Infart Västra Trosa till HFD – News from Save Trosa nature

Hos nättidningen itrosa.se kan du just nu läsa en artikel om hur över hundra fastighetsägare tagit ett ärende om Infart Västra Trosa till högsta förvaltningsdomstolen. För att komma hela vägen krävs prövningstillstånd och det har domstolen ännu inte meddelat.

Hela överklagandet går att läsa här:
https://trosainformation.files.wordpress.com/2018/03/final-utan-180217-c3b6verklagande-hc3b6gsta-fc3b6rv-domstol.pdf

Vill du veta mer om planerna kring Infart Västra Trosa kan du besöka Vägval Trosa.

Hela resan fram till begäran om prövningstillstånd tog sin början här:
Låt örnen flyga – Where eagles fly

Hör gärna av till informationtrosa@gmail.com om du också vill hjälpa till att påverka Trosas utveckling i en mer klimatvänlig riktning där naturen och ren luft får större utrymme. Dit kan du också höra av dig om du vill veta mer om arbetet att medverka till en mer klimatsmart utveckling av Trosa.


Save Trosa nature movement is on the local news on the net at itrosa.se. It’s about a group of people that wants to save Trosa nature. They have appealed to the Supreme Administrative Court and now waits for a permit that says the court will take on the issue or not.

It all started with this Where eagles fly
And after that every authority instance has refused to take on the big question – is building a new big road and a big exploitation of nature land wise according to the climate change’s issues? They just say this is not our table!

It’s embarrassing for Sweden authorities I say. How can we save climate when our authorities doesn’t want to?

Anna

Advertisements

Havsörn – White tailed eagle

Today I had the opportunity to see two white tailed eagles pretty close just outside our kitchenwindow. Two other I saw out at sea. So four different eagles at the same time. That´s a good bird watching day 🙂

Idag hade jag förmånen att se fyra olika havsörnar. Alltid lika fascinerande att se dessa mäktiga fåglar. Två av dem kunde vi se utanför köksfönstret och två andra ute till havs.

Two white tailed eagles at sea/Två havsörnar ute till havs går inför landning

At the same time we discovered two other eagles much more near our place

White tailed eagle in top of a tree – Havsörn uppe i en trädtopp

White tailed eagle looking behind – havsörn med ögon i nacken 😉

White tailed eagle with wind in the neck – havsörn med vind i nacken

Then we watched another white tailed eagle flying over the treetop where the other eagle was watching over the area
Sedan såg vi en annan havsörn som flög över trädtoppen som havsörn nr 1 satt i och vakade över området.

When they´re fully white tailed, bright headed and have yellow beak they are adults.

När havsörnen har helt vit stjärt, ljust huvud och helgul näbb är de fullvuxna.

Today it was sort of a Christmas gift to see theese beautiful birds.

Vilken gåva att få möjligheten att se dessa rödlistade fåglar på så nära håll idag.

I´m glad I can show you some pictures from this magical moment.

Anna

 

Storslagna projekt

Jag hittade en gammal post som blir mer och mer aktuell för Trosas politiker som har drabbats av storhetsvansinne i alla möjliga frågor, men främst beslutet att stå fast vid att bygga en ny stor väg som inte behövs och som kommer att motverka de allt mer angelägna klimatmålen. Så jag postar denna serie igen. Anna

For English version, please visit the post

Warning of grand projects

En bildserie om små män som vill bli störst 🙂


Embarrassing- pinsamt SN!

In the middle of December you could all read a letter to editor at itrosa.se, a local newspaper on the net, written by one of my Save Trosa nature friends. You can read more about it in the post I made December 14, where you find a English translation of the text. The purpose of the text was to encourage people to leave their opinions on the new big road project before end of January 9.

I mitten av december kunde alla ni som ville läsa en insändare på itrosa.se, en lokal tidning på nätet. Insändaren var ifrån en av de som vill behålla Trosas natur och ifrågasätter bygget av en ny onödig väg som kostar skattebetalarna massor av miljoner i skuldsättning. I texten uppmanas folk att skicka in synpunkter till Trafikverket senast 9 januari. Ni kan läsa mer om insändaren och hitta länk till itrosa i inlägget jag skrev 14 december.

So far so good. Så långt allt väl.

