Digital paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

AVTALET OM FÖRBIFARTEN/AGREEMENT FOR THE NEW ROAD

For English translation, look below Swedish text 🙂

VAD SÄGER AVTALET OM FÖRBIFARTEN FRÅN 2009?

Under 2009 tecknade Trosa kommun/kommunalråd Daniel Portnoff avtal med Trafikverket, beträffande förbifart Trosa.
I avtalet anges att tanken med förbifarten är att avlasta Smäckbrogatan och samtidigt möjliggöra en betydande expansion med nya bostäder även på västra sidan av Trosa.

Enligt Trafikverkets samrådshandlingar redovisas en trafikökning med 25% för Smäckbrogatan, vilket betyder att avlastningen kommer att utebli.
Den andra tanken med förbifarten, att möjliggöra en betydande expansion med nya bostäder på västra sidan av Trosa, avfärdar kommunalråd Daniel Portnoff i en artikel i Östra Sörmlandsposten efter Trafikverkets samrådsmöte i augusti 2016, som svar på MPs Björn Kjellströms påstående att kalkylen innebär att man måste bygga 700 bostäder i området.

Portnoff säger ”Det är exempel som är helt gripna ur luften. Det finns inga beslut eller ens planer på att bygga 700 i tätortens västra delar.” Portnoff skrev 2009 under ett avtal som sade att förbifarten ska möjliggöra betydande expansion västerut, men säger alltså 2016 att denna betydande expansion är helt gripen ur luften för att två månader senare i ett pressmeddelande tillkännage att finansieringen av förbifarten ska ske genom exploateringsintäkter från 670 nya bostäder väster om Trosa.

Tjänsteskrivelsen till Kommunstyrelsens möte i november 2016 redovisar finansieringen av förbifarten. Under en tjugoårsperiod ska 670 bostäder ge exploateringsintäkter uppgående till ca 80 Mkr. Kostnadskalkylen visar på att kommunen behöver ha in 90 Mkr för att täcka kostnaden. Var de resterande 10 Mkr kommer ifrån redovisar inte tjänsteskrivelsen.

Den räntekostnad som kommer att uppstå i glappet mellan att erlägga pengar för byggandet av förbifarten och erhållandet av exploateringsintäkter under 20 år redovisas inte. Vem som ska stå för de kostnaderna uppges inte heller. En räntekostnad uppgående till 1% indikerar kostnader på 8 000 000-16 000 000 för en tjugoårsperiod. Klarar kommunens ekonomi ett stresstest ens på den höga skuldbörda man lagt på invånarna idag?

Om finansieringen säger avtalet att kommunen ska stå för 28 Mkr, motsvarande 60% av total kostnad 47 Mkr. Tjänsteskrivelsen 2016-10-25 redovisar en total kostnad om 150 Mkr. En kostnadsökning med 219%! Denna kostnadsökning förklarar kommunalråd Portnoff i intervju med Radio Sörmland i september med att kostnaden ökat p g a inflation och prisökningar. Vid en kontroll med hjälp av SCBs prisomräknare framgår att 47 Mkr prisnivå 2008 i dag 2016 motsvarar 49 Mkr, en prisökning med drygt 5% inte 219%!

I redovisning av vilka områden som omfattas av exploateringsintäkter framkommer att det inte bara är västra Trosa som är föremål för expansionsplaner utan även Tureholmshalvön söder om Trosa. Om detta har det talats mycket lite om från kommunens sida. I översiktsplanerna har planerna endast synts som röda små streck som anger bebyggelsetryck på en översiktskarta.

Kartan över vilka områden som omfattas av skyldigheten att erlägga exploateringsavgifter överensstämmer i stort med området som Tureholmshalvöns största markägare innehar. Det framgår inte av kommunens information om detta endast är en tillfällighet.

Avtalet med Trafikverket anger att förbifarten skulle innebära att Ådavägen blir mer attraktiv. I Trafikverkets samrådshandlingar påvisas att trafiken på Ådavägen kommer att öka med 40%. På vilket sätt Ådavägen blir mer attraktiv framgår inte. Ökade trafikbelastningar som medför ökning av utsläpp och buller brukar inte betraktas som attraktivt.

Avtalet anger att en fördjupad översiktsplan bör påbörjas under 2010. Någon sådan har kommunen fortfarande inte gjort. Ingen mer än de som är direkt inblandade i projektet vet således var dessa 670 ny bostäderna kommer att ligga och vilka områden som kommer att påverkas.
Det finns all anledning att ifrågasätta kommunens brist på transparens och brist på utifrånperspektiv på projekt Trosa förbifart eller som kommunen numera valt att kalla projektet, infart Västra.

Man kan fundera över varför kommunen valt att inte vara mer transparenta. Hur ska man som kommuninvånare kunna påverka i demokratisk ordning när kommunens politiker väljer att minimera informationen om ett projekt som kraftigt kommer att påverka hela kommunen för all framtid?

vad säger avtalet om förbifarten?
vad säger avtalet om förbifarten?

