Nature miracles, Reblogs

Gräsulvssagan – Grass Floor story

Ingrid Benson har lånat ut text och bilder till detta inlägg.

Ingrid Benson gave me permission to tell her story about an exciting finding in Trosa nature. Below the Swedish text comes a Google translation to English.

Jag tyckte att jag sett liknande larver tidigare men inte så här tidigt som i april. Var nyfiken på vad det var och fick svaret ganska omgående i fb-gruppen Vi som gillar fjärilar. Gräsulv, Macrothylacia rubi.


Resten av vad som sägs har jag hämtat från Nationalencyklopedin Fjärilar, Ädelspinnare – Tofsspinnare.

Larven blir så småningom en ganska stor, kraftig och rundvingad spinnare, se bild. Den flyger i en generation och bara under cirka 2 veckor i början av juni (Mellansverige). Larvstadiet är det längsta och den övervintrar som larv. Den här hade troligen övervintrat i närheten och var på väg att förpuppa sig. Efter 5-8 veckor kläcks puppan. Fjärilen flyger några veckor och äggen kläcks efter 2-3 veckor. Larvstadiet är således det stadie som arten förekommer längst tid. Kanske det är därför jag tyckt mig se den ofta. Larverna lever och äter på olika gräs och örter. Men gräsulven är i alla stadier främst nattaktiv. På senhösten kryper de fullvuxna larverna dock omkring på marken ofta fullt synliga. Om de störs spänner de musklerna och rullar ihop sig till en jämförelsevis hård rulle, som när bilen körde förbi, se bild.

Så nu kan vi briljera inför barnbarnen om vi ser en sådan larv nån gång.

Tack Ingrid för att vi alla fick ta del av denna spännande larvs livscykel!

Google translation

I thought I saw similar larvas earlier but not as early as April. I was curious about what it was and got the answer quite rapidly from the fb group We who like butterflies. It was a Grass Floor, Macrothylacia Rubi.


The rest of the information I found in the Swedish book Nationalencyklopedin Fjärilar, Ädelspinnare – Tofsspinnare.

The larva eventually becomes a rather large, powerful and rounded spinner, see picture. It flies for a generation and only for about 2 weeks in early June (Central Sweden). The larva stage is the longest and the winter as a larva. This one probably had wintertime nearby and was about to plummet. After 5-8 weeks the puppy is hatched. The butterflies fly for a few weeks and the eggs are hatched after 2-3 weeks. The larval stage is thus the stage where the species occurs the longest. Perhaps that’s why I enjoyed seeing it often. The larvae live and eat on different grasses and herbs. But the grass floor is at all stages mostly night-active. In late autumn, however, the full grown larvae crawl around the field often fully visible. If they are disturbed, they span the muscles and roll into a comparatively hard roll, as when the car drove past, see picture.

So now we can impress the grandchildren if we see such a larva again.

Thank you Ingrid for letting us all take part of this exciting finding.

Anna

Advertisement

6 thoughts on “Gräsulvssagan – Grass Floor story”

    1. How interesting. They don’t look like bears but they have fur like bears on the other hand, hmmm… Nature is funny 🙂 “pling”

      Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.