But we have another local paper, calling themselves “a newspaper for the people”. Can you guess when they published the text?

Men, vi har en lokaltidning till, som gärna påskiner att de är en nyhetstidning för folket. Kan ni gissa när de publicerade insändaren?

I give you a hint. This so called newspaper runs errands for the local politicians.

Jag ger er en ledtråd. Den här så kallade nyhetstidningen springer ärenden åt våra lokala politiker.


Two days AFTER January 9, which was the last day for sending in opionions, they publish the text. Is that a newspaper for the people? I think not!

Två dagar EFTER 9 januari, som var sista inlämningsdag för synpunkter, publicerar den tidningen insändaren. Är det en tidning som bevakar folkets intressen? 

I have only one word for it – EMBARRASSING!

Jag har bara ett ord som kommentar – PINSAMT!

Anna

Can I write like this? Kan jag skriva så här?

Senast 9 januari 2018 ska synpunkter på Infart västra Trosa vara inne. Jag knåpar på ett förslag. Jag har redan i tidigare samrådsrundor framhållit sakliga skäl till att avbryta projektet så denna gång vill jag göra något helt annat. 

The new big road project has asked the citizens for opinions. We have until January 9 to send in opinions. I have tried to write something totally different from what I wrote at previous opportunities to leave opinions. 

So how about this kind of approach?

Kan jag skriva så här?

Best decision makers,

You can make history.

Which history will you make?

Do you want to be proud of how your decisions helped make your children, grandchildren and grandchildren perceive 50 degree C Summer days without access to water and 40 degree C cold winters without heating energy available? That food can not be produced because all cultivated land is under construction and can not be accessed?

You can make history.

Which history will you make?

You have the unique chance of participating in the change. You may be the one who took the first step to end The Emission Age.

In the future, you can say to your children, grandchildren and grandchildren that the antropocen era became an era in which mankind ultimately affected the climate of the planet positively and made it green again, offered all humans comfortable, safe living environments and made it possible for everyone to find good food and always breathe clean air.

Be the one who cancel project new big road in Trosa. No one remembers those who followed those who took the first step. But the one who took the first step to improving climate change. That person everyone remembers.

You can be the one who begins the ending of The Emission Age.

You can make history.

Which history will you make?

Bästa beslutsfattare,

Du kan gå till historien.

Som vad väljer du själv.

Vill du stoltsera med hur dina beslut bidragit till att era barn, barnbarn och barnbarnsbarn varje dag kanske måste utstå 50-gradiga sommardagar utan tillgång på vatten och 40 grader kalla vintrar utan uppvärmningsenergi att tillgå? Att mat inte går att närproducera eftersom all odlingsmark ligger under bebyggelse och inte går att komma åt?

Du kan gå till historien.

Som vad väljer du själv.

Du kan i detta nu välja att delta i förändringen, som skriver in Dig i historien, som den som tog första steget att avsluta utsläppsåldern.

Du kan i framtiden inför dina barn, barnbarn och barnbarnsbarn skryta om att antropocen blev en tidsålder där människan till slut påverkade planetens klimat positivt och fick den att åter grönska, erbjuda människan behagliga, trygga livsmiljöer och bereda alla möjlighet att äta sig mätta på näringsrik, närproducerad mat och alltid andas ren luft.

Medverka till att avbryta projekt Infart Västra Trosa, så har Du en god chans att vara den som tog första steget. Ingen kommer ihåg de som följde efter de som tog första steget. Men den som tog första steget till att förbättra klimatutvecklingen. Den minns alla.

Du kan vara den som inleder avslutet på utsläppsåldern.

Du kan gå till historien.

Som vad väljer du själv.

Vill du också lämna synpunkter, här är länken:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Sodermanland/projekt-i-sodermanlands-lan/vag-782-218-infart-vastra-trosa/

Anna

Save Trosa nature – Behåll och stärk Trosas natur

Läs detta före 9 januari 2018, så har du chansen att bidra till att bevara och stärka Trosas natur.

Read this before January 9 2018 of you want to participate in the efforts to save Trosa nature.


