läs mer här:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/06/18/vill-du-ocksa-behalla-trosas-natur-save-trosa-nature-petition/

For my nonSwedish readers, here come a google translation of my Save Trosa nature text that www.itrosa.se has published.

DOES YOUR RESPONSIBILITY END WITH YOUR GENERATION?

We live in one of the country’s best municipalities. We have two coastal forests left which ensure water availability and contribute irreplaceable ecosystem services. We live a multitude of outdoor activities there through fungal picking, MTB, terrain rides, horse riding, bird watching, orientation, hiking, swimming and other activities that promote good health.

I think tomorrow’s climate-smarter generation will stop counting time gains and refuse fossilcar commuting by creating non-commute work, noise-free environments and emission-free transports that do not need new roads.

They will use tax money for projects that do not violate climate goals and measure growth in quality rather than quantity.

They do not want the future that today’s ruling politicians are now planning for them.

The politicians in Trosa intend to carry out a road project with the ongoing exploitation of our last coastal forests. The project does not solve experienced traffic problems, does not meet the climate targets and the road is not economically profitable.

Nature conservation authorities refuse to carry out environmental impact assessments and the project will charge taxpayers substantially both economically and environmentally.

They say that road and exploitation are needed for growth, even though they are already planning other exploitation that far exceeds decided growth targets.

So far, our population increase has resulted in increased strain on economics, schools, care, care for the elderly and large-scale public areas of nature have disappeared for the citizens. It is unclear when the promised profits according to their growth plans will come. The arguments of politicians are similar to lottery. Buy more bets, increasing your winning chances.

Our citizens are without real opportunities to influence even though our coastal forests, ecosystem services and health promotion outdoor values ​​are disappearing.

I wonder how Sweden will achieve the climate goals when the authorities, who specify how climate goals are to be achieved, do not follow them, but instead grant climate-friendly projects.

I wonder if it’s democratic to leave citizens without the opportunity to influence when it comes to projects that threaten our health and the environment.

To every politician in Trosa who wants to build new ways and exploit, I have following questions:

How will you explain your involvement in asphalting our last natural areas? Does your responsibility end with your own generation? What do you think your descendants want to prioritize?

When the next generation can vote, it’s too late! Let them decide what’s most important; natural areas or a few minutes’ time gain.

Do you really believe that extreme heat and water shortage nowadays is a temporary phenomenon?

You do not lose your face by stopping the project, instead, you win the next generation’s admiration for the courage to end the emission era.

Anna Bohlin

Please let me know what you think about the text. Is it a Save nature text or not? Is it hard to read, boring or really bad in other ways? I tried to get feedback from Save Trosa nature people, but very few of them answered, so I have no idea if it’s a good or bad text. Some said fantastic and others said well you know…and so on.


You are all wise people so maybe you can tell me 🙂

If you want to sign a petition to save Trosa nature read more here

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/06/18/vill-du-ocksa-behalla-trosas-natur-save-trosa-nature-petition/

Anna

It’s sharing time – ännu fler delningar

My post Give the next generation a good start have until now 38 fb shares. I usually have zero or maybe one or two shares in Save Trosa nature posts. Not this time. Maybe people start to realize what we will loose if we allow politicians to erase nature entirely.

Mitt inlägg Ge nästa generation en bra start har fått ännu fler delningar sedan sist. Vi är uppe i 38 fb-delningar så här långt. Jag har 0-2 delningar på några få poster vanligtvis. Kanske har fler börjat inse vad vi kommer att gå miste om när politikerna utan att fråga oss raderar ut hela vår kvarvarande natur, som även i framtiden helst ska försörja oss med vatten, luftrening och plats för friluftsliv.


Några av de kända delningarna kommer här:
Some of the sharings I know about:

Mötesplats 0156

Fb-sidan Forum 0156 (sluten grupp)

Utveckla Trosa utan förbifart

And many more have shared the post:
Och många fler har delat inlägget:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/06/01/give-next-generation-a-good-start-ge-nasta-generation-en-bra-start/

Thank you all for helping us spread this Save Trosa nature message.
Tack alla ni som hjälper till att sprida budskapet om att behålla Trosas kvarvarande natur till framtidens generation.

Anna

What’s happening? Vad pågår?

I wrote a post about what I have sent in to the new big road building authorities.

Jag gjorde ett inlägg som visade de synpunkter jag lämnat in till Trafikverket beträffande det storslagna vägprojektet Infart västra Trosa.


Det inlägget spred sig, vilket ni kan läsa om i Inlägget sprider sig.

That post spread to a Save Trosa Nature page. You can read about it in the post It’s spreading.

Now the local digital newspaper has published my text. You can read it in Swedish at www.itrosa.se

Nu har den lokala nättidningen itrosa.se också fångat upp texten och publicerat den som en insändare. Ni kan läsa den artikeln på www.itrosa.se

I haven’t earned all this nice attention myself. The hard work, looking for facts about the project and the climat impact is many peoples work and you can find more information about that at:
https://trosainformation.wordpress.com/

Jag har inte förtjänat all denna positiva respons på egen hand. Många har arbetat hårt med att under flera års tid studerat fakta kring projektet och hämtat information om klimatmålen. Ni kan läsa mer på Vägval i Trosas sida:
https://trosainformation.wordpress.com/

What’s happening? Vad pågår?
Idag såg jag 18 fb delningar på inlägget Ge nästa generation en bra start.

