Challenges, Digital paintings, Reblogs, Trosa is the place

Debattartikel om Tureholmshalvön – Letter to editor about saving Trosa natureThe local newspaper has published a letter to editor about saving Trosa nature. One of the writers is me 🙂
You can read the translated text below after the swedish version.

SN har publicerat en debattartikel om att rädda Trosas natur. Jag tillhör en av undertecknarna 🙂
Besök gärna SN.se för att läsa och tycka till om inlägget.
Om du hindras att komma fram dit kan du läsa texten nedan om du vill.

https://sn.se/debatt/artikel/en-vaxande-kommun-behover-storre-naturomraden/r5mp473j

I Trosa kommun skryter vi över befolkningsökningen. Vid 4 procents ökning per år fördubblar vi befolkningen om 17 år, vid 3 procent tar det 23 år. Vad gör vi om hastigheten fortsätter i årstakten 4 procent?

Vi har läget under kontroll och utbyggnad av samhällsservice sker i samma takt som ökningen hävdar kommunen. I samhällsservice ska tillgång till naturområden ingå. Där ligger vi efter. Det kan vi komma ikapp med en lösning där alla parter känner sig som vinnare.

Förverkliga planerna att köpa in Trosaskogen på Tureholmshalvön. Där pågår i dag förslag till aktivitetsplaner som innebär risk för halvering av fria naturområden. Nästan 40 procent av landskapet kan komma att omfatta ett vilthägn för nöjesjakt. Ytterligare ytor försvinner till exploatering och poppelodlingar.

För markägaren ligger det i sakens natur att skapa avkastning på egendom. För allmänheten och naturen innebär avkastningsintresset förlust av fria naturområden. Klimatet riskerar kalhyggen med långvarig torka och brist på grundvatten som följd. Miljöbalken ska skydda riksintressen, men idag ger lagens uttolkare sällan utslag till förmån för allmänhet och natur.

För att invånare och besökare ska fortsätta leva fritt med tillgång till natur kan kommunen köpa ut Trosaskogen från markägaren. Allmänheten kan då fortsätta använda området till friluftsaktiviteter. Vi kan få motsvarigheten till Lötbodals friluftsområde i Gnesta.

Om vi ska bli dubbelt så många om 17-23 år behöver vi större naturområden att uppleva för att behålla attraktiviteten. Exploateringsplaner på Tureholmshalvön passar illa med infrastrukturen. Området gör sig bättre som fritt naturområde. Markägaren får betalt för marken, allmänheten får fortsatt tillgång till naturen, djurliv och närboende slipper hot från nöjesjakt, kalhyggesavverkningar upphör och klimatmålen får hjälp av kustskogens tillväxt. Alla parter kan förklara sig nöjda.

Trosa kommun har chansen att värna värdet av fri natur för invånare och besökare. Trosa kommun och Naturvårdsverket räddade Askö på 1900-talet. Klarar vi att rädda Tureholmshalvön i dag på 2000-talet? Tänk att få skryta över ett friluftsområde, med åtta hundra hektar natur, öppen för alla. Låt oss hoppas att tanken går till handling under vår och den fria naturens livstid.


In Trosa we boast of population growth. At 4 percent increase per year we are doubling the population in 17 years at 3 percent, it takes 23 years. What do we do if the rate continues in the annual growth rate of 4 percent?

We have the situation under control and the expansion of social services takes place at the same rate as the increase argue municipality. In social service access to natural areas must be included. We are we way behind that goal. We can come up with a solution where all parties feel like winners.

Realize plans to buy land from the biggest landowner at Tureholm Peninsula. There is ongoing today proposals for activity plans that involve risk of halving the free nature areas. Nearly 40 percent of the landscape may include a wildlife reserves for recreational hunting. Further landareas disappear to exploitation and poplar plantations.

For the landowner, it is in the nature of things that create a return on the property. For the general public, and nature plans like that means loss of free natural areas. The climate risk clearcuts with prolonged drought and lack of groundwater as a result. Environmental Code to protect national interests, but today gives law interpreters rarely ruling in favor of the public and nature.

For residents and visitors will continue to live freely with access to nature, the municipality can buy out the forest area from the landowner. The public can continue to use the area for outdoor activities. We can get the equivalent of Lötbodals recreation area in Gnesta.

If we’re going to be twice as many of 17-23 years, we need more natural areas to wander in for maintaining its attractiveness. Exploitation Plans Tureholm peninsula fits badly with the infrastructure. The area is getting better as free nature area. The landowner is paid for the land, the public continued access to nature, wildlife and local residents avoid threats from recreational hunting, clearcut logging ceases and the climate goals will help coastal forest growth. All parties can declare themselves satisfied.

Trosa has the chance to defend the value of free natural for residents and visitors. Trosa and EPA saved the island Asko in the 1900s. Can we save Tureholm Peninsula today in the 2000s? Imagine being able to boast of a recreation area, with eight hundred hectares of nature, open to all. Let’s hope that the idea goes into action in the our and the free nature lifetime.

Anna

Advertisement

7 thoughts on “Debattartikel om Tureholmshalvön – Letter to editor about saving Trosa nature”

  1. I shall have to re-read this when my glasses are replaced. However, I was quickly reminded of an author, in the early twentieth century, who witnessed developers attempting to grab up and change forever her beloved Lake District. She had the funds to protect a vast amount of that land and I believe, with momentum from you and like-minded artists, funds could be raised and the land acquired in a national trust. By the way, her name was Beatrix Potter and while different, I believe you share her passion for nature. Put out a call for musicians, painters, sculptures, poets… There is nothing more powerful than creative minds united.

    Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.