Du har antagligen redan läst att 2017 uppmätte de högsta medeltemperaturerna någonsin (sen vi människor klarat att mäta de värdena). I SvD uttalade sig professor Johan Rockström och sade följande: “Om vi ska kunna leverera på Parisavtalet får vi inte chansa. Om planetens förmåga att buffra våra utsläpp går ner måste vi minska våra utsläpp ännu snabbare.” Han sade också “Vad vi gör de kommande fem åren blir avgörande för klimatets framtid”.

You have probably already read about how 2017 was the warmest year ever since mankind started to measure temps. In the Swedish newspaper SvD the professor Mr Johan Rockström said “If we’re gonna live up to Paris agreement we can’t take chances. If the planet don’t have the same ability to buffer our emissions, we must decrease our emissions even faster.” He also said “what we do in the next five years will be crucial for the climat future.”

Så vad gör våra självberömmande Trosapolitiker i dessa klimatmedvetna tider?
DE TÄNKER BYGGA EN NY VÄG SOM FÖRSTÖR MASSOR AV NATUR OCH LEDER TILL KRAFTIGT ÖKADE UTSLÄPP!!!!
Vad gör myndigheterna som har som uppgift att skydda natur och tillse att klimatmålen efterlevs?
DE SÄGER PÅ TUSENTALS SIDOR I PROJEKTHANDLINGARNA ATT DET ÄR OK FÖR TROSA KOMMUN ATT BYGGA VÄGEN OCH ATT DET INTE LEDER TILL NÅGON STÖRRE MILJÖPÅVERKAN!!!!

Du har chans att förklara för dem att nya vägar leder till ökad trafik och därmed ökade utsläpp. För att säkra planetens klimat sett ur människans överlevnadsperspektiv behöver alla människor på jorden medverka till att MINSKA utsläppen och att det är bråttom.

So what do our self-celebrating politicians do in these climate conscious times?
THEY WILL BUILD A NEW BIG ROAD THAT WILL DESTROY FAR TOO MUCH NATURE AND LEAD TO POWERLY INCREASED EMISSIONS!!!!
What does the protect nature and climat goals authorities do?
THEY SAY IN ABOUT THOUSANDS OF PAGES IN THE PROJECT FILES THAT IT IS OK FOR TROSA MUNICIPALITY TO BUILD THE WAY AND THAT THE PROJECT WILL NOT LEAD TO NEGATIVE CLIMATE EFFECTS!!!!

You have the chance to explain to them that new roads lead to increased traffic and thus increased emissions. In order to ensure the planet’s climate viewed from the human survival perspective, all people on earth need to help reduce the emissions and that it is in a hurry.

Du kan lämna dina synpunkter på projekt Infart Västra Trosa senast den 9 januari 2018.

You can leave information about what you think of the new big road until January 9 2018.

Om du vill läsa mer om hur projektet påverkar kan du besöka ett inlägg på Fb Mötesplats 0156.

If you want to read more about how the project effects you can visit Fb Mötesplats 0156. It’s in Swedish, but maybe you can translate the text or find the like button anyway. If you leave a like you support the save Trosa nature efforts.

And some drawings


Anna

News from Save Trosa nature movement 


One of my Save Trosa nature friends has written an excellent debate piece that one of the local papers SN published.

You can read it in English in the comments over at:

https://informationtrosa.wordpress.com/2017/10/10/first-blog-post/comment-page-1/#comment-1

Om du hellre läser svenska finns den i sin helhet på samma länk. Eller på sn.se.

If you want to support our efforts to save Trosa nature please visit the blog InformationTrosa and leave a like and/or a comment if you have something to say. Projects that go against climate changes goals are a concern for everyone not just a few people who happens to live near such projects.

Om du vill stödja våra försök att rädda Trosas natur och få politikerna att tänka mer klimatsmart får du gärna besöka informationTrosa och lämna ett gilla och/eller en kommentar om du vill säga något. Klimatfrågan berör oss alla oavsett var vi bor. Den här frågan är därför inte längre bara lokal utan global. 

Anna


 

News from Save Trosa nature people 

One of my Save Trosa nature friends and I have worked on a report. We have examined if the project new big road can proceed without negative climate effects. It can’t, so we told the authorities and media. Here’s the first news article about our report. You can read it in Swedish at itrosa.se.