Det är jättemycket för att vara denna blogg eftersom jag inte är med i fb. Tack alla ni okända som delat inlägget! Jag ser inte vilka ni är och tackar er så här istället.

Today I saw 18 fb shares on the post Give the next generation a good start.

That’s a huge number for this blog. I’m not a part of fb. Thanks to all of you who shared the post. I don’t now who you are, but thank you anyway 🙂


Anna

Hur mycket vill du skänka bort? How Much Do You Want To Give Away?

(English text below the swedish)

I Sverige har vi sedan urminnes hävd något vi idag benämner allemansrätten. Den ger var och en rätt att vistas i naturmarker som inte tillhör den så kallade hemfridszonen kring bostadsbyggnader.

Den här rätten omfattar alla. Vi behöver inte äga mark själva. Vi behöver inte betala något. Vi behöver bara vara väldigt varsamma och försiktiga när vi vistas i naturen. Vi har inte rätt att skada något eller missbruka vår rätt på annat sätt.

Indirekt innebär denna upplevelse- och vistelserätt att vi också har ett visst medbestämmande över mark som lyder under allemansrätten. Den som på pappret äger marken måste ta hänsyn till allemansrätten och kan inte göra vad som helst med naturmarken utan att fråga myndigheterna. En del kallar det inskränkning av den fria äganderätten. En del kallar det helt enkelt allemansrätten.

Myndigheterna har vi, som allmänhet, byggt upp under många år. Genom vår rösträtt har vi format en kollektiv vilja genom lagstiftning, som myndigheterna har till skyldighet att efterleva. Allemansrätten handlar om att ge var och en rätt att kostnadsfritt vistas i naturen. Myndigheternas uppgift innebär att värna denna rätt på uppdrag av allmänheten, som har mycket liten möjlighet att bevaka sin rätt var och en för sig.

Så när en eller flera stora markägare får för sig att vilja göra något annat med sin naturmark, som innebär att allemansrätten inte längre kommer att gälla för de ytorna, måste de vända sig till myndigheterna och fråga först. Myndigheterna skall då väga olika intressen mot varandra och komma fram till ett beslut om huruvida idén att omvandla allemansrättslig mark till privat område är förenlig med de regelverk som råder.

Om vi invånare inte tycker myndigheterna uppfyller sitt uppdrag kan vi på olika sätt försöka påverka och göra våra röster hörda. Det mest direkta sättet att göra sig hörd handlar oftast om att skriva brev till myndigheterna och förklara för dem att vi tycker deras beslut stämmer dåligt med rådande regelverk.

Ett annat sätt handlar om att en gång var fjärde år aktivt göra ett val av politiker, som både direkt och indirekt styr myndigheter. När vi tycker att vår egen röst inte går fram, kan vi samla ihop oss flera stycken eller till och med många i en stor flock för att stämma upp i en kör i syfte att höras bättre.

Allt det här vet de flesta.

Så nu ställer jag frågan till just dig?

Hur mycket allemansrättslig yta kan du tänka dig att avstå?

I Trosa tycker valda politiker och myndigheter att 60 hektar naturmark samt många hundra ytterligare hektar är helt okej att skänka bort ur den allemansrättsliga kollektiva tillgången. Kommuninvånarna ska utöver den förlorade naturmarken också ligga ute med hundratals miljoner kronor under en lång tid, innan kommunkassan får in pengar för sitt tilltag att beröva invånare och turister på stora områden skyddsvärd naturmark.

Om vi frivilligt utan knot avstår denna enorma arealen naturmark, till stor del bestående av skogs- och åkermark, vad får vi istället? Det kanske är värt att släppa den kanske ni tänker.

Det här får ni i stället: 1 stycken 2 km lång asfalterad bilväg utan övergångar, ökat buller, ökade utsläpp, stort antal nya bostadsområden utan möjlighet till fritt naturnära strövande, ökad trafikstockning inne i Trosa, ökad skuldsättning i kommunens ekonomi, som påverkar skattesatsen uppåt i framtiden, större risk för vattenbrist när de vattenproducerande skogarna är borta, större risk för skadliga klimatförändringar när naturen, som tog hand om våra utsläpp försvinner, en hel minuts tidsvinst för de som bor i södra och västra Trosa, som är de enda som möjligen kommer att använda vägen, större tryck på kommunal service p g a kraftigt ökad befolkningsmängd.

Så vad tycker ni? Långa skogspromenader med finfina svamp- och bärfynd, fågelskådning, terränglöpning, uteritter, mtb-aktiviteter, bad- och strandliv, andra avkopplande vistelser i naturlig tystnad bort från stadens buller och larm. Är det verkligen något att ha när vi kan få allt ovan uppräknat i stället?

Skulle du som innehavare och medbestämmare genom allemansrätten verkligen vilja skänka bort så stora arealer naturmark med påföljande förlust av friluftsaktiviteter och dessutom behöva betala för det genom ökad skuldsättning? Du kan aldrig mer vistas i den naturmarken för den kommer inte finnas kvar, varken till dig, dina barn, barnbarn eller barnbarnsbarn.

Vill du ge dem en framtid i betong och asfaltmiljö eller en klimatsmart naturnära miljö?

Valet är faktiskt ditt. Vad vill du göra med vår gemensamma allemansrättsliga mark? Tror du att den är oändlig eller tror du att vi, som allmänhet måste bevaka att den finns kvar för all framtid?