 

 

 

 

jämförelse exploateringsavgiftsområde och Tureholmshalvöns enskilt största markareal/fastighet
jämförelse exploateringsavgiftsområde och Tureholmshalvöns enskilt största markareal/fastighet

Ni kan påverka genom att kontakta politikerna i kommunfullmäktige. De har möte den 30 november.

Här finner ni kontaktuppgifter till alla politiker i kommunfullmäktige:

http://troint.trosa.se/troint/extern/index.asp?page=detailNS&namnd=KF

Så här skrev jag till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden inför kommunstyrelsens möte:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2016/11/13/for-love-of-trosa-nature/

Ni kan också läsa första delen i denna “gransknings-serie”

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2016/11/10/for-vem-byggs-forbifarten-save-trosa-nature/

 

WHAT DOES THE AGREEMENT FROM 2009 ABOUT BUILDING THE ROAD SAYS?

In 2009, Trosa / councilor Daniel Portnoff agreement with the Swedish Transport Administration, regarding the new road.

The agreement provides that the idea of the bypass is to relieve Smäckbro road while enabling a significant expansion with new homes also on the west side of the Trosa.

According to the Transport Agency’s consultation documents reported a traffic increase of 25% Smäckbro road, meaning that the relief will be forthcoming.

The other idea of bypass, to enable significant expansion with new homes on the west side of the Trosa, dismisses councilor Daniel Portnoff in an article in the local newspaper after Transportation Agency consultation meeting in August 2016 in response to politician Bjorn Kjellström’s assertion that the estimate implies build 700 homes in the area.

Portnoff says “There are examples that are completely off the mark. There are no decisions or even plans to build 700 of the agglomeration western parts. “Portnoff wrote in 2009 in an agreement that said that the bypass will allow for significant expansion to the west, but says thus in 2016 that this significant expansion is completely baseless for two months later in a press release announcing that the funding of the bypass will be achieved through exploitation revenue from 670 new homes west of Trosa.

Service letter to the Municipal Council meeting in November 2016 reported funding of passing. During the next twenty years will provide 670 homes exploitation revenues amounting to about 80 million SEK. The cost estimate shows that the municipality needs to have the 90 million SEK to cover the cost. Where the remaining 10 million SEK come from does not report service letter.

The interest expense that will be incurred in the gap between paying money for construction of the bypass and the receipt of the exploitation revenues under 20 years are not reported. Who should bear the costs mentioned do not either. An interest expense amounting to 1% indicates costs of 8 million to 16 million SEK for the next twenty years. Can the municipality’s economy a stress test even the high debt burden that rests on the people today?

If the financing agreement says that the municipality will account for 28 million SEK, equivalent to 60% of the total cost of 47 million SEK. Service letter 2016-10-25 reports a total cost of 150 million SEK. A cost increase of 219%! This increase in costs explains Councillor Portnoff in the interview with Radio Sörmland in September that the cost increase due to inflation and price increases. During an inspection using the SCB pricecheck shows that 47 million SEK 2008 prices today in 2016 is 49 million SEK, a price increase of over 5% is not 219%!
In recognition of the areas covered by the exploitation revenues reveals that it is not only Western Trosa that are subject to expansion plans but also Tureholm peninsula south of Trosa. If this has been said very little about from the municipality. The outline plans are plans only appeared as small red lines indicating settlement pressure on an overview map.

The map of the areas covered by the obligation to pay development charges is broadly consistent with the area Tureholm Peninsula’s largest landowners hold. It is not clear from the municipality’s information, this is only a coincidence.

The agreement with the Swedish Transport Administration indicates that the bypass would involve Ådavägen more attractive. The Swedish Transport Administration’s consultation documents demonstrated that the traffic on Ådavägen will increase by 40%. In what way Ådavägen more attractive is not clear. Increased traffic loads resulting increase in emissions and noise is usually not considered as attractive.

The agreement specifies that a detailed comprehensive plan should begin in 2010. No such municipality has still not done. No more than those who are directly involved in the project knows, therefore, these 670 new homes will be located and what areas will be affected.

There is every reason to question the municipality’s lack of transparency and lack of external perspective on project Trosa bypass or municipality now decided to call the project, entrance West.

One may wonder why the municipality has chosen not to be more transparent. How should the local residents to influence the democratic order when municipal politicians choose to minimize information about a project that will greatly affect the whole community for all time?

Förbifarten är skadlig för din hälsa/A new road is unhealthy for you, put it out
Förbifarten är skadlig för din hälsa/A new road is unhealthy for you, put it out

You can also read the first part in this serie

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2016/11/10/for-vem-byggs-forbifarten-save-trosa-nature/

Anna

10 thoughts on “AVTALET OM FÖRBIFARTEN/AGREEMENT FOR THE NEW ROAD”

    1. Jepp, det är sorgligt och inget jag är stolt över som kommuninvånare. Trosa kommun är värd bättre transparens än så här. Dessvärre har vi ingen lokalpress längre som vill granska kommunen. Det skulle behövas.

      Liked by 1 person

  1. As always I support you in your fight to defend Trosa nature. Humans need to learn that appreciating and cherishing nature is an absolute necessity not an optional extra.

    Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.