Here’s what the Swedish news article says:

Municipalities Ingrid Benson and Anna Bohlin have examined the project New big road and the exploitation of the Tureholm Peninsula. They have compiled a 10-point list of climate councils that Trosa Municipality has not taken into account. The following press release has been published to media and environmental stakeholders:
Project New big road and the exploitation of Western Trosa – Tureholm Peninsula will counteract climate targets of 10 points.

In a review of the project based on climate reports from the Swedish Transport Administration, the Swedish Environmental Protection Agency, the Regional Association and the County Administrative Board, it appears that Trosa municipality in projects in Western Trosa
will strongly counter all established international, national, regional and local climate targets.

The review also shows that the municipality can cancel the projects and yet achieve the growth targets the municipality has set up.

The review letter “Has the climate goals been included in the planning of new big road and the exploitation of Western Trosa – Tureholm Peninsula?” Has been sent to decision-makers in Trosa Municipality, County Administrative Board, Regional Federation, Swedish Transport Agency, Swedish National Agency for Housing, the Environment and Energy, the Ministry of Energy, the Environment and Energy, the media and other actors which has the potential to influence a community development that promotes climate goals.

Trosa municipality politicians and other decision makers in the project today have a unique opportunity to cancel the project before it adversely affects the environment and the climate. The municipality then has the opportunity to launch climate-smart growth projects that strengthen migration attractiveness and the brand as an ecommerce community, thus fulfilling all climate goals, the reviewers believe.

The review letter is available as downloadable pdf file on the website https://informationtrosa.wordpress.com. It can also be ordered by e-mail at: infotrosa@gmail.com.

Photo: Mai Ottoson

The examination report tries to enlighten the authorities about the climate issues and the report actually says this:


Thomas at aspiblog says it in a few words. The report writers says it in many thousand words, but it’s still the same message.

To be continued 🙂

Anna

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 11

Vi har nu kommit till avdelningen blåvingar i serien om fjärilar som lever på Tureholmshalvön i Trosa.

It´s now time for the Polyommatinis in the serie of butterflies in Tureholm peninsula Trosa Sweden.

Blåvingar kan se ut i stort sett hur som helst har jag förstått. Utseendet kan variera kraftigt inom samma art och många arter liknar dessutom varandra.

In swedish we call them blue wings. They can look very different from eachother despite the fact that they belong to the same species. Different species can also look alike, so blue wings are sometimes difficult to decide which species they belong to.

They have up and downsides that differ very much. The upside can be blue colored but also brownish. The downside often have different kinds of dots and colors.

Tostelblåvinge – Celastrina argiolus

Puktörneblåvinge – Polyommatus icarus

Hedblåvinge – Plebejus idas

Hedblåvinge – Plebejus idas

Hedblåvingar – Plebejus idas

Den här bilden visar hur blåvingars under och översida skiljer sig åt väldigt mycket. Innan jag hade läst på om blåvingar trodde jag denna bild visade två olika fjärilsarter.

This picture shows how different downside and upside of a butterfly is.

Hedblåvingar är en spännande art eftersom den i sitt utseende ibland kan likna den oerhört sällsynta kronärtsblåvingen när den visar sig ha orange fläckar på ovansidan.

Plebejus idas is a exciting species because it sometimes looks like a very rare species Plebejus Argyrognomom when the upside show orange spots on the wings.

Hedblåvingen – Plebejus idas (så här kan även kronärtsblåvingen se ut på ovansidan)

Men hedblåvingen kan också se ut så här.

But Plebejus idas can also look like this.

Hedblåvinge – Plebejus idas

Hedblåvinge – Plebejus idas

Men sen kan puktörneblåvingen å andra sidan likna hedblåvingen på ovansidan.

But then on the other hand, Polyommatus icarus can look like Plebejus idas on the upside.

Puktörneblåvinge – Polyommatus icarus

Fjärilar skänker ett oändligt nöje och många frågeställningar kring artbestämningar. Börja skåda fjärilar du också!

Butterflies are very interesting to study and the questions about which species you’ve seen is many. Check out butterflies you too, it’s fun!

Anna

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 10

More butterflies from my area Tureholm peninsula in Trosa Sweden. This time they look like this.

Fler fjärilar som än så länge lever på Tureholmshalvön i Trosas skyddsvärda natur.