Som sagt, valet är ditt och mitt. Jag väljer naturen och allas rätt att vistas i hälsosam, utsläppsfri miljö. Vad väljer du


Google translation

How much do you want to give away?

In Sweden, we have the rights of public access. That right gives everyone the right to wander in natural areas that do not belong to zones around residential buildings.

This right covers all people. We do not need to own land ourselves. We do not have to pay anything. We just need to be very careful when we visit nature. We are not entitled to harm anything or misuse our rights in any other way.

Indirectly, this right of public access means that we also have a certain degree of co-determination over land where the right to public access rules. The person who owns the land must take into account the right of public access and can not do anything with the natural land without asking the authorities. Some call it the restriction of the free ownership. Some simply call it right of public access.

As citizens, we have built up our authorities for many years. Through our right to vote, we have formed a collective will through legislation, which the authorities are obliged to comply with. The right of public access is about giving everyone a right to visit nature for free. The task of the authorities involves safeguarding this right on behalf of the public, who have very little opportunity to monitor their rights individually.

So when one or more large landowners may want to do something else with their natural land, which means that right of public access will no longer apply to those areas, they must turn to the authorities and ask first. The authorities will then weigh different interests against each other and reach a decision as to whether the idea of ​​converting right to public access land into private territory is in accordance with the regulatory framework in place.

If we do not think the authorities fulfill their mission, we can try and influence in different ways. The most direct way to be heard is usually writing letters to the authorities explaining to them that we think their decisions are badly in line with the prevailing rules.

Another way is to actively make a choice of politicians once every four years, who directly and indirectly control the authorities. When we find that our own voice is unsuccessful, we can gather several or even many in a big flock to sue in a choir for better hearing.

All this knows most people.

So now I ask you?

How much area of right to public access do you want to abstain?

In Trosa, politicians and authorities think that 60 hectares of natural land and hundreds of additional hectares are quite alright to give away from public collective access. Municipalities will, in addition to the lost natural landscape, also spend hundreds of millions of swedish crowns for a long time before the municipality gets money back for its efforts to deprive residents and tourists in large areas of protected natural land.

If we voluntarily disregard this huge area of ​​natural land, largely consisting of forest and arable land, what do we get instead? It might be worth dropping it maybe you think.

This is what you get instead: One 2 km long asphalt road without transitions, increased noise, increased emissions, a large number of new residential areas without the possibility of nature walks nearby, increased traffic jams within Trosa, increased debt in the municipality’s economy, which affects the tax rate upwards in the future, greater risk of water shortage when water-producing forests are gone, greater risk of harmful climate change when nature, which took care of our emissions, disappears, a whole minute’s time for those living in southern and western Trosa, the only ones that maybe will use the road, greater pressure on municipal services due to a heavily increased population.

So what do you think? Long forest walks with fine fungus and berries findings, bird watching, terrain rides, horseback riding, mountain biking activities, bathing and beach life, other relaxing stays in natural silence away from the city’s noise and pollution. Is there really something to save we can get everything listed above instead? I’m ironic here if you didn’t notice 😉

Should you as co-ruler of the right of public access really want to donate such large areas of natural land with the consequent loss of outdoor activities and also have to pay for it through increased indebtedness? You can never again visit nature, neither your children, grandchildren or grandchildren, because nature will not be there in the future.

Do you want to give them a future in a noisy concrete and asphalt environment or a pollution free climate-friendly natural environment?

The choice is actually yours. What do you want to do with our right to public access? Do you think it’s infinite or do you think we, as a public, have to make sure it’s there forever?

The choice is yours and mine. I choose nature and everyone’s right to live in a healthy, polluting environment. What do you choose?

Anna

Padda – Toad

I met this little friend today.

Den här paddan korsade min väg idag.


I will never get why our nature protection authorities doesn’t want to fulfill their responsibilities to actually protect nature.

Jag kommer aldrig begripa varför våra myndigheter, som ansvarar för naturskyddet, inte vill uppfylla sina skyldigheter.

This toad and all other animals in Trosa nature has no longer protection from our authorities, who seems to think more money to those who already has zillions of money, will save us from future letal climate changes. I think nature will save us from letal climate changes. Maybe future will tell which one of us that guessed right.

Den här paddan och alla andra djur i Trosas natur har inte längre något reellt skydd från våra naturvårdande myndigheter, som verkar tro att ännu mer pengar till de, som redan har drivor av dem, kommer att rädda oss från katastrofala klimatförändringar. Jag tror att vi kommer behöva mycket hjälp från naturen att klara klimatförändringarnas utmaningar. Framtiden får utvisa vem av oss som gissade rätt.

Anna

News from Save Trosa nature – Nyheter om Infart Västra Trosa maj 2018

Granskningsutlåtande för Infart Västra Trosa har nu kommit från Trafikverket.

Svaren på 52 inkomna synpunkter där merparten av synpunkterna uppmanar myndigheterna och politikerna att avbryta projektet med hänsyn till klimatmålen lyder från Trafikverket ungefär så här i sammanfattning (min översiktliga tolkning):

– klimathänsyn och politiska beslut är inte vårt bord,
– vägen har ingen negativ klimatpåverkan eftersom den innebär tidsvinster, min reaktion: beräknad tidsvinst anges vara drygt 1 minut, ja ni läste rätt 1 MINUT!!!! Hänsyn inte taget till risk för köbildningar i rusningstid
– vägen innebär inte ökade utsläpp eftersom den ska avlasta andra vägars trafik, min reaktion: om detta argument är gilitigt innebär det att man kan runda klimatmålens krav genom att sprida ut utsläppen på stora orörda och skyddsvärda naturytor, istället för att verkligen minska utsläppen genom att arbeta för att minska onödig fossilbilstrafik på befintliga vägar!

