Pastel paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, Trosa paintings/Trosamåleri

Moderna visioner för Trosa

Om ni har följt mina inlägg i kategorin Trosa förbifart Infart Västra och de synpunkter på Trosa Översiktsplan 2015 jag har publicerat här på bloggen kanske några av er undrar hur en modern vision av framtida Trosa skulle kunna se ut i stället för dystopin kommunen utmålar i förslag till Översiktsplan 2015.

Jag har börjat läsa Transportplan för Växjö kommun och inser snabbt vilken skillnad i medvetenhet om behovet av omställning från avgasbaserade transportsätt till miljösmartare färdsätt när jag jämför med Trosapolitikernas så kallade visioner. Ni kan läsa planen i bifogad pdf-fil längst ner i detta inlägg. Det räcker om ni tar er igenom inledningen för att förstå skillnaden i inställning till hur vi alla kan delta i att rädda planeten och vår närmiljö samtidigt.

Läser ni förslag till Översiktsplan 2015 för Trosa kommun kommer ni känna att Trosa tänker backa in i framtiden med omoderna avgasbaserade lösningar till transporter inom kommunen, nya bilvägar inte nya cykelvägar, bebyggande av stora delar av kvarvarande närnatur i stället för att förstärka de naturnära upplevelserna för både besökare och boende.

Trosa kommun kommer verkligen att leva upp till sitt tidigare välklingande “världens ände”. Vi kommer verkligen att nå vägs ände om vi antar förslaget till Översiktsplan 2015. Vi kommer att bli landets mest omoderna kommun, som fortsätter att bygga bilvägar och utradera natur, när omvärlden ställer om till cykelvägar och låter grönområdena växa nära tätort.

Här kan ni läsa de synpunkter jag lämnat in på förslag till Översiktsplan 2015 för Trosa kommun.

SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN 2015 FÖR TROSA KOMMUN | Annas Art – FärgaregårdsAnna
Här kan ni läsa förslaget till Översiktsplan 2015 för Trosa kommun.

Översiktsplan 2015 Trosa kommun 20150611 pdf | Annas Art – FärgaregårdsAnna
Här kan ni läsa Transportplan för Växjö kommun.

Transportplan_Vaxjo_kommun_webb
Anna

  
For love of Trosabygden

  
Trosabygden i framtiden om politikerna i Trosakommun får som de vill!

6 thoughts on “Moderna visioner för Trosa”

 1. Modern visions for Trosa

  If you’ve followed my posts in the category trosa bypass Inbound West and the comments on the trosa develop plan 2015 I published here on the blog, some of you are wondering how a modern vision of the future trosa would look like instead of dystopia municipality depicts the proposed Develop plan 2015.

  I have started reading Transport plan for Växjö Municipality and quickly realize what a difference in the awareness of the need for a shift from gas-based transport to environmentally smarter means of travel when I compare with trosa politicians so-called visions. You can read the plan in the attached pdf-file at the bottom of this post. It is enough if you get through the beginning to understand the difference in the attitude towards how we can all take part in saving the planet and our environment at the same time.

  Do you read draft Develop Plan 2015 for Trosa you will feel that Trosa going back to the future with the outdated gas-based solutions to transport within the municipality, the new roads is not new bike paths, be byggande of large parts of the remaining ecological processes in place to reinforce the close to nature experiences for both visitors and residents.

  Trosa will truly live up to its previous sounding “end of the world”. We will indeed reach end of the road if we adopt the draft Develop Plan 2015. We will become the country’s most unfashionable municipality, which continues to build highways and eradicate nature, when the world switches to bike paths and let the green spaces to grow close to urban areas.

  Here you can read the comments, I submitted the draft Develop Plan 2015 for Trosa.

  COMMENTS ON PROPOSED master plan 2015 for Trosa | Anna Art – FärgeregårdsAnna
  Here you can read the draft Develop Plan 2015 for Trosa.

  Floorplan 2015 Trosa 20,150,611 pdf | Anna Art – FärgaregårdsAnna
  Here you can read Transport Plan for the Municipality of Växjö.

  Transportplan_Vaxjo_kommun_webb
  Anna

  Liked by 1 person

  1. Thanks for linkback 🙂 My towns name is Trosa, but in Swedish it also means Panty, so the translation is funny 🙂

   Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.