Silverstreckad pärlemorfjäril – Argynnis Paphia

Silverstreckad pärlemorfjäril- Argynnis paphia

Storfläckig pärlemorfjäril – Issoria lathonia

Storfläckig pärlemorfjäril – Issoria lathonia

Ängspärlemorfjäril – Argynnis aglaja

Ängspärlemorfjäril – Argynnis aglaja

Summer season is now almost over. That means less butterflies to catch on camera for a while.

Sommaren går mot sitt slut denna gång och det innebär färre tillfällen att finna fjärilar att fota.

Anna

 

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 9

If you haven´t already started to search for butterflies with your camera you probably will after this series of post about butterflies in Trosa. To find beautys like the following butterflies is a gift from mother nature.

Om du inte redan har börjat spanat efter fjärilar för att fånga dem på bild med din kamera kanske du kommer att göra det när du sett alla vackra fjärilar i denna serie av fjärilsinlägg. Glädjen att finna dessa naturens skönheter kan lyfta en hel dag, vecka eller ännu längre tid.

Påfågelöga – Incahis io

Amiralfjäril – Vanessa atalanta

Amiralfjäril – Vanessa atalanta (undersida/backside)

Sorgmantel – Nymphalis antiopa

Gammafly – Autograph gamma

Gammafly – Autograph gamma

Anna

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 8

We’re not done with the butterflies in Trosa serie yet. Here’s some more butterflies living in Tureholm peninsula Trosa.

Fjärilsparaden från Tureholmshalvön i Trosa har inte någon ände ännu. Här kommer fler fjärilar.

Grönsnabbvinge – Callophrys rubi

Mindre guldvinge – Lycaena phlaeas

Mindre guldvinge – Lycaena phlaeas

Eldsnabbvinge – Thecla betulae (and a blue bug) (undersida/backside)

Eldsnabbvinge – Thecla betulae (ovansida/frontside)

The last butterfly is often living up in the trees, so it can be hard to see. But sometimes they fly down to ground to find something to eat. This one did and that gave me the chance to take some pics.

Eldsnabbvingen lever uppe i träden, så det är inte alltid lätt att få syn på den. Men då och då flyger de ner till marken för att leta mat. Den här eldsnabbvingen hade vänligheten att göra det och ställa upp på fotografering 😉

Anna

Simmande havsörn – Swimming white-tailed eagle

Har ni någongång sett en simmande havsörn? Inte jag heller förrän här om dagen. Långt ut i havsbandet fick vi i kikaren se att havsörnen som cirklat runt några sjöfågelkobbar på jakt efter frukost plötsligt låg i vattnet och simmade. Jag visste inte att havsörnar kunde simma men jag googlade fram en film på youtube som visar att de är utmärkta simmare. Simturen vi såg gav resultat. Minst 11 stycken havsörnar delade på frukostbytet ute på havskobben.

Have you ever seen a swimming white-tailed eagle? Me neither until the other day. Far out at sea we could see a eagle looking for breakfast and suddenly the eagle was in the water swimming. I didn´t know they could swim. But I googled and found a youtube movie showing an excellent swimmer. The swimming eagle we saw shared his breakfast with 10 other eagles.

Here´s the youtubefilm I found

And here´s a photo of the 11 eagles we saw. It´s not a good picture, it was too far away for camera to zoom in.

11 havsörnar Trosa skärgård – 11 white-tailed eagles Trosa archipelago

It´s not often you see so many eagle at once, but a couple of times per year you have the chance.

Det är inte ofta det går att fånga så många havsörnar på bild samtidigt, men några gånger per år finns chansen att se dem samlade så många.

Trosas havsörnar är dessvärre hotade av Trosapolitikernas exploateringsplaner för Tureholmshalvön och Västra Trosa. Vill du vara med och värna havsörnen och andra rödlistade och andra skyddsvärda arter i Trosa kan du maila till: informationtrosa@gmail.com och berätta vem du är och om du vill ha mer information om arbetet kring att få politikerna att tänka om.

The white-tailed eagle is endangered in Sweden. It´s important that we don´t destroy their living space. Trosa politicians don´t get this yet. They want to help a zillionare to make even more money by exploiting Turholm peninsula and that can be the end of the white-tailed eagle life in Trosa archipelago. We are some people who wants to save Trosa nature and we´re trying to tell our politicians to rethink their position. They are not stupid, they are just temporary lost I hope.