Granskingsutlåtandet finner ni på Vägval Trosa där ni också kan läsa om tidigare aktioner och ansträngningar för att få politiker och myndigheter att vakna upp till 2000-talets realitet, att på allvar börja följa klimatmålen och därmed lägga ner vägprojektet.


Vill ni läsa sagan om hur detta storslagna vägprojekt kom till och varför kan ni läsa om Ville, Valle och Viktor.

Vill ni läsa fler inlägg om det vansinniga vägprojektet kan ni gå till kategorin Trosa förbifart-Infart Västra.


Gör er röst hörd för försvaret av fortsatt skyddande av naturen, gör inte som myndigheterna, som struntar i både klimatmål och natur för en enda minuts teoretisk tidsvinst.


Be a bleesing to nature!

Google translation of Swedish text:

Inspection report for The new big road in Trosa has now come from the Swedish Transport Administration.

The answers to 52 comments received, in which most of the comments call on the authorities and politicians to cancel the project in view of the climate targets, is as follows from the Swedish Transport Administration (in my interpretation):
– Climate and political decisions are not our table,
– The road has no negative climate impact because it involves time gains, my reaction: Estimated time gain is stated to be just over 1 minute, yes you read right 1 MINUTE !!!! Consideration not taken to risk of queues during rush hour
– the road does not mean increased emissions because it will relieve the traffic of other roads, my reaction: if this argument is valid, it means that the climate targets can be met by spreading the emissions into large untouched and protected natural areas, instead of really reducing emissions by work to reduce unnecessary fossil fuel car traffic on existing roads!

The examination report is available in Swedish at Vägval Trosa.

If you want to read about how this madness project was born and why, you can read about Yanno, Dunno and Victor.

If you want to read more about the road project in previous post, go to category Trosa Förbifart-Infart Västra Trosa.

Don’t be like the authorities in Sweden, be a bleesing to nature instead!


Make your voice heard for all nature destroyment project. Say yes to protecting nature!


Anna

Så här bygger vi i Trosa kommun – not climate smart building in Trosa Sweden

Ni känner förmodligen igen detta tillvägagångssätt även från trakter ni känner till närmare.

You probably know this way of building from your part of the world too.


First a landowner see money in the beautiful nature thinking -oh many people want to live in a beautiful area like this.

Först får en markägare för sig att en vacker naturmiljö skulle kunna innebära massor av pengar genom att tänka -åh här i denna vackra miljö vill nog många människor bo.

Landowner may have been influenced by local politicians who wants to build their egos by exploiting the municipality nature.

Markägaren kan ha uppvaktats av lokala politiker, som vill bygga sina egon genom att exploatera kommunen de styr och ställer i.

Then the next step come. Sell the land to dreamers who believes in the lies about how they gonna live in beautiful nature.

Sen kommer nästa steg. Sälj in tomterna till drömmare som helt och fullt tror på att de kommer att få bo i vacker natur.

When the land finally transformed from nature to a house area no trees or other sign of former nature is possible to discover.

När naturområdet genomgått den totala förvandlingen till bostadsområde går det inte att sikta ett enda kvarvarande träd eller annat tecken på att området en gång utgjorde storslagen natur.

Eventually the house owner still dreams of a real living near nature place. At the same time  climate changes escalating according to the newspaper on the table.

Slutligen fortsätter den husägaren att drömma om ett på riktigt naturnära boende. Samtidigt skriker nyhetstidningen på bordet om eskalerande klimatförändringar.

What is it we don’t get? Do we actually believe we can live without nature?

Vad förstår vi inte? Tror vi verkligen att vi kan leva utan naturen?

Are we so dumb we can’t invent nature friendly way of building house areas?

Har vi verkligen, i en tid där vi har tillgång till världens samlade kompetens, inte kunskap tillräckligt att bygga klimatsmarta områden?

Previous generations in my area were known for inventing smart things by not doing the same as everyone else but by thinking new thoughts and try new things. Today our politicians just do as the rest of the dinosaur local politicians in other exploitation maniac municipalities. No climate changes awareness at all. It’s embarrassing.

Tidigare generationer i kommunen jag bor i gjorde sig kända för sin uppfinningsrikedom som ofta kom ur att tänka annorlunda och nytt utifrån problemlösning som utgångspunkt. Idag visar våra lokala politiker upp en häpnadsväckande härmningsförmåga. Förebilden verkar komma ifrån politikerdinosaurierna som fortfarande tror på exploateringshysterin och fullkomligt struntar i att ens försöka uppnå klimatmålen. Det går inte att skönja en enda klimatvänlig tanke i samhällsplaneringen. Ganska pinsamt eftersom vi skriver 2018 och inte 1918. 

I hope we come to our senses and start a new era by taking care of nature better and find new ways of living with nature and not destroy nature. We still have great possibilities to do that.

Jag hoppas att vi hinner tänka om i tid och börjar ta bättre hänsyn till naturen och inser att vi behöver den och inte kan fortsätta att förstöra den. Vi har fortfarande bra möjligheter att göra det.

