AsorT of town - TrosA, n wot fo, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Växer pengar på träd eller i marken?

I Trosa kommun har den frågan fått aktualitet genom en markägares ansökan till Länsstyrelsen om att få odla energiskog på åkermark, som bland annat sträcker sig en bra bit längs Västerljungsvägen.

Ett läger av investeringsgenier säger att pengar växer på träd och att första skörd kan ske om ungefär tjugo år när det gäller energiskog. Tjugo år låter förvisso som en lång tid att vänta på avkastning för finansgenier i sina bästa år…

Ett annat läger vill tänka längre än tjugo år och gräva ner pengarna i marken bildligt talat. För att kunna hålla öppna kulturlandskap även till nästa och nästa generation invånare i Trosa kommun.
Forntida invånare har med Västerljungsringen visat att tillgångar kan hålla i många generationer just om man gräver ner dem i marken 🙂

Ett tredje läger, som än så länge inte direkt skyltat med sin inställning till det förestående planterings- och landskapsförändrande projektet, hittar vi i politikerleden.

De har i frågan om Trosa förbifart (infart Väst) mumlat om att de vill planera för sjuhundra (700!) nya bostäder väster om Trosa. Annars dör Trosa hävdar de. Västerljung dör också utan förbifart Trosa och expansion av Trosa västerut enligt deras muntliga analys i valrörelsen. Dock oklart varför landskapskonsumerande mastodontprojekt kan rädda liv på orter, där invånarna lever ett alldeles utmärkt naturnära liv idag, vilket dessutom utgör hela kommunens främsta attraktionskraft. Naturen utanför knuten.

Hur som helst. Området för energiskogen ligger underligt nära de områden där kommunens bygghetsande politiker redan tänkt in hundra nya bostäder. Området omfattar dessutom ungefär den areal, som skulle motsvara sexhundra tomter. Alltså det som återstår upp till sjuhundra bostäder.

Att bebygga åkermark inte går för sig i miljövänlighetsmätande enkäter kunde vi läsa om tidigt i höstas, men energiskogsmark är inte åkermark utan ligger tydligen längre ifrån lågpoängsalternativen i miljövänlighetsmätningar. Sådan mark verkar gå lättare att omvandla till byggmark….

Politiker talar sällan ur skägget. Trosa kommuns politiker visade inga talanger för att tala klarspråk före valet, så vi lär helt säkert även i denna fråga få söka oss information på egen hand och lägga ihop pusselbitarna till vår uppfattning och siargåva.

Vi har alla olika syn på avkastning. Somliga mäter begreppet i pengar, andra i naturvärden och för de som sysslar med rodeo är antagligen avkastning något helt annat!

Utifrån det informationsflöde jag simmat runt i kom denna teckning ur den digitala pennan när jag skakade av mig efter simturen 😉
Jag har proppat den full med symbolik, som ni säkert märker.

Stort tack till mina inspirationskällor!

Anna

IMG_2004.JPG

5 thoughts on “Växer pengar på träd eller i marken?”

 1. Growing money on trees or in the ground?

  In Trosa , the issue gained relevance by landowners application to the County Board to cultivate energy crops on arable land , which, among other things, extends a good distance along Västerljung road .

  A camp of the investment geniuses say that money grows on trees and that the first harvest can be done in about twenty when it comes to energy . Twenty years certainly sounds like a long time to wait for the return of the financial geniuses in their best years …

  Another camp wants to think beyond twenty years and burying money in the ground figuratively. In order to keep open the cultural landscape also to the next and the next generation of inhabitants in Trosa .
  Ancient inhabitants of Västerljung ring shown that assets can last for many generations right if you bury them in the ground 🙂
  A third camp, which so far do not directly sign with his approach to the upcoming planting and landscape-changing project, we find the political ranks.

  They have been the subject of trosa-pass (entrance West) mumbled that they want to plan for seven hundred (700!) New homes west of trosa. Otherwise die trosa claim. Västerljung also die without bypass trosa and expansion of trosa west in their verbal analysis of the election campaign. However, unclear why the landscape consuming mammoth project can save lives in communities where residents live a perfectly good life close to nature today, which also constitute the whole municipality’s main attraction. Nature around the corner.

  Anyway. The area of ​​energy forest is strangely close to the areas where the municipal building mongering politicians already thought up a hundred new homes. The area also includes roughly the area, which would be equivalent to six hundred plots. Thus, it remains up to seven hundred homes.

  To build on arable land not alone in miljövänlighetsmätande surveys we could read about early last fall, but the energy forest land is not arable land, but is apparently farther from lågpoängsalternativen in environmental measurements. Such land seems to be easier to convert to Byggmark ….

  Politicians rarely speaks from his beard. Trosa municipality politicians showed no talent to speak out before the elections, so we learn completely safe even in this question, searching us information on their own and put together the puzzle pieces to our understanding and divine gift.

  We all have different views on the return. Some measures the concept of money, others in natural values ​​and those engaged in rodeo are probably return something completely different!

  Based on the information flow I been swimming around in this drawing came out of the digital pen when I shook off after the swim;)
  I have stuffed it full of symbolism, as you probably notice.

  Many thanks to my sources of inspiration!

  Anna

  Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.