Digital paintings, Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

City planning – Översiktsplan comments – yttrande

Where on earth have I been? Var har jag tagit vägen?

I’ve been occupied by writing comments on our politicians suggestion for city planning.

Jag har tagit mog tid att skriva yttrande över våra politikers förslag till Översiktsplan.

As an artist I chosed a different way of commenting the plan. I sent my Yanno Dunno and Victor story to them.
https://fargaregardsanna.wordpress.com/yanno-dunno-and-victor/

Som konstnär valde jag att kommentera planen genom att sända in min saga Ville, Valle och Viktor till kommunens politiker.
https://fargaregardsanna.wordpress.com/ville-valle-och-viktor/

As a citizen and entrepreneur I sent formal comments also. I don’t have time to translate those comments but they will come up in Swedish on Vägval Trosa in a couple of days.

Som invånare och företagare sände jag även in kommentarer i mer traditonell form. De går om några dagar att läsa på Vägval Trosa där även andra yttranden finns att läsa.

What’s the city planning about? Exploitation of nature that needs to be saved. So we have to tell politicians not to go ahead with the plans. We need nature more than exploitation.

Vad handlar Översiktsplanen om? Exploatering av natur som vi behöver bevara. Så vi invånare behöver tala om för politikerna att avbryta planerna. Vi behöver naturen mer än exploatering.

I used a picture when I sent my comments. I have to say thanks to Thomas at Aspiblog för that qoute.


Jag sände med en bild till yttrandet. Det citatet kommer från Thomas på Aspiblog. Tack för det citatet.


Final word in this post goes to Mother Nature

We need nature but nature don’t need us.
Julia Roberts as Mother nature

Vi behöver naturen men naturen behöver inte oss.
Julia Roberts as Mother nature

Anna

Advertisement

6 thoughts on “City planning – Översiktsplan comments – yttrande”

    1. Ja det var ett speciellt barnprogram som var annorlunda än andra program. Jag lånade namnen till min saga för att det passade bra in. Men i övrigt har sagan inga likheter med programmet.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.