Anna

Hur mycket ska Trosa växa – How much growth in Trosa?

Hos den lokala nyhetstidningen itrosa.se kan ni läsa en insändare som jag skrivit. Tidningen har fått ett svar på insändaren. Vad tycker du om frågorna och svaren?
I got a text published in the net local newspaper itrosa.se and the newspaper got an answer from our leading politician. What do you think of the questions and the answer below, a google translation from the Swedish version at itrosa.se?

Anna

The submitter presents the basis of which municipal council Daniel Portnoff comments.

“I have tried to get answers from Trosa’s leading politicians without success.

A decision in the City Council says that Trosa will grow by 150 people a year, which means a declining percentage increase per year. Municipal council Portnoff says that they expect an increase of the population around 1.5-2% per annum. The investment decision for Infart Västra Trosa indicates that 670 homes will be built in western and southern Trosa to cover the cost of the new road. The municipal council committee Tomas Landskog says that only 10% of the growth will be outside the urban areas.

How does that work?
If the decision in the City Council applies, Trosa only needs to grow by 52 people per year until 2021. Then it may seem unnecessary for taxpayers to pay over 150 million for a new road that neither needs nor meets the climate goals of reduced emissions. In that case, the new road would be built for only 5-15 additional people per year outside urban areas for 134 years.

Preparedness with current rate of increase
If the population increase instead is 1.5% per year, we get twice as many in 46 years. If the population increase is 2%, we are twice as many already in 35 years. Do we have prepared for an early doubling of 11 years? Are we prepared to even double in 46 years? During the fall of 2017 it was found that Trosa has grown by 4% during the year. If that rhythm persists, it would mean that we become twice as many already in 17 years. Do we have prepared for the rapid increase?

In order to further confuse the number exercises, I add to the task of Tomas Landskog that 10% of growth should be outside the urban areas. Based on the 670 housing decisions of the financing decision and 3 people per home, I come to the following results.

Long payment time
If Trosa is to grow by 150 people a year, it means that the 670 resettlement income of the financing decision takes 134 years to get in. It’s a long time for taxpayers to lend money for a road, which only 10% of a future population is said to need, but everyone has to pay for. Or, the growth rate outside the urban area means that today’s politicians have planned housing for 134 years in the future. Or, the 10% task entails that Trosa is expected to grow with 6700 homes in total, which would mean an increase of 20,100 people in total. Period unknown.

So my question remains: How much is Trosa to grow?

Quick exposure in the exponential effect: Begin with the number 70 (year) and share the growth rate figure. Growth of 10% means a doubling effect of 7 years. (70/10 = 7)

Learn more about the impact of the exponential effect here:

Anna Bohlin

We contacted Daniel Portnoff to comment on the sender. He responded as follows:

“In 1992, Trosa municipality had 9894 inhabitants. By the end of 2016 we were 12,447. Population growth has thus been around 110 people a year, though it has varied over time. Some years it has fallen slightly and in other years it has increased by more than 300 This is mainly due to the business cycle.

We live in a free country with extensive legislation in the housing sector. Overall, the Swedish housing market works poorly. We would need a comprehensive review of large parts of housing policy at national level to get a better functioning housing market.

As local politicians, we try to do our best to ensure a housing production where all forms of return are available and the entire municipality is part of balanced growth.

In a growing municipality, we get a growing economy and properly managed to improve our ability to have great ambitions in terms of quality and supply in our municipal service to citizens. Population growth also creates better conditions for other services and a well-functioning labor market.

Nobody knows how the future will look and how the economy will be in terms of housing construction. However, a reasonable assumption is that the whole of Trosa municipality will continue to grow somewhere between 150 to 200 inhabitants per year for the next 10 years. But it will vary over time.

One thing I know. It is as well not the city council that determines how many inhabitants we become. There are a lot of individual decisions that control the development of a free country to a very high extent. On the other hand, the municipal council in a municipality where more people want to live can take responsibility for housing and plan for future growth. We try to do that and are sure to ensure broad political agreement over the block limit on these issues. “

Daniel Portnoff, Municipal Council

News From save Trosa Nature December 2017

In the local newspaper on the internet, www.itrosa.se you can read a debate text about the new big road project. It’s in Swedish, so I translated the text to English further down in this post.

Hos www.itrosa.se, den lokala tidningen på nätet kan ni läsa en debattext om Infart Västra Trosa som tar upp kommunens bristande information till invånarna om de ekonomiska konsekvenser som kan komma att drabba skattebetalarna.

Vill ni hjälpa till att uppmärksamma frågeställningen kan ni även besöka fb-sidorna Itrosa och Mötesplats 0156 där det ligger inlägg som hänvisar till artikeln. Lämna gärna ett avtryck där för att ge inläggen uppmärksamhet om ni tycker frågan behöver mer debatt.

Glöm heller inte att själv agera genom att lämna dina synpunkter till Trafikverket före 9 januari 2018. Läs även mer på InformationTrosa.

Here’s the English google translate text:

Many questions have been asked for Trosa’s municipal politicians when it comes to The new big road in Trosa. So far no responses have been received, either in terms of funding, the climate issue or who really needs the entrance.
Let’s look at the funding of the entrance. According to the roadmap, which is now under review for Trafikverket’s website trafikverket.se, the cost is estimated at 155 MSEK (16 million EUR or 18,4 million USD). How will the municipality of Trosa manage to pay its share, SEK 93 million, and in addition, advance the Traffic Administration’s share, SEK 62 million?