Anna

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 7

Fjärilar kan vara mycket svåra att upptäcka. De kan också se helt olika ut på ovan- och undersidan. Gräsfjärilar av olika arter är ett bra exempel på fjärilars förmåga att smälta in i omgivningen.

Butterflies can be very hard to see because of their excellent camouflage ability. They can look totally different depending if you see their up or downside. Just look at these butterflies.

Luktgräsfjäril – Aphantopus hyperantus (I didn´t get the front side of this butterfly)

Sandgräsfjäril – Hipparchia semele baksida/backside

Sandgräsfjäril – Hipparchia semele en liten skymt av framsidan – a little hint of frontside

Sandgräsfjäril – Hipparchia semele

Sandgräsfjäril – Hipparchia semele

En annan fjäril som är väldigt lik sangräsfjärilen. Another butterfly almost looks like Hipparchia semele.

Svingelgräsfjäril – Lasiommata megera

Svingelgräsfjäril – Lasiommata megera

Svingelgräsfjäril – Lasiommata megera

And one day there was two of them at the same spot

Svingelgräsfjäril – Lasiommata megera

Har du väl börjat öppna ögonen för fjärilsspaning kommer du nog aldrig att sluta leta efter dem. Att få syn på dem och också lyckas fånga dem på bild skänker stor glädje och en upplevelse av naturens små mirakel.

If you once have open your eyes to look for butterflies you will never be able to stop. It is so interesting to spot them and try to catch them on camera. They are natures artwork.

Jag hoppas att alla våra fjärilar på Tureholmshalvön får fortsätta att leva ostört här. Om du vill hjälpa till att värna naturen i Trosa kan du mejla till informationtrosa@gmail.com och berätta vem du är och att du vill ha fortlöpande information om vad vi gör för att värna Tureholmshalvöns höga naturvärden.

I hope all our butterflies will have the chance to live in the Tureholm peninsula even in the future. I hope Save Trosa nature movement can make the politicians listen to what´s really important for Trosa future.

Anna

 

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 5

Att jaga fjärilar med kameran är kul, men också en utmaning när det kommer till artbestämning. Fjärilarna kunde gärna få flyga omkring med en namnlapp för min del när det gäller t ex pärlemorfjärilar 😉

To catch butterflies on camera is fun, but a real challenge when it comes to indentify which species they belong to. I think they could fly with a name tag when they are hard to speciate. Especially when it comes to heliconiiae.

Titta bara på dessa foton. Försök att bestämma om de är ängspärlemorfjärilar, skogspärlemorfjärilar eller till och med den mer sällsynta arten hedpärlemorfjäril. Jag har inget facit, så om någon av er vet svaren får ni gärna meddela dem.

Just look at these butterflies. Try to decide if they are argynnis aglaja, argynnis adippe or the more rare argynnis niobe.

Observerade 19 augusti 2017/photos from August 19, 2017

A. Pärlemorfjäril – Argynnis something

B. Pärlemorfjäril – Argynnis something

C. Pärlemorfjäril – Argynnis something

D. Pärlemorfjäril – Argynnis something

Observerade 24 augusti 2017/photos from August 24,2017

E. Pärlemorfjäril – Argynnis something

F. Pärlemorfjäril – Argynnis something

G. Pärlemorfjäril – Argynnis something

H. Pärlemorfjäril – Argynnis something

I. Pärlemorfjäril – Argynnis something

J. Pärlemorfjäril – Argynnis something

K. Pärlemorfjäril – Argynnis something

L. Pärlemorfjäril – Argynnis something

M. Pärlemorfjäril – Argynnis something

N. Pärlemorfjäril – Argynnis something

O. Pärlemorfjäril – Argynnis something

Observerade 26 augusti 2017/photos from August 26,2017

P. Pärlemorfjäril – Argynnis something

Observerade 1 september 2017/photos from September 1,2017

Q. Pärlemorfjäril – Argynnis something

R. Pärlemorfjäril – Argynnis something

Jag har försökt jämföra bilder från Lepidoptera och Vilken art, men jag går bet.

I´ve tried to compare pictures from Lepidoptera and Vilken art, but I can´t find an exact answer in my search. They are so alike each other.

Hjälp mig om ni kan 🙂

Help me find the answers if you can 🙂

Anna