Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, Trosa paintings/Trosamåleri

Är det okej för dig att…/Is it okay for you to …

English version, se below Swedish text 🙂

… politikerna i Trosa kommun i rask takt konverterar Trosa från en världskänd naturnära småstadsidyll till en anonym pendlingsförort?

… alla tätortsnära tysta naturområden försvinner ett efter ett till förmån för exploatering?

… fler och fler handlare i Trosa har allt svårare att åretruntförsörja sig själva och sina anställda?

… Trosa hamnar allt längre ner i turist-miljö- och företagsranking?

… Trosa kommun kanske har landets mest lappade och lagade reningsverk?

… Trosa kommuns kommande översiktsplan medför ökade utsläpp i stället för att återuppta den livsnödvändiga omställningen till ett mer hållbart samhälle?

… du i framtiden kanske måste pendla till arbetet för att kunna bo kvar i kommunen?

… du i framtiden inte kommer se några turister eftersom Trosa som besöksmål har försvunnit från småstadsidyllkartan?

… du i framtiden måste åka bil från Trosa för att komma ut i naturen?

… du i framtiden måste åka från Trosa för att kunna handla eftersom handeln i Trosa tätort har dött ut på grund av dålig lönsamhet, minskad turism och att bilburna besökare inte längre åker in i Trosa tätort?

… du i framtiden hela tiden hänvisas till att åka Trosa förbifart trots att du inte ska någon annanstans än till Trosa tätort?

Det är inte okej för mig, därför har jag skrivit på namninsamlingen Utveckla Trosa utan förbifart!

https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart

Upprop! Småskalighet och närnatur i Trosa, JA TACK! | Naturskyddsföreningen Sörmland

Musses husvagnssemester på YouTube:
(Googletranslated text, sorry if it’s not possible to read and understand.)

Is it okay for you to …

… Politicians in Trosa rapidly converts Trosa from a world-renowned natural near the idyllic small town into an anonymous commuter suburb?

… All near urban quiet natural areas disappear one by one in favor of exploitation?

… More and more traders in Trosa increasingly difficult year round to support themselves and their employees?

… Trosa ports further down in the tourist environment and business rankings?

… Trosa perhaps the country’s most patched and mended treatment plant?

… Trosa Municipality’s upcoming master plan entails increased emissions instead of resuming the vital transition to a more sustainable society?

… In the future you might have to commute to work to be able to stay in the municipality?

… In the future you will see some tourists because Trosa as a destination has disappeared from the idyllic small town on the map?

… In the future you have to go by car from Trosa to get out into nature?

… In the future you have to go from Trosa to act as the trade in Trosa locality have died out because of poor profitability, reduced tourism and visitors arriving by car will no longer go into the Trosa locality?

… You in the future constantly cited to go Trosa bypass even though you are not going anywhere but to the thong locality?

It’s not okay for me because I have written the petition Develop Trosa without bypass!

If you’re not able to support with your name on the list, please visit the facebook page where you can leave a like this movement to save Trosa nature.

Maybe in the future you will visit Sweden and Trosa and we who wants to save Trosa nature hope that you will find our town beautiful and not destroyed then 🙂

Save Trosa nature movement on facebook https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart

Calling! The small scale and ecological processes in Trosa, YES PLEASE! | SSNC Sörmland http://sodermanland-lan.naturskyddsforeningen.se/2015/05/27/upprop-smaskalighet-och-narnatur-i-trosa-ja-tack/

My drawing is inspired of Mickey caravan holiday that Swedish TV shows evere Xmas eve. Well knowned to everybody in Sweden.

Mickey caravan holiday on YouTube:

Anna Bohlin

Trosa Sweden

15 thoughts on “Är det okej för dig att…/Is it okay for you to …”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.