Certainly, Trosa municipality has informed that the entrance fee is to be paid with development fees on all plots belonging to western and southern Trosa. To pay for the road, 670 residential areas and municipal land needed for industrial activities at Trosaporten are sold.

How much exploitation fees have been received? In March this year, an agreement has been signed with landowners in Smedstorp, 95 houses with a fee of SEK 100,000, an additional agreement with one
landowner who has received advance notice on four plots. For the rest of the exploitation income there is great uncertainty. The landlord’s whims and residents’ strong opposition to the exploitation of Trosa’s attractive archipelago nature is blocking this uncertainty.

Who wants to live in the middle of a 25m high energy-pile forest? It will be difficult to find accommodation for the 60 houses, far from the service providers’ services, even though building permits are obtained. Large uncertainty also prevails around the 100 homes planned in the archipelago, as the area is covered by beach protection and holds great natural values.

The industrial land the municipality intends to sell is water-soft and inappropriate to build on. What then remains than borrowing? Trosa Municipality is the country’s thirteenth most indebted municipality
and is now risking taking additional loans.

For who is this road built? Who’s serving it?
The entrance is supposed to relieve traffic in central Trosa. The entrance is also intended for use by those who will move to western Trosa and Tureholm Peninsula. Since 670 homes in western Trosa are planned with the Tureholm Peninsula, traffic in central Trosa will increase instead of decreasing. If the target point for the new entrants is not central Trosa, instead, you will use Västerljung road. If you want to visit central Trosa, you do not choose the new big road as it opens onto Åda road far from central Trosa, in height with
Bråta street.

What need of the new road do you that live in Trosa city center have of the entrance? What are your needs in Vagnhärad and Västerljung of the new road? The municipality uses you as a taxpayer to pay the loans on the new road.

Who’s gains on the new road? The only ones who gains something from on the new big road are the landowners who want to transform their woodland or farmland to exploitation land.

Think about this and give your comments on Trafikverket’s website trafikverket.se / Road 782/218 before January 9, 2018.

Trosa in December 2017
Ingrid Benson
www.InformationTrosa.wordpress.com

If you want to support the Save Trosa nature efforts please visit the fb pages itrosa 


and mötesplats 0156 where this debate text is linked.


Toghether all around the world we can make a positive diffrence and make our politicians finally start to listen 🙂


For love of Trosa nature. Don’t build that road. We don’t need it. It is as simple as that.

Anna

Lär er detta – Learn this – Exponential effect

Jag försökte mig på ett litet epost-samtal med Trosas kommunalråd
I had a little email-talk with Trosa Municipal Council Chairman

Från: Anna Bohlin
Till: Daniel Portnoff
Ämne: Fråga om tillväxt-prognos

Hej!

Ni har meddelat att Trosa kommun nu växer snabbare än de beslutade 150 pers/år och i år har ökat med 500 pers istället. Det väcker följande fråga:

Om Trosa ska växa med drygt 4% per år istället för som beslutat med 150 pers/år, har vi ekonomisk beredskap för en fördubblad befolkning inom 16 år, vilket kommer vara fallet om tillväxten på drygt 4% per år fortsätter?

Vänliga hälsningar

Anna Bohlin

translation to english (sorry if it’s a bad translation)

From: Anna Bohlin
To: Daniel Portnoff
Subject: Ask about growth forecast

Hey!

You have announced that Trosa municipality now grows faster than they decided 150 persons / year and this year has increased by 500 persons instead. This raises the following question:

If Trosa is to grow by just over 4% per year instead of as decided at 150 persons / year, are we financially prepared for a doubling population within 16 years, which will be the case if growth of just over 4% per year continues?

Sincerely

Anna Bohlin

Hej Anna,

Just nu växer Trosa kommun och många andra kommuner i tillväxtområden mer än vad vi brukar. Det hänger ihop med att det är högkonjunktur och byggandet är omfattade i många kommuner i landet. Inflyttningen varierar med konjunkturen och så kommer det att vara även framöver. Mellan 2008 och 2012 växte vi med 167 personer. Mellan 2012 och 2016 växte vi med 918 personer. Dvs. under tioårsperioden växte vi i snitt med cirka 110 personer per år. Eftersom vi är väl medvetna om att befolkningstillväxt inte är konstant planerar vi långsiktigt. Just nu är vi inne i hög tillväxttakt men vår bedömning är att den är konjunkturberoende. Per den sista augusti 2017 (som är Scb:s senaste uppgifter) har vi vuxit med 358 personer.

Utifrån befolkningsstruktur, planerad byggnation i Översiktsplanen och konjunkturförändringar är vår bedömning att under de kommande tio åren kommer vi att fortsatt ligga på en befolkningstillväxt i hela kommunen om 1,5-2 % per år i snitt. Det kommer att innebära vissa rekordår då vi kommer upp i högre procent, liksom andra år då vi hamnar lägre.

I vår kommunala ekonomi är befolkningstillväxt viktigt. Rätt hanterat så bidrar det till en starkare och stabilare ekonomi. Vi får mer skatteintäkter för varje invånare, fler som tillsammans kan finansiera befintliga och kommande investeringar samt ett stabilare befolkningsunderlag för att bedriva skola och förskola men även exempelvis föreningsverksamhet och företagande.

