Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

FÖR VEM BYGGS FÖRBIFARTEN? SAVE TROSA NATURE!

For English version, look below the Swedish text

FÖR VEM BYGGS FÖRBIFARTEN?

Trosa kommun har meddelat att förbifarten ska finansieras genom exploateringsintäkter från västra delarna av Trosa.
I Trafikverkets samrådshandlingar redovisar man trafikflödesberäkningar som indikerar att den största exploateringen kommer att ske söder om Trosa, inte västerut.
Trafikverket beräknar en trafikökning på 129% på Utterviksvägen, vilket indikerar att exploateringen är tänkt att ske på Tureholmshalvön, som uteslutande består av skyddsvärda naturlandskap med höga naturvärden.
Endast en marginell ökning redovisas för Västerljungsvägen i samma beräkningsredovisning.

I samma samrådshandlingar redovisar Trafikverket en karta över tänkta bebyggelseområden invid förbifarten. Dock utelämnar man Ekebonäs, som är föremål för pågående detaljplanering och Gillbergsvik, där också ett förarbete till detaljplanering har inletts av kommunen.
För Ekebonäs lämnar Trosa kommun inte ut några uppgifter om hur många bostäder detaljplanen kommer att rymma. Planförfrågan för Gillbergsvik innehåller 100 tomter och 100-150 båtplatser.

I översiktsplanen 2015 anger man på en karta med röda streckmarkeringar att kustområden, delvis omfattande av strandskyddet har ett bebyggelsetryck. Vid förfrågan hos kommunen varifrån detta bebyggelsetryck kommer lämnar kommunen svaret ”Det finns ett tryck från fastighetsägare som vill exploatera sin mark…”

Kring förbifartens sträckning finns i huvudsak tre stora markägare, varav två har förklarat sig tveksamma till förbifarten och en av dem har dessutom motsatt sig medfinansiering av förbifarten. Den återstående och enskilt största markägaren i direkt anslutning till förbifarten och Tureholmshalvön samt längs Västerljungsvägen har förklarat sig positiv till medfinansiering av förbifarten. Den markägaren har i dagsläget redan två detaljplaner under pågående arbete hos kommunen. Ekebonäs och Gillbergsvik.

Så frågan kvarstår, för vem byggs förbifarten?

Källor: Trafikverkets samrådshandlingar, hitta.se tomtkartor, översiktsplan 2015 Trosa kommun, övrig info från Trosa kommun

for-vem-byggs-forbifarten-20161106-2-del-1

 

Google-translation:
FOR WHOM ARE WE BUILDING A BIG NEW ROAD?

Trosa politicians has announced that the bypass will be financed by revenues from the exploitation western parts of Trosa town.
The Swedish Transport Administration’s consultation document presents to traffic estimates indicate that the largest exploitation will take place south of the thong, not west. Transport Administration calculates a traffic increase of 129% on Utterviks road, indicating that exploitation is supposed to take place on Tureholm Peninsula, consisting exclusively of protected natural landscape with high natural values.
Only a marginal increase reported for Västerljung road in the same calculation accounting.

In the consultation document recognizes Transport administration a map of imaginary urban areas near the new road. However, it omits Ekebonäs, which is subject to ongoing detailed planning and Gillbergsvik, there is also a driver for the detailed planning undertaken by the municipality.
For Ekebonäs leave Trosa not charge any information on how many residential zoning will accommodate. Plan Request for Gillbergsvik contains 100 plots and 100-150 berths.

In the Master Plan 2015 indicates it on a map with a red line markings to coastal areas, part of the extensive shoreline protection, a settlement pressure. At the request of the municipality where the building pressure will leave the municipality told “There is pressure from property owners who want to exploit their land …”

Around the bypass transport route there are three large landowners, two of which have declared themselves reluctant to bypass one of them has also opposed the co-financing of passing. The remaining and largest individual landowner in direct connection to the new road and Tureholm peninsula and along the road Västerljung has declared itself in favor of the co-financing of the new road. The landowner in the current situation is already two detailed plans for the ongoing work of the municipality. Ekebonäs and Gillbergsvik.

So the question remains, for whom are we building the new big road?

Sources: Transport Administration’s consultation documents, hitta.se plot maps, plan 2015 Trosa muncipality, other info from Trosa muncipality

Anna

If they could they would sign for save Trosa nature
If they could they would sign for save Trosa nature
Namninsamling pågår
Namninsamling pågår

https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart

 

Utdrag från kallelse till kommunstyrelsen:

ks-kallelse-med-handlingar-2016-11-15-sid-96-99_sida_4

ks-kallelse-med-handlingar-2016-11-15-sid-96-99_sida_1

ks-kallelse-med-handlingar-2016-11-15-sid-96-99_sida_2

ks-kallelse-med-handlingar-2016-11-15-sid-96-99_sida_3

24 thoughts on “FÖR VEM BYGGS FÖRBIFARTEN? SAVE TROSA NATURE!”

  1. I wish one politician could show the opposite and lead the way to a better development. We won´t find that in my town unfortunatly.
   We need to be planet attendants. NOW!

   Liked by 1 person

    1. And big land owners bank account too! They don’t care about our nature even a tiny little bit. They want to build monuments and that all they care about. Sad little creatures.

     Liked by 1 person

      1. I don’t think so. They are so in to this project that they have lost all common sense. I think Daniel Kahneman wrote in is book Thinking fast and slow about the inside and outside perspective. They are totally caught in the inside perspective and do not listen to anyone from outside.

       Liked by 1 person

      2. No and not an intelligent combo either. They think they’re smart, but they’re not. Sharing is caring. That’s smart, grabbing is not.

       Liked by 1 person

 1. Bonsoir ANNA

  SAVOIR PRENDRE
  Prendre le temps d’aimer
  C’est l’éternelle jeunesse
  C’est du rire
  C’est la musique quand on se sens en pleine forme
  C’est pleurer quand on a l’émotion
  C’est du cœur à partager avec les siens ou avec ses amis
  C’est de lire pour s’instruire et avoir su savoir
  C’est écouter
  C’est l’intelligence
  De penser est la clé de la réussite
  De jouer nous rappelle notre enfance
  De rêver c’est un souffle de bonheur
  Il faut prendre le temps de vivre car les jours passent vite
  Passe une belle soirée
  Gros bisous Bernard

  Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.