Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Klimatsmart utveckling i Trosa? Climate-smart development in Trosa?

english text below the swedish


Trafikverket har i en rapport (TRV 2016/18483 publnr 2016:043) om hur vi kan utveckla klimatsmart kommit fram till följande:

För att åtstadkomma en minskning av biltrafiken krävs bland annat att:

1. Tillkommande bebyggelse koncentreras till dagens tätortsytor så att ytterligare utbredning undviks
2. Lokalisering sker centralt eller nära lokalt centrum i tätorterna med god kollektivtrafikförsörjning
3. Investeringar i infrastruktur inriktas på en framtid med minskande biltrafik och lastbilstrafik, kraftigt ökad kollektivtrafik samt transporter på järnväg och sjöfart
4. Generell sänkning av hastighetsgränser sker med 10 km/h från dagens hastighetsgränser på 70 km/h och uppåt


I Trosa kommun har politikerna bestämt en “utveckling” som innebär raka motsatsen till klimatsmart framtidsplanering. Projekt förbifart Trosa/infart Västra och exploateringen av skyddsvärd natur på Tureholmshalvön kommer att innebära att:

1. Tillkommande bebyggelse sker långt utanför tätort och därför kommer att öka utbredningen väsentligt
2. Lokaliseringen sker långt ifrån kollektivtrafikförsörjningen.
3. Byggnation av ny (onödig) väg medför kraftigt ÖKAD biltrafik och ökade utsläpp
4. Hastigheten på Ådavägen ökas till 100 km/h


Om ni vill försöka påverka dagens Trosapolitiker att ändra denna förlegade utvecklingsplan och istället anpassa den till en modern klimatsmart planering genom att lägga ner projekt förbifart/infart västra och exploateringen av natursköna Tureholmshalvön kan ni mejla till anna@fargaregarden.se om ni vill veta mer om hur ni kan delta i arbetet med att få politikerna att ställa om i tid innan det är för sent.

Ni kan också delta i diskussionerna på fb-sidan Mötesplats 0156 där inlägg om förbifarten dyker upp då och då. På fb-sidan Utveckla Trosa utan förbifart finns också möjlighet att delta i påverkansarbetet.

Nästan 200 personer från Tureholmshalvön har givit sitt stöd till kravet på att myndigheterna bör göra en miljökonsekvensbeskrivning av projekten innan man överhuvudtaget går vidare. Hittills har myndigheterna vägrat ändra sina beslut trots att fakta talar för att en miljökonsekvensbeskrivning borde göras.

Trosa kommun borde ta täten i klimatsmart samhällsplanering, inte ligga sist i ligan genom att envist hålla fast vid omoderna expansionsmodeller.

Vi har de bästa förutsättningar att följa TRVs fyra punkter utan problem, ändå gör vi idag raka motsatsen. Varför? Är vi verkligen så korkade att vi inte begriper bättre?

Jag vägrar att tro det.

Google translation:

The Swedish Transport Administration has in a report (TRV 2016/18483 publ. 2016: 043) on how we can develop climate smart emerged as follows:

In order to achieve a reduction in car traffic, it is necessary to:

1. Additional buildings are concentrated to today’s urban areas so that further propagation is avoided
2. Localization takes place centrally or near the local center in the urban areas with good public transport
3. Investments in infrastructure focus on a future with decreasing car traffic and lorry traffic, heavily increased public transport and rail and maritime transport
4. General speed limit decreases at 10 km / h from today’s speed limits of 70 km / h and up

In Trosa municipality, politicians have determined a “development” which means the opposite of climate-smart future planning. The new big road and exploitation of protected nature on the Tureholm Peninsula will mean:

1. Additional construction takes place far beyond the urban area and therefore will increase the extent of the distribution
2. Localization takes place far from public transport.
3. Construction of new (unnecessary) road causes significantly increased vehicle traffic and increased emissions
4. The speed of Åda road increases to 100 km / h from 70 km/h

If you want to try to influence today’s Trosapolitics to change this desolate development plan and instead adapt it to a modern climate-smart planning by closing down projects passing through the western and exploitation of scenic Tureholm Peninsula, you can email anna@fargaregarden.se if you want to know more about How you can participate in the process of getting politicians to change in time before it’s too late.

You can also participate in the discussions on the fb page Meeting Place 0156
https://www.facebook.com/groups/184270541777981/
There is a message about passing away from time to time. On the FB page, develop Trosa without passing
https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart
There is also the opportunity to participate in the influence work.

Almost 200 people from Tureholm Peninsula have supported the requirement that the authorities should make an environmental impact assessment of the projects before proceeding. So far, the authorities have refused to change their decisions, despite the fact that the facts indicate that an environmental impact assessment should be made.

Trosa Municipality should take the lead in climate-smart community planning, not last in the league by stubbornly sticking to outdated expansion models.

We have the best prerequisites to follow TRV’s four points without any problems, yet today we are doing the opposite. Why? Are we really so corked that we do not understand better?

I refuse to believe that!

Anna

8 thoughts on “Klimatsmart utveckling i Trosa? Climate-smart development in Trosa?”

  1. Anna, they decided to intensify our residential areas many years ago and they never built the infrastructure to go with it. The traffic today in our area is mind boggling and close to impossible to deal with. Someone needs to learn a thing or two about this issue of transportation in urban areas.
    Leslie

    Liked by 1 person

    1. Indeed. We have the the infrastructure and we’re gonna get a big railway very near our infrastructure and therefore it would be much better to save nature and build near the roads we all ready have.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.