Med vänlig hälsning

Daniel Portnoff

Daniel Portnoff (m)
Kommunstyrelsens ordförande
Trosa kommun
http://www.trosa.se

Hi Anna,

Right now, Trosa Municipality and many other municipalities grow in growth areas more than we usually use. This is due to the fact that there is a boom and the construction is covered in many municipalities in the country. Movement varies with the business cycle and will continue to be in the future. Between 2008 and 2012, we grew 167 people. Between 2012 and 2016, we grew with 918 people. Ie Over the ten-year period, we grow on average with about 110 people a year. Because we are well aware that population growth is not constant we plan on long term. Right now we are in high growth rates, but our assessment is that it is cyclically dependent. By the end of August 2017 (which is Scb’s latest data) we have grown by 358 people.

Based on population structure, planned construction in the Overview Plan and cyclical changes, we estimate that over the next ten years we will continue to see population growth in the entire municipality of 1.5-2% per annum on average. It will mean some record years when we get up in higher percentages, as are other years when we end up lower.

In our municipal economy, population growth is important. Correctly handled, this contributes to a stronger and more stable economy. We receive more tax revenues for each citizen, more people who together can finance existing and future investments and a more stable population base for school and preschool, but also for example, associations and entrepreneurship.

Sincerely

Daniel Portnoff

Daniel Portnoff (m)
Municipal Council Chairman
Trosa municipality
http://www.trosa.se

Re: Fråga om tillväxt-prognos

Tack Daniel för svar!

Ditt svar väcker nya frågor.

Vilket tillväxtmål är det som gäller? Du uppger olika uppgifter i svaret.

Enligt uppgift från kommunen har tillväxtmålet om ca 150 personer per år beslutats.
Det medför en fallande procentuell tillväxt, vilket innebär en mer långsam fördubblingseffekt.

Du anger i svaret att ni siktar på 1,5%-2% per år. Det betyder att ni har ett högre mål än 150 pers/år.
Det innebär att fördubblingstakten kan variera mellan 35 och 46 år.
Har vi beredskap för att hantera en tidigareläggning av fördubblingseffekten med 11 år?

Vad gör vi om tillväxten ligger över 2%, vilken beredskap finns för att hantera fördubblingseffekten ännu tidigare än 35 år?

De tillväxtsiffror som du nämner i svaret innebär att vi fram till 2021 behöver växa med 52 personer per år för att motsvara snittet på 150 pers per år.
Räknar ni med att konjunkturnedgången blir så pass kraftig de närmaste åren att tillväxten nästan avstannar i Trosa kommun?

Du nämner att befolkningstillväxten är viktig för den kommunala ekonomin och att den bidrar till en starkare och stabilare ekonomi.
Ni uppger i er officiella information att vi redan har en stark och stabil ekonomi. Vilken uppgift stämmer?

Du nämner också att befolkningstillväxten innebär att fler tillsammans kan finansiera befintliga och kommande investeringar.
Ni tillämpar differentierad finansiering av investeringar genom t ex exploateringsintäkter. Vilken uppgift stämmer?

Jag tvivlar inte på era goda intentioner med kommunens utveckling, jag får bara inte ihop den information ditt svar försöker ge mig.

För vilken tillväxttakt har vi beredskap?

Vänliga hälsningar
Anna

Thank you Daniel for answers!

Your answer raises new questions.

What is the growth goal? You provide different tasks in the answer.

According to the municipality, the growth goal of about 150 people per year has been decided.
This entails a drop in percentage growth, which means a more slow doubling effect.

You indicate in the answer that you aim at 1.5% -2% per year. This means you have a higher goal than 150 people per year.
This means that the doubling rate may vary between 35 and 46 years.
Are we prepared to handle an early warning of the doubling effect by 11 years?

What do we do if growth is above 2%, what preparedness is available to handle the doubling effect even earlier than 35 years?

The growth figures mentioned in the answer mean that by 2021 we need to grow by 52 people a year to correspond to the average of 150 people per year.
Do you expect the cyclical downturn to be so strong in the next few years that growth almost stops in Trosa municipality?

You mention that population growth is important for the municipal economy and that it contributes to a stronger and more stable economy.
You state in your official information that we already have a strong and stable economy. What task is correct?

You also mention that population growth means that more together can finance existing and future investments.
You apply differentiated financing of investments through, for example, exploitation income. Which info is correct?

I do not doubt your good intentions with the municipality’s development, I just do not get the information your answer tries to give me.

What growth goal are we prepared for?

Sincerely
Anna

Jag har inte fått något svar på mina uppföljningsfrågor ännu. Tror ni att jag kommer få några svar?

I haven’t received an answer to my questions in email no 2 yet. Do you think I will get answers?

Om du vill lära dig mer om exponentialeffekten kan du se inledningen av denna film. Den är på engelska, men du kommer snabbt fatta poängen ändå.

If you want to know more about the exponential effect watch this talk. You just have to se the beginning to get the picture.

I did a drawing of the growth and the doubling effect.

Trosa high debts alternative facts

One of my Save Trosa nature friends, Ingrid Benson has done a fb post on Mötesplats0156
where she thanks a Trosa municipality citizen for bringing the issue of high debts up for the Trosa municipality.

Here’s what the Swedish text in the fb post says:

Thank you Pär Abrahamsson for reappearing Trosa municipality’s debt issue. Soon it’s time to advance at least 90 million (SEK) to pay the new big road project. Where will that money come from? In March 2017, development agreements had been signed with the municipality for 99 of the 670 properties needed to finance the road. DEBTS RISKS TO INCREASE IF THE NEW BIG ROAD PROJECT IS NOT CANCELED.

Trosa debts again
Municipally economy In SN (local newspaper) on October 3 you can read that Trosas municipality council Daniel Portnoff relaunches the municipality’s indebtedness. He claims that if you combine the accounts of the municipalities with the unrecognized pension liabilities that all municipalities have, then Trosa’s debt would be similar to the media municipality.
Now you do not have to believe. The numbers are at SCB (Sweden statistics bureau) and if you do the calculation, Trosa municipality is in place 37. It is obviously better than the thirteenth place that the municipality is on if you look at the posted debts, yet about 100 places from the center.
It is troublesome that the municipal leadership is living in faith and bases its action that debt is normal. It is not. Attempting the public to believe the same by presenting alternative facts about easily verifiable amounts is even more noticeable.
Trosa is deeply indebted and it will have consequences when interest rates are normalized.
Pär Abrahamsson Vagnhärad

So we have local politicians with their own versions of alternative facts 😉

But we also have citizens with enough knowledge to recognize alternative facts when they appear 🙂

If you want to give the fb poat a like you can press this link
https://www.facebook.com/groups/184270541777981/?multi_permalinks=781191508752545¬if_id=1507100038467686¬if_t=like

If you want to read more about Trosa debts, visit Trosaskulder.se
https://trosaskulder.se/med-den-ej-bokforda-pensionsskulden/

Greetings from Trosa Sweden

Anna

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 11

Vi har nu kommit till avdelningen blåvingar i serien om fjärilar som lever på Tureholmshalvön i Trosa.

It´s now time for the Polyommatinis in the serie of butterflies in Tureholm peninsula Trosa Sweden.

Blåvingar kan se ut i stort sett hur som helst har jag förstått. Utseendet kan variera kraftigt inom samma art och många arter liknar dessutom varandra.

In swedish we call them blue wings. They can look very different from eachother despite the fact that they belong to the same species. Different species can also look alike, so blue wings are sometimes difficult to decide which species they belong to.

They have up and downsides that differ very much. The upside can be blue colored but also brownish. The downside often have different kinds of dots and colors.

Tostelblåvinge – Celastrina argiolus

Puktörneblåvinge – Polyommatus icarus

Hedblåvinge – Plebejus idas

Hedblåvinge – Plebejus idas

Hedblåvingar – Plebejus idas

Den här bilden visar hur blåvingars under och översida skiljer sig åt väldigt mycket. Innan jag hade läst på om blåvingar trodde jag denna bild visade två olika fjärilsarter.

This picture shows how different downside and upside of a butterfly is.

Hedblåvingar är en spännande art eftersom den i sitt utseende ibland kan likna den oerhört sällsynta kronärtsblåvingen när den visar sig ha orange fläckar på ovansidan.

Plebejus idas is a exciting species because it sometimes looks like a very rare species Plebejus Argyrognomom when the upside show orange spots on the wings.

Hedblåvingen – Plebejus idas (så här kan även kronärtsblåvingen se ut på ovansidan)

Men hedblåvingen kan också se ut så här.

But Plebejus idas can also look like this.

Hedblåvinge – Plebejus idas

Hedblåvinge – Plebejus idas

Men sen kan puktörneblåvingen å andra sidan likna hedblåvingen på ovansidan.

But then on the other hand, Polyommatus icarus can look like Plebejus idas on the upside.

Puktörneblåvinge – Polyommatus icarus

Fjärilar skänker ett oändligt nöje och många frågeställningar kring artbestämningar. Börja skåda fjärilar du också!

Butterflies are very interesting to study and the questions about which species you’ve seen is many. Check out butterflies you too, it’s fun!

Anna

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 10

More butterflies from my area Tureholm peninsula in Trosa Sweden. This time they look like this.

Fler fjärilar som än så länge lever på Tureholmshalvön i Trosas skyddsvärda natur.

Silverstreckad pärlemorfjäril – Argynnis Paphia

Silverstreckad pärlemorfjäril- Argynnis paphia

Storfläckig pärlemorfjäril – Issoria lathonia

Storfläckig pärlemorfjäril – Issoria lathonia

Ängspärlemorfjäril – Argynnis aglaja

Ängspärlemorfjäril – Argynnis aglaja

Summer season is now almost over. That means less butterflies to catch on camera for a while.

Sommaren går mot sitt slut denna gång och det innebär färre tillfällen att finna fjärilar att fota.

Anna

 

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 9

If you haven´t already started to search for butterflies with your camera you probably will after this series of post about butterflies in Trosa. To find beautys like the following butterflies is a gift from mother nature.

Om du inte redan har börjat spanat efter fjärilar för att fånga dem på bild med din kamera kanske du kommer att göra det när du sett alla vackra fjärilar i denna serie av fjärilsinlägg. Glädjen att finna dessa naturens skönheter kan lyfta en hel dag, vecka eller ännu längre tid.

Påfågelöga – Incahis io

Amiralfjäril – Vanessa atalanta

Amiralfjäril – Vanessa atalanta (undersida/backside)

Sorgmantel – Nymphalis antiopa

Gammafly – Autograph gamma

Gammafly – Autograph